Новости

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У РЕГІОНІ

Работа добавлена:


КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У РЕГІОНІ на http://mirrorref.ru

УДК 368.1

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У

РЕГІОНІ

О.Б. Пономарьова,

Дніпропетровська державна фінансова академія

У статті на основі системного підходу визначено основні критерії, які впливають на рівень конкурентоспроможності страхової компанії. Побудовано рейтингову оцінку страхових компаній, які представлені у Дніпропетровській області у сфері «non-life» за такими основними напрямами: власний капітал, сплачений статутний капітал, страхові премії, гарантійний фонд, страхові резерви. На основі цього зроблено висновки щодо їх конкурентоспроможності.

Ключові слова:конкурентоспроможність,страхова компанія, «non-life»-страхування, валові премії, гарантійний фонд, власний капітал, страхові резерви.

В статье на основе системного подхода определены основные критерии, которые влияют на уровень конкурентоспособности страховой компании. Построена рейтинговоя оценка страховых компаний, которые представлены в Днепропетровской области в сфере «non-life» по следующим основным направлениям: собственный капитал, оплаченный уставный капитал, страховые премии, гарантийный фонд, страховые резервы. На основе этого сделан вывод относительно их конкурентоспособности.

Ключевые слова:конкурентоспособность,страховая компания, «non-life»-страхование, валовые премии, гарантийный фонд, собственный капитал, страховые резервы.

Постановка проблеми.В умовахринкової економіки ефективна діяльність страхових компаній неможлива без їх постійної адаптації до нових умов функціонування. Конкуренція є невід’ємною складовою будь-якого розвинутого ринку. Розвиток економічних процесів останніх років свідчить про те, що конкуренція - це ключовий чинник, який визначає засади формування стратегії страхової компанії та основні шляхи її реалізації. Конкурентна боротьба страхових компаній спрямована на досягнення лідируючих позицій на страховому ринку.

Хвилюючим питанням сьогодення постає дослідження конкуренції на регіональному страховому ринку та

конкурентоспроможності страхових компаній. В умовах жорсткої конкуренції адекватна оцінка конкурентоспроможності страхової компанії є актуальним завданням, вирішення якого дозволяє обґрунтовано вибирати стратегічні напрями діяльності та шляхи досягнення конкурентних переваг страхової організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Дослідженнями у галузіконкурентоспроможності страхових компаній на страховому ринку України в цілому та визначенням конкретних факторів, які впливають на конкурентоспроможність страхової компанії на мікро- та макрорівні присвячені роботи К.Г. Гриценка [3], Г.В. Кравчук

© О.Б. Пономарьова, 201392

[6-8], В.Д. Базилевича, А.М. Єрмошенко, О.В. Меренкової, О.В. Козьменка [5], С.С. Осадця А.І. Чухрової, Т. В. Яворської.

Мета статті:виділення і групуванняосновних факторів, які визначають рівень конкурентоспроможності страхових компаній, побудова рейтингової оцінки страхових компаній, які функціонують у Дніпропетровській області у сфері «non-life» на основі окремих факторів конкурентоспроможності страхової компанії.

Викладосновногоматеріалу

дослідження.Сучасний страховий ринок вУкраїні характеризується підвищенням інтенсивності конкуренції [16]. І.К. Бернар, Ж.К. Коллі у «Тлумачному економічному та фінансовому словнику» дають загальне визначення поняттю «конкуренція»: конкуренція – це стан взаємовідносин, при якому проходить вільне, повне й достовірне порівняння всіх суб’єктів господарювання щодо пропозиції і попиту на товари та послуги, засоби виробництва та капітали [2].

Конкурентне середовище на ринку страхових послуг - це специфічний простір конкурентної взаємодії страхових компаній, на поведінку яких впливає сукупність чинників, що визначають відповідний рівень розвитку цього ринку.

Діяльність страхових компаній істотно

відрізняється

від

інших

видів

підприємницької

діяльності.

До

особливостей

конкуренції між страховими

компаніями належать [3, 6]:

 • розвиненість форм;
 • високий рівень інтенсивності;
 • значний рівень диференціації страхових послуг;

 • відсутність конкурентоспроможних замінників для страхових послуг;

 • відсутність цілого ряду вхідних бар’єрів, характерних для інших галузей економіки (патентний захист тощо);

 • відсутність товарно-матеріальних запасів;

 • страхові продукти (поліси) конкурентів, що є об’єктом конкурентної боротьби, практично однакові за характеристиками;

 • високий рівень державного регулювання страхової діяльності;

 • участь у конкурентній боротьбі нестрахових організацій;
  • соціально орієнтований характер діяльності страхової компанії;

 • взаємодія страхових компаній при перестрахуванні, соціальному страхуванні, організації страхових пулів.

 • відносно висока рентабельність і престижність страхового бізнесу.

Поняття конкурентоспроможності страхової компанії (далі СК) трактується в сучасній літературі як економічна категорія, яка відображає можливості СК активізувати внутрішні резерви та адаптуватися до зовнішніх мінливих умов функціонування. Метою проведення даних заходів є набуття страховиками найбільшої кількості конкурентних переваг, що виступають базою забезпечення постійного рівня ефективності, прибутковості та рентабельності їх діяльності

 1. Отже, конкурентоспроможність СК визначається багатьма як зовнішніми так і внутрішніми чинниками (резервами), конкурентного середовища, які взаємопов’язані між собою. Для оцінки та підвищення рівня конкурентоспроможності важливого значення набуває оптимізація внутрішніх резервів СК у взаємозв’язку із невизначеністю умов зовнішнього середовища.

Вирішальними факторами, які визначають стан внутрішнього середовища страхових компаній, насамперед є наявність необхідних фінансових ресурсів і кваліфікованого персоналу. Зовнішнє середовище складається з мікросередовища (різні ринки і надання страхових послуг, контактні аудиторії, які виявляють реальний чи потенційний інтерес до страхових компаній і справляють вплив на їх здатність досягати поставленої мети) та макросередовища (економічні та соціальні умови, демографічна ситуація в країні).

Імовірність потенційної конкуренції з боку нових страхових компаній визначають бар'єри входження на ринок. Якщо вони є досить високими, то ймовірність появи новачків буде невеликою. Суттєвим чинником, який впливає на ефективність конкуренції між страховими компаніями, є наявність бар'єрів при виході з ринку страхових послуг (економічні, соціальні, структурні та психологічні чинники, які змушують страхові компанії функціонувати на ринку, навіть якщо вони працюють збитково) [8].

Необхідно   розмежовувати   поняття

конкурентоспроможностісуб’єкта

93

економічних відносин (страхової компанії) та конкурентоспроможності об’єкта цих відносин (страхового продукту).

Конкурентоспроможність страхового продуктуце сукупність його перевагперед іншими страховими продуктами, що роблять його привабливим для клієнтів.

Конкурентоспроможність СК полягає в її здатності створювати та реалізовувати конкурентні переваги (зростання попиту на страхові продукти СК, зниження рівня фінансового та підприємницького ризиків тощо). Якісні характеристики страхового продукту впливають на конкуренто-спроможність СК, але не можуть бути єдиним критерієм, що забезпечує СК

лідируючі позиції на страховому ринку [3]. Зміни у зовнішньому та внутрішньому

середовищах СК призводять до зміни конкурентних переваг СК, тому конкурентоспроможність не є постійною характеристикою, а визначає здатність СК протистояти конкурентам у певний проміжок часу.

Комплекснаоцінкаконкуренто-

спроможності СКпередбачає визначенняфакторів впливу наконкуренто-спроможність[3].Вони є тими важелями,задопомогою яких можливо підвищити рівень конкурентоспроможності СК (табл.1).

Таблиця 1

Критерії, які впливають на рівень конкурентоспроможності страхової компанії

Конкурентоспроможність

розміри тарифних ставок

страхових продуктів

якість страхових продуктів

рівень диференціації страхових продуктів (унікальність, інноваційність,

відображення цінностей цільових груп клієнтів)

Фінансовий стан СК

рентабельність

платоспроможність

ділова активність

фінансова стійкість

Ефективність

діяльності зі збуту

рентабельність продажу

та супроводу страхових продуктів

ступінь диверсифікації каналів продажу, їх ефективність

рівень розвиненості регіональної мережі

рівень використання CRM-технологій

Ефективність

операційної

собівартість страхових продуктів

діяльності

розмір страхового портфеля

рівень андерайтингу та врегулювання збитків

користування послугами сторонніх організацій

ефективність автоматизованої інформаційної системи

рівень продуктивності праці та кваліфікації персоналу

Ефективність

інвестиційної

рівень дохідності, ліквідності, надійності, диверсифікації інвестиційних

діяльності

вкладів

розмір інвестиційного портфеля

Ефективність управління

рівень організації управлінської праці

рівень обґрунтованості управлінських рішень

оперативність роботи

економічність апарату управління

компетентність управлінського персоналу

оптимальність системи управління

Соціальна ефективність

рівень плинності кадрів

умови і рівень оплати праці

Імідж СК

компетентність керівника

зручність розташування офісів СК

досвід роботи СК на страховому ринку

якість обслуговування клієнтів

терміни і розміри страхових виплат

ефективність рекламної діяльності

рівень рекламацій (претензій клієнтів)

