Новости

Нікнейми користувачів соціальної мережі «ВКонтакті» як елемент вербальної самореалізації

Работа добавлена:


Нікнейми користувачів соціальної мережі «ВКонтакті» як елемент вербальної самореалізації на http://mirrorref.ru

Нікнейми користувачів соціальної мережі «ВКонтакті»     як елемент вербальної самореалізації

Зміст

Вступ………………………………………………………………………...3

Розділ І. Теоретичні засади дослідження вербальної комунікації

       1.1. Інтернет-комунікація як об’єкт лінгвістичного дослідження……....6

       1.2. Поняття самопрезентації……………………………………………... 8

       1.3. Поняття нікнейму…………………………………………..……..… .10

Розділ ІІ. Особливості вербальної самопрезентації нікнеймі користувачів «ВКонтакті»

2.1. Загальні мовні особливості нікнеймів користувачів «ВКонтакті»....13

2.2. Класифікація нікнеймів користувачів «ВКонтакті»…………………17

2.3. Відображення тенденцій мережевої мови у виборі нікнеймів Інтернет-користувачами………………………………...……………….…21

Висновки……………………………………………………………….........24

Список використаних джерел……………………………………………...26

Вступ

Входження інформаційно-комунікативних технологій у всі сфери діяльності людини й суспільства стає визначальним джерелом їхнього  об'єктивного розвитку. Такий процес називається інформатизацією суспільства, а саме суспільство в умовах інформатизації набуває ознак інформаційного.

Нові  інформаційні технології, що дають змогу зберігати та швидко передавати  великий  обсяг  інформації,  залучати  до  роботи  аудіо- й відеоканали  спілкування,  взаємодіяти  одночасно  з  великоюкількістю користувачівна всій земній кулі, стали реальністю сьогодення. Комп’ютер повністю  змінив не  тільки  характер  поводження людини  з  інформацією, але  й  уявлення  людини  про  процес  комунікації.У зв’язку з цим правомірним є виділення спілкування, що відбувається через компʼютер, як особливого типу  комунікації.

Новизна дослідження: недостатня розробленість питання про статус віртуальної комунікації й відсутність теоретичних положень про її структуру й мовні особливості носіїв цього типу комунікації зумовлює інтерес психологів, лінгвістів, філософів до цього феномена. Питання вербальної самореалізації  посідає особливе місце в просторі віртуальної комунікації.

Сьогодні дослідження самопрезентацї особи відбувається в різних галузях суспільних наук.

Мовознавці (Черкасова І.С., Лимарова Є.В., Коврігіна О.О. та ін.) вивчають  комунікативні стратегії самопрезентації та лінгвістичні особливості вербального самопред’явлення. У соціологічних і філософських науках увага дослідників самопрезентації (Друпова С.В., Колюшкіна Л.Ю. та ін..) зосереджена на рекламній та правовій діяльності. У педагогічних науках (Пантелєєва Г.В., Семенова Л.М., Шевердина О.В., Захарова І.Б. та ін..) самопрезентацію пов’язують із успішністю в спортивній діяльності, освітньому процесі, суспільних відносинах, проблемою формування самопрезентаційного досвіду. Фахівці із загальної психології (Бороздіна Г.В., Гоцева Ю.А., Комаров Р.В., Кубрак Т.А., Перепелиця Н.В., Петрова І.І., Романова А.В., Тепіна М.Н., Шевченко І.С. та ін..) розглядають проблеми самопрезентації та саморозкриття в сімейній, навчальній та товариській сферах спілкування,  вивчають вікові й статеві особливості самоподачі та її вплив на конфлікти у спілкуванні. У межах соціальної психології (Соколова-Бауш О.А., Хороших В.В., Кошелєва В.П., Пікульова О.А., Михайлова О.В., Пономаренко І.В., Герасимова О.А. та ін..) досліджують особливості, стратегії та техніки самопрезентації в безпосередьому спілкуванні, її гендерні, вікові та професійні особливості, а також чинники успішності.

   Вербальна самопрезентація нікнеймів користувачів соціальної мережі «ВКонтакті» не була предметом спеціального вивчення,  що й  зумовлюєактуальність пропонованого дослідження.

Мета роботи: дослідження електронного псевдоніма як елемента вербальної самореалізації.

Завдання роботи:

 1. визначити поняття «нікнейм»;
 2. виявити специфіку  віртуальної  комунікації;
 3. визначити місце  й  роль нікмейму  в  процесі  спілкування  в  мережі  Інтернет;
 4. проаналізувати електронні псевдоніми  користувачів віртуального  простору й класифікувати їх за семантичними  групами.

Методи дослідження:

 • метод довільної вибірки;
 • описовий метод;
 • прийом класифікації.

Обʼєкт дослідження:нікнейми як спосіб самопрезентації.

Предмет дослідження: семантичні особливості ніків. Матеріалом дослідження стали 336 одиниць (нікнеймів),  якими послуговуються користувачі соціальної мережі «ВКонтакті».

Наукова новизна:уперше в сучасному мовознавстві здійснено спробу детального аналізу віртуальних власних імен, використовуваних як нікнейми відвідувачів соціальної мережі «ВКонтакті»; вироблено принципи класифікації нікнеймів за семантичними групами; описано графічні, морфологічні, семантичні особливості досліджуваних одиниць..

Практична значимість: результати роботи можуть використовуватись на заняттях з лексикології, стилістики, мовознавства.

Розділ І

Теоретичні засади дослідження вербальної комунікації

 1. Інтернет як засіб масової комунікації

Формування мережі Інтернет є наступним – після винаходу писемності та книгодрукування – значним етапом розвитку комунікаційної сфери суспільства. Писемність була історично першим імпульсом виникнення особливих символізованих засобів комунікації, що значно розширило комунікативний потенціал суспільства й вивело його за межі інтеракції безпосередньо присутніх (face-to-face). Винахід алфавіту та писемності уможливив фіксацію раціональних суджень з відокремленням сказаного від того, хто говорить, писемне повідомлення від аудіовізуальної системи символів і сприйняття. У результаті цього були зняті певні просторово-часові обмеження комунікативної взаємодії, що, на думку багатьох дослідників, спричинило якісні зміни у сфері комунікацій. Друкарський станок, винайдений Гутенбергом у ХV ст., завершив докорінну зміну способів мислення й сприйняття дійсності, початок якому було покладено в античності.

