Новости

Види майнових прав. Право власності, його зміст та форми

Работа добавлена:


Види майнових прав. Право власності, його зміст та форми на http://mirrorref.ru

  1. Види майнових прав. Право власності, його зміст та форми.

Суспільство не може існувати без наявності відносин власності, але такі відносини необхідно регулювати. Зазначене, зокрема,зумовило виникнення права власності.

Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Зміст права власності складають правомочностіволодіння, користування і розпорядження речами.

Право володіння - це право фактичного відання річчю. Воно полягає в можливості особи безпосередньо тримати належну їй річ у себе.

Правом користування є право на здобуття з речі її корисних властивостей.

Право розпорядження - це право визначати юридичну долю речі (знищити, переробити, подарувати, продати тощо).

На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.

Власникволодіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Він має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Проте при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків власник зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства. Також вінне може використовувати право власності на шкоду правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, не має права погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

Суб'єктами права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин (фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права). При цьому всі суб'єкти права власності є рівними перед законом.

Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно (тобто крім як у випадках, встановлених законом) позбавлений нього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до положень Конституції України та ЦК Україниіснує три форми права власності:

1)право приватної власності, суб'єктами якого є фізичні та юридичні особи;

2)право державної власності. У державній власності перебуває майно, у тому числі грошові кошти, яке належить державі Україна;

3)право комунальної власності. У комунальній власності знаходиться майно, у тому числі грошові кошти, що належить територіальній громаді.

Залежно від того, у праві власності скількох суб'єктів перебуває майно, можна виокремити два види права власності.

1) право одноособової власності, якщо майно належить на праві власності тільки одній особі;

2) право спільної власності, коли майно є у власності двох або більше осіб (співвласників).

Іншими речовими правами є речові права на чуже майно, під якими розуміють визначену договором із власником або законом міру можливої поведінки управомоченої особи по здійсненню обмежених за обсягом (порівняно з правом власності) правомочностей речового характеру (володіння, користування і розпорядження) стосовно речей, які їй не належать.

У законі визначено такі види речових прав на чуже майно:

1) право володіння чужим майном. Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає це майно в себе. Право володіння виникає на підставі договору із власником або особою, якій майно було передане власником, а також на інших підставах, встановлених законом;

2) право користування чужим майном (сервітут), яке може бути встановлене щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом;

3) право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Воно встановлюється договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб;

4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій). Власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель. Таке право виникає на підставі договору або заповіту.

Види майнових прав. Право власності, його зміст та форми на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Поступка майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності. Охарактеризуйте критерії патентоздатності корисної моделі

2. Реферат НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ДАВНІСТЮ ВОЛОДІННЯ ТА ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД НАБУТТЯ ВЛАСНОСТІ ВІД НЕПОВНОВАЖНОГО ВІДЧУЖУВАЧА

3. Реферат Поняття, підстави, зміст та форми кримінальної відповідальності

4. Реферат Види покарань та їх зміст

5. Реферат Види інструктажів з техніки безпеки, їх зміст

6. Реферат Види і форми безробіття

7. Реферат Види і форми туризму

8. Реферат Поняття, сторони, зміст та види трудового договору

9. Реферат Поняття захисту прав інтелектуальної власності

10. Реферат КАПІТАЛ ТА ЙОГО ФОРМИ