рівень розкриття інформації

надійність програм перестрахування

94

Важливим аспектом визначення рівня конкурентоспроможності страхових компаній є часовий фактор, що виступає основою формування як статичної (поточної, короткострокової, тактичної), так і динамічної (перспективної, довгострокової, стратегічної) конкуренто-спроможності страховика. Перспективна конкурентоспроможність враховує синергетичний ефект розподілених у часі поточних чинників формування конкурентного середовища на страховому ринку і може використовуватися в якості кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності страхових компаній. На основі висвітлених аспектів поняття конкурентоспроможності страховиків підкреслимо, що необхідною умовою формування конкурентних переваг страхових компаній є врахування синергетичного ефекту взаємообумовленості чинників [5]. Синергетичний ефект передбачає виділення такого набору характеристик конкурентоспроможності, при якому загальна конкурентна позиція страхової компанії є завжди більшою (або меншою) суми конкурентних переваг, що забезпечує кожен з виділених чинників. Використання синергетичного підходу дозволяє визначити рейтингову оцінку страхових компаній як кількісного індикатора рівня конкурентного середовища на страховому ринку на основі врахування ефекту від спільного впливу конкурентних переваг.

Рейтингова оцінка конкуренто-спроможності є основою обґрунтування необхідності вибору страхувальниками тієї чи іншої страхової компанії для отримання страхових послуг, тобто показує інтенсивність залучення страховика до страхування різноманітних за обсягами та характером ризиків. Здійснюється рейтингова оцінка за такими основними напрямами:

 • власний капітал;

 • сплачений статутний капітал;

 • гарантійний фонд;

 • страхові премії;

 • страхові виплати;

 • страхові резерви;

 • частки страхових платежів, належні перестраховикам;
  • регіональна мережа;

 • балансовий прибуток страховика. Збільшення частки страхової компанії

на ринку страхових послуг супроводжується зростанням обсягів фінансових потоків, що значно підвищує конкурентну позицію.

Побудуємо рейтингову оцінку страхових компаній, які представлені у Дніпропетровській області у сфері «non-life».

На сьогоднішній день широкий спектр страхових послуг у сфері «non-life» у Дніпропетровській області надають 25 страхових компаній-юридичних осіб: «Альянс», «Арсенал-Днепр», «Аура», «Борисфен», «Весна-поліс», «Гала-СКД», «Гарант-Кривбас», «ДАСК», «ДІСКО», «Дніпро», «Дніпроінмед», «Дніпро-Поліс», «Єкатеринославська страхова компанія», «ІНГОССТРАХ», «Капітал», «Меркурій», «Перша Дніпровська», «Софія», «Союз», «Союз-Агро-Поліс», «СОЮЗ-Дніпро», «Страховий Будинок», «Укрінтерполіс», «Укрпромгарант», «ФОРТ» [12].

Окрім зазначених компаній, страхова діяльність здійснюється філіями таких міжнародних та українських страхових компаній (далі – СК): «Альфа Страхування», «Арсенал Страхування», «АСКА», «АХА Страхування», «ВУСО», «ІНГО Україна», «Кремінь», «Оранта», «ПЗУ Україна», «Провідна», «Саламандра-Україна», «Скайд», «ТАС СГ», «Теком», «Українська страхова група», «Універсальна», «УНІКА», «УПСК» та інші [1, 11, 14].

Джерелами формування майна будь-якого підприємства є власні (власний капітал) і позикові (позиковий капітал) кошти. Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал складається з таких видів капіталу:

 • статутного;

 • пайового;

 • додатково вкладеного;

 • резервного;

 • неоплаченого;

 • вилученого;

 • нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
 • іншого  додаткового  капіталу;;  [9].

95

Таблиця 2

Рейтинг страхових компаній Дніпропетровської області за власним капіталом [15]

Власний

Власний капітал на 01.01.2013 р.,

Назва компанії

капітал на

тис. грн.

Приріст, %

01.01.2012 р.,

Сплачений

тис. грн.

