Новости

Word текстік процессоры .Құжатқа суреттер, графиктік объектілер орнату

Работа добавлена:


Word текстік процессоры .Құжатқа суреттер, графиктік объектілер орнату на http://mirrorref.ru

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС4

Тақырыбы:  «Word текстік процессоры .Құжатқа суреттер, графиктік  объектілер орнату»

Мақсаты: Текстік құжаттарға суреттер, графиктік  және т.б. объектілерқоюды үйрету.

Негізгі түсініктер:

Word құжатында суреттер салу.  Word текстік процессорында қарапайым схемаларды, чертеждер мен суреттердіВид->Панели инструментов->Рисованиекомандасы арқылы іске қосылатын орнатылған графиктік редактор көмегімен салуға болады.

Графиктік  объектілерді біріктіру. Түрлі бөліктерден құралған чертежді немесе схеманы біртұтас сурет  ретінде қарастыру үшін ол бөліктердіShift батырмасын баса отырып белгілейді де сол жерде контекстік мәзірденДействия->Группировать командасын орындайды. Объектілерді біріктіруді алып тастау үшін сол контекстік мәзірдегіДействия -> Разгруппировать командасы қолданылады.

Word процессорындағы графикамен жасалатын жұмыстарды үш бағытқа сәйкес қарастырады:

Басқа қосымшаларда  (мысалы, Paint, Ms Drawing, Paintbrush, Excel және т. б.) салынған графиктік объектілерді құжатқа кірістіру;

Құжаттың өзіндеРисование панелінің құралдарын пайдаланып сурет салу;

Тексті көркемдеудеClipart коллекциясының дайын суреттерін пайдалану.

Графиктік объектінің текстегі орналасуы.

 1. Настройка изображенияпанелін іске қосыңыз.Ол үшінВид->Панели инструментов->Настройка изображениякомандасы орындалады.
 2. Пайда болған панелденОбтекание текстом батырмасына шертіледі. Пайда болған мәзірден өзіңізге қажет команда  таңдалынып,  сол командаға шертіледі. ЕгерПо контуру командасы таңдалса терілген текст графиктік объект контурын жағалай орналасады.

OLE технология.Құжатта әртүрлі типке жататын объектілерді біріктіру үшін, айталық графиктік, музыкалық объектілер, электрондық кестелар секілді,WindowsжүйесіндеOLE технологиясы қолданылады.OLE технологияобъектілерді кірістіру және байланыстыру.Осыған байланысты текстке енгізілетін объектілерді екі топқа бөлуге болады:

 • Құжатқа кірістірілген объект құжаттың бөлігі ретінде есептеледі де бастапқы оригинал объектідегі өзгерістер құжаттағы  объектіге берілмейді;
 • Құжаттағы байланысқан объектілер оригиналдары өзгерген жағдайда қоса өзгеріп отырады.

OLEтехнологиясының терминдері:

 • Клиент –объектіні қабылдайтын қосымша немесе программа;
 • Сервер –объектінің өзі жасалатын қосымша немесе программа.

Құжатқа кірістірілген немесе байланысқан объектілерді сервер-қосымша көмегімен редакциялау үшін сол объектіде екі рет шертіледі.

OLE технологиясы екі түрлі әдіспен орындалады:

 1. Алмастырубуфері, яғни қосымша мәзірініңПравка->Специальная_вставкакомандасын пайдалануға болады. Бұл әдіс фрагмент үшін де, тұтас құжат үшін де орындалады.
 2. Қосымша мәзірініңВставка->Объекткомандасын пайдалануға болады. Бұл әдіс тұтас құжат үшін ғана орындалады.

Жаттығу жұмыстары.

1 -жаттығу.Төменде берілген үлгіге сәйкес схема құрып ондағы барлық объектілерді біріктіріңіз.

 1. ABB1A1тіктөртбұрышын салыңыз;
 2. A1D1көлбеу сызығын жүргізіңіз;
 3. A1D1көшіріп алып үш рет ВС,B1C1жәнеAD үшін қайталап қойып шығыңыз;
 4. CC1,DD1,DCжәнеD1C1сызықтарын жүргізіңіз;
 5. қажет кесінділерді белгілеп алып сызықтың типін өзгертіңіз,Тип штриха – пунктир;
 6. Линия құралын жәнеЛиния со стрелкойстилін пайдалана отырып координата осьтерін салыңыз.Автофигура стилін таңдау үшін сол объектінің контекстік мәзіріндегіФормат автофигурыкомандасы орындалады.
 7. Әріптік белгілеулерді жазу үшінРисованиепанеліндегіНадписьбатырмасына шертіп, пайда болған рамканы қажет өлшемге дейін тышқан көмегімен созады;
 8. Цвет линии батырмасына шертіліп(рамкабелгіленген болуы керек),пайда болған палитраданНет Линии,сол сияқтыЦвет заливки палитрасынанНет заливкитаңдалынады,  рамка түссіз болып шығады.Әрі қарай қажет әріпті рамкаға орналастыруға болады.

9.Өз рамкаңызды белгілеп, көшіріп алыңыз да он әріп үшін он рет қойып шығыңыз(буферге көшірілген рамканы жаңа жерге қоймас бұрын бастапқы рамкадағы белгілеуді алып тастаңыз). Новая рамка может, после вставки, поместиться поверх предыдущей. Рамкалар бірінің үстіне бірі орналасқан жағдайда үстіңгі рамканы жылжытып отырыңыз. Төменгі индексФормат -> Шрифткомандасы орындалғанда пайда болатын терезеніңШрифтжапсырмасындағыНижний индексбөлімін қосқаннан кейін қойылады.

10. Бұл сызықтардың барлығын біріктіріп тұтас бір  графиктік  объект жасау үшінВыбор объектов,  батырмасына шертіледі де пайда болған пунктирлі  рамка барлық объектілерді қамтығанша ұлғайтылады,Действия мәзіріненГруппироватьпункті орындалады.

2-жаттығу: Құжатқа графиктік  объектіні (суретті) кірістіру.

 1. С:\Мои документы\Ваша папка\Интеграция.doc құжатын құрыңыз;
 2. Paint қосымшасын пайдаланып салған суретіңіздіРисунок.bmpфайл түрінде сақтаңыз;
 3. Суретті буферге көшіріп алыңыз яғни, суретті белгілеп алыпПравка ->Копировать командасы орындалады;
 4. Құжатқа объектіні кірістіру үшін:
  • MiсrosoftWord программасындаИнтеграция.doc құжатының терезесін аашу керек;
  • Курсорды сурет қойылатын орынға апарады , тақырып та жазуға болады;
  • Объектіні кірістіру үшінПравка ->Специальная вставкакомандасы орындалады;
  • Вставитьтаңдалынады;
  • Рисунок форматы таңдалынып, диалогтық терезедегіВ виде значка белгіленіпОКбасылады;
   1. Кірістірілген объектілерді редакциялау.
    • Суреттің белгісіне тышқанмен екі рет шертеді;
    • Сурет өзгертіледі;
    • Интеграция.docқұжатына қайтып ораласыз;
    • Құжаттағы белгіге шертесіз.Пайда болған мәзірденСвязанный объект рисунок -> Преобразоватькомандасын орындайсыз.Диалогтық терезедегіВ виде значкабелгісін алып тастапОКбасылады.
     1. Бастапқы суреттіредакцияланған суретпен салыстырыңыз.
      • Рисунок.bmpқұжатындағы бастапқы суретпенИнтеграция.docқұжатындағы редакцияланған суретті салыстырыңыз.

3-жаттығу.Текстік құжат үшін байланысқан объект құру.

 1. Құжатқабайланысқанобъект қойыңыз (байланысқанобъект ретінде

    3-ЗЕРТХАНАЛЫҚ жұмыста құрған Справка.txt файлын алыңыз).

 • Интеграция.docқұжатына көшіңіз;
 • Курсорды сурет қойылатын орынға апарады , тақырып та жазуға болады;
 • Байланысқан объектіні қою үшінВставка->Объект->Создание из файла->Обзор->Выделить-> Справку.txt->установите флажокв виде значка; связь с файломкомандаларыорындалады.
  1. Бастапқы оригиналобъектіні өзгертіңіз де өзгерген объектіні сақтаңыз;
  • Интеграция.docқұжатын жабыңыз.
  • Интеграция.docқұжатын қайта ашыңыз.
  • Интеграция.docқұжатынСправка.txt құжатымен салыстырыңыз.

Өздік жұмыс тапсырмалары:

(Тапсырманы орындауға қажетті мәліметтер  нұсқалар бойынша төменде берілген

4-кестедан алынады)

                1.Текстік құжат құрыңыз / көп нүктенің  орынына қойылатын файлдың

    аты 4-кестедан алынады, 1-тапсырма/.

2. Рисования панелі құралдарын пайдаланып … суретін салыңыз оның

элементтерін біртұтас сурет қылып біріктіріңіз, тақырып жазыңыз

/2-тапсырма/.

       3.  Құжатқа  … орналастырыңыз /3- тапсырма/.

       4.  Суретті текстке қатысты орналастыру әдістерін пайдаланып сурет

            фонында  … жасаңыз /4-тапсырма/.

4 –кесте

Нұсқа

1-тапсырма

2-тапсырма

3-тапсырма

4-тапсырма

1

С:\Ваша папка\Лаб2_W1

Телевизор

Байланысқан сурет

Шақыру билеті

2

С:\Ваша папка\Лаб2_W2

Будильник

Кірістірілген диаграмма

Визиткалық карточка

3

С:\Ваша папка\Лаб2_W3

Машина

Байланысқан текст

Туған күн открыткасы

4

С:\Ваша папка\Лаб2_W4

Блок-схема

Кірістірілген сурет

  Фирмалоготипі

5

С:\Ваша папка\Лаб2_W5

Компьютер

Байланысқан кесте

I орынға берілетін мақтау қағазы

Бақылау сұрақтары:

 1. Wordпроцессорындағы, құралдары сурет салуда пайдаланылатын панель қалай аталады?
 2. Wordпроцессорындағы графикамен жасалатын жұмыстарды қандай  бағыттарға  сәйкес қарастырады?
 3. OLE – технология не үшін қолданылады?
 4. Кірістірілгенобъекті мен байланысқан объектайырмашылығы қандай?
 5. Объектілерді біріктіру не үшін қажет

Word текстік процессоры .Құжатқа суреттер, графиктік объектілер орнату на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Word текстік процессоры. Текстік құжаттарды құру, редакциялау және форматтау

2. Реферат Word. Элементы окна Word, свертывание, развертывание, изменение размеров, закрытие окна Word. Настройка панели быстрого доступа и ленты

3. Реферат Windows операциялық жүйесі. Негізгі объектілер. Сілтеуіш (Проводник) программасы

4. Реферат Microsoft Word. Інтерфейс текстового редактора Microsoft Word. Набір та редагування тексту. Збереження інформації у файлах. Налаштування до друку

5. Реферат Текстовые процессоры

6. Реферат Табличные процессоры

7. Реферат Процессоры общие (центральные)

8. Реферат MS Word. Дії з обєктами Word Art

9. Реферат Конечные распознающие автоматы. Процессоры

10. Реферат Excelкестелік процессоры. Күрделі өрнектерді есептеу. Крамер әдісі