Комунікаційний простір сучасної культури має досить складну й розгалужену структуру, включаючи  різноманітні форми усного спілкування, засоби масової інформації, а з кінця ХХ ст. і глобальну мережу Інтернет. Створення цієї мережі, яка з 90-х років ХХ ст. стає основою глобальної комунікації, поступово зв’язує між собою велику кількість мереж і людей, руйнує відстані, що роз’єднують людей, стирає кордони між державами, створює умови для формування віртуальних спільнот, змінюючи стереотипи їх світосприйняття й спосіб життя, і, як наслідок, стає важливим складником у формуванні сучасної культури, змінюючи, значно доповнюючи й модифікуючи традиційну систему культурної комунікації. В Інтернеті значно збільшується швидкість розповсюдження і знецінюється інформація, безкінечно розширюються межі її передавання й сприйняття. Всесвітня павутина є унікальним засобом об’єднання всіх і кожного в "одну замкнену систему" (Т. де Шарден), оскільки на спілкування в мережі не впливають ні державні, ні національні кордони.

Інтернет-комунікація як об’єкт лінгвістичного вивчення є зручним засобом для дослідження комунікативних процесів у сучасному суспільстві. Позитивними рисами такої комунікації є анонімність, доступність, невидимість, безпека тощо.

С. Чемеркін виявив найважливішу з ознак всіх стилів сучасної української мови, уживаних в Інтернеті, - розмовність текстів. Активізацію розмовних засобів вираження зумовлює відсутність будь-яких обмежень у розміщенні інформації. Розмовність як універсальна категорія виявляється у функціонуванні всіх сучасних мов [  ].

Н. Реконвальд зазначає, що з появою компʼютерної опосередкованої комунікації реалізація фактичного спілкування одержала новий імпульс. Цей вид комунікації спрямований на досягнення психологічно комфортного, необовʼязкового, масового за масштабами мережевого спілкування, що відбувається в режимі 24/7/365, тобто цілодобово, без вихідних, цілий рік[21: 15].

О. Лутовінова відзначає, що основним засобом самопрезентації віртуальної мовної особистості є її комунікативна поведінка. Адже щоб розкритися в процесі комунікативної поведінки, учасникам віртуальної комунікації необхідно привернути до себе увагу потенційних співрозмовників. Засобами досягнення мети, на думку лінгвіста, є, по-перше, нікнейм, або мережеве імʼя, яке обирає собі користувач для ідентифікації в мережі; по-друге – аватар, який є невеличкою візуальною картинкою мовної особистості; по-третє – ориджин, або підпис, який закріплюється після основного тексту; по-четверте, блог або домашня сторінка, створена користувачем інтернет-мережі. Дослідниця називає нікнейм найважливішим засобом самопрезентації, тому що до початку спілкування в Інтернеті користувач має певним чином презентувати себе, назвати себе так, щоб його легко впізнавали інші учасники інтернет-комунікації [18:100].

Отже, аналіз досліджень, проведених мовознавцями, дозволяє зробити висновок, що Інтернет, завдяки його особливостям (анонімність, доступність, невидимість, безпека, розмовність текстів) є зручним засобом для вивчення самопрезентації, найважливішим засобом якої є нікнейм.

1.2.  Поняття самопрезентації

               Самопрезентація  – відносно нове поняття в соціальній психології , хоча й досліджується з кінця минулого століття.

Більшість дослідників самопрезентації в соціології дотримуються визначення, запропонованого Ж. Тедеші, що самопрезентація – це зумисна й усвідомлювана поведінка особистості, спрямована на створення в оточуючих певного враження [25]. Соціально-психологічний словник М.Чапки подає найбільш повне визначення самопрезентації: це  «вміння людини подати з найкращого боку себе, свої знання та вміння таким чином, щоб сконцентрувати увагу оточуючих, партнерів по спілкуванню на таких своїх рисах, які найбільше їм імпонують. Займаючись самопрезентацією, людина повинна в умовах конкуренції виділитися серед тих людей, яких вона оцінює як рівних собі, представити себе людиною рівною за статусом тим, хто досяг якогось успіху і є законодавцем якоїсь моди: подати себе в найбільш вигідному світлі, створити гідний образ, який сподобався б оточуючим, іноді дещо перебільшуючи свої можливості й досягнення» [24:386].

Розглянемо поняття самопрезентації в сучасній лінгвістиці.

Х. Турецька зʼясувала, що віртуальна самопрезентація створюється для реалізації та вираження  тих граней особистості, які не можуть бути реалізовані в реальному житті. Дослідниця визначає віртуальну самопрезентацію як створення бажаного Я-образу, який може суттєво відрізнятися від Я-реального. Можливо це завдяки унікальним властивостям Інтернету: анонімності, неможливості фізичної ідентифікації тощо [26:6].

О. Лутовінова відзначає, що самопрезентація є одним з основних комунікативних виявів Інтернет-користувача. Це сукупність вербальних і невербальних компонентів, спрямованих віртуальною особистістю на формування певного враження про себе  в співрозмовника.Мережевий нік є аналогом імені, за яким людину знають у реальності[18:66].

Обираючи собі найменування, користувач вкладає певне значення у свій нік. Під час вибору нікнейму (віртуального псевдоніма) завжди наявна спроба що-небудь виразити, представити себе певним чином. Позиціонують себе користувачі по-різному: одні вибирають природну самопрезентацію, інші – штучну.

Природна самопрензентація – це неконтрольована презентація, яка зумовлена психофізіологічними особливостями людини, її соціальним становищем.

Штучна презентація – акцентує увагу на вигаданому іміджі користувача, який не збігається з дійсністю. Причому користувач презентує себе з вигідної для себе позиції за допомогою створених ним текстів.Таким чином, текст і людина, яка створила його, стають тотожними, адже немає нічого, окрім тексту[5:63–67].

О. Жичкіна та Є. Бєлінська у зв’язку з цим зазначають: «Окрім нових можливостей належності до соціальних категорій,  мережева  комунікація, завдяки таким особливостям, як анонімність, невидимість і безпечність, породжує такий наслідок – вона дає користувачам можливість створювати мережеву ідентичність повністю за своїм вибором. Невидимість надає можливість змінювати зовнішній облік, повністю  редукувати невербальні прояви  і, врешті,  майже абсолютно керувати враженням про себе» [10: 21].

Основним засобом самопрезентації є віртуальне імʼя- нікнеймік, ніконім).

Отже, нині феномен самопрезентації в сучасній лінгвістиці вивчається достатньо активно.  В проаналізованій літературі вживаються терміни: самопрезентація, самопред’явлення, саморозкриття, самовираження, управління враженнями, самоподача. Важливою, але малодослідженою є проблема справжності – штучності образу “Я” в самопрезентації. Презетнація може бути природною, яка створює Я-образ, що відповідає дійсності, та штучною, яка створює Я-образ, що суттєво відрізняється від реального. Малодослідженими, але дуже цікавими та перспективними напрями вивчення самопрезентації є особливості самопрезентації за допомогою нікнейму.

1.3. Поняття  «нікнейм»

      Нік або нікнейм (від англ. nick, nickname – прізвисько) – особисте, переважно  вигадане  ім’я,  яким  називають  себе  користувачі  Інтернету  в

різноманітних чатах, форумах, месенджерах, а також у Вікіпедії, на сайтах

та вікі-сайтах [8:782]. Цей засіб вираження номінації посідає особливе місце в ономастичній системі будь-якої мови, оскільки, як зазначено вище, цей феномен знаходиться в стадії формування та його статус ще недостатньо вивчений.

       Нікнейм слід розглядати як неофіційне особисте ім’я, що самостійно обирається  його  носієм  з метою  приховування  особистості,  є  результатом креативної діяльності,  використовується в різних сферах опосередкованого молодіжного спілкування, що здійснюється в письмовій формі.

Сучасна антропонімічна  формула презентації особистості представлена в мові прізвищем, імʼям та по батькові. Вибір прізвища та по батькові суворо регламентований. Імʼя дається людині при народженні батьками й відображає  їх бажання бачити дитину такою, що буде відповідати тим  якостям, які традиційно закладені в імені.

Віртуальний простір Інтернету дозволяє людині обрати собі імʼя «за смаком», визначивши свою індивідуальність за допомогою нікнейму. Як уже було зазначено, нікнейм подається як  «прізвисько», що пов’язане з етимологією слова.  Справді, прізвисько, як і нікнейм, виступає в ролі додаткового  самоідентифікатора особистості в неофіційній сфері спілкування, але, на відміну від нікнейму, не є способом самопрезентації особистості, адже прізвисько дає людині за які-небудь особливі риси зовнішності, характеру інша сосба. Відмінна риса псевдоніма -  те, що джерелом його появи є сам носій. Прізвисько виникає спонтанно, на основі якогось жесту, емоції, характерної риси.

Ми підтримуємо тих дослідників, які вважають нікнейм різновидом псевдоніму (від грецьк. – вигадане імʼя). Коли людина вигадує собі псевдонім або нікнейм, вона ідентифікує себе, малює певний образ. Наприклад,Самотня. Цей  нікнейм асоціюється з образом дівчини, яка, можливо, хоче познайомитись із кимось або знайти співрозмовників у чаті.  Нік■□ВеСНЯНа♥РаДІСть■□ асоціюється із дівчиною життєрадісною, позитивною, оптимістичною.

При створенні псевдонімів та нікнеймів важлива мотивованість.    Псевдоніми вигадують не тільки для того, щоб приховати своє справжнє імʼя (Марія Вілінська - Марко Вовчок) , а й для того, щоб виділитись серед інших (Лариса Косач - Леся Українка, Тарас Шевченко – Кобзар Дармограй).

При створенні нікнеймів користувачі Інтернету, як правило, спираються  не на моду чи популярність, а на свої почуття, смак, асоціативні зв’язки , які є внутрішньою реакцією на слово-стимул. Коли в чаті комунікат шукає співбесідника, він у першу чергу звертає увагу на первинну інформацію про  нього, тобто нікнейм,  і лише потім звертається до вторинної інформації  - прізвища, імені, статі, віку, міста тощо. Варто враховувати і фонетико-графічні особливості, які надають віртуальному імені карнавальності, кумедності, емоційності, наприклад:ЇїВеличність★;{/\учи|{S-‘’-/\нц@}=;   ~ √V ^ √ У Ритмі Щастя √V''√V''^ √ \ .

Необхідно зазначити таку ознаку, як експресивність, яка надає виразності й більш притаманна нікам, ніж  псевдонімам.

      Таким чином, основна схожість нікнеймів та псевдонімів ґрунтується на ознаках вигаданого імені, самоназиванні та самоідентифікації, мотивованості, штучності, експресивності, а також обмеженості сфери використання. Разом із цим наявні й певні  відмінності віртуальних імен та псевдонімів.

      Виникнення ніків пов’язане з розвитком нового виду комунікації – Інтернету й має на меті не стільки приховати інформацію про себе, скільки представити себе у віртуальному світі, підкресливши певні риси своєї особистості або створивши певний образ, найчастіше вигаданий. Тому для добіру нікнейму необхідні мудрованість, родзинка, винахідливість, на відміну від псевдонімів, для яких важливішими є анонімність, таїна справжнього імені. Специфіка використання, а відповідно й створення нікнеймів полягає в тому, що Інтернет-комунікацію дозволяє створити не одно-, а двобічний контакт комунікантів. У зв’язку з цим у нікнеймі прагматичний аспект більш виділяється, ніж у псевдонімі. Він містить інформацію про комуніканта, який прагне перш за все звернути увагу на себе. Аналізуючи нікмейми як явище суміжне з поняттям «псевдонім», необхідно звернути увагу на їх специфіку, що зумовлена їх використанням у мережі Інтернет – особливій сфері комунікативного простору.

    Отже, нікнейм – це унікальне  явище  у  сфері  особистої  номінації,  яке  має  свою  особисту специфіку, і є мовним знаком культури. Воно має певні спільні структурно-семантичні риси з псевдонімами та прізвиськами. Однак беззаперечним є особливий статус цих мовних одиниць, нік – це своєрідний код, образ, певна характерна роль, взята «напрокат». Це своєрідна презентація, візитівка, що пред’являється віртуальному суспільству для ідентифікації і, певна річ, для привертання уваги до носія нікнейму.

Розділ ІІ.

Особливості вербальної самопрезентації  нікнейму користувачів «ВКонтакті»

2.1. Загальні мовні особливості нікнеймів користувачів «ВКонтакті»

Як зазначалося,  нікнейм слід розглядати як неофіційне особисте  ім’я, що самостійно  обирається  його  носієм із метою  приховування увиразнення   особистості: є  результатом  креативної діяльності,  використовується в різних сферах опосередкованого молодіжного спілкування, що здійснюється в письмовій формі. Нікнейм є мовним знаком культури. Процес породження імені, з одного боку, має індивідуальний характер, а другого – відображає систему соціально-культурних  цінностей  певного  соціуму.

        Із сайту відомої  соціальної  мережі «ВКонтакті» було довільно обрано й проаналізовано 336 електронних псевдонімів,із них101на позначення осіб ім’я жіночої статі,141 ім’я на позначення осіб чоловічої статі та94нікнеймів, які  не можна зарахувати до виразників  ні  чоловічої, ні  жіночої статей. Збір матеріалу для дослідження проводився з 02.09.2013 по 23.10.2013 р.

      Як і будь-яка одиниця мови, нікнейм можна розглядати з точки зору його класифікації відповідно до лексико-граматичної ознаки. Досить цікавою та ґрунтовною,  на  нашу   думку,  є  парадигма   класифікацій        нікнеймів

Б. Башаєвої [3], якої ми дотримуємося у цій  роботі, аналізуючи нікнейми користувачів соціальної мережі «Вконтакті»:

1.Нікнейми за структурно-граматичними особливостями поділяються на однослівні(Андрусь, ВолчОнОк, Русал) та багатослівні(Анюта Суворова, братній Білорус; Вже_Дорослий;Само_совершенство). Однослівні нікнейми можуть бути похідними(Законотворець, Афроамериканець, Синь-синь, УбьюТого) та непохідними ( Абетка, Бабай, Байкар, Титан, СюРпРиз). Похідні нікнейми, у свою чергу, можуть бути утворені від загальних(Темний_Ангел, Твій міраж, Смолоскип) або від власних імен(Снігова Королева, Бабушка бетман, ТрупиГгГ НеФфФесты...  ).

Однослівні нікнейми належать до різних частин мови. Це може бути іменник (Абетка, Бабай, Титан, СюРпРиз, Комбат, Пасічник), прикметник (Веселенький?***;Сон@чний), займенник(Я-Я-Я), прислівник (Зимно, ЯЯЯкомога),  дієслова (Помагай, Співчуваю), вигуки (Трям!!). Деякі багатослівні нікнеймицепрості види словосполучень для найменування людини: прикметник + іменник(Цукровий Паразит; Скажений_Собацюра), іменник + іменник ((`'•. ¸ • ° ▪ Промінець Сонечка ▪ ° • ¸. •') =),іменник + числівник(Під3чорти), дієслово + займенник(Всі помруть, а я залишуся).Серед нікнеймів також зустрічаються речення(Давайте титри.Я втомилася.;• Живу в раю, Одягнена в щасті • ), прийменник +прийменник (Про...   про).

              З точки зору морфології, як бачимо, нікнейми можуть належати до різних частин мови, але більшість представлені іменниками, як власними, так і загальними:Бджоляр, Андріяш, Привид. Таким чином, ми спостерігаємо перехід імен власних в імена загальні.  Для створення нікнеймів у ролі іменників використовуються різні частини мови (прикметник, займенник,  прислівник, дієприкметник, прийменник, вигук, дієслово). Такий процес переходу називається субстантивацією. Необхідно зазначити, що для української мови процес субстаниваціїї не притаманний для дієслів, але Інтернет–середовище дозволяє проводити й такі трансформації.

        Найбільш продуктивним способом словотворення нікнеймів є суфіксальний, наприклад:Химочка, Галинка, Бабайко, Брюнеточка, маляФкак_йЯ, АнОнИмКо.

Друге місце за частотою посідають нікнейми, утворені складанням основ та їх складанням разом із суфіксацією:Блакитноокий, Птицогайка, Синь-синь, КтосломалМойПробел, Багатообіцяючий.

Незначна кількість імен утворена префіксальним способом:Суперпавук, Супермен, Антивірус, Найщасливіша.

        Особливу увагу привертає велика кількість «зменшено-пестливих» імен, використання яких свідчить про тепле, ласкаве, ніжне ставлення до того, чиє імʼя називається. Такі імена часто використовують батьки, звертаючись до своїх дітей, відповідно діти переносять їх у своє спілкування, можливо, бажаючи, щоб віртуальний співбесідник ставився до них позитивно.

Разом із зменшувально-пестливими суфіксами використовуються й суфікси згрубілості:Горлань, Скажений Собацюра, Страшний Вовка, Горлопан. Використання цих суфіксів свідчить,  що людина хоче представити себе більш поважною. Для цієї ж мети використовуються й патроніми:Руслан Олександрович.

2.Класифікація нікнеймів за приналежністю до активного та пасивного запасу лексики.

Найчастіше нікнейми належать до активноїлексики(Алфавіт, Діамант, Подушечка, Фантазія, Привид, Мрія). Пасивна представлена історизмами (Барило, Гайдамака). Також часто зустрічаються неологізми (Клавиатурович, “НАЙВАЖЛИВІША сторінка ВКонтакте”;[ У Мене Найкрасивіший Нік ]) та інколи оказіоналізми(Лисиль Котолис).

3.Класифікаціязаприналежністюдолітературної лексики. За такою класифікацією нікнейми можуть представляти унормовану лексику  (Адвокат, Бджоляр, Пташка), жаргонну (Блатний,  Горлань), просторічну лексику (Андрух, Богдасик, Химочка).

4.Метафора та метонімія.

Часто при називанні користувач переносить на себе найменування  предмета наза схожістю (метафора:ЙА_Тигра_ЙА_гарчу;Ратай; Фармацевт), а також на основі реального зв’язкузцим предметометонімія:▀▄ПугАвка▀▄;Смачний_Кекс_ммМ).

 1. Нікнейми нейтральні та експресивні.

        Експресивний компонент нікнеймів є дуже поширеним в Інтернет- спілкуванні:Страшний_Вовка; ■ □ Весняна ♥ Радість ■; .*.*ВлЮбЛенНаЯ_В_Солнце.*.*=; ♥ люблю життя ♥ ; Вбивця; Пустотлива|LadyTM]=).

          Б. Башаєва пояснює частотність вживання експресивних нікнеймів так: «Називаючи себе тим або іншим нікнеймом, людина дає собі оцінку, хоче показати свої якості, а ім’я, власне, просто називає людину. При спілкуванні, наприклад в Інтернеті, люди часто змінюють свої імена з певною метою.Наприклад, назвавши себеМазохістом, хлопець хотівздивувати тапривернути увагу людей, а назвавши себеДовгоногою, дівчина явно хотіла показати свою гідність» [3].

 1. Графіка як засіб створення незвичайного нікнейму:

1)латиниця:Aphantomamongmen(Привид серед людей);Bergamoth;

2) поєднання латиниці та кирилиці: *йа риба=) рибиRULEZ)*;

3) ненормативне використання розділових знаків: ° • .. крижані

кристали .. • °; *Ляпка* ; ˜”*°•.ЦукеркА.•°*”˜ ;

4) використання кольорової палітри при написанні нікнеймів:Зелений_Хом’як, Біла Білка; Коровка-Різнокольоровка,BlackRosé.

       Графічно, як бачимо, нікнейми можуть бути оформлені різними засобами, зустрічаються імена із заміненими символами(_кНОп04Ка_); повністю написані латинськими літерами(mihaaaaaaaaaaanastikinka).Є нікнейми, до складу яких входять різного типу символи, наприклад:°-Ңeto(Я) қуқлą-°;~ "* Маленький осколочок * ~".

2.2. Класифікація нікнеймів користувачів «ВКонтакті»

         Зібраний лексичний матеріал дав змогу виокремити певні ознаки, згідно яких ми розподілили електронні псевдоніми на18 умовних груп, створившивласну класифікацію електронних псевдонімів.Розподіл  досліджених віртуальнихпсевдонімвкористувачів соціальних мереж за тематичними особливостями тав процентному відношенні подана у таблиці.

Таблиця 1.1

Класифікація електронних псевдонімів

          Назва групи

                  Приклад

(%)

Імена власні

29,8%

1

Ніки–преноніми (власні імена)

Андрій, Дарочка, Юрась

11,6%

2

Ніки–алоніми (прізвища)

Велігоцький, Федяєва,Borowkowa

13,7%

3

Ніки –героніми( імена персонажів)

Бабай, Снігова Королева, Садко

3%

4

Ніки-геоніми ( утворені від географічних назв)

Братній Білорус, Я_з_Камʼянця, Тубілець

1,2%

5

Ніки-патроніми (по батькові)

Руслан Олександрович

0,3%

Загальні назви на позначення  різних тематичних груп

4,2%

6

Ніки-ейдоніми  (характеризують зовнішність людини)

БрЮнЕтОчКа в зефірі) ,

Блакитноокий,

Страшний симпатягА

2,4%

7

Ніки-етноніми

( зумовлені бажанням автора підкреслити свою національність)

Афроамериканець,

Гуцул,

Кавказець_Вигнанець,

Україночка

1,8%

8.Нікмейми, що  передають особливості душевного стану користувача

66%

8.1

Ніки, що відображають емоції, виражені прямо

Найщасливіша

0,3%

8.2

Ніки, що відображають позитивні емоції, виражені непрямо

Живу в раю. Одягнена в щасті

5%

8.3

Ніки, що відображують негативні емоції

Обережно Я кусаю,

Уб’ю Того

2,4%

9

Ніки, що характеризують темперамент людини

Горлай

1%

10

Ніки – тилоніми (вказують на фах, рід занять, соціальний статус)

Адвокат,

Бджоляр,

Бомбіст,

Вартовий,

Вбивця,

Охоронець_Закону,

Форумчанин,

Хакер,

яНикПоменял

18%

11

Ніки, як самохарактеристика користувачів

Вже_Дорослий,

Оч.ЗаБаВнАя.Я

11,6%

12

Ніки–зооніми (назви тварин)

ЙА_Тигра_ЙА_гарчу,

Котэ,

Лисиль Котолис,

Лucёноk =^.^=

4,5%

13

Ніки–орнітоніми ( назви птахів)

Грач,

Пташка,

Пугач

1,7%

14

Ніки, що позначають продукти харчування

♥Олиффк@,

Перлова каша супер мутант,

Принцес~До<*>IIIоколадка,

Смачний_Кекс_ммМ

6%

15

Нікифізіоніми (явища природи)

Нiжний вiтер,

1۩۩1СіяНее ніБеС1۩۩1,

Сонячне_Світло

3,3%

16

Ніки, що позначають предмети матеріальної культури

А Збоку Бантик,

Діамант,

кНОпО4Ка

4,5%

17

Ніки - абстрактні поняття

¼Перспектива_Креативу¼,

Мрія

3,3%

18

Ніки, пов’язані з поняттям «любов»

̬♥_А_тИ_мЕнЯ_лЮбиФф_♥̬,

~ Моє життя в твоєму серцебитті,

| Моє ♥ зайнято | 

4,2%

Користувачі, які обирають собі нікнейми, називаючи себе справжнім імʼям  або трохи змінюють його, на думку психологів, упевнені в собі, не бажають ховатися під маскою, найбільш відкриті для спілкування. Однак справжнє імʼя  як нікнейм може свідчити про відсутність фантазії в його власника.

Нікнейми, що утворені за допомогою суфіксів пестливості, говорять про бажання користувача запобігти відповідальності «дорослого життя», про небажання змінювати що-небудь та про неусвідомлене бажання відповідати бажанням та очікуванням оточуючих.

       Нікнейми-ейдоніми, що характеризують власну зовнішність, обирають найчастіше користувачі жіночої статі; провідними мотивами є колір волосся та очей.

      Титлоніми – нікнейми, що вказують на фах заняття, соціальний статус.

      Геоніми – вказують на місце проживання користувача соціальної мережі з метою кращої візуалізації, щоб учасники спілкування візуально краще сприймали місце його проживання.

Користувачі, які обирають етноніми, бажають підкреслити свою національну приналежність.

Героніми – імена літературних, міфологічних, мультиплікаційних та інших героїв, які обирає користувач, щоб підкреслити близькість певного персонажа. Носії таких нікмеймів, безперечно, шукають собі співрозмовників «за інтересами» або партнера для спільної «втечі від реальності».

Нікмейми з позитивним забарвленням обирають користувачі-екстраверти, для яких надзвичайно важлива позитивна самооцінка й така ж оцінка іншими членами соціальної мережі. Такі користувачі воліють завжди перебувати в центрі уваги, вони прагнуть спілкування. Їх віртуальні імена, безумовно, відіграють важливу роль у формування їхнього позитивного іміджу.

Нікнейми, які відображають негативні емоції, обирають користувачі, яким властива девіантна поведінка та деструктивний світогляд, що сформувався під впливом стресу, нервових розладів.

Нікнейми, що відображують темперамент людини, обирають користувачі, які хочуть показати свою енергійність.

Нікнейми, що містять самохарактеристику, вказують на певну домінуючу рису в характері людини.

Нікнейми-зооніми та нікнейми-орнітоніми, очевидно, підкреслюють  яку–небудь індивідуальні рису поведінки або зовнішності тварини, наприклад:ЙА_Тигра_ЙА_гарчу;Котэ;  Лисиль Котолис.

Нікнейми,  що позначають продукти харчування, або говорять про гастрономічні уподобання користувача, або мають на меті викликати певні приємні (або неприємні) асоціації і перенести ці асоціації на користувача, наприклад:Принцес~До<*>IIIоколадка, Смачний_Кекс_ммМ.

Нікнейми, що називають предмети матеріальної культури, теж асоціюються із користувачем і, безумовно, характеризують його. Наприклад,кНОпО4Ка – цей нік асоціюється із невеличкою, лагідною, приємною дівчиною. НікнеймСмолоскип, на нашу думку,  це заявка на те, що його носій може висвітлити певні питання,  звернути увагу на те, що приховується. Нікнейм «Даімант» – претензія на винятковість.

Нікнейми з абстрактним значенням – водночас і бідніші і багатші конкретного, їх можна тлумачити по-різному: капля позитиву – позитивний стан користувача; заклик чи прохання – межовий стан, певний стресовий стан користувача.

Нікнейми, які розповідають про стан закоханості чи розриву стосунків, свідчать про душевний стан користувача.

        Існують і деякі ґендерні особливості віртуальних імен.  Так, жінки віддають перевагу зменшено-пестливим  іменам(*°-Веточ_Кą-°*, Галинка, Юлинка). Широко представлені імена, які підкреслюють сексуальність, чуттєвість(МеГо_О Бл()нДиНк@... =;° ▪ ♥ МісячнаKрасавіца ♥ ▪ °) і перевагу над іншими учасниками спілкування (Занадто горда • ~; (Усього доб'юся сама);☼ Само_совершенство=; ЇїВеличність). Такі нікнейми акцентують увагу на зовнішності жінки/дівчини,  її привабливості, окремих рисах.

          Чоловічі віртуальні імена відрізняються яскраво вираженим почуттям зверхності та переваги над оточуючими, (Переможець; Шляхетний; Цісар), передають прагнення до змагальності. Багато ніків носять романтичний характер (Людина_Відродження; Блакитноокий; Нiжний Вiтер).

      До зазначеного додамо, що існує достатньо велика кількість нікнеймів, які неможливо зрозуміти та проаналізувати без розʼяснень самого власника, пояснення факторів, які вплинули на створення антропоніма.

Проаналізувавши електронні псевдоніми за розробленою класифікацією, можна зробити висновок, що електронний псевдонім є  одним із головних елементів вербального самовираження, самопрезентації користувача  в просторі віртуального спілкування.

2.3. Відображення тенденцій мережевої мови у виборі інтернет-користувачами нікнеймів

В інтерактивному мережевому мовленні відбуваються суттєві зміни, які відображаються користувачами у виборі нікнеймів. Найпоширеніші з них такі:

 1. Використання нікмеймів-запозичень з англійської мови, наприклад:Форумчанин, Хакер.
 2. Лексико-семантичні зміни: імена загальні переходять у розряд імен власних:Зелений Хомʼяк, Байкар, Подушечка.
 3. Використання слів-кентаврів:[Пустотлива|LadyTM],ТанKISSтка★.
 4. Словотворення як джерело появи нових нікнеймів є словотвір, що  пов’язуємо з тим, що в більшості Інтернет-ресурсів кількість знаків обмежена. З цієї причини мовці вдаються до скорочень:♥Мо®коФФочка♥.
 5. Також необхідно зазначити, що графічно нікнейми здебільшого оформлені засобами української та російської мов. Як було зазначено вище, зустрічаються нікнейми із заміненими літерами, написані латиною, англійською мовами. Поширені нікмейми із комбінацією українських, російських букв та символів, наприклад:БрЮнЕтОчКа в зефірі) ;Давайте титри. Я втомилася.★;Borowkowa; ♥Олиффк@.
 6.  При написанні нікнеймів використовується так звана «олбанська мова» - тенденція, яка  калічить мову. Багато користувачів Інтернету не дотримуються правил орфографії, вочевидь, демонструючи зневагу до існуючих норм або їх незнання. У такий спосіб носій нікнейму, щоб не бути нудним, привертає увагу до форми свого мовлення, до свого віртуального імені:Неврівноважений хом'як; МаляФка__йЯ; ° ▪ ♥ МісячнаKрасавіца ♥ ▪ °.Маємо, щоправда, зауважити, що «олбанська мова» для українськомовного  Інтернету менш типова, ніж для російськомовного.

Отже, віртуальне імʼя є результатом саморефлексії, воно відображає внутрішній світ особистості, дозволяє презентувати себе так, як хочеться: приховати чи показати особливості характеру, описати настрій, акцентувати увагу на зовнішні дані, розповісти  про уподобання. Віртуальні імена – це виразні (позитивні чи негативні) персонажі-маски. На підставі тієї інформації, що «стоїть» за нікнеймом,  завжди можна дати коротку характеристику особистості, назвати які-небудь її особливості. Таким чином, нікнейм є елементом вербальної самопрезентації  особистості.

Висновки

У результаті дослідження нікнеймів на тему «Нікнейми користувачів соціальної мережі «ВКонтакті» як елемент вербальної самореалізації» ми:

 1. Проналізували 336 варіантів ніків учасників Інтернет-комунікації,

представлених у соціальній мережі «ВКонтакті»,   створили власну класифікацію електронних псевдонімів, розподіливши їх на 18 тематичних груп.

 1. З’ясували, що нікнейми за своїми функціями схожі з псевдонімами.
 2. Установили, що процес створення нікнеймів тісно пов’язаний із субстантивацією та переходом загальних імен у власні.
 3. Залежно від семантичних особливостей електронних псевдонімів, той чи інший нікнейм виконує функцію засобу самопрезентації  користувачів мережі «ВКонтакті»; має певну специфіку – унікальність, умотивованість для носія, ситуаційність творення.
  • Користувачі, які обирають собі нікнейми, називаючи себе справжнім імʼям  або трохи змінюють його, на думку психологів, упевнені в собі, не бажають ховатися під маскою, найбільш відкриті для спілкування. Однак, справжнє імʼя  в якості нікнейму може свідчити про відсутність фантазії в його власника.
  • Нікнейми, що утворені за допомогою суфіксів пестливості, говорять про бажання користувача запобігти відповідальності «дорослого життя», про небажання змінювати що-небудь та про неусвідомлене бажання відповідати бажанням та очікуванням оточуючих.
  • Нікнейми-ейдоніми (характеристики зовнішності користувача)  обирають найчастіше користувачі жіночої статі; провідними мотивами є колір волосся та очей.
  • Титлоніми – нікнейми, що вказуть на фах заняття, соціальний статус.
  • Геоніми – указують на місце проживання користувача соціальної мережі, щоб при спілкуванні візуально краще сприймали його місце проживання.
  • Користувачі, які для нікнейму обирають етноніми, підкреслюють свою національну приналежність.
   • Героніми (імена літературних, міфологічних, мультиплікаційних та інших героїв), які обирає користувач, підкреслюють близькість певного персонажа авторові. Носії таких нікнеймів, безперечно, шукають собі співрозмовників «за інтересами» або партнера для спільної «втечі від реальності».
   • Нікнейми з позитивним забарвленням обирають користувачі-екстраверти, для яких надзвичайно важлива позитивна самооцінка й оцінка іншими членами соціальної мережі. Такі користувачі воліють завжди перебувати в центрі уваги, прагнуть до спілкування з людьми. Їх віртуальні імена, безумовно, відіграють важливу роль у формування їхнього позитивного іміджу.
   • Нікнейми, відображення негативних емоцій, обирають користувачі, яким властива девіантна поведінка та деструктивний світогляд, що сформувався під впливом стресу, нервових розладів.
   • Нікнейми, що представляють темперамент людини, обирають користувачі, які хочуть показати свою енергійність. Нікнейми, самохарактеристики, вказують на певну домінуючу рису в характері людини.
   • Нікнейми-зооніми та нікнейми-орнітоніми, очевидно, підкреслюють яку–небудь індивідуальну рису поведінки або зовнішності тварини, наприклад:ЙА_Тигра_ЙА_гарчу;Котэ;  Лисиль Котолис.
   • Нікнейми,  що позначають продукти харчування, або говорять про гастрономічні уподобання користувача, або мають на меті викликати певні приємні (або неприємні) асоціації й перенести ці асоціації на користувача, наприклад:Принцес~До<*>IIIоколадка, Смачний_Кекс_ммМ.
   • Нікнейми, що називають предмети матеріальної культури, створюють певний імідж користувачу і, безумовно, характеризують його. Наприклад,кНОпО4Ка – цей нік асоціюється із невеличкою, лагідною, приємною дівчиною. НікнеймСмолоскип, на нашу думку,  це заявка на те, що його носій може висвітлити певні питання,  звернути увагу на те, що приховується. НікнеймДаімант – претензія на винятковість.
    •  Нікнейми з абстрактним значенням водночас і бідніші, і багатші за конкретні. Їх можна тлумачити по-різному: капля позитиву – позитивний стан користувача; заклик чи прохання – межовий стан, певний стресовий стан користувача.
    •   Нікнейми, які розповідають про стан закоханості чи розриву стосунків, свідчать про душевний стан користувача.
     1. Нікнейми відображають зміни, характені для інтерактивного мережевого мовлення, а саме: наявна велика кількість запозичень з англійської мови, відбуваються лексико-граматичні зміни; зміни в словотворі; графічно нікнейми оформлюються засобами української, російської, англійської та латинської мови; поширені нікнейми з використанням різноманітних символів, «олбанської мови».

Отже, електронний псевдонім є інструментом для більш яскравого, емоційного й глибокого зображення власної особистості. За допомогою нікнейму автор прагне (у більшості випадків) не приховувати власне «я», а навпаки, реалізувати себе в умовах віртуального спілкування як особистість комунікативну, яскраву та неординарну, про що свідчать результати аналізу частоти вживання певних категорій електронних псевдонімів. Ніки замінюють, приховують реальні імена людей і, відповідно, дозволяють показати себе більш розкутим та незалежним в Інтернет-просторі. Віртуальний простір дозволяє особистості  створити індивідуальний образ, обрати відповідне ім’я, яке буде елементом вербальної самопрезентації за власним бажанням.

Список використаних джерел

 1.Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация / Х. Абельс.СПб., 1999.

2. Амяга Н. В. Самораскрытие и самопредъявление личности в общении / Н. В. Амяга // Личность. Общение. Групповые процессы : сб. обзоров. – М., 1991 – С. 3775.

3. Башаева Б. Никнейм как явление ономастики: лексикограмматическая

характеристика [Электронный ресурс] // Среднерусский университет.

   Гуманитарный институт: [сайт]. - Обнинск, 2007. -URL:

http://www.sugi-obninsk.ru/index.php?set=cont&id=60.

4.БороздинаГ.В. Психология делового общения/Г.В.Бороздина.М.,

2006.

5. Виноградова, Т. Ю. Специфика общения в Интернете / Т. Ю. Виноградова

// Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический

анализ. Казань, 2004. С. 63–67.

6.ГоффманИ. Представление себя другим в повседневной жизни/

   И.Гоффман.– М., 2000.

7. Гоцева Ю. А. Особенности самопредъявления подростков в семейной,

  учебной и дружеской сферах общения : дис... канд. психол. наук : 19.00.01/

   Юлия Александровна Гоцева ; [место защиты: Юж. федер. ун-т]. – Ростов

  н/Д, 2008.

8. Дорот В.Л. Толковый словарь современной компьютерной лексики / Дорот

    В.Л., Новиков В.А.  – СПб.: БХВ - Петербург, 2001. – 782 с.

9.Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю.Н.

Емельянов.Л., 1985.

10.Жичкина, А. Е. Стратегии самопрезентации в Интернет и их связь с

реальной идентичностью [Электронный ресурс] / А. Е. Жичкина,

       Е.Н.Белинская. Режим доступа:http://flogiston.ru/articles/netpsy/strategy

11.Жуков Ю.М. Эффективность делового общения // Ю.М. Жуков.М.,

1990.12.Зазыкин В.Г. Психология проницательности /В.Г. Зазыкин.– М., 2009.

13.Зинченко Е.В. Самораскрытие личности как социально-психологическийфеномен /Е. В. Зинченко //Прикладная психология. –№ 5. – 1998. – С. 5969.

14.Крижанская Ю.С. Грамматика общения / Ю.С.Крижанская,

В.П.Третьяков. – М.,1996.

15.Кубрак Т. А.Интенция самопрезентации субъекта в вербальной

коммуникации : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Т. А. Кубрак.М.,2009.

16.Куницына В.Н.Межличностное общение/В.Н. Куницына, Н.В.Казаринова, В. М. Поголыша.– СПб., 2002.

17. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – Тарту, 1991.

18.Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики

             виртуальногодискуса/О.В.Лутовинова. – Волгоград: Перемена, 2009. –

477с.

19. Нові слова та значення: словник/Ін-т укр. Мови НАН України ; уклад.

      Л.В. Туровська, Л.М.Василькова. – К.: Довіра, 2009.–271с.

20. Петрова И. И. Половозрастные особенности и динамика визуальной

       самоподачи образа "Я" у студентов : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 /

       И. И. Петрова. – М., 2004.

21. Реконвальд Н.В. Англомовний чат як різновид комп’ютерно-

     опосередкованої комунікації (прагмалінгвістичне дослідження): автореф.

     дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04

     «Германські мови» / Наталія Велеріївна Реконвальд. – Одеса, 2008.–20с.

22. Романова А. В. Влияние визуальной самоподачи образа "Я" на конфликтность субъекта общения : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / А. В. Романова. – М., 2002.

23. Соколова-Бауш Е. А. Самопрезентация как фактор формирования

      впечатления о коммуникаторе и реципиенте : дис. канд. психол. наук

      19.00.05 / Е.А. Соколова-Бауш. – М., 1999.

24. Соціально-психологічний словник / [авт.-уклад. М.Чапка, У.Контни.–

     Мисловіце : Гурносльоньська вища шк. пед. ім. кардинала А.Хлонда,

     2010.–519с.

25.TedeschiJ.T.Identities,thephenomenalself,andlaboratoryresearch /J.T.Tedeschi,M.Riess //Impressionmanagementtheoryandsocialpsychologicalresearch.N.Y., 198l.

26. Тепина М. Н. Эмоциональное самораскрытие личности в адрес разных

     партнеров по общению : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / М.Н.

     Тепина. – Ростов н/Д., 2008.

27. Турецька Х. Особистісна ідентичність та віртуальна само презентація в

   інтернет-середовищі / Х. Турецька // Зб. наук. праць Ін-ту психології ім.

    Г.Костюка.–2007.–Т.9.-Ч.З.-С.389-396.

28.Хороших В.В.Психологические факторы успешности самопрезентации :дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / В. В. Хороших. –СПб., 2001.

29.Чемеркин С.В. Общение, опосредованное компьютером/ Диссертация ... кандидата психологических наук. М., 1990.

30.Шевченко И. С.Вариативность самопрезентации личности в Интернет-общении: дис.канд. психол. наук : 19.00.01 / И. С. Шевченко.Казань, 2002.

31. Школьникова О. Назви осіб в світі електронного спілкування/

      Школьникова О., Шумських І., Митрофаненко Л.//Нова філологія.-2009.-

      №34.-С.259-264.

Нікнейми користувачів соціальної мережі «ВКонтакті» як елемент вербальної самореалізації на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Адміністрування локальної мережі комп’ютерного класу, захист інформації в локальній мережі і при підключенні до Інтернету

2. Реферат Робота в мережі, вивчення архітектури „близької” мережі

3. Реферат Міжособистісні стосунки користувачів ПК

4. Реферат Охорона праці користувачів персональних компютерів (ПК)

5. Реферат Банк як елемент економічної системи

6. Реферат Ефективна комунікація – важливий елемент керівництва

7. Реферат Інтернет-торгівля як елемент сучасної ринкової інфраструктури

8. Реферат Мовний етикет – невід’ємний елемент культури мовлення

9. Реферат Ряд стандартних електродних потенціалів металів. Гальванічний елемент. Електроліз

10. Реферат Актуальність соціальної роботи в Україні