Всього

статутний

капітал

1

Кремінь

948 777,9

1 383 868,0

17 000,0

45,86

2

Оранта

789 759,0

810 196,0

775 125,0

2,59

3

Альянс

363 465,1

626 703,0

385 476,0

72,42

4

АХА Страхування

445 847,0

467 660,0

261 975,0

4,89

5

ТАС СГ

508 989,7

447 688,8

185 205,0

-12,04

6

ІНГО Україна

234 167,2

348 641,7

241 543,0

48,89

7

АСКА

285 156,0

268 552,0

184 585,0

-5,82

8

Універсальна

266 950,9

266 793,7

164 447,0

-0,06

9

Провідна

214 068,0

205 878,0

71 587,0

-3,83

10

ВУСО

139 983,1

185 749,6

60 000,0

32,69

Власний капітал становить фінансову основу створення і розвитку підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми. Динаміка власного капіталу свідчить про якість фінансового менеджменту. Величина власного капіталу може відбиватися на іміджі та інвестиційній привабливості компанії [4].

грн.

1 600 000,00

1 400 000,00

.

1 200 000,00

, тис

1 000 000,00

капітал

800 000,00

600 000,00

Власний

400 000,00

200 000,00

0,00

Так, для підтримання нормального фінансового стану страхових компаній важливим є рівень показника «власний капітал». Його динаміку за 2011 – 2012 рр. та структуру сплаченого статутного капіталу на 01.01.2013 р. представлено у таблиці 2.

на 01.01.2012 на 01.01.2013

Страхові компанії

Рис. 1.Динаміка власного капіталу страхових компаній за2011-2012рр.,тис.грн.

З рис. 1 бачимо, що суттєво зменшився

«Універсальна»  (-  0,06%)  та

«Провідна»

власний капітал у «ТАС СГ»: з 508989,7 до

(-3,83 %).   При   цьому   СК   «Альянс»

447688,8 тис. грн. (- 12,04% ). Також від’ємний

характеризується приростом 72,42%. Майже на

приріст   мали   СК   «АСКА»   (-5,82%),

половину  збільшився  власний

капітал  СК

96

«Кремінь»(45,86%)та«ІНГОУкраїна»

(48,89%), а СК «ВУСО» – на третину (32,69 %).

Платоспроможність СК забезпечує сплачений статутний капітал . Статутний капітал – це зареєстрований у встановленому законом порядку та

закріплений в установчих документах грошовий еквівалент майна, яке повинно бути передане підприємству у власність у вигляді внесків для забезпечення його господарської діяльності та як сплата його учасниками отримуваних ними прав [4].

Рис. 2.Сплачений статутний капітал у складі власного капіталу за2012р.,тис.грн.

На  рис.  2  показано,  що  частка

періоду часу (таблиця 3).

сплаченого капіталу у власному капіталі для

З рисунка 3 бачимо, що валовий обсяг

кожної СК є різною. Наприклад, для СК

премій для кожної окремо взятої страхової

«Кремінь»  характерним  є  показник  у

компанії

формується

у

різному

розмірі 17000,0 тис. грн., що становить лише

співвідношенні.

Так,  валові

премії  СК

1,2% від загального обсягу власного капіталу.

«АХА  Страхування»  досягають  значення

Протилежна ситуація склалася у СК «Оранта»:

595887,0  тис.  грн.  головним  чином  за

сплачений капітал – 775125,0 тис. грн., а це

рахунок премій майнового страхування –

95,7% від загального обсягу власного капіталу.

468519,0  тис.  грн.  (78,6%  загального

Розглянемо

валові

премій

як

фонду). На обов’язкове припадає 14,7%, на

інтегральну  суму  страхових  премій  за

особисте

5,1%,

на

страхування

договорами, укладеними протягом певного

відповідальності – 1,6%.

Таблиця 3

Рейтинг страхових компаній Дніпропетровської області за валовими преміями у 2012 р. [15]

Назва компанії

Всього

Особисте

Майнове

Відповідаль

Обов’язкове

премій,

з/п

ності

тис. грн.

1

АХА Страхування

595 887,0

29 993,0

468 519,0

9 710,0

87 665,0

2

АСКА

535 519,5

64 815,4

257 098,7

105 641,7

107 963,7

3

Провідна

484 904,9

116 210,5

187 395,2

7 875,3

173 423,9

4

УНІКА

458 733,8

70 384,9

262 642,0

4 820,8

120 886,1

5

Кремінь

446 727,9

33 926,3

396 510,1

5 075,9

11 215,6

6

Оранта

443 543,5

28 420,3

136 854,5

3 896,1

274 372,6

7

ІНГО Україна

378 908,5

74 621,1

222 382,9

23 752,6

58 151,9

8

Українська страхова

323 939,7

14 559,9

265 884,0

6 659,6

36 836,2

група

9

Арсенал Страхування

322 287,8

100 820,7

194 448,2

4 892,8

22 126,1

10

Альфа страхування

307 522,9

154 339,8

127 911,3

10 190,5

15 081,3

97

Премії, тис. грн.

