Новости

Податковий контроль: поняття та зміст, класифікація та поняття податкової перевірки

Работа добавлена:


Податковий контроль: поняття та зміст, класифікація та поняття податкової перевірки на http://mirrorref.ru

Тема 1. Податковий контроль: поняття та зміст, класифікація та поняття податкової перевірки.

1.1 Поняття і зміст податкового контролю

1.2 Види, функції та завдання податкового контролю

1.3Податкова перевірка в системі податкового контролю

1.4Класифікація податкових перевірок

Мета.Виходячи з того, щоподатковий контроль виступає обов’язковим елементом будь-якої галузі державного управління і є самостійним напрямом державного фінансового контролю щодо забезпечення правильного обчислення, своєчасного та повного внесення податків і зборів до бюджету, тому важливим є вивчення питань щодо самого поняття податкового контролю, видів, функцій і завдань податкового контролю, податкових перевірок і їх класифікації, що і обумовлює вивчення даної теми.

1.1Поняття і зміст податкового контролю

Контроль є обов’язковим елементом будь-якої галузі державного управління. Податковий контроль є самостійним напрямом державного фінансового контролю. Характерним для нього є певна стадія фінансової діяльності − стадія мобілізації коштів до публічних грошових фондів.Забезпечення режиму суворого додержання приписів норм податкового законодавства зобов’язаними суб’єктами податкових правовідносин є головною метою податкового контролю. Податковий контроль виступає гарантією задоволення публічних майнових інтересів та важливим чинником соціально-економічної стабільності держави, її фінансової безпеки. Основними нормативними документами, які регулюють податковий контроль в Україні є Податковий кодекс України, Закон Україїни “ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні” та інші.

Податковий контроль − це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплатиподатків тазборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій,патентування,ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Контрольна діяльність податкових органів спрямована на досягнення низки цілей, серед яких важливо виокремити такі:

 • забезпечення додержання податкового законодавства суб’єктами, що реалізують податковий обов’язок або забезпечують його реалізацію;
 • попередження правопорушень у податковій сфері;
 • виявлення порушень податкового законодавства та застосування до винних осіб відповідних заходів юридичної відповідальності.

Указані цілі загалом визначають зміст податкового контролю, який слід визначити як діяльність спеціально уповноважених державних органів щодо забезпечення додержання зобов’язаними суб’єктами податкових правовідносин чинного податкового законодавства.

Досліджуючи системний характер податкового контролю як складового елемента державного управління податковою сферою, в його структурі виокремлюють кілька основних елементів:

 • суб’єкт податкового контролю;
 • об’єкт контролю;
 • форми і методи (методики) контролю;
 • документи контролю;
 • заходи податкового контролю та порядок їх здійснення.

Суб’єктами податкового контролю виступаютьдержавні органиспеціальної компетенції. В повному об’ємі здійснювати податковий контроль вправі органидержавної податкової служби. Окремими контрольнимиповноваженнямив сфері оподаткування наділені такожмитні органи.

Підконтрольними суб’єктами є будь-які юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які беруть участь уподаткових правовідносинахякплатники податківчи особи, що сприяють сплаті податків.

Об’єктом податкового контролює фінансово-господарська діяльність вказаних осіб,предметом бухгалтерські книги, звіти, плани, рахунки, декларації, накладні та інші документи пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів добюджетіввсіх рівнів. Перелік документів, що так чи інакше пов’язані з оподаткуванням є надзвичайно широким. До них відносяться різного роду накази керівників та звіти працівників, цивільно-правові та трудовідоговори,установчі документи, банківські виписки та інші.

Податковий контроль здійснюється у конкретних формах, які мають обов’язкове законодавче закріплення.

Форма податкового контролю це сукупність конкретних організаційно-процесуальних заходів, які здійснюються уповноваженими суб’єктами в процесі контрольної діяльності. Таким формами є: податкові перевірки, облік платників податків, оперативно-бухгалтерський облік податкових надходжень, контроль за відповідністю витрат фізичних осіб їх доходам. Іншими формами податкового контролю виступають: отримання пояснень платників податків, податкових агентів; перевірка даних обліку і звітності; огляд приміщень і територій, що використовуються з метою отримання доходу (прибутку).

