Новости

Сутність поняття фінансових ресурсів підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів

Работа добавлена:


Сутність поняття фінансових ресурсів підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів на http://mirrorref.ru

Зміст

    Вступ

 1. Сутність поняття  фінансових ресурсів підприємства.
 2. Джерела формування фінансових ресурсів.
 3. Функції фінансів підприємства.

ВСТУП

Темамого рефератумає назву „Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування.

В ході написання даної роботи я керувалася методами аналізування, історичним та аналітичним. Мета моєї роботи: розкриття поняття фінансові ресурси, а також їх формування,використання та їх функціїна підприємстві.

В першомупитанні я розглянула таке питання, як трактування фінансових ресурсів загалом та фінансових ресурсів на підприємстві аналізуючи роботи різних авторів.

Фінанси об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов’язаних із кругообігом ресурсів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом, використанням національного продукту.

Джерелами формування фінансових ресурсів є прибуток і амортизаційні відрахування, кредиторська заборгованість та ресурси, отримані від продажу цінних паперів, кредит та інші надходження фінансових ресурсів.

У другомупитанніяпроаналізувала джерела фінансових ресурсів на підприємстві: їх суть, класифікацію та значення.

Внутрішній аналіз структури джерел фінансування пов'язаний з оцінкою альтернативних варіантів фінансування діяльності підприємства.При цьому основними критеріями вибору є умови залучення позикових ресурсів, їх "ціна", ступінь ризику, можливі напрямки використання і т.д.

У третьому питанні я дослідила функції фінансових ресурсів за різною класифікацією вчених з питань економіки та фінансів.

Отже, після розкриття теми даного реферату, можна зробити висновок, що питання ефективності використання фінансових ресурсів є дуже важливим та актуальним для підприємців у сучасності.

Ефективність фінансування підприємства не абияк визначається стратегією формування ресурсів, що залежить від форми власності, виду діяльності територіального розміщення та інших факторів впливу.Очевидно зростання частки власних фінансових ресурсів що до позичених та залучених ресурсів дає змогу зробити висновок про зростання ефективності фінансування підприємства

 1. Сутність поняття  фінансових ресурсів підприємства

Для того щоб краще зрозуміти поняття "фінансові ресурси підприємства", спочатку розглянемо термін "ресурси", який походить від французького слова "ressource" - допоміжний засіб (допоміжні кошти) - грошові кошти, цінності, джерела коштів, доходів, що означає основні елементи виробничого потенціалу, які має в розпорядженні система та котрі використовуються для досягнення конкретних цілей економічного розвитку.

Зокрема, ресурси розглядаються як джерела та передумови отримання необхідних матеріальних і духовних благ, які можна реалізувати при існуючих технологіях та соціально-економічних відносинах [1]. Досліджуючи дефініцію "ресурс", науковці виділяють чотири групи ресурсів: природні, матеріальні, трудові й фінансові. Останні виникли на ринковому етапі розвитку суспільного виробництва, а природні, матеріальні і трудові ресурси властиві будь-якому виробництву. 

Фінансові ресурси підприємства - це грошові прибутки та надходження, які перебувають у розпорядженні підприємства [2].

На думку Н. Пойда-Носик та С. Грабарчук фінансові ресурси слід розуміти як "сукупність усіх грошових ресурсів, які надійшли на підприємство за певний період або на певну дату у процесі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг - операційна діяльність), основних і оборотних засобів (інвестиційна діяльність) та видачі зобов'язань (майнових і боргових - фінансова діяльність)" [3].

А. С. Філімоненков вважає, що "фінансові ресурси підприємства - це сукупність власного, позикового і залученого грошового капіталу, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідних доходів і прибутку" [4].

І. В. Зятковський трактує фінансові ресурси підприємства, "як сукупність грошових резервів та надходжень цільового призначення підприємства, якими воно розпоряджається на правах власності, оперативного управління або повного господарського відання і використовує на статутні потреби".

А С. В. Хачатурян, проаналізувавши різні визначення досліджуваної категорії, дає наступне визначення останніх, як частини коштів підприємства у фондовій і нефондовій формі, яка формується у результаті розподілу виробленого продукту, залучається до діяльності підприємства з різних джерел і спрямовується на забезпечення розширеного відтворення виробництва [5].

Фінансові ресурси підприємства - це грошові прибутки та надходження, які перебувають у розпорядженні підприємства [2].Вони призначені для виконання фінансових зобов'язань перед усіма суб'єктами господарювання, з якими підприємство має взаємовідносини.

Фінансові ресурси підприємства - це сукупність грошових нагромаджень та доходів у фондовій та не фондовій формах, які створюються у процесі розподілу та перерозподілу прибутку, знаходяться у розпорядженні підприємства для забезпечення процесу простого (розширеного) відтворення, задоволення соціальних потреб персоналу, одержання прибутку й економічного розвитку підприємства.

Фінансові ресурси підприємств знаходиться у безперервному русі. Завдяки постійній зміні функціональних форм фінансових ресурсів в процесі їх кругообігу забезпечується повернення авансованих фінансових коштів з деяким приростом.

Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття "фінанси підприємств" ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ресурсами. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, використання грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням у формі фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси підприємств, переважаючою формою руху яких є фонди грошових коштів, мають такі характерні ознаки [6]:

- фінансові ресурси завжди виражають відношення власності, тобто вони належать або державі, або підприємствам, або населенню;

- фінансові ресурси завжди мають певне джерело створення і певне цільове призначення;

- формування й використання фінансових ресурсів завжди має свою правову сторону і регламентується законодавчими та нормативними актами.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час формування статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових надходжень у результаті повернення авансованих коштів у основні та оборотні фонди.

 1. Джерела формування фінансових ресурсів

Основними джерелами формування фінансових ресурсів є власні та залучені кошти:

1. Під час формування статутного капіталу:

o внески засновників у статутний капітал.

2.За рахунок власних фінансових ресурсів:

o доходи:

o валовий і чистий дохід, прибуток від основної діяльності;

o прибуток від іншої операційної діяльності;

o прибуток від фінансових операцій;

o прибуток від додаткової діяльності і надзвичайних ситуацій;

o надходження:

o амортизаційні відрахування;

o цільові надходження;

o стійкі пасиви;

o цільові внески членів трудового колективу;

o інші види надходжень (спонсорська допомога).

3. Шляхом мобілізації на фінансовому ринку:

o надходження коштів від емісії акцій, облігацій і інших видів цінних паперів;

o кредитні інвестиції.

4.У порядку розподілу коштів:

o фінансові ресурси, отримані від галузевих структур, концернів і асоціацій;

o страхові відрахування;

o бюджетні субсидії.

За джерелами формування фінансові ресурси підприємств поділяються на: власні, позичені та залучені кошти табл.1 [7].

Таблиця 1

Джерела формування фінансових ресурсів

Власні

Позичені

Залучені

 • Частина прибутку, який спрямовується на розвиток виробництва;амортизаційні відрахування;доходи від реалізації основних засобів;
 • частина залишків оборотних активів, котра і мобілізується;
 • емісія цінних паперів.
 • Довгострокові кредити банків та інші кредитні ресурси;
 • цільовий державний кредит, спрямований на конкретний вид інвестування.
 • Внески сторонніх вітчизняних і зарубіжних інвесторів(грант, безповоротна фінансова допомога).

 

Обсяг виробництва, його ефективність зумовлюють розмір, склад та структуру фінансових ресурсів підприємства. Так, підвищення частки власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств. Висока частка залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів на акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність балансу підприємства. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів.

Формування фінансових ресурсів здійснюється в процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин при здійсненні господарської діяльності Підприємства залучають кошти під прогнозований напрямок використання. Отже, спочатку визначають мету формування і використання коштів та їх розмір, а вже потім залучають кошти. При цьому джерела фінансових ресурсів підприємств виступають як складова фінансового потенціалу для формування фінансових ресурсів і визначають напрямок та обсяг їх надходження.

До створення підприємства засновники визначають необхідний розмір фінансових ресурсів, який обмежується: видом фінансово-господарської діяльності та обсягом виробництва і продажу; законодавчо зафіксованим мінімальним розміром статутного фонду[8].

Фінансові ресурси підприємств слід розглядати як кошти, залучені в господарський оборот підприємства із різних джерел з метою отримання економічних вигод і використовуються для забезпечення поточної та інвестиційної діяльності. Формування фінансових ресурсів — це процес надходження коштів у розпорядження підприємства із відповідних джерел.

В процесі господарської діяльності підприємства, фінансові ресурси використовуються на придбання основних і оборотних засобів, виробництво продукції, яка реалізується за визначеною ціною. Отже, виручка від реалізації включає спожиту вартість оборотних та основних засобів в сумі амортизаційних відрахувань, а також нараховану заробітну плату, визначений прибуток, податки, відсотки. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг, яка надійшла на банківський рахунок підприємства, створює передумову для формування фінансових ресурсів підприємств (надходження та повернення).

Пристворенні  підприємств  джерела  формування  фінансових  ресурсів залежать від форми власності, на основі якої створюється підприємство. Так, при створенні державних підприємств фінансові ресурси формуються за рахунок бюджету, засобів вищих органів керування, засобів інших аналогічних підприємств при їх реорганізації та ін. При створенні приватних підприємств  чи інших недержавних підприємств, вони формуються за рахунок часткових  внесків засновників, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб і т.п. Усі ці внески (засоби) являють собою статутний (первісний) капітал і акумулюються в статутному фонді створеного підприємства.

Отже, статутний капітал - це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, яка є внеском власників до капіталу підприємства. Статутний капітал є основною частиною власного капіталу й основним джерелом власних фінансових ресурсів підприємства. За рахунок його коштів формуються необоротні та  оборотні активи підприємств.

У процесі подальшої роботи фінансові ресурси підприємств можуть поповнюватися за рахунок додатково створених власних джерел, залучених і позикових засобів. При цьому до складу додатково сформованих власних фінансових ресурсів (власного капіталу) включають: резервний капітал, додатково - вкладений капітал, інший додатковий капітал, нерозподілений прибуток, цільове фінансування й ін.

Крім власного капіталу, фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок залучених і позикових джерел. До складу залучених фінансових ресурсів включають кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, а також усі види поточних зобов'язань підприємства. До складу позикових фінансових ресурсів входять довгострокові і короткострокові кредити банків, а також інші довгострокові фінансові зобов'язання, пов'язані з залученням позикових засобів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та інше.

Власний, залучений і позиковий капітал, з одного боку, формує фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні їх активів, з іншого боку, він являє собою зобов'язання (довгострокові і короткострокові) перед конкретними власниками - державою, юридичними і фізичними особами[9].

Проблеми формування фінансових ресурсів мають місце на кожному підприємстві. Вони пов’язані з особливостями організації виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємств; державною регуляторною політикою щодо формування фінансових ресурсів підприємств, вплив якої зростає за умов державної монополії на виробництво продукції. Однак в сучасних умовах підприємства недостатньо забезпечені  фінансовими ресурсами через відсутність та недостатність відповідних джерел їх формування. Значна кількість підприємств є збитковими, що суттєво обмежує власні джерела формування фінансових ресурсів. Залучення банківських кредитів супроводжується зростанням плати за їх використання, що призводить до збільшення операційних витрат та збитковості підприємств. Тому кожному суб’єктові господарювання необхідно раціональніше використовувати свої ресурси, зменшити кількість кредитів і зобов’язань. А державі необхідно, особливо в даних  умовах, забезпечити сталість економіки та покращити нормативну базу, що дозволить підприємствам бути захищеними і функціонувати навіть в кризових ситуаціях.   

 1. Функції фінансів підприємства

Функції фінансів підприємств – це певні взаємопов’язані групи, що об’єднують фінансові трансакції, які виконуються підприємствами.

В  більшості  літературних  джерел  функції  фінансів  підприємств поділяють на чотири: формування, розподіл, використання,контролю.

О. Д. Данілов та Т. В. Паєнтко виокремлюють такі функції [10,с. 6]:

- акумулююча - мобілізація та накопичення фінансових ресурсів у процесі виробничо-фінансової діяльності;

- розподільча - розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення виробничої, інвестиційної діяльності та соціально-економічного розвитку підприємства;

- контрольна - проявляється у здійсненні постійного моніторингу за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

В свою чергу С. В. Ковальчук та І. В. Форкун наводять функції:

 • формування грошових надходжень та фондів(проявляється при формуванні статутного капіталу, залученні коштів із зовнішніх джерел, акумуляції коштів зі складу виручки від реалізації, формуванні нерозподіленого прибутку, залученні спеціальних цільових коштів); 
 • розподілу та використання грошових фондів(проявляється при забезпеченні податкових та неподаткових платежів до бюджету та інших централізованих фондів, використання грошових коштів з метою виробничого та соціального розвитку, вкладення вільних грошових коштів в найбільш прибуткові операції); 
 • регулювання та контролю грошових потоків і фондів (проявляється при виборі найбільш раціональних способів формування статутного капіталу і залучення додаткових коштів в оборот підприємства, формування організаційної структури управління фінансами, яка забезпечить оптимізацію грошових потоків, визначення умов господарських договорів, що пов'язані із способами та строками розрахунків, виплатою штрафних санкцій, впровадженні системи фінансового планування для відображення руху грошових потоків; при здійсненні обліку та контролю грошових потоків і фондів [11].

Раціональніше функції фінансів підприємств варто розподіляти залежно від об'єкта та суб'єкта фінансових відносин.

Відтворювальна функція - збалансування матеріальних і фінансових ресурсів на всіх стадіях кругообігу в процесі простого і розширеного відтворення.

Розподільча функція - використання грошових фондів, підтримання ефективної структури капіталу підприємства.

Функція планування - визначення обсягу і джерел фінансових ресурсів по всіх централізованих і децентралізованих фондах, їх розподіл між матеріальною і нематеріальною сферами на перспективу.

Функція формування - формування статутного фонду, у процесі розподілу грошових надходжень до основних та оборотних коштів.

Функція організації - створення підрозділів фінансової служби, визначення їх повноважень, встановлення вертикальних і горизонтальних зв'язків між ними.

Контролююча функція - виявлення відхилень від плану та своєчасне внесення коректив.

Функція регулювання - регламентування розподільчих процесів як на макроекономічному середовищі так і на рівні підприємства.

Використані джерела:

 1. Ресурсы  [Електронний          ресурс].  –  Режим    доступу:    http:// www.glossary. ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RQlxzwx:#gltop.
 2. Гриньова      В.  М.  Фінанси     підприємства       :  навч.  посібник    /В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. :Знання-Прес,   2004.   –   424   с.   –   (Вища   освіта   ХХІ   століття).   –ISBN 966-311-009-0.
 3. Пойда-Носик         Н.   Н.  Фінансові      ресурси     підприємства       /Н.   Н.   Пойда-Носик,   С.   С.   Грабарчук   //   Фінанси   України.   –2003. – № 1. – С. 103.
 4. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посібник / О. С. Філімоненков. – К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2002. – 360 с. – ISBN 966-521-166-8.
 5. Хачатурян   С.   В.  Сутність   фінансових   ресурсів   та   їх   кла-сифікація   /   С.   В.   Хачатурян   //   Фінанси   України.   –   2003.   –№ 4. – С. 77–81.
 6. Ковальчук С. В. Фінанси : навч. посібник / С. В. Ковальчук,І. В. Форкун. – Л. : Новий світ – 2000, 2005. – 568 с. – ISBN 966-7827-77-1.
 7. Попов В.Ю. Потоки фінансових  ресурсів в Україні.//. Фінанси України - 2008 - №5 – с.78 - 86.
 8. Волк І.Ф. Фінансові ресурси підприємства: економічна сутність та ефективність управління.//. Держава і регіони. – 2006. - №6 – с.339 -342.
 9. Гудзь О.Є. Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. - 2007. - № 3/5. - С.100 - 105.
 10. Данілов О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях : навч. посібник / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко. – К. : КНТ, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-373-509-2.
 11. Литвин З. Б. Функціонально-вартісний аналіз : навч. посібник / З. Б. Литвин. – К. : Хай-Тек Прес, 2009. – 176 с. – ISBN978-966-2143-21-8.

Сутність поняття фінансових ресурсів підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

2. Реферат Джерела формування фінансових ресурсів малих підприємств та їх характеристика

3. Реферат Розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства

4. Реферат Напрямки використання фінансових ресурсів підприємства

5. Реферат Процес формування та використання фінансових ресурсів держави

6. Реферат Організація фінансової роботи банку та характеристика його фінансових ресурсів

7. Реферат Поняття економічних ресурсів і ресурсного потенціалу підприємства

8. Реферат Бюджет і бюджетна система. Державний кредит і державний борг. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

9. Реферат Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій

10. Реферат Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі Державного підприємства Млинівське лісове господарство