700 000,00

600 000,00

500 000,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

Особисте

Майнове

Відповідальності

Обов’язкове

Страхові компанії

Рис. 3.Структура валових премій страхових компаній у2012р.,тис.грн.

І навпаки – у СК «Оранта» перевагу мають премії з обов’язкового страхування –

61,9% (443 543,5 тис. грн.). На майнове припадає 30,8%, на особисте – 6,4%, на страхування відповідальності – всього 0,9%.

З огляду на вищезазначене, більш збалансованою за видами страхування можна вважати структуру премій СК

«АСКА»:48,0%майнове;20,2%

обов’язкове; 19,7% – відповідальності; 12,1% – особисте.

Загалом, на основі даних досліджуваних СК можна зробити висновок про те, що найбільший відсоток страхових премій за 2012 р. отримано від майнового страхування – 58,6%; від обов’язкового – 21,1%; від особистого – 16,0%; від відповідальності – 4,3%. Ця закономірність простежується на рисунку 3.

Для забезпечення безперервного відтворювального процесу формуються певні виокремлені фінансові ресурси – фонди, що є однією з особливостей фінансово-господарської діяльності страховика. В сучасних умовах господарювання однією із умов діяльності страховика є:

– наявність сплаченого статутного фонду;

– створення резервного фонду (відповідно до законодавчо встановлених норм);

– формування специфічних фондів та резервів.

Групу специфічних страхових фондів, призначених для здійснення страхових операцій, складають такі фонди:

 • страховий;
 • запасний;
 • гарантійний.

Зазначені фонди безпосередньо призначені для виконання страховиком своїх зобов’язань щодо укладених договорів.

Згідно з Законом України «Про страхування» [7, ст. 30], до гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку. Джерелом створення зазначених складових гарантійного фонду є власний капітал страховика, який повинен забезпечити підвищення рівня його платоспроможності [13].

Структура гарантійного фонду страхових компаній за 2012 р. представлена у таблиці 4 та зображена на рисунку 4.

Для більшості СК, що досліджуються, характерним є те, що їх гарантійний фонд більшою мірою складається з нерозподіленого прибутку: «Кремінь» – 99,9%, «ТАС СГ » – 91,0%, «Альянс» – 91,7%, «АХА Страхування» – 98,3%, «ВУСО» – 83,8%, «Теком» – 95,3%, «Скайд» – 99,8% від загального гарантійного фонду компаній. Частина з них мають нульовий додатковий капітал: «Кремінь», «Альянс», «АХА Страхування», «Теком».

98

Таблиця 4

Рейтинг страхових компаній Дніпропетровської області за гарантійним фондом [15]

Гарантійний фонд на 01.01.2013, тис. грн.

Назва компанії

Додатковий

Резервний

Нерозподілений

капітал

з/п

Всього

капітал

прибуток

1

Кремінь

1 366 868,0

0,0

41,0

1 366 827,0

2

ТАС СГ

262 483,8

19 636,2

4 050,0

238 797,6

3

Альянс

241 227,0

0,0

19 955,0

221 272,0

4

АХА Страхування

205 685,0

0,0

3 423,0

202 262,0

5

Провідна

134 291,0

495 360,0

468,0

-361 537,0

6

ВУСО

125 749,6

377,8

20 000,0

105 371,8

7

Саламандра-Україна

122 838,4

2 034,8

64 413,8

56 389,8

8

Теком

118 605,9

0,0

5 583,9

113 022,0

9

ІНГО Україна

107 098,7

81 524,2

4 212,0

21 362,5

10

Скайд

103 806,0

0,0

243,0

103 563,0

Беззаперечним лідером за обсягом гарантійного фонду на 01.01.2013 р. вважається СК «Кремінь» – 1366868,0 тис. грн. (на 1104384,2 тис. грн. більше, ніж у «ТАС СГ»). А от у СК «Провідна » утворився від’ємний нерозподілений прибуток у розмірі 361537,0 тис. грн. Проте в результаті, за рахунок додаткового капіталу (495360 тис. грн.), вона володіє значним гарантійним фондом (134291,0 тис. грн.).

Варто зазначити, що СК «Саламандра-Україна» має суттєвий резервний капітал, порівняно з іншими досліджуваними компаніями. Він становить 64413,8 тис. грн. (52,4% від гарантійного фонду компанії) .

Згідно із Законом України «Про страхування» [10, ст. 30], окрім наявності сплаченого статутного капіталу та гарантійного фонду, для забезпечення платоспроможності страховики зобов’язані створювати страхові резерви. Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Страховики зобов’язані формувати і вести щоденний облік страхових резервів у порядку та обсягах, встановлених законодавством [10, ст. 31].

1600000

1400000

1200000

1000000

т

800000

Гарантійнийфонд,

Додатковий капітал

600000

Резервний капітал

400000

Нерозподілений прибуток

200000

Всього

0

-200000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-400000

-600000

Страхові компанії

Рис. 4.Структура гарантійного фонду страхових компаній за2012рік,тис.грн.

99

Для забезпечення виконання страховиками зобов’язань щодо окремих

видів

обов’язкового

страхування

страховики

можуть

утворювати

централізовані страхові резервні фонди та органи, які здійснюють управління цими фондами. Джерелами утворення

централізованих страхових резервних фондів можуть бути відрахування від надходжень страхових платежів, внески власних коштів страховика, а також доходи від розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів [10, ст. 30].

Таблиця 5

Рейтинг страхових компаній Дніпропетровської області за страховими резервами [15]

Страхові резерви на

Страхові резерви на

Назва компанії

01.01.2012,

01.01.2013,

Приріст, %

тис. грн.

тис. грн.

1

АХА Страхування

287 019,0

344 269,0

19,95

2

УНІКА

442 357,0

326 979,0

-26,08

3

Провідна

392 095,2

322 141,0

-17,84

4

Українська страхова

148 064,3

293 200,0

98,02

компанія

5

АСКА

178 526,0

277 699,0

55,55

6

Оранта

244 766,0

260 716,0

6,52

7

ІНГО Україна

331 303,6

259 376,9

-21,71

8

ТАС СГ

246 810,7

246 427,6

-0,16

9

УПСК

233 476,7

229 576,7

-1,67

10

ПЗУ Україна

201 715,4

212 146,4

5,17

Рис. 5.Динаміка резервів страхових компаній за2011–2012рр.,тис.грн.

На базі даних таблиці 4 та рисунка 5

(-17,84),  «ІНГО  Україна»  (-  21,71).  При

можна стверджувати, що на кінець 2012 р.

цьому протилежна тенденція характерна для

усереднився обсяг страхових резервів серед

СК «АСКА» (55,55%), «АХА Страхування»

досліджуваних СК. На відміну від 2011 р.,

(19,95%), «Українська страхова компанія»

де спостерігалася більша різниця резервів.

(98,02%).  Особливо  виділяється  остання,

Тенденція до різкого спаду спостерігається

приріст страхових резервів у якої майже

у  СК  «УНІКА»  (-  28,08%),  «Провідна»

стовідсотковий.

100

Висновки.

Під

конкуренто-

(32,69%); з  огляду на  страхові премії в

спроможністю  СК

розуміють

можливості

особистому

страхуванні:

«Альфа

СК  активізувати  внутрішні  резерви  та

Страхування»

(154 339,8

тис.

грн.),

адаптуватися до зовнішніх мінливих умов

«Провідна» (116 210,5 тис. грн.), «Арсенал

функціонування. Отримання

страховиками

Страхування» (100 820,7 тис. грн.); з огляду

найбільшої кількості конкурентних переваг

на страхові премії в майновому страхуванні:

дає змогу сформувати базу забезпечення

«АХА Страхування» (468 519,0 тис. грн.),

постійного

рівня

ефективності,

«Кремінь»

(396 510,1

тис. грн.);

з огляду на

прибутковості та рентабельності діяльності

страхові премії у страхуванні відповідальності:

страховиків.

«АСКА» (105 641,7 тис. грн.);

з огляду на

Побудова рейтингових оцінок дає змогу

страхові

премії

в

обов’язковому

порівняти

фінансові

показники

діяльності

страхуванні: «Оранта» (274 372,6 тис. грн.),

страхових

компаній,

які

діють

на

«Провідна» (173 423,9 тис. грн.); з огляду на

регіональному страховому ринку та виявити

платоспроможність:

«Оранта»

(сплачений

найбільш конкурентоспроможні компанії.

статутний

капітал

775 125,0

тис.

грн.),

Так, найбільш

конкурентостійкими, з

«Альянс» (385 476,0 тис. грн.); з огляду на

огляду  на  рівень  власного  капіталу  за

резервний  капітал:  «Саламандра-Україна»

останні роки, можна вважати СК «Альянс»

(64 413,8 тис. грн.); з огляду на страхові

(приріст

72,42%),

«Кремінь»

(45,86%),

резерви:

«Українська  страхова  компанія»

«ІНГО  Україна»

(48,89

%),  «ВУСО»

(приріст

98,02%),

«АСКА» (55,55%).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України «Smida» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://smida.gov.ua/

 1. Бурчевський, В.З.Конкурентоспроможність страхової компанії як об’єктстратегічного аналізу / В.З. Бурчевський // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/foa/2009_13/13_23.pdf

 1. Гриценко, К.Г.Моделювання оцінки конкурентоспроможності страхових компанійна основі нечіткої логіки / К.Г. Гриценко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : Українська академія

банківської справи Національного банку України. - 2010. – Вип. 29. – С. 103–113.

