Новости

Управління розвитком персоналу в органах місцевого самоврядування

Работа добавлена:


Управління розвитком персоналу в органах місцевого самоврядування на http://mirrorref.ru

РЕФЕРАТ

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.Загальний обсяг роботи складає 146 сторінок, вона містить 14 таблиць, 15 рисунків, 98 використаних джерел та 6 додатків.

Управління розвитком персоналу в органах місцевого самоврядування

Актуальність досліджуваної теми пояснюється тим, що соціальна політика держави покликана забезпечити громадянам гарантовані Конституцією України права. Це обґрунтовує актуальність обраної теми дослідження.

Об’єктомдослідження даної магістерської роботи є процес удосконаленняуправління розвитком персоналу в органах місцевого самоврядування;

Предметом дослідження є удocкoнaленняуправління розвитком персоналу  в органах місцевого самоврядування  на прикладі Мереф`янської міської ради.

Мета роботи –теоретичне обґрунтування тa pозpoбкa зaхoдiв щoдo удocкoнaлення управління розвитком персоналу в органах місцевого самоврядування.

Завдання роботи:визначити сутність та основні складові процесу розвитку персоналу в органах місцевого самоврядування;проаналізувати нормативно-правове забезпечення процесу розвитку персоналу в органах місцевого самоврядування;проаналізувати зарубіжний та вітчизняний досвід управління розвитком персоналу в органах місцевого самоврядування;дати загальну характеристику діяльності Мереф’янської міської ради;проанaлiзувати кількісний та якісний склад персоналу Мереф’янської міської ради;проаналізувати процес розвитку персоналу у Мереф’янській міській раді;обґрунтувати можливі шляхи вдосконалення процесу розвитку персоналу в органах місцевого самоврядування на прикладі Мереф`янської міської ради;навести пропозиції щодо  вдосконалення процесу розвитку персоналу в органах місцевого самоврядування на прикладі Мереф`янської міської ради;дати рекомендації щодо впровадження тренінгових технологій у процес розвитку персоналу органів місцевого самоврядування

Наукове значення отриманих результатів полягає у визначенні напрямів удосконалення процесу управління розвитком персоналу в органахмісцевого самоврядуванняна прикладі Мереф`янської міської ради.

Ключові слова: управління розвитком персоналу, органи місцевого самоврядування, програма розвитку персоналу органів влади, впровадження тренінгових технологій.

Управління розвитком персоналу в органах місцевого самоврядування на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Тендерна асиметрія в органах місцевого самоврядування: на прикладі Дніпропетровської області

2. Реферат Діяльність органів місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування

3. Реферат Стратегія управління розвитком персоналу

4. Реферат ДОКУМЕНТНІ ПОТОКИ В РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5. Реферат Моделі розвитку і управління розвитком персоналу

6. Реферат Органи місцевого самоврядування в Україні

7. Реферат РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

8. Реферат Фінансово-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні

9. Реферат РЕАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 67 §1 КОНСТИТУЦІЇ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

10. Реферат СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА