Новости

Якісні методи соціологічних досліджень

Работа добавлена:


Якісні методи соціологічних досліджень на http://mirrorref.ru

Якісні методи соціологічних досліджень використовуються для виявлення мотиваційних аспектів поведінки респондентів, персональних очікувань, уявлень, цінностей і т.п. На відміну від кількісних методів, що ґрунтуються на статистичних процедурах, якісні дослідження носять нестандартизований характер. Вони направлені на вивчення широкого спектру проявів об’єкта і відслідковують не його кількісні закономірності, а орієнтуються на розкриття причинно-наслідкових зв’язків. Одна з переваг методу – надання можливості респондентам вільно висловлюватися, що сприяє розкриттю їх внутрішніх цінностей та переживань, стимулює їх креативний потенціал.

Найчастіше якісні методи використовуються для вирішення таких завдань:

  • Дослідження іміджу марки/кандидата, основних раціональних та емоційних складових іміджу, переваг та недоліків марки/кандидата
  • Виявлення специфіки та типових моделей поведінки споживачів/електоральної поведінки
  • Вивчення основних стимулів та бар’єрів до споживання марки/голосування за кандидата чи партію
  • Виявлення нереалізованих потреб респондентів щодо певної ринкової категорії
  • Тестування рекламних концепцій та макетів рекламних матеріалів (відеороликів, рекламних листівок, програм політичних партій і т.п.)
  • Тестування концепції нового продукту чи створення нового продукту

Раціональне макросоціологічне пізнання не дає (і не може дати) вичерпного розуміння поведінки конкретних людей, їх малих груп, колективів, локальних співтовариств і інших мікросоціумів. Справа в тому, що поведінка суб'єктів мікросоціального життя визначається не тільки не залежними від них об'єктивними соціальними законами, але і багатьма факторами, що мають суб'єктивний зміст, обставинами, що склалися під впливом мікросоціальних умов. Наприклад, у кожному соціально значимому вчинку будь-якої людини виявляються специфічні мотивування, унікальний соціальний досвід, її здібності і багато інших особливостей цього суб'єкта, що складають його «життєвий світ». Свій специфічний «життєвий світ» має кожна сім'я, товариська «тусовка», трудовий колектив, студентська група, сусідська спільність, будьякий інший локальний мікросоціум. Методи дослідження цих особливостей називаються якісними («м'якими»). Вони націлені не стільки на фіксацію кількісних параметрів досліджуваних явищ мікросоціального життя (хоча визначені кількісні виміри виробляються й у них), скільки на пізнанні тієї якості явища, що робить його соціально значимим, незважаючи на його особливість. Важливо зазначити, що проблеми мікросоціумів та індивідів вивчаються не тільки якісними, але і кількісними методами. Але в першому випадку основна увага дослідників спрямовується на з'ясування суб'єктивно-специфічних факторів життя мікросоціумів, на розуміння тих моментів, якими люди керуються у своїй діяльності, а в другому — на об'єктивних підсумках взаємодій людей, що виражаються у функціонуванні і розвитку соціальних відносин і соціальних інститутів. За допомогою кількісних методів люди вивчаються як представники різних соціальних типів, а мікросоціуми — різних соціальних структур. Якісні методидозволяють побачити в людях їх індивідуальність, а в мікросоціумах — те, що виходить за рамки загальних характеристик соціальних структур. Тому використання якісних методів у соціології оцінюється як свідчення її гуманізації.

Якісна стратегія відрізняється такими особливостями:

1. Вона використовується для вивчення невеликих за чисельністю об'єктів (малих груп або окремих індивідів);

2. Дослідницька мета - виявлення та інтерпретація суб'єктивних смислів, значень;

. Вивчення концентрується на рівні мікроаналізу окремих випадків, станів соціальної взаємодії;

. Логіка аналізу індуктивна: від фактів життя до їх класифікації та концептуалізації;

. Це пошукова стратегія, «відкрита» на вході і формулирующая теоретичні концепції в процесі дослідження, шляхом узагальнення разнохарактерной інформації про об'єкт;

. Для збору даних використовуються нестандартизовані різновиди методів збору інформації: спостереження, вільне (глибинне або наративних) або напівструктуроване інтерв'ю (біографічне, сфокусоване), фокус-група, аналіз особистих документів;

. Для аналізу даних не використовуються статистичні методи. Результати представлені у вигляді цитат з усної або письмової мови людей [6];

Кількісні та якісні дослідження не можна протиставляти, так як вони взаємопов'язані і доповнюють один одного. Тільки при такому підході до їх застосування можливе отримання достовірної інформації. Результати якісних досліджень можуть бути переведені в кількісну форму за допомогою, наприклад, такого кількісного методу, як контент-аналіз...

 При проведенні кількісних досліджень часто використовуються якісні технології отримання інформації (асоціації, незакінчені пропозиції, питання-пастки і т.д.).

Проте, необхідно пам'ятати, що кількісні та якісні методи мають і свої специфічні дослідницькі цілі, призначення, переважні об'єкти вивчення. І вибір стратегій, в даному випадку, залежить від цілей і дослідницьких завдань, предмета дослідження і характеру об'єкта, а також інтересу дослідника до тієї чи іншої парадигмі [7].

Якісні методи соціологічних досліджень на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Мода у контексті сучасних соціологічних досліджень

2. Реферат Методи педагогічних досліджень

3. Реферат Методи педагогічних досліджень, їх реалізація в діагностичній функції педагога

4. Реферат Якісні показники використання рухомого складу

5. Реферат ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

6. Реферат Методологічні основи маркетингових досліджень

7. Реферат ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ

8. Реферат МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЗАХИСТ ІІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9. Реферат Концепція синергетики в сучасній методології історичних досліджень

10. Реферат ЮРИДИЧНА ЛІНГВІСТИКА ЯК НОВИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