1.2 Види, функції та завдання податкового контролю

Під видом податкового контролю розуміється його різновид, тип, частина.З точки зору теоретичного аналізу податкового контролю важливого значення набуває класифікація його видів. Відповідно до обраногокритерію, податковий контроль можна класифікувати за кількома підставами.

Залежно від часу проведення контрольних заходів слід розмежовувати попередній, поточний та наступний податковий контроль.

Попередній податковий контрольу часі передує здійсненню фінансово-господарської діяльності платників податків. Цей вид контролю охоплює взяття на облік платників податків в органах державної податкової служби та органах фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Поточний контрольздійснюється в процесі фінансово-господарської діяльності платників податків. Цей вид передбачає використання різних методів, серед яких слід виділити облік податкових надходжень до бюджетів та державних цільових фондів, перевірку правомірності використання податкових пільг, проведення обстежень виробничих, складських, торговельних та інших приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов’язані з отриманням інших об’єктів оподаткування.

Наступний контроль здійснюється за підсумками звітного податкового періоду.

Залежно від джерел отримання контролюючими органами інформації слід розрізняти документальний та фактичний податковий контроль.

Проведеннядокументального контролюпередбачає отримання інформації щодо виконання податкового обов’язку на підставі аналізу документів (облікових, розрахункових документів, документальних форм додаткової звітності), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів.

Фактичний податковий контрользумовлює використання контролюючими органами специфічних прийомів і способів, що дозволяють встановити фактичні дані щодо кількісних та якісних показників об’єктів оподаткування, їх відповідності даним податкового обліку.

У разі обрання критерієм класифікації місця проведення контрольних заходів, податковий контроль може бутикамеральним (за місцезнаходженням податкового органу) абовиїзним (за місцезнаходження платника податків або приміщень чи територій, відповідних об’єктів оподаткування).

Поряд із вказаними, фахівці виділяють й такі види податкового контролю: комплексний і тематичний, плановий і позаплановий, обов’язковий та ініціативний та ін.

До основних функцій податкового контролю можна віднести наступні:

 • облікову забезпечує облік платників податків,предметів оподаткування, належних платежів бюджетам і цільовим державним фондам;
 • профілактичну забезпечує припинення та профілактикуправопорушеньв податковій сфері;
 • інформаційну слугує джерелом інформації для прийняття управлінських рішень;
 • мобілізуючу за підсумками податкового контролю дозволяє збільшити надходження до бюджетів та цільових державних фондів.

Податковий контроль як елемент управління вирішує декілька завдань:

 • по-перше, це контроль за фінансовою та господарською діяльністю суб'єктів у зв’язку з оподаткуванням;
 • по-друге, це регламентована нормами права діяльність владних та зобов'язаних осіб, пов’язана з формуванням публічних грошових фондів за рахунок надходжень від податків та зборів;
 • по-третє, це засіб забезпечення законності у сфері оподаткування.

1.3Податкова перевірка в системі податкового контролю

Основна форма податкового контролю − податкова перевірка. Саме ця форма контролю є найбільш ефективною з точки зору виявлення та стягнення недоїмок, забезпечення податкових надходжень до бюджетів і державних цільових фондів. Податкові перевірки забезпечують безпосередній контроль та повнотою і правильністю обчислення податків і зборів, який може бути реалізований тільки шляхом порівняння податкових розрахунків (декларацій), що їх подають платники податків, з фактичними даними щодо їх фінансово-господарської діяльності.

Податкова перевірка як форма податкового контролю це діяльність податкових та інших контролюючих органів у межах визначеної компетенції з метою встановлення правильності обчислення та сплати податків і зборів. Залежно від видів податкового контролю зміст її охоплює, по-перше, дослідження документів податкового обліку і звітності, в яких відображаються результати фінансово-господарської діяльності платників податків протягом звітного періоду, а по-друге, обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов’язані з утриманням об'єктів оподаткування.

Об’єктом податкової перевіркиє фінансово-господарська діяльність контрольованого суб’єкта − платника додатків, що відображається у грошових документах, бухгалтерських книгах.

Суб’єктами податкових перевірокє учасники контрольних податкових правовідносин, які мають відповідні права та обов’язки. Як і в інших податкових правовідносинах, уповноважений суб’єкт (посадова особа податкового чи іншого контролюючого органу) наділений владними повноваженнями відносно підконтрольного суб’єкта (платника податків, податкового агента).

1.4Класифікація податкових перевірок

Класифікувати податкові перевірки слід з урахуванням вищевикладеної класифікації податкового контролю. Класифікувати податкові перевірки за видами слідз урахуванням усієї сукупності принципових особливостей їх організації та проведення. Будь-яка податкова перевірка поєднує в собі риси, які можна вважати підставами для класифікації та, відповідно, включення до різних видів податкових перевірок.

Залежно від особливостей інформативних джерел, які досліджують під час проведення податкових перевірок, із сукупності останніх слід виокремлювати документальні та фактичні податкові перевірки.Документальна перевірка є родовим поняттям, що передбачає наявність окремих її видів.

Види документальних перевірок визначають з урахуванням конкретних правових підстав і особливостей їх проведення.До таких видів можна віднести планову, позапланову, комплексну, зустрічну та камеральну.

Документальна перевіркапередбачає дослідження первинних документів − це документи, в яких зафіксовані факти здійснення господарських операцій. Документальну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємствапроводять за місцезнаходженням підприємства та/або за місцезнаходженням об’єкта, якого перевіряють. За результатами документальної перевірки складається акт.

Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень, зокрема норм податкового та валютного законодавства, а також невиконання платником податків законних вимог посадових осіб податкових органів. За результатами документальної перевірки в акті викладаються всі істотні обставини фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, які стосуються фактів виявлених порушень податкового та валютного законодавства.

Камеральноювважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податку.

Метою проведення камеральної перевірки є виявлення арифметичних або методологічних помилок у поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов’язання.

Плановою виїзною податковою перевіркоювважається перевірка фінансово-господарської діяльності платника податків, яка передбачена в плані роботи контролюючого органу і проводиться за місцезнаходженням такого суб’єкта чи за місцем розташування об’єкта власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка. Право на проведення планової виїзної перевірки надається лише у тому разі, якщо платнику податків не пізніше, ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати її проведення.

Позаплановою виїзною перевіркоювважається перевірка, що не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за наявності принаймні однієї з таких обставин:

 • за результатами зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення норм законодавства;
 • платником податків не подано в установлений термін документи обов'язкової звітності;
 • виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності;
 • у встановленому порядку подано скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;
 • у разі виникнення догреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, якщо останній не надасть пояснень та їх документальних підтверджень на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;
 • проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства.

Позапланова виїзна перевірка може здійснюватись і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Комплексна перевірка це документальна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства, якою охоплюються питання повноти нарахування та своєчасності сплати всіх видів податків, зборів, інших обов’язкових та інших платежів, контроль за якими покладено на органи державної податкової служби України.

Зустрічною податковою перевіркою є позапланова документальна перевірка підприємства з питань фінансово-господарської діяльності разом з іншими суб’єктами підприємницької діяльності. Зустрічну перевірку проводять на підставі:

 • письмового звернення керівника державного податкового органу, що проводить перевірку, до державного податкового органу за місцем перебування партнера підприємства, яке перевіряють;
 • письмового розпорядження керівника державного податкового органу на проведення перевірки партнерів підприємства, яке перевіряють, із залученням фахівців з питань, які підлягають перевірці.

Під час проведення зустрічної перевірки проводять порівняння первинних документів суб’єкта, якого перевіряють, та його партнера з метою встановлення їх достовірності, ідентичності та відповідності записів руху грошових коштів та інших цінностей.

Фактична перевірка −перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Тестові завдання

 1. Податковий контроль − це:

а) забезпечення режиму суворого додержання приписів норм податкового законодавства зобов’язаними суб’єктами податкових правовідносин;

б)виявлення порушень податкового законодавства та застосування до винних осіб відповідних заходів юридичної відповідальності;

в)сукупність конкретних організаційно-процесуальних заходів, які здійснюються уповноваженими суб’єктами в процесі контрольної діяльності;

г) система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплатиподатків тазборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій,патентування,ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

 1. Головною метою податкового контролю є:

а)попередження правопорушень у податковій сфері;

б)забезпечення режиму суворого додержання приписів норм податкового законодавства зобов’язаними суб’єктами податкових правовідносин;

в)виявлення порушень податкового законодавства та застосування до винних осіб відповідних заходів юридичної відповідальності;

