Новости

Поняття та види цивільно-правових договорів. Укладання, зміна і розірвання договору

Работа добавлена:


Поняття та види цивільно-правових договорів. Укладання, зміна і розірвання договору на http://mirrorref.ru

  1. Поняття та види цивільно-правових договорів. Укладання, зміна і розірвання договору.

Договір — домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

За розподілом між сторонами прав та обов'язків договори поділяться наодносторонні (в одної сторони лише права, в іншої лише обов'язки) та двосторонні (правами й обов'язками наділені обидві сторони).

Залежно від послідовності (етапності) досягнення цілей, які ставлять перед собою сторони, вступаючи у договірні зв'язки, договори можна поділити напопередні та основні.

Ділові стосунки нерідко оформляютьсяпопереднім договором або протоколом про наміри тощо. За попереднім договором сторони зобов'язуються у певний строк укласти в майбутньому договір на умовах, передбачених попереднім договором. У цьому договорі визначається й порядок погодження істотних умов майбутнього договору, які не передбачені попереднім договором.Основним вважається такий договір, укладення якого передбачене попереднім договором.

Залежно від того, на чию користь обумовлено виконання зобов'язань за договором, —на користь сторін по договору чи третіх осіб, які не беруть участі в укладенні договорів, останні можна поділити на дві групи.

  1. Першу, найбільш поширену групу, становлятьдоговори, в яких виконання здійснюють взаємно самі сторони без участі третіх осіб. У цих договорах обумовлюється виконання сторонами їхніх взаємних зобов'язань: однією на користь другої (наприклад,продавець на користь покупця тощо).
  2. У договорах другої групи виконаннязобов'язання обумовлюється на користь третьої особи. Прикладом договору на користь третьої особи може бутиДоговір змішаного страхування життя, за яким страхова сума у разі смерті громадянина (застрахованої особи) виплачується зазначеній у договорі третій особі).

Класифікацію цивільно-правових договорів можна здійснювати і за належністю їх до певного типу, виду або змішаного договору:

1)договори про передачу майна у власність, повне господарське відання або оперативне управління (купівля-продаж, поставка, контрактація, позика, міна, дарування, постачання енергетичних ресурсів тощо);

2) договорипро передачу майна у тимчасове користування (майновий найм, оренда, житловий найм, побутовий прокат, безоплатне користування майном, лізинг тощо);

3) договорипро виконання робіт (побутовий підряд, підряд на капітальне будівництво, на виконання проектних і розвідувальних робіт, на виконання аудиторських робіт тощо);

4) договорипро передачу результатів творчої діяльності (авторські, ліцензійні договори, договори про передачу науково-технічної продукції тощо);

5) договорипро надання послуг (перевезення, страхування, доручення, комісія, схов, про посередницькі послуги, довічне утримання, кредитний договір тощо);

6) договорипро спільну діяльність (установчий договір, угоди про науково-технічне співробітництво тощо).

Цивільний кодекс України.

Стаття 626.Поняття та види договору

  1. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
  2. Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.
  3. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.
  4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.
  5. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Стаття 640.Момент укладення договору

1.Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір,відповіді про прийняття цієї пропозиції.

2. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії,договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії.

3. Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації,є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації - з моменту державної реєстрації.

Стаття 651.Підстави для зміни або розірвання договору

1. Зміна або розірвання договору допускається лишеза згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Договір може бути змінено або розірваноза рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

3. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Для того,щоб вступити в договірні відносини, один із учасників повинен виявити ініціативу, тобто виступити з пропозицією укласти договір (офертою).

Офертою визнається пропозиція укласти договір, яка адресована одній чи кільком особам, містить вказівку на істотні умови договору і виражає намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе зв'язаною договором у разі її прийняття.

Відповідь особи, якій адресовано оферту, про прийняття нею пропозиції визнаєтьсяакцептом. Акцепт має бути повним і безумовним. Це означає, щоакцептант повністю погоджується із запропонованими умовами договору і повідомляє про це оферента. Якщо пропозицію укласти договір зроблено із зазначенням строку для відповіді, то договір вважається укладеним за умови, що особа, яка зробила пропозицію, одержала від другої сторони відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку.

Іноді замість відповіді про прийняття пропозиції укласти договірконтрагент у встановлений для акцепту строк вчиняє дії по виконанню зазначених в оферті умов договору: відвантажує товари, надає послуги, сплачує відповідні суми тощо.Такі дії слід вважати акцептом, якщо інше не передбачено законодавчими актами або не зазначено в оферті. Вчинення таких конклюдентних дій означає і згоду на укладення договору, і водночас його виконання.

Нерідко, погоджуючись у принципі укласти договір, друга сторона висуває свої умови або пропонує укласти інший за характером договір.Згода, яка супроводжується застереженнями та контрпропозиціями, не може вважатися акцептом. Відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах визнається відмовою від пропозиції і в той же час є новою пропозицією. Сторони в цьому разі міняються місцями:акцептант стає оферентом, а оферент — акцептантом.

Зміна договору означає, що зобов'язання сторін діють відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються.

Зміна і розірвання договору допускаютьсялише за угодою сторін, якщо інше не передбачено законодавчими актами або договором. Угода про зміну або розірвання договору вчиняється в тій самій формі, в якій був укладений договір, якщо із законодавчого акта, договору або звичаїв ділового обороту не випливає інше.

Поняття та види цивільно-правових договорів. Укладання, зміна і розірвання договору на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Систематизація нормативно-правових актів: поняття, способи, види

2. Реферат Поняття, види та функції інвестиційного договору

3. Реферат Поняття, сторони, зміст та види трудового договору

4. Реферат Цивільно правові відносини пов’язані з укладанням договору позики

5. Реферат Складання зовнішньоекономічних договорів. Регулювання зовнішньоекономічних договорів

6. Реферат Поняття моделі і види моделювання

7. Реферат Правопорушення. Поняття, склад та види

8. Реферат Поняття та види адміністративного примусу

9. Реферат Поняття і види робочого часу

10. Реферат ПОНЯТТЯ ПРО СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ, ЇЇ ВИДИ