4.

Данілова,  Л.Власний  капітал

підприємства  і  проблеми  його  формування  /

Л. Данілова, О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені

Тараса Шевченка. – 2012. – № 138. – С. 26–27.

5.

Козьменко,  О.В.Моделювання  конкурентоспроможності страхових компаній  з

використанням

синергетичного

підходу  /  О.В.  Козьменко,  О.В.  Меренкова,

Г.В. Кузьмак  //

Матеріали  IV

Міжнародної  науково-практичної  конференції

«Сучасні проблеми управління виробництвом» [Електронний ресурс]. – Режим

доступу :http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs /K_EK/Merenkova_7.pdf

 1. Кравчук,Г.В.Концептуалізаціябазовихпонятьконкуренціїтаконкурентоспроможностістраховихкомпаній /Г.В.Кравчук //ВісникУкраїнськоїакадеміїбанківськоїсправи. - 2011. - № 1 (30). -С. 97-101.

 1. Кравчук,Г.В.Оптимізаціявнутрішніхрезервівстраховоїкомпаніїдляоцінкирівняїїконкурентоспроможності /Г.В.Кравчук //ЗбірникнауковихпрацьНаціональногоуніверситетудержавноїподатковоїслужбиУкраїни. – 2010. – № 1. –С.174-179.

 1. Кравчук,Г.В.Підходидооцінкиконкурентоспроможностістраховоїпослугиякелементукомплексноїоцінкистраховоїфірми /Г.В.Кравчук //Механізмрегулюванняекономіки. – 2010. – № 3. –С.87-91.

 1. Міжгалузевінормативичисельностіпрацівниківбухгалтерськогообліку [Електроннийресурс]. –Режимдоступу :http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN7694.html

101

10. Про страхування : Закон України від 07 березня 1996 р. № 85/96 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua 11. Рейтинг   страхових   компаній   України   /   Інтернет-журнал   «Форіншурер»

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://forinsurer.com/

 1. Рибальченко, Л.В.Регіональний аспект діяльності страхових компаній України /Л.В. Рибальченко, О.А. Рядно // Вісник ДДФА: економічні науки.- 2012. -№1 (27).-С. 174-179.

 1. Руда, Р.В.Сутність та характеристика антиризикової діяльності страховика /Р.В. Руда // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2009_2/20.pdf

 1. Страховий портал «Polis.ua» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.polis.ua

 1. Страховий рейтинг «Insurance Top» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://insurancetop.com/
 2. Терещенко, Т.Є. Тенденції розвитку страхової діяльності в Україні:макроекономічний аспект / Т.Є. Терещенко, В.Я. Олійник // Вісник ДДФА: економічні науки.- 2010. - № 2 (24). - С. 119-124.

Under the conditions of severe competition the adequate evaluation of underwriting company competitive ability is the task of vital importance, the solution of which gives the possibility to choose reasonably strategic directions of the activity and ways of achievement of competitive benefits of underwriting organization. The objective of this paper is definition and grouping of main factors defining level of the underwriting companies competitive ability, creation of rating evaluation of underwriting companies, represented in Dnipropetrovsk oblast in the “non-life” sphere in the following main directions: private assets, paid-up share capital, gross premiums, indemnity bond, actuarial reserves. Creation of the rating evaluations gives the possibility to compare financial data of the underwriting companies activity, working at the regional underwriting market, and to define the most competitive companies. Thus, the most resistant to competition, from the point of view of private capital level, company may be considered the Underwriting Company “Alianz” (gain – 72.42); from the point of view of insurance premiums – “AXA Insurance”; from the point of view of financial solvency – National Joint-Stock Underwriting Company “Oranta” (paid-up share capital – 775 125.0 thousand UAH); from the point of view of reserve fund – Underwriting Company “Salamandra-Ukraine” (64 413.8 thousand UAH); from the point of view of actuarial reserves: “Ukrainian Underwriting Company” (gain 98.02 %), “АСКА” (55.55 %).

Key words:competitive ability, underwriting company, “non-life” insurance, gross premium,indemnity bond, private assets, actuarial reserve.

