Новости

Принципи менеджменту якості

Работа добавлена:


Принципи менеджменту якості на http://mirrorref.ru

2.Принципи менеджменту якості

Для успішного керування організацією і її функціонування необхідно направляти її і управляти систематичним і прозорим способом. Успіх може бути досягнутий в результаті введення і підтримки в робочому стані системи менеджменту якості,розробленої для постійного покращення діяльності  з врахуванням потрібностей усіх зацікавлених сторін. Управління організацією

Включає в себе менеджмент якості наряду  з іншими аспектами менеджменту.

Вісім принципів менеджменту якості були визначені для отого,щоб найвище керівництво могло керуватися ними з цілю покращення діяльності організації.

а)Орієнтація на споживача

Організації залежать від своїх споживачів,і тому повинні мати їх поточні і майбутні вимоги,виконувати їх вимоги і прагнути перевершити їх очікування.

б) Процесний підхід

Під «процесним підходом» розуміють застосування у межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними.Перевагою процесного підходу є забезпечуваний ним неперервний контроль над зв’язками окремих процесів у межах системи процесів, а також над їхніми сполученням та взаємодією.

в)Лідерство керівника

Керівники забезпечують єдність цілі і направлення діяльності організації. Їм потрібно створювати і підтримувати внутрішнє середовище,в якому робітники можуть бути повністю залучені в вирішення задач організації .

г)Залучення робітників

Робітники усіх рівнів створюють основу організації,і їх повне залучення дає можливість організації з користю використовувати їх можливості.

д)Постійне покращення

Постійне покращення діяльності організації в цілому потрібно розглядати як її незмінну ціль

е)Системній підхід до менеджменту

Виявлення,розуміння та менеджмент взаємопов’язаних процесів як системою вносять вклад та результативність і ефективність організації при досягненні її цілей.

ж)Прийняття рішень,засноване на фактах

Ефективне рішення засновується на аналізі даних і інформації.

і)Взаємовигідні відносини з постачальниками

Організація і її постачальники взаємозалежні,і відношення взаємної користі підвищують спосіб обох сторін створювати цінності.

Ці вісім принципів менеджменту якості утворюють основу для стандартів системи менеджменту якості,які входять вISO 9000

3.Системі менеджменту якості можуть судіяти організаціям в підвищенні задоволеності споживача.

Споживачу потрібна необхідна продукція,характеристики якої задовольняли би їх очікування та потрібності. Ці потрібності очікування,як правило відображаються в технічних умовах на продукцію та зазвичай враховуються потрібностями споживачів.

Системний підхід до менеджменту якості пробуджує організації аналізувати  вимоги споживачів,визначають процеси,які сприяють отриманню продукції прийнятної для споживачів,також підтримувати ці процесі в керуючому стані. Система менеджменту якості може бути основою постійного поліпшення з ціллю збільшення ймовірності підвищення задоволеності як споживачів так і інших зацікавлених сторін. Вона дає впевненість організації і споживачам в її здатності постачати продукцію,повністю  відповідаючу вимогам.

4Процесний підхід

Цей державний стандарт сприяє прийняттю процесного підходу в розробленні, впровадженні та поліпшенні результативності системи управління якістю для підвищення задоволеності замовника виконанням його вимог.Для ефективного функціонування організація повинна визначити численні взаємопов’язані види діяльності і управляти ними.Діяльність, у якій використовують ресурси і якою можна управляти для перетворення входів на виходи, може вважатися процесом. Часто вихід одного процесу безпосередньо становить вхід наступного.

Під «процесним підходом» розуміють застосування у межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними.Перевагою процесного підходу є забезпечуваний ним неперервний контроль над зв’язками окремих процесів у межах системи процесів, а також над їхніми сполученням та взаємодією.

Якщо цей підхід застосовують у межах системи управління якістю, він підкреслює важливість:

а) розуміння та виконання вимог;

б) необхідності розглядати процеси з погляду створення додаткових цінностей;

в) вимірювання результатів функціонування процесу та його ефективності;

г) постійного поліпшення процесів на основі об’єктивних вимірювань.

Зображена на рисунку 1 модель системи управління якістю, в основу якої покладено процес, ілюструє зв’язки між процесами, описані в розділах 4-8. Ця ілюстрація показує, що замовники відіграють важливу роль у визначенні вимог як входів. Моніторинг задоволеності замовника вимагає оцінення інформації, пов’язаноїіз сприйняттям замовником того, як виконала організація його вимоги. Зображена намалюнок1 модель охоплює всі вимоги цього державного стандарту, але не деталізує процеси.

Малюнок 1- Модель системи управління якістю, з основу якої покладено процес

5. Стандарт ISO 9001 установлює вимоги до системи управління якістю, які можна застосовувати для внутрішніх цілей організації або для цілей сертифікації чи контрактних цілей. Він зосереджує увагу головним чином на результативності системи управління якістю з погляду задоволення вимог замовника.

Справжній міжнародний стандарт може використовуватись:

а)організаціями які прагнуть досягти переваги внаслідок введення системи менеджменту якості;

б)користувачами продукції;

в)розробниками відповідних стандартів;

г)організаціями які прагнуть отримати впевненість в тому що задані вимоги до продукції будуть виконані постачальниками.

6.Блок-схема процесу розробки документів системи якості.

   Література

1.Сайтhttp://prombez.net.ua  «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. ВИМОГИ.(ISO 9001:2008, IDT)»

2.Веб-сайт:http://www.iso.ch

Принципи менеджменту якості на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІЙ СФЕРІ

2. Реферат Суть, завдання, основні принципи менеджменту персоналу як науки і практичної діяльності

3. Реферат Антикризове фінансове управління підприємством. Сутність та принципи антикризового фінансового менеджменту

4. Реферат Поняття грошового потоку як категорії фінансового менеджменту. Обєктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення

5. Реферат Контроль якості зварювальних з’єднань

6. Реферат Методи забезпечення якості обслуговування

7. Реферат Поняття якості послуг в готельному господарстві

8. Реферат ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

9. Реферат Регулювання якості кінцевого продукту в системах випарювання

10. Реферат Економічна оцінка поліпшення якості використання вагонів і локомотивів