Новости

Удосконалення логістичної системи підприємства (на прикладі магазину «Паркетний світ»)

Работа добавлена:


Удосконалення логістичної системи підприємства (на прикладі магазину «Паркетний світ») на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ПІСЛЯДЕПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ

Шифр _____________

Наказ ректора                 „До захисту допускається”

про затвердження тем      завідувач кафедри

_________________________

ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

_____Удосконалення логістичної системи підприємства_____

________(на прикладі магазину «Паркетний світ»)__________

_________________________________________________________

Слухач           ____Яжборовська Г.О._____

Група                     ______МПФ-82____________

Керівник від університету                    ____Мартинець В.В._______

Суми 2010

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………… 3

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Економічна сутність поняття "логістика". Цілі логістики на сучасному етапі…………………………………………………………………………....5

1.2 Види логістичних систем, їх характеристика.…………...….………….….13

 1. Сутність транспортної та складської логістики…………………………...27

РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА САЛОНУ-МАГАЗИНУ «ПАРКЕНТИЙ СВІТ»

2.1  Історія виникнення та етапи розвитку мережі магазинів….…………….44

 1. Система управління персоналом ….……………. ………………………..48
 2. Аналіз управління фінансами магазину…………………………………...51

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В МАГАЗИНІ «ПАРКЕТНИЙ СВІТ»

3.1 Організація логістичного процесу в магазині. Аналіз збутової діяльності та обсягів відвантаження………………………………………………………..57

3.2 Характеристика транспортної логістики та складського господарства…62

3.3 Шляхи удосконалення логістичної системи «Паркетного світу»………..67

ВИСНОВКИ..…………………………………………………………………….84

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………….……………………..…86

ВСТУП

В умовах “ринку покупця” продавець вимушений будувати свою діяльність, виходячи з купівельного попиту. При цьому попит не обмежуєтьсяоднимпопитом на товар. Покупець диктує свої умови також і в області складу і якості послуг, що надаються йому в процесі поставки цього товару. Логістичний сервіс нерозривно зв’язаний з процесом розподілу і представляє собою комплекс послуг, що надаються в процесі поставки товару. Об’єктом логістичного сервісу є різні споживачі матеріального потоку. Здійснюється логістичний сервіс або самим постачальником, або експедиторською фірмою, що спеціалізується у сфері логістичного обслуговування.

Актуальність роботи визначається стрімким розвитком логістики на сьогоднішній день, тому що логістика виступає провідними артеріями живлення і є головним зв’язком між зацікавленими суб’єктами, між продавцем продукції та замовником.

Мета роботи полягає у визначені основних напрямків удосконалення логістичної системи в магазині «Паркетний світ».

Відповідно до поставленої мети треба вирішити такі задачі:

- аналіз теоретичних та методичних підходів щодо організації логістичної діяльності в магазині;

- дослідження організації логістичної діяльності на підприємстві;

- удосконалення транспортної логістики;

- розробка напрямків покращення складського господарства;

- шляхи підвищення рівня обслуговування споживачів.

Предметом є економічні відносини, які виникають в системі логістики.

Об’єктом дослідження виступає логістична система салону-магазину «Паркетний світ».

Методи дослідження – математичний, аналізу, спостереження, статистичний.

Математичний метод застосовується в розрахунковій частині роботи при аналізі логістичних операцій транспортування, складського розміщення товарів та визначенні рівня обслуговування клієнтів магазину.

Метод прямого аналізу використовувався при виявленні каналів збуту магазину «Паркетний світ», зважуванні переваг та недоліків використання послуг перевізників та власного транспортного засобу при здійсненні доставок продукції.

Метод спостереження вживався при вивченні реакції споживачів на відсутність необхідної продукції на складі, коли частка споживачів відмовлялась від покупки через незадоволення строками поставок продукції.

Статистичний метод було втілено в розробку діяльності магазину. Представлена статистика виконаних операцій з відвантаження продукції за певний період, надана статистична інформація про обсяги збуту, використання послуг перевізників при доставках продукції з Києва, інш.

У роботі представлені теоретичні засади роботи логістичної системи магазину «Паркетний світ», проаналізована діяльність магазину, розроблені пропозиції щодо удосконалення роботи підприємства  в логістичній сфері.

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Економічна сутність поняття "логістика". Цілі логістики на сучасному етапі

Термін “логістика”, відомий донедавна лише вузькому колу спеціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження. Основна причина цього явища полягає в тому, що поняття “логістика” почало використовуватися в економіці.

Етимологія поняття “логістика” викликає істотні суперечності. Найбільш розповсюдженими є дві точки зору.За однією із них термін “логістика” походить від грецького і означає: обчислювати, міркувати, за другою – від французького - постачати. Однак зустрічаються й інші версії, зокрема, від древньогерманського - склад, зберігання.

