Новости

ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Работа добавлена:


ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ на http://mirrorref.ru

Кудяй А.С.

доц. Шедякова Т.Є.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ТЕХНОЛОГІЧНІТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В

УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

На сьогоднішній день важливе значення має вибір стратегії глобального та національного економічного розвитку з огляду на обмеженість природних ресурсів традиційного виробництва та збільшення кількості населення. З кожним днем світ спостерігає зростання взаємозалежності економік різних країн, єднання світового господарства, поглиблення міжнародного поділу праці. Вищеназвані чинники визначають рівень та масштаби сучасної економічної глобалізації.

ДляXXI ст. характерне панування економіки інтелектуальних активів (головним чинником якої є наявність ідеї, програми). Для України необхідне утвердження галузей глобальної економіки як домінуючих сегментів національного розвитку та визначення оптимальної довгострокової стратегії економічного розвитку країни.

Технологічний розвитокпередбачає розвиток економіки шляхом прогресивних зрушень, залучення інвестицій, зростання науково-технічної бази знань. Викривлення у розвитку економіки відбувається у разі відставання розроблення теорії технологічних укладів, невикористання її в процесі державного управління.

Нині для України розпочався новий етап економічної трансформації , спричинений підключенням країни до процесів глобалізації. Тому виникла необхідність переформулювання основних завдань розвитку з метою адаптації національної специфіки країни (тобто слід віднайти нову модель економічного зростання – інноваційну стратегію). Основною проблемою розробки засад нового економічного укладу є адаптація його внутрішніх особливостей до національного характеру індустріальної економіки, тому що нові галузі є специфічними за своїми ознаками елементами національної економіки.

Формування нових технологічних укладів в Україні відбувається повільними темпами, причинами чого є внутрішні нестабільні процеси та світова економічна ситуація. Економіка України перевантажена виробництвами низьких технологічних укладів. Концентрація капіталу в низькорівневих виробництвах не дає можливості Україні не тільки посісти гідне місце у випуску конкурентної продукції, а й сформувати необхідний інвестиційний ресурс для переходу на більш високий рівень технологічного розвитку.

При технологічній трансформації економіки дляУкраїни проблемним питанням постає неготовність національної економіки до структурних зрушень, що обумовило падіння за останнє десятиріччя показників конкурентоспроможності провідних секторів економіки (авіакосмічна промисловість, машинобудування, металургія, сільське господарство, хімічна промисловість).

В Україні наявний  змішаний характер техноекономічної моделі економіки, де існують сектори різної конкурентоспроможності: у деяких наявна низька конкурентоспроможність; для інших є потенціал використання перспективних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень у ряді виробництв.

Висновки.Технологічна різноукладність української економіки, наявність техноекономічних секторів, ринкових і галузевих сегментів – особливість перехідного етапу її розвитку в технологічному та структурному вимірах. Структура промислового виробництва залишається деформованою. Підвищення конкурентоспроможності економіки можливе за рахунок інноваційно-структурних механізмів модернізації економіки держави та розширення її участі в міжнародному поділі праці на основі технологічних переваг.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Фінансово - кредитні посередники та їх роль у стимулюванні інноваційно- інвестиційної активності в трансформації економіки

2. Реферат ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

3. Реферат ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

4. Реферат Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації

5. Реферат Розроблення системи соціально-економічної діагностики на підприємстві в умовах глобалізації

6. Реферат ПРОБЛЕМА АМЕРИКАНСЬКОГО ВПЛИВУ НА КАНАДСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: ДОСВІД ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

7. Реферат РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

8. Реферат ФОРМУВАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

9. Реферат Освіта сучасної України

10. Реферат Перспективи розвитку української економіки в умовах євроатлантичної інтеграції