Новости

Звіт з практики по Землевпорядкуванню

Работа добавлена:


Звіт з практики по Землевпорядкуванню на http://mirrorref.ru

Міністерство освіти і науки України

Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування

Національного авіаційного університету

ЩОДЕННИК-ЗВІТ

з програмою проходження виробничої

практики для студентів спеціальності "Землевпорядкування"

Студент________________________________________

                   (прізвище, ім’я, по батькові)

Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування

Національного авіаційного університету

201__ рік.

Щоденник-звіт підготували у відповідності з програмою практики

Панчук О.П., Шевченко О.І. - викладачі Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ

Затверджено на засіданні випускної комісії

"Землевпорядкування"   Протокол № ____ від "__"________________2014 року.

Затверджено заступником директора з НВР

__________________________________Ямковий О.Ю.

М.П.

ВСТУП

Студенти проходятьвиробничу практику на3 курсі у філіалах інституту землеустрою, геодезичних експедиціях, районних відділах земельних ресурсів, міських, селищних та сільських Радах.

Місця проходження практики заздалегідь погоджуються з керівниками організацій і закріплюються договорами, у відповідності з якими на підприємствах створюються навчальні ланки під керівництвом досвідчених спеціалістів від виробництва.

Керівники практики забезпечують виконання програми практик, приймають роботу та перевіряють щоденники, вирішують питання створення оптимальних умов праці, побуту і дозвілля.

Для методичного керівництва практикою від навчального закладу призначається викладач профілюючих предметів.

Направлення студентів на переддипломну практики, призначення керівників і місць (підприємств) проходження практики оформляються наказом по навчальному закладу.

Виробнича практика розпочинається з проведення наради інструктажу. Керівники практики видають студентам завдання і надають методичну допомогу, висвітлюють основні питання охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

Вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці по техніці безпеки проводяться на підприємстві по прибутті на практику.

Під час практики кожен студент веде щоденник, в якому вказує щоденні види робіт та їх об'єми, що засвідчуються керівником від виробництва. В звітах повинна бути коротко і конкретно описана робота, особисто виконана студентом. В звітах не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії бази, технічних описів тощо), а також цитування літературних джерел.

По кожному виду робіт необхідно давати короткий опис технології виконання робіт. При написанні звіту рекомендується давати схеми, креслення, табличні матеріали. Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, студентам в кінці практики відводиться 2 дні.

По закінченні практики студенти отримують характеристику, відмічають вибуття з підприємства і прибуття до навчального закладу.

В навчальному закладі організовується захист студентами щоденників-звітів по практиці.

По результатам захисту і з урахуванням висновків керівників практик від виробництва за виробничу практику виставляється оцінка.

   2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

2.1 Направлення на практику.

Прізвище ____________________________________________________________________

Ім’я, по батькові______________________________________________________________

Спеціальність    __________________Землевпорядкування___________________________

Курс  IІІ  група ____________________________________________________________

Виробнича практика ______________________________________________________

(термін проведення практики )

Місце проходження практики___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                               (повна назва підприємства)

Керівником практики від навчального закладу призначено___________________________

_____________________________________________________________________________

Домашня адреса студента _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата видачі направлення на практику____________________________________________

Заступник директора з НВР____________________________________________________

Відмітки про прибуття на місце практики, призначення і вибуття:

Прибув на місце практики______________________________________________________

Призначено на робоче місце_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приступив до роботи___________________________________________________________

М.П.                                                  Керівник практики від підприємства

Відряджено в коледж___________________________________________________________

М.П.

                                                     Керівник практики від підприємства

2.2Програма практики

 1. Вступний інструктаж з техніки безпеки. Ознайомлення із структурою підприємства, підрозділів
 2. Інструктаж з техніки безпеки на робочому місці. Вивчення посадових інструкцій підрозділів
 3. Ознайомлення з видами робіт, що виконуються підприємством
 4. Робота дублером техніка-землевпорядника
 5. Виконання графічного матеріалу
 6. Оформлення щоденника-звіту, одержання розрахункових документів

2.3. Уміння і навички, якими повинні оволодіти студенти під час проходження виробничої практики

 1. Ознайомитись із структурою підприємства, підрозділу, його перспективою, виробничими завданнями, правилами внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і виробничої санітарії.
 2. Вивчити посадові інструкції підрозділу.
 3. Ознайомитись з видами робіт на виробництві щодо:
  • виготовлення Державних актів направо приватної власності;
  • виготовлення Держаних актів на право постійного користування;
  • виготовлення договорів оренди;
  • перерозподілу земель;
  • приватизації земель;
  • створення селянських (фермерських) господарств;
  • відведення земель для державних потреб;
  • корегування планів землекористувань;
  • перенесення проектів на натуру;
  • обчислення площ і складання експлікацій (контурних, зведених, порівняльних).

2.4. Виконання графічних робіт (додатки звіту):

-  викреслювання копій планів на кальку або лавсан;

-  виготовлення планів землекористування;

-  виготовлення кадастрових планів земельної ділянки, тощо.

2.5. Робота дублером техніка-землевпорядника:

-  складання абрису;

-  участь в обмірах садиб громадян при інвентаризації та приватизації земель;

-  участь при встановленні меж землекористувань та оформленні актів;

-  участь в польових геодезичних роботах;

-  участь в камеральних роботах по оформленню звітів щодо приватизації земель;

-  участь в польових роботах по відведенню земель для державних потреб;

-  участь в польових роботах по перенесенню проектів землеустрою в натуру.

2.6. Зміст програми практики

Завдання 1. Ознайомитись із інструкцією підприємства, підрозділу.

Назва і рік створення _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Структура підприємства (кількість відділів, груп, їх назва) _____________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Керівний склад підприємства _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Випускники навчального закладу__________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Кількість працюючих з них землевпорядників_______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Основні види робіт, що виконує підрозділ___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Інструктаж з техніки безпеки_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Завдання 2. Стисло описати посадові обов’язки спеціалістів підрозділу

Технік - землевпорядник__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Інженер - землевпорядник________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Керівник групи__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Начальник відділу_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Завдання 3. Вивчити технічні справи і описати конкретні види робіт

3.1 Порядок виготовлення Державного акту на право приватної власності (на прикладі конкретного землекористування).

Прізвище, ім’я, по батькові, адреса_________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Зміст рішення Ради щодо приватизації земельної ділянки громадянина

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Польові роботи по обміру земельної ділянки_________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Погодження меж земельної ділянки________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Камеральні роботи по обробці польових вимірювань__________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Виготовлення Державного акту на право приватної власності___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.2 Порядок виготовлення договорів оренди. (на прикладі конкретного землекористування)

Назва підприємства, юридична адреса, цільове призначення, площа земельної ділянки______

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Підстави видачі договору оренди___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Юридичне оформлення документа_________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.3 Порядок отримання свідоцтва на право постійного користування (на прикладі конкретного землекористування)

Назва об’єкту, район______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Підготовчі роботи до інвентаризації земель___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Польові роботи по інвентаризації земель_____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Камеральні роботи по інвентаризації земель_________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Камеральні роботи: обчислення координат, площ, складання плану меж__________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Виготовлення Державного акту на право постійного користування______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.4 На конкретному прикладі описати порядок створення селянських (фермерських) господарств

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.5  Описати порядок відведення земель для державних або громадських потреб

                                       (на конкретному прикладі)

Об’єкт, його адреса_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Цільове призначення відведення земельної ділянки__________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Розробка проекту відведення_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Зміст проекту___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Юридичне оформлення проекту відведення__________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Перенесення проекту на натуру____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Внесення змін в земельно-облікову документацію_____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.6 Описати порядок перенесення проекту на натуру та зміст робочого креслення (на конкретному прикладі)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________