г)забезпечення додержання податкового законодавства суб’єктами, що реалізують податковий обов’язок або забезпечують його реалізацію;

 1. Вкажіть основні цілі податкового контролю:

а)забезпечення додержання податкового законодавства суб’єктами, що реалізують податковий обов’язок або забезпечують його реалізацію;

б)попередження правопорушень у податковій сфері;

в)виявлення порушень податкового законодавства та застосування до винних осіб відповідних заходів юридичної відповідальності;

г) всі перелічені відповіді правильні;

 1. Вкажіть основні елементи податкового контролю:

а) органи податкового контролю;

б) документи контролю;

в) суб’єкт, об’єкт, форми і методи контролю, документи контролю;

г) немає правильної відповіді;

 1. Об’єктом податкового контролю є:

а) фінансово-господарська діяльність осіб;

б) бухгалтерські книги, звіти, рахунки;

в) установчі документи;

г) цивільно-правові та трудові договори;

 1. Підконтрольними суб’єктами податкового контролю є:

а) юридичні особи;

б) філії і відділення юридичних осіб;

в)фізичні особи, які беруть участь уподаткових правовідносинах;

г) всі перелічені відповіді правильні;

 1. Форма податкового контролю це:

а) попередження правопорушень у податковій сфері;

б)забезпечення режиму суворого додержання приписів норм податкового законодавства зобов’язаними суб’єктами податкових правовідносин;

в)сукупність конкретних організаційно-процесуальних заходів, які здійснюються уповноваженими суб’єктами в процесі контрольної діяльності;

г) немає правильної відповіді;

 1. Вкажіть види форм податкового контролю:

а) податкові перевірки;

б) облік платників податків;

в) перевірка даних обліку і звітності;

г) всі перелічені відповіді правильні;

 1. Види податкового контролю в залежності від часу проведення контрольних заходів:

а) документальний;

б) попередній;

в) фактичний;

г) камеральний;

 1. Види податкового контролю в залежності від джерел отримання контролюючими органами інформації:

а) документальний;

б) попередній;

в) поточний;

г) наступний;

 1. Поточний контрольздійснюється:

а)за підсумками звітного податкового періоду;

б) передує здійсненню фінансово-господарської діяльності платників податків;

в)передбачає отримання інформації щодо виконання податкового обов’язку на підставі аналізу документів пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів;

г)в процесі фінансово-господарської діяльності платників податків;

 1. Наступний контроль здійснюється:

а)за підсумками звітного податкового періоду;

б)передбачає отримання інформації щодо виконання податкового обов’язку на підставі аналізу документів пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів;

в)в процесі фінансово-господарської діяльності платників податків;

г) немає правильної відповіді;

 1. Фактичний податковий контроль зумовлює:

а)здійснення фінансово-господарської діяльності платників податків;

б)використання контролюючими органами специфічних прийомів і способів, що дозволяють встановити фактичні дані щодо кількісних та якісних показників об’єктів оподаткування, їх відповідності даним податкового обліку;

в)здійснення фінансово-господарської діяльності за підсумками звітного податкового періоду;

г) отримання інформації щодо виконання податкового обов’язку на підставі аналізу документів пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів;

 1. Основні функції податкового контролю:

а) інформаційна і профілактична;

б) стимулююча і організаційна;

в) контролююча і мобілізуюча;

г) всі перелічені відповіді правильні;

 1. Інформаційна функція:

а) забезпечує облік платників податків,предметів оподаткування, належних платежів бюджетам і цільовим державним фондам;

б)дозволяє збільшити надходження до бюджетів та цільових державних фондів;

в)слугує джерелом інформації для прийняття управлінських рішень;

г)забезпечує припинення та профілактикуправопорушеньв податковій сфері;

 1. Облікова функція:

а) забезпечує облік платників податків,предметів оподаткування, належних платежів бюджетам і цільовим державним фондам;

б)забезпечує припинення та профілактикуправопорушеньв податковій сфері;

в)слугує джерелом інформації для прийняття управлінських рішень;

г) немає правильної відповіді;

 1. Об’єктом податкової перевірки є:

а)учасники контрольних податкових правовідносин, які мають відповідні права та обов’язки;

б)діяльність податкових та інших контролюючих органів;

в)фінансово-господарська діяльність контрольованого суб’