REFERENCES

 1. Agenstvo z rozvitku infrastrukturу fondovogo rуnku Ukrainу «Smida» [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupu: http://smida.gov.ua/

 1. Burchevskiy, V.Z.Konkurentospromozhnist strahovoi kompanii yak objekt strategichnogoanalizu / V.Z. Burchevskiy // [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/foa/2009_13/13_23.pdf.

 1. Gritsenko, K.G. Modelyuvannya otsinki konkurentospromozhnosti strahovih kompaniy naosnovi nechitkoi logiki / K.G. Gritsenko // Problemi i perspektivi rozvitku bankivskoi sistemi Ukraini : zb. nauk. prats – Sumi: Derzhavniy vischiy navchalniy zaklad «Ukrainska akademiya bankivskoi spravi Natsionalnogo banku Ukraini». – 2010. – Vip. 29. – S. 103–113.

 1. Danilova, L.Vlasniy kapital pidpriemstva i problemi yogo formuvannya / L. Danilova,O. Melnik // Visnik Kiivskogo natsionalnogo universitetu Imeni Tarasa Shevchenka. – 2012. – № 138. – S. 26–27.

102

5.Kozmenko, O.V. Modelyuvannya konkurentospromozhnosti strahovih kompaniy z vikoristannyam sinergetichnogo pidhodu / O.V. Kozmenko, O.V. Merenkova, G.V. Kuzmak // Materiali IV Mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsii «Suchasni problemi upravlinnya virobnitstvom». – [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_EK/Merenkova_7.pdf

 1. Kravchuk, G.V.Kontseptualizatsiya bazovih ponyat konkurentsii takonkurentospromozhnosti strahovih kompaniy / G.V. Kravchuk // Visnik Ukrainskoi akademii bankivskoi spravi. - 2011. - № 1 (30). - S. 97-10.

 1. Kravchuk, G.V.Optimizatsiya vnutrishnih rezerviv strahovoi kompanii dlya otsinki rivnyaii konkurentospromozhnosti / G.V. Kravchuk // Zbirnik naukovih prats Natsionalnogo universitetu derzhavnoi podatkovoi sluzhbi Ukraini. – 2010. – №.1. – S.174-179.

 1. Kravchuk, G.V.Pidhodi do otsinki konkurentospromozhnosti strahovoi poslugi yakelementu kompleksnoi otsinki strahovoi firmi // G.V. Kravchuk // Mehanizm regulyuvannya ekonomiki. – 2010. – № 3. – S.87-91.

 1. Mizhgaluzevi normativi chiselnosti pratsivnikiv buhgalterskogo oblIku [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN7694.html
 2. Pro strahuvanny: Zakon Ukraini vid 07 bereznya 1996 r. № 85/96 (іz zminami ta dopovnennyami) [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : http://zakon1.rada.gov.ua.
 3. Reyting strahovih kompanіy Ukraini/ Internet-zhurnal «Forinshurer» [Elektronniy resurs].

– Rezhim dostupu: //http://forinsurer.com/

12.Ribalchenko, L.V. Regionalniy aspekt diyalnosti strahovih kompaniy Ukraini / L.V. Ribalchenko, O.A. Ryadno // Visnik DDFA: ekonomichni nauki. - 2012. - № 1 (27).-

 1. 174-179.

 1. Ruda, R.V.Sutnist ta harakteristika antirizikovoi diyalnosti strahovika / R.V. Ruda //[Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : www.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/Vbumb/ 2009_2/20.pdf

 1. Strahoviy portal «Polis.ua» [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: //www.polis.ua

 1. Strahoviy reyting «Insurance Top» [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://insurancetop.com/
 2. Tereschenko,T.E.Tendentsii rozvitku strahovoi diyalnosti v Ukraini : makroekonomichniyaspekt / T.E. Tereschenko, V.Y. Oliynik // Visnik DDFA: ekonomichni nauki.-2010. –
  • 2 (24). - S. 119-124.

Cтаття надійшла до редакції 10.11.2013

103

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У РЕГІОНІ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Фінансовий сервіс страхових компаній

2. Реферат Визначення страхових тарифів

3. Реферат Конкурентоспроможність економіки України

4. Реферат Життєвий цикл та конкурентоспроможність товару

5. Реферат ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ

6. Реферат СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РЕГІОНІ

7. Реферат Особливості організаційно-правових форм створення та функціонування концернів, холдингових компаній

8. Реферат Моніторинг ринку тренінгових послуг в певному регіоні за різними навчальними програмами. Зміст, тривалість і вартість навчання

9. Реферат Провести моніторинг ринку рекрутінгових послуг у певному регіоні. Охарактеризувати види послуг, які пропонують агентства, проаналізувати терміни виконання замовлень і вартість послуг