Новости

Принципи здійснення та види зовнішньоекономічної діяльності

Работа добавлена:


Принципи здійснення та види зовнішньоекономічної діяльності на http://mirrorref.ru

Міністерство освіти і науки України

Національний лісотехнічний університет України

Інститут екологічної економіки і менеджменту

Кафедра Зовнішньоекономічної діяльності

Контрольна робота

З дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність”

Виконала:

студ. групи ДМО-21

Николишин Юлія Володимирівна

№ 15009

Прийняв:

                                                                          Доцент Матвеєв М.Е.

Львів – 2016

Національний лісотехнічний університет України

Інститут екологічної економіки і менеджменту

Кафедра

Зовнішньоекономічної діяльності

Дисципліна

Зовнішньоекономічна діяльність

Спеціальність

– “Менеджмент”

Група ДМО 21

Завдання

Для виконання контрольної роботи

Студенту Николишин Юлії Володимирівні

Зміст пояснювальної записки:

 1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності
 2. Принципи здійснення та види зовнішньоекономічної діяльності

    Списки використаних джерел

Студент

Николишин Ю. В.

Керівник

_________________

доц. Матвеєв М.Е.

Основним законодавчим актом, який закріплює правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними суб'єктами господарювання, є Закон України від 16 квітня 1991 року "Про зовнішньоекономічну діяльність". Цей Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні і спрямований на удосконалення правового регулювання усіх видів зовнішньоекономічної діяльності, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, надання послуг відповідно до загальновизнаних засад, принципів, норм і правил міжнародної торгівлі та зобов'язань, взятих Україною в рамках міжнародних угод. У Господарському кодексі України від 16 січня 2003 року загальним положенням про зовнішньоекономічну діяльність присвячена Глава 37.

 1. Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на відносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Ознаки зовнішньоекономічної діяльності:

 • а) за своєю сутністю вона є господарською діяльністю, тобто "діяльністю суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність" (ч. 1 ст. З ГК);
 • б) ця діяльність побудована на відносинах між суб'єктами господарювання, що перебувають під юрисдикцією різних держав;
 • в) вона може здійснюватися як на території України, так і за її межами, як з перетином митного кордону України, так і без такого перетину.

Однак останньому суперечить визначення зовнішньоекономічної діяльності у ч. і ст. 377 ГК - " Зовнішньоекономічна діяльність - господарська діяльність, що в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону майном та/або робочою силою. При цьому кваліфікуючою ознакою зовнішньоекономічної діяльності є перетин митного кордону.

Правовою формою реалізації зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоекономічний договір (контракт). У міжнародних договорах, як єдиний критерій для визначення міжнародного характеру договору використовують критерій місцезнаходження комерційних підприємств сторін на територіях різних держав. Це є доказом того, що перетин митного кордону є не обов'язковою умовою зовнішньоекономічного договору.

Зовнішньоекономічній діяльності притаманні загальні ознаки господарської діяльності (виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг; діяльність здійснюється на професійних засадах; отримання прибутку). Належність зовнішньоекономічних відносин до господарських визначає і методологію регулювання цих відносин.

Методи:

 • а) метод автономних рішень суб'єктів господарювання (добровільно вступати в зовнішньоекономічні зв'язки; здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічні операції, окрім заборонених законом; укладати зовнішньоекономічні договори та визначати зобов'язання за ними в межах законодавства тощо);
 • б) метод владних приписів, згідно з яким діяльність суб'єктів господарювання підпорядковується обов'язковим моделям правовідносин, визначеним законодавством (необхідність отримання експортних або імпортних ліцензій; дотримання порядку розрахунку в іноземній валюті; дотримання порядку та строків проведення окремих видів зовнішньоекономічних операцій);
 • в) метод рекомендацій, згідно з яким держава регулює поведінку суб'єктів господарських відносин шляхом рекомендованих моделей відповідних правовідносин.
  1. Принципи здійснення та види зовнішньоекономічної діяльності - це керівні начала, що визначають спрямованість правового регулювання зовнішньоекономічних відносин.

Спеціальні принципи зовнішньоекономічної діяльності закріплює ч. 2 ст. 377 ГК, з деталізацією переліку у ст. 2 ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність".

1. Принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:

 • виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами України;
 • обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин.

2. Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у:

 • зв'язки;
 • праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинним законодавством України;
 • обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку встановленого законами України.

Але, існують і обмеження - ліцензування зовнішньоекономічних операцій (ст. 16 ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність"), заборона окремих видів експорту і імпорту (ст. 17 ЗУ "Про ЗЕД"), встановлення державної монополії на експорт (імпорт) певних товарів (ст. 20 ЗУ "Про ЗЕД") та ін.

3. Принцип юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:

 • рівності перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності при здійсненні зовнішньоекономічної;
 • забороні будь-яких, крім передбачених Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарювання за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;
 • неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом.

4. Принцип верховенства закону, що полягає у:

 • регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;
 • забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України.

Протиріччя: відповідно до ст. 7 ЗУ "Про ЗЕД" - коло засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності широке і включає як акти державних органів різної юридичної сили, так і акти недержавних суб'єктів, однак п. 9 ст. 92 Конституції України встановлює, що виключно законами визначаються засади зовнішньоекономічної діяльності.

5. Принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава:

 • забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарювання на її території згідно з законами України;
 • здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України згідно з нормами міжнародного права;
 • здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами тільки відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права.

6. Принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів вказує на необхідність забезпечення правовими засобами економічної рівноваги при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, обміну рівними вартостям, недопущення фіктивного експорту з метою отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість тощо.

Демпінг (експорт за заниженими цінами з метою завоювання частки на ринку іншої держави) відповідно до ст. 31 ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність" є проявом недобросовісної конкуренції в зовнішньоекономічної діяльності, що тягне за собою застосування законодавчо визначених заходів захисту національного товаровиробника.

Орієнтовний перелік видів зовнішньоекономічної діяльності, які можуть здійснюватися суб'єктами цієї діяльності в Україні, закріплює ст. 4 ЗУ "Про ЗЕД":

 • експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили. Експорт - це продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарювання з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України. Реекспорт - продаж іноземним суб'єктам господарювання та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України. Імпорт - це купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у іноземних суб'єктів господарювання товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України.
 • надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарювання, надання послуг іноземними суб'єктами господарювання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України.
 • наукова, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарювання; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі.
 • міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами; кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарювання.
 • спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарювання (створення спільних підприємств).
 • підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням об'єктів інтелектуальної власності з боку іноземних суб'єктів господарювання.

Список використаної літератури:

 1. Цивільний кодекс України.
 2. Господарський кодекс України.
 3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Принципи здійснення та види зовнішньоекономічної діяльності на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА –СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. Реферат Нетарифне методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3. Реферат Принципи навчання як вихідні положення, що визначають характер пізнавальної діяльності учнів та технологію діяльності вчителя

4. Реферат Поняття грошового потоку як категорії фінансового менеджменту. Обєктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення

5. Реферат Роль інформації у наукових дослідженнях, її види та принципи формування

6. Реферат ВИДИ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

7. Реферат Завдання, принципи діяльності, склад та повноваження Конституційного Суду України

8. Реферат Суть, завдання, основні принципи менеджменту персоналу як науки і практичної діяльності

9. Реферат Загальні функції управління. Контроль і регулювання: сутність, види та етапи контролю діяльності організацій

10. Реферат Форми і здійснення соціального контролю