Все ж, логістика, що була застосована пізніше в економічній сфері, розвивалася як військова дисципліна і, на думку ряду західних учених, саме завдяки військовій справі виросла в науку. Творцем перших наукових праць з логістики прийнято вважати французького військового фахівця А. Жоміні (1779-1869 рр.), який визначив логістику як “практичне керівництво пересуванням військами”.

Уперше на можливість використання положень військової логістики в економіці вказав у 1951 р. фахівець у сфері системного аналізу О. Моргенштерн, який зазначив, що існує абсолютна подібність між управлінням забезпеченням військ і управлінням матеріальними ресурсами у промисловості.

Хоча логістика довгий час вважалася військовим терміном, його застосування в цивільній сфері розпочалося вже у 60-ті роки й означало “оптимальну координацію переміщення і створення запасу сировини, діяльності з переробки, пакування кінцевої продукції, її складування і доставки клієнтам”. У такий спосіб логістика одержала інший напрямок розвитку – економічний [27].

На сьогодні у закордонній і вітчизняній літературі немає єдиного визначення логістики. Багатоманітність визначень поняття логістики пов’язана насамперед з тим, що еволюціонувала сама концепція логістики, тому як саме визначення, так і об’єкти дослідження логістики змінювалися й уточнювалися з розвитком ринкових відносин.

Так, відомі наступні поняття.

Логістика – наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання переміщення матеріальних і інформаційних потоків у просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача.

Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними у процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача з врахуванням інтересів та вимог останнього, а також передачі й обробки відповідної інформації.

Логістика – це гармонізація інтересів учасників процесу переміщення продукції, форма оптимізації ринкових зв’язків, тобто вдосконалення управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками на шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції на основі системного підходу й економічних компромісів для отримання синергичного ефекту.

Логістика – це мистецтво управління потоком матеріалів і продуктів від зовнішнього джерела до споживача.

Логістика – новий науковий напрямок, учення про планування, управління і спостереження (відстеження) під час переміщення матеріальних та інформаційних потоків у виробничих і енергетичних системах.

Логістика – це наукове учення про планування, управління і контроль потоків матеріалів, енергії та інформації в окремих видах підприємства.

Логістика – міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо пов’язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків[35].

У сучасному розумінні логістика - це наукова дисципліна (або вид практичної діяльності), що пов'язана з плануванням, організацією, управлінням, контролем та регулюванням матеріальних та інформаційних потоків у просторі і часі від їх першоджерела до кінцевого споживача.

Найбільш узагальнюючим є концептуальний підхід, за яким логістика – це:

- сукупність різних видів діяльності з метою одержання з мінімальними витратами необхідної кількості продукції в установлений час та в установленому місці, в якому існує конкретна потреба в даній продукції;

- деяка система, розроблена для кожного підприємства з метою оптимального, з точки зору отримання прибутку, прискорення руху матеріальних ресурсів і товарів усередині та поза підприємством, починаючи від закупівлі сировини та матеріалів, проходження їх через виробництво і закінчуючи постачанням готових виробів споживачам, включаючи інформаційну систему, яка зв’язує ці задачі;

- наука управління матеріальними потоками від первинного джерела до кінцевого споживача з мінімальними витратами, пов’язаними з товаропросуванням і відносним потоком інформації;

- способи і методи координування відносин підприємства з партнерами, засіб координування поставленого ринком попиту і виставленої підприємством пропозиції;

- спосіб організації діяльності підприємства, який дозволяє поєднати зусилля різних одиниць, виробляючих товари і послуги, з метою оптимізації фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, які використовує підприємство для реалізації своїх економічних цілей;

- науково-практичний напрям господарювання, який заключається в ефективному управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками в сферах виробництва та обігу;

- теорія і практика управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними потоками;

- міждисциплінарний науковий напрям, безпосередньо пов’язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків;

- напрям господарської діяльності, який заключається в управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва і обігу;

- наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрізаводської переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності з його інтересами і вимогами, а також передачі, зберігання та обробки відповідної інформації;

- наука про процес фізичного розподілу продукції в просторі і часу;

- наука про взаємозв’язок і взаємодію постачання зі збутом і транспортом;

- комплексний напрям в економіці, який охоплює проблеми управління матеріальними потоками;

- наука про раціональну організацію виробництва і розподілення, яка в комплексі вивчає постачання, збут и розподілення засобів виробництва.

Більш конкретним до розуміння логістики є функціональний підхід. Він зумовлює її визначення з погляду виконуючих підприємством логістичних функцій. Згідно з таким підходом логістика – це:

- процес дослідження і прогнозування ринку, планування виробництва, закупівлі сировини, матеріалів та обладнання, включаючи контроль за запасами і ряд послідовних товаропросувних операцій, вивчення технології обслуговування покупців;

- переміщення та зберігання сировини, напівфабрикатів і готових виробів в господарському обігу з моменту сплати грошей постачальнику до моменту одержання грошей за постачання кінцевої продукції споживачу;

- процес планування, контролю та управління формуванням матеріального потоку, його складуванням та інтегрованою інформацією від місця виготовлення до місця споживання з метою пристосування до потреб споживача;

- процес управління просуванням і зберіганням сировини, компонентів та готової продукції в господарському обігу з моменту сплати грошей постачальникам до моменту отримання грошей за доставку готової продукції споживачу [6].

Однакусі наведенні тлумачення не суперечать концептуальній сутності логістики, а їх численність є цілком закономірним явищем, яке часто супроводжує становлення і розвиток нових науково-практичних напрямків.

При цьому не важко помітити, що основним об’єктом дослідження, управління й оптимізації вважається саме матеріальний потік. Пізніше в сферу інтересів логістики потрапили інформаційні та фінансові потоки, які супроводжують матеріальний, а зовсім недавно - потоки послуг. Сьогодні здійснюються спроби подальшого розширення сфери застосування логістики шляхом виділення як об’єктів її дослідження енергетичних, трудових та інших потоків, які присутні в економічних системах.

Отже, логістика розглядається як теорія і практика управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками.

Новизна логістичного підходу в управлінні ресурсами полягає в зміні пріоритетів господарської діяльності. Головну роль відіграє не продукт, а процес у формі потоку (матеріального, інформаційного, фінансового тощо). Управління потоковими процесами, їх перетворення й інтеграція є новою формою управління, що перевершує традиційні як за рівнем творчого потенціалу, так і за ефективністю кінцевих результатів. Оптимізація потокових процесів в економіці стала можливою лише завдяки переорієнтації з кількісних критеріїв оцінки господарської діяльності на якісні.

Як науковий напрямок логістика і далі розширює межі свого застосування. На сьогодні вона виділилася в спеціальну дисципліну, тісно пов’язану з математикою, кібернетикою, статистикою та певними економічними науками [33].

Теоретичні положення і конкретні рекомендації логістики активно впроваджуються в практичну діяльність фірм і компаній у багатьох країнах. У прикладній сфері зворотна віддача виявляється у відчутному економічному ефекті, такому як скорочення витрат і часу в сферах виробництва і обігу.

До логістики як наукової основи управління потоковими процесами звертаються не тільки у промисловості, торгівлі і на транспорті, але також у сфері послуг, банківській і страховій справі, організації після продажного сервісу, у комунальному господарстві, у сфері туризму та інших галузях діяльності[9].

Встановлено, що застосування на практиці принципів логістики дає змогу скоротити до 30—50 % рівень запасів сировини та палива, до 25—30 % — транспортні витрати.

Учасниками логістичних операцій можуть бути такі організації та підприємства:

 • підприємства-виробники;
 • підприємства гуртової та роздрібної торгівлі;
 • комерційно-посередницькі організації;
  • транспортні організації загального користування, різні експедиторські фірми їхні склади та транспортні засоби виконують різноманітні логістичні операції.

Сучасна наука розглядає декілька видів логістики:

 • закупівельна логістика, пов'язана із забезпеченням виробництва матеріалами;
 • виробнича логістика, спрямована на підвищення організованості та ефективності функціонування виробничого процесу;
 • збутова логістика, або, як її ще називають, маркетингова чи розподільча логістика.

Логістика передбачає надання споживачу різноманітних логістичних послуг. Логістичний сервіс неподільно пов'язаний з процесом розподілення і представляє собою комплекс послуг, що надаються в процесі постачання товарів. Всі роботи в сфері логістичного обслуговування можна погрупувати на три основні види:

– передпродажні послуги (інформування клієнта, планування необхідного рівня обслуговування, зберігання товару тощо);

– послуги, що надаються під час продажу товарів (підбір асортименту, пакування, транспортування тощо);

– післяпродажні послуги (гарантійне обслуговування, зобов'язання розглянути претензії покупців, замінити товар тощо) [14].

Кожен виробник має сформувати ефективний канал розподілу своєї продукції. Це може бути канал прямого маркетингу, коли збутову діяльність здійснює безпосередньо виробник через свої збутові підрозділи. Але більшість виробників використовує непрямі канали розподілу, залучаючи торговельних посередників різних типів.

Найбільш економічною є елементарна схема логістичного обслуговування: один продуцент (виробник, спеціалізований посередник) – один клієнт. Проте така схема має місце лише в окремих випадках. Як правило, постачальники мають складні схеми реалізації і поставок готової продукції, коли транспортно-експедиційні зв’язки здійснюються одночасно з декількома клієнтами (споживачами). В такій ситуації структури, що здійснюють сервісне логістичне обслуговування, повинні вирішувати дві групи задач, які утворюють так званий мікро- і макрорівень сервісу.

Мікрорівень логістичного сервісу – це організація, структура і якість обслуговування конкретних споживачів, а також оперативне управління логістичною діяльністю і необхідними для цього інфраструктурними елементами.

Макрорівень логістичного сервісу представляє собою розподіл замовників по зонам їх агрегування, сегментам цільового ринку, а також розробку стандартів обслуговування, стратегічне планування, інвестиції, реалізацію загальної політики діяльності на ринку логістичних послуг [2, с.93].

Логістичні затрати починають формуватися на мікрологістичному рівні. Виходячи з маркетингового міксу, концепція логістики спрямовує діяльність фірм, компаній на мінімізацію сукупних витрат. З цією метою рекомендується обережність у поводженні з мінімізацією часткових витрат.

Логістичний сервіс характеризується трьома найважливішими показниками: корисністю, оперативністю, якістю.

Логістичні витрати і логістичний сервіс, як правило перебувають у прямо пропорційній залежності. Якісний сервіс завжди є досить дорогим, і зростання витрат, за звичай, тільки поліпшує його.

Логістичними слід вважати витрати, що пов’язані з рухом МР від первинного джерела їх виникнення до кінцевого споживача. Абсолютно точний їх розрахунок є дуже складним, оскільки сучасна теорія і практика бухгалтерського обліку “проходить мимо” таких затрат [8].

Доцілей логістики можуть бути віднесені такі:

 • своєчасне постачання відповідної кількості, якості, асортименту вантажів до місця їх споживання;
 • управління запасами ресурсів;
 • узгодження політики розподілу з політикою виробництва продукції;
 • формування оптимальних розмірів партій поставок та переробки;
 • якісне виконання всіх замовлень у встановлені строки тощо.

Уся ця сукупність цілей може бути визначена за допомогою "шести правил логістики":

1 Вантаж   - необхідний товар

2 Якість   - необхідної якості

3 Кількість   - в необхідній кількості

4 Час    - в необхідний час

5 Місце    - в потрібному місці

6 Витрати   - з мінімальними витратами.

 1. Види логістичних систем,  їх характеристика

Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме логістичні системи з метою їх аналізу та удосконалення.

Поняття логістичної системи є похідним від загального поняття “система”. Тому надамо спочатку визначення загального поняття системи, а потім з’ясуємо, які системи відносяться до класу логістичних [25].

В Енциклопедичному словнику наведено наступне визначення поняття “система”: “Система (від грецької мови – ціле, складене із частин; сполучення ) – це множина елементів, які знаходяться у відношеннях та зв’язках один з одним, утворюють визначену цілісність, єдність”.

Оскільки одним з основних методологічних принципів логістичної концепції є системний підхід, то надамо йому характеристику.

Системний підхід - це методологія наукового пізнання, в основі якої лежить розгляд об’єктів як систем, що дозволяє побачити об’єкт дослідження як комплекс взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних спільною метою, розкрити його інтегративні властивості, а також внутрішні та зовнішні зв’язки.Системний підхід передбачає послідовний перехід від загального до часткового, коли в основі розгляду лежить конкретна кінцева мета, для досягнення якої створюється система. Відповідно до методології системного підходу кожна система є інтегрованим цілим навіть тоді, коли вона складається з окремих розрізнених підсистем.

Логістичні системи вкладаються у загальноприйняте поняття «системи», бо складаються із системоутворюючих елементів, тісно взаємопов’язаних і взаємозалежних між собою, які мають впорядковані звязки й утворюють певну структуру із заздалегідь заданими властивостями.Відрізняються ці системи високим ступенем узгоджених вхідних продуктивних сил з метою управління наскрізними потоками [18].

Логістична система (ЛС) - це адаптивна система зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв’язки та зв’язки із зовнішнім середовищем.

В якості ЛС можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торгівельне підприємство тощо.

Метою логістичної системи є забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості і асортименті, заданої якості, в потрібному місці й у потрібний час, в максимально можливому ступені підготовлених до виробничого процесу або особистому споживанню при заданому рівні логістичних витрат.

Будь-яка логістична система складається із сукупності елементів, так званих ланок логістичної системи, між якими встановлені певні функціональні зв’язки і відношення.Внутрішньо системні зв’язки є більш міцними, ніж зв’язки із зовнішнім середовищем. Зазвичай вони мають циклічний характер, бо відображають послідовність передачі матеріального та інформаційного потоків між ланками відповідного логістичного ланцюга.

Більшості реально функціонуючих на практиці логістичних систем, як і більшості систем, притаманні такі властивості:

- складність - характеризується такими основними ознаками: наявність великої кількості елементів (ланок), складний характер взаємодії між окремими елементами, складність функцій, виконуваних системою, наявність складно організованого управління, вплив на систему великої кількості стохастичних факторів зовнішнього середовища;

- ієрархічність - підпорядкованість елементів нижчого рівня (порядку, рангу) елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління;

- цілісність - властивість системи виконувати задану цільову функцію, реалізована тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами.Логістична система є цілісною сукупністю елементів, що взаємодіють один з одним. Декомпозицію логістичних систем на елементи можна здійснювати по-різному. На макрорівні при проходженні матеріального потоку від одного підприємства до іншого в якості елементів можуть розглядатися самі ці підприємства та транспорт, що їх пов’язує. На мікрорівні логістична система може бути представлена у вигляді таких основних підсистем, як: закупівля, планування та управління виробництвом, збут;

- структурованість передбачає наявність певної організаційної структури логістичної системи, яка складається із взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів управління, що реалізує задану мету;

- рухливість - мінливість параметрів елементів логістичной системи під впливом зовнішнього середовища, а також рішень, прийнятих учасниками логістичного ланцюга;

- унікальність, непередбачуваність і невизначеність поведінки в конкретних умовах і під впливом зовнішнього середовища;

- адаптивність - здатність логістичної системи змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища;

- наявність зв’язків – між елементами логістичної системи є суттєві зв’язки, які визначають інтеграційні властивості.В макрологістичних системах основу між елементами складає угода. В мікрологістичних системах елементами пов’язані всерединівиробничими зв’язками;

- організація - зв’язки між елементами логістичної системи визначеним чином упорядковані, тобто логістична система має організацію;

- інтеграційні властивості – логістична система володіє інтеграційними властивостями, які не притаманні ні одному із елементів окремо.Це здатність доставити необхідний товар в необхідний час, в необхідне місце, необхідної якості, з мінімальними витратами, а також здатність адаптуватися до змінних умов зовнішнього середовища (зміна попиту на товар, непередбачений вихід із строю технічних засобів тощо). Інтеграційні властивості логістичної системи дозволяють їй закупати матеріали, пропускати їх через свої виробничі потужності і видавати їх у зовнішнє середовище, досягаючи при цьому раніше запланованих цілей [5].

Логістичну систему, яка здатна відповісти на попит швидким постачанням необхідного товару, можна порівняти із живим організмом, в якому в якості мускулів виступає підйомно-транспортна техніка, у якості центральної нервової системи – мережа комп’ютерів на робочих місцях учасників логістичного процесу, які організовані в єдину інформаційну систему.За розмірами цей організм може займати територію заводу або підприємство оптової торгівлі, а може охоплювати регіон або виходити за межі держави. Він здатен адаптуватися, пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, реагувати на них у тому ж темпі, в якому вони відбуваються.

Межі логістичної системи визначаються циклом обігу засобів виробництва. Спочатку закуповуються засоби виробництва, які у вигляді матеріального потоку надходять у логістичну систему, складуються, обробляються, знову зберігаються і потім йдуть з логістичної системи у споживання в обмін на фінансові ресурси, що надходять у логістичну систему. Виділення меж логістичної системи на базі циклу обігу засобів виробництва отримало назву принципу «сплати грошей - отримання грошей».

Принципово за ознакою просторового обмеження логістичні системи поділяються на два типи:

- макрологістичні;

- мікрологістичні.

Макрологістична система є великою логістичною систему управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб’єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташовувані. Виділяють такі макрологістичні системи:

- регіональні;

- національні (міжрегіональні);

- міжнаціональні.

Створення макрологістичних систем обумовлене необхідністю забезпечити чітку взаємодію різногалузевих структур з метою поліпшення економічного стану на глобальному рівні. Під час створення макрологістичних систем особливу увагу приділяють взаємо погодженню інтересів кожного учасника незалежно від його ролі у створеній системі.

Цілі створення макрологістичних систем можуть значною мірою відрізнятися від цілей і критеріїв синтезу мікрологістичних систем.У більшості випадків критерій мінімуму загальних логістичних витрат використовується і під час синтезу макрологістичних систем. Однак найчастіше критерії формування макрологістичних систем визначаються екологічними, соціальними, військовими, політичними та іншими цілями. Наприклад, для поліпшення екологічної ситуації в регіоні може бути створена макрологістична система оптимізації транспортних (вантажних) регіональних потоків, що вирішує задачі оптимізації маршрутів, розв’язання транспортних потоків, переключення з одного виду транспорту на інший. З погляду державних органів управління, які також можуть брати участь у створенні макрологістичної системи, позитивний ефект може виражатися, наприклад, у поліпшенні загальної економічної ситуації в регіоні, країні або між державами.

Таким чином, макрологістична система є високо інтегрованою інфраструктурою економіки регіону, країни або групи країн.

Мікрологістична система охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи підприємств, об’єднаних на корпоративних засадах. До мікрологістичної системи належать технологічно пов’язані виробництва, об’єднані єдиною інфраструктурою, які працюють на єдиний економічний результат. Мікрологістичну систему підприємства можна подати у вигляді основних підсистем: закупівлі, виробництва і збуту [29].

Закупівля - підсистема, яка забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему.

Планування та управління виробництвом - ця підсистема приймає матеріальний потік від підсистеми закупівель та управляє ним в процесі виконання різних технологічних операцій, які перетворюють предмет праці в продукт праці.

Збут - підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.

Як бачимо, елементи логістичних систем різноякісні, але одночасно сумісні. Сумісність елементів забезпечується єдністю цілі, якій підпорядковане функціонування кожного з елементів логістичної системи.

Іноді в економічній літературі можна зустріти думку, що мікрологістичні системи є окремими ланками макрологістичних систем.Однак це не завжди так. Виробничо-господарські структури, які входять у макрологістичну систему і є юридично незалежними, можуть виконувати усі вимоги і функції даної системи, сприймаючи їх як фактор зовнішнього середовища. При цьому свою внутрішньовиробничу і господарську діяльність вони можуть здійснювати традиційно.

З іншого боку, підприємство, яке функціонує на основі логістичної концепції, може не входити в макрологістичну систему, тим більше якщо її немає.Воно будує свою діяльність як локальна мікрологістична система, що адаптується до динамічного зовнішнього середовища.

Залежно від виду логістичних ланцюгів логістичні системи поділяються на:

- логістичні системи з прямими зв’язками - це системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача без посередників, на основі прямих господарських зв’язків.

- ешелоновані (багаторівневі) логістичні системи - це системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача за участю як мінімум одного посередника.

- гнучкі логістичні системи - системи, у яких доведення матеріального потоку до споживача здійснюється як за прямими зв’язками, так і за участю посередників [12].

Логістичні операції.

Як було вже зазначено, матеріальний потік утворюється в результаті сукупності дій з матеріальними об’єктами. Ці дії називають логістичними операціями. Однак поняття логістичної операції не обмежує діями лише з матеріальними потоками.

Для управління матеріальним потоком необхідно приймати, обробляти і передавати інформацію, яка відповідає цьому потоку. Виконувані при цьому дії також належать до логістичних операцій.

Образне уявлення про логістичні операції дозволяє сформувати приклад виробництва і доведення до кінцевого споживача будь-якого виробународного споживання або послуги. Розглянемо у якості приклада письмовий стіл, який зібраний із пиломатеріалів і дрівісно-стружечних плит. Первинною сировиною для даного виробу слугує дерево, яке необхідно виростити, спилити, перемістити до міст обробки, перетворити в кінцевий виріб і доставити покупцю. Вся сукупність операцій при цьому може бути поділена на дві великі групи – технологічні операції по виробництву матеріальних благ і логістичні операції.

Що стосується технологічних операцій, то вони являють собою операції, в ході яких відбувається якісне перетворення предмету праці: рубка лісу (з метою одержання древесіни), подовжнє розпилення колоди, пресування стружки, виготовлення деталей меблі, їх відділка і кінцеве збирання письмового столу.

Логістичні операції, до яких слід віднести всі інші операції, які забезпечують наявність потрібного предмету або продукту праці в необхідній кількості, в необхідному місці, в необхідний час. Перерахуємо деякі з них: вивезення і сплав колоди із міст заготовлення лісу, їх доставка на підприємство деревообробної промисловості, навантаження, розвантаження, складування на збереження, подача до виробничих цехів, вивезення готових напівфабрикатів і кінцевих виробів, збереження і доставка кінцевому споживачу [19].

Логістичні операції, таким чином, це будь-які операції, які здійснюються з віщовими предметами і продуктами праці в сферах виробництва і обігу, за виключенням технологічних операцій по виробництву матеріальних благ.

До логістичних відносять також операції по обробці, збереженню і передаванню відповідної інформації.

Логістична операція - це відокремлена сукупність дій з реалізації логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального і/або інформаційного потоку.

До логістичних операцій з матеріальним потоком можна віднести навантаження, транспортування, розвантаження, комплектування, складування, пакування і інші операції. Логістичні операції з інформаційним потоком – це, як вже відзначалося, збирання, обробка і передавання інформації, яка відповідає матеріальному потоку. Слід відзначити, що витрати на виконання логістичних операцій з інформаційними потоками складають суттєву частину логістичних витрат.

Виконання логістичних операцій з матеріальним потоком, який надходить до логістичної системи або покидає її, відрізняється від виконання цих же операцій всередині логістичної системи.Це визначається переходом права власності на товар і переходом страхових ризиків з однієї юридичної особи на іншу.

Виділяють такі логістичні операції:

За природою потоку:

а) логістичні операції з матеріальним потоком:

- складування;

- транспортування;

- комплектація;

- завантаження;

- розвантаження;

- внутрішні переміщення сировини та матеріалів під час реалізації логістичних функцій виробництва;

- упакування вантажу;

- укрупнення вантажних одиниць;

- зберігання.

б) логістичні операції з інформаційним потоком:

- збір інформації;

- зберігання інформації;

- обробка інформації;

- передача інформації.

По відношенню до логістичної системи:

а) зовнішні - орієнтовані на інтеграцію логістичної системи із зовнішнім середовищем ( операції у сфері постачання і збуту);

б) внутрішні - операції, що виконуються всередині логістичної системи.

На зовнішні логістичні операції випадкові змінні впливають більшою мірою, ніж внутрішні.

За характером виконання робіт:

а) операції з доданою вартістю, які змінюють споживчі властивості товарів (розкрій, розфасовка, сушіння і т.д.);

б) операції без доданої вартості (зберігання товарів).

За переходом права власності на товар:

а) односторонні - операції, не пов’язані з переходом права власності на продукцію і страхових ризиків, виконуються всередині логістичної системи;

б) двосторонні - операції, пов’язані з переходом права власності на продукцію і страхових ризиків від однієї юридичної особи до іншої [7].

До логістичних операцій можна також зарахувати такі, як прогнозування, контроль, оперативне управління.

Зазначені логістичні операції є прямими. Однак у логістиці окрім прямих операцій виділяють і зворотні логістичні операції. Цей тип операцій передбачає переміщення матеріального потоку та інформації в напрямку, протилежному до вихідного. Тут варто зазначити, що якщо товари виробничо-технічного і споживчого призначення повертаються від споживача до постачальника, то вони не обов’язково проходять тим же логістичним ланцюгом, яким вони доставлялися від постачальника до споживача. Найбільш розповсюдженими прикладами реалізації зворотної логістичної операції є: повернення торговим посередником своєму постачальнику товару, термін реалізації якого вичерпано, повернення покупцем торговому посереднику дефектного товару, повернення тари споживачем постачальнику і т.п.

Укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію мети логістичної системи, називається логістичною функцією. До основних логістичних функцій належать:

- постачання;

- виробництво;

- збут.

Дійсно, зазначені три логістичні функції реалізуються практично будь-яким товаровиробником. Серед інших логістичних функцій, які мають підтримуючий характер трьох перерахованих вище, можна виділити: транспортування, управління запасами, складування, інформаційно-компютерну підтримку, підтримку стандартів обслуговування споживачів та ін.

Збут Координація з планом маркетингу, прогнозування попиту, сервіс, оперативно-календарне планування, транспортування готової продукції, управління запасами готової продукції, оброблення замовлень клієнтури, складування готової продукції, завантажувально-розвантажувальні і транспортно-складські роботи з готовою продукцією, постачання готової продукції, облік запасів готової продукції[49].

Виробництво Координація з планом фізичного розподілу, оперативно-календарне планування переміщення незавершеного виробництва, внутрішньозаводські переміщення матеріалів, завантажувально-розвантажувальні й транспортно-складські роботи з незавершеним виробництвом, оперативне забезпечення виробничих підрозділів сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, складування незавершеного виробництва, облік незавершеного виробництва

Постачання Координація з оперативно-календарним планом виробництва, вибір і проведення переговорів з постачальниками, планування потреб у матеріалах, складання оперативно-календарного плану постачання, транспортування сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, складування виробничих запасів, завантажувально-розвантажувальні й транспортно-складські роботи з предметами постачання [39].

Канали розподілу в логістиці.

На відміну від маркетингу, який займається виявленням і стимулюванням попиту, логістика покликана задовольнити сформований маркетингом попит з мінімальними витратами. Однак через спільність об’єкта вивчення логістика розподілу і маркетинг користуються спільними поняттями. Це стосується і каналів розподілу.

Канал розподілу – це сукупність підприємств і організацій, через які проходить продукція від місця її виготовлення до місця споживання.Іншими словами канал розподілу-це шлях, яким товари переміщуються від виробника до споживача.

Залежно від розмірів, потужності підприємства-виробника, різноманітності продукції та інших факторів, товаропровідна мережа може складатися із одного, декількох або багатьох каналів розподілу, причому різні канали розподілу товарів можуть відрізнятися за структурою, типами торгових посередників і проміжних складів, способами доставки вантажів, видами транспорту і т.д. Сукупність каналів розподілу називається розподільчою мережею.

Використання каналів розподілу надає виробникам певні переваги:

- економія фінансових засобів на розподіл продукції;

- можливість вкладення зекономлених засобів в основне виробництво;

- продаж продукції більш ефективними способами;

- висока ефективність забезпечення широкої доступності товару і доведення його до цільових ринків;

- скорочення обсягу робіт із розподілу продукції.

Обрані канали безпосередньо впливають на швидкість, час, ефективність переміщення і збереження продукції під час її доставки від виробника до кінцевого споживача. При цьому підприємства або особи, які утворюють канал, виконують ряд важливих функцій:

1) проводять дослідницьку роботу із збору інформації, необхідної для планування розподілу продукції та послуг;

2) стимулюють збут шляхом створення і поширення інформації про товари;

3) встановлюють контакти з постійними покупцями;

4) пристосовують товар до вимог покупців;

5) проводять переговори з потенційними споживачами продукції;

6) організують товарорух (транспортування і складування);

7) фінансують переміщення товарів каналом розподілу;

8) приймають на себе ризики, пов’язані з функціонуванням каналу.

Всі або частину цих функцій може взяти на себе виробник, тоді витрати виробника зростають. Через спеціалізацію посередницьких організацій вони нерідко виконують перераховані функції каналів розподілу товарів ефективніше [22].

У рамках логістики розглядається проблема цивілізованого, економічно виправданого посередництва. У загальному вигляді послуги посередника є затребуваними, якщо їх вартість нижче власних витрат на виконання аналогічних робіт, пропонованих посередником. Таким чином, питання про те, кому потрібно виконувати різні функції каналу розподілу, - це питання відносної ефективності. З появою можливості більш результативно виконувати функції канал перебудовується.

Однак під час формування логістичних каналів необхідно пам’ятати, що залучення посередників, як правило, подовжує логістичні ланцюги.

Узагальнено в розподільчій логістиці канали можна охарактеризувати за кількістю складових їх рівнів.Рівень розподілу логістичного потоку – це будь-який посередник –учасник логістичної системи, який виконує розподільчі функції, трансформуючи матеріальні потоки в процесі їх переміщення до кінцевого пункту призначення. Довжина каналу визначається за кількістю проміжних рівнів між виробником і споживачем.

Логіститчний канал нульового рівня включає виробника і споживача, тобто розподіл матеріального потоку здійснюється безпосередньо виробником.Такі канали часто використовуються для постачань продукції виробничо-технічного призначення, особливо якщо закуповуються великі партії, а також унікальна продукція. Вони передбачають жорстоку регламентацію графіка постачань і тому дозволяють скоротити виробничі цикли і складські площі.

Одно-, двох- і більше рівневі логістичні канали включають одного або декількох посередників. Наприклад, канал який включає оптовика, дрібного оптовика і роздрібного посередника є трирівневим. У багаторівневих каналах розподіл матеріальних потоків на початковому етапі здійснюється виробником, а потім посередницькими структурами.

З позицій виробників, які генерують матеріальні потоки, чим більше рівнів має логістичний канал, тим більше труднощів в узгодженості функціонування всіх ланок з просування матеріальних потоків до споживачів.

Канали розподілу можуть бути горизонтальними або вертикальними.

Горизонтальні канали розподілу є традиційними каналами і складаються із незалежного виробника та одного або декількох незалежних посередників. Кожен член каналу є окремим підприємством, яке прагне забезпечити собі максимальний прибуток. Максимально можливий прибуток окремого члена каналу може завдавати шкоди отриманню максимальному прибутку системою в цілому, оскільки жоден із членів каналу не має повного або достатнього контролю над діяльністю решти членів.

Вертикальні канали розподілу - це канали, які складаються з виробника та одного або декількох посередників, які діють як одна єдина система. Один із членів каналу, як правило, або є власником інших, або надає їм певні привілеї. Таким членом може бути виробник, оптовий або роздрібний посередник. Вертикальні канали виникли як засіб контролю за поведінкою каналу. Вони економічні та виключають дублювання членами каналу виконуваних функцій [4].

Проблема управління каналами розподілу полягає в тому, що посередницькі структури, яке займають проміжне становище між виробниками і споживачами, не завжди прагнуть до зміщення взаємозв’язків із продуцентами.Вони віддають перевагу більш тісним контактам із споживачами. Більшість посередницьких структур хочуть, щоб виробники доводили матеріальні потоки до них і не втручалися в логістичні процеси на подальших етапах переміщення цих потоків. Підставою для цього служить те, що нерідко на практиці виробники товарної продукції ставляться до логістичних посередників гірше, ніж до кінцевих споживачів, запити, мотивація і очікування яких вивчаються і задовольняються. Таким чином, потреби проміжних структур часто ігнорується. Тому при організації логістичних зв’язків з посередниками в сфері розподілу такі конфліктні питання варто аналізувати і враховувати. Це позитивно позначається на ефективності логістичного каналу.

 1. Сутність транспортноїта складськоїлогістики

Ключова роль транспортування у логістиці пояснюється не тільки великою питомою вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат, але і тим, що без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку.

Транспортування можна визначити як ключову комплексну активність, пов’язану з переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції певним транспортним засобом у логістичному ланцюзі, і яка складається, у свою чергу, з комплексних та елементарних активностей, включаючи експедирування, вантажопереробку, упакування, передачу прав власності на вантаж, страхування і т.п.

Роль транспортування настільки велика, що коло питань, які стосуються цієї ключової комплексної логістичної активності, виділене у предмет вивчення спеціальної дисципліни-транспортної логістики.

Транспорт у системі логістики відіграє двояку роль:

- по-перше, він присутній як складова частина або компонент у основних функціональних областях логістики (закупівельний, виробничій, розподільчій);

- по-друге, транспорт є однією із галузей економіки, у якій також розвивається підприємницька діяльність: транспорт пропонує на ринку товарів і послуг свою продукцію-транспортні послуги, за які отримує доходи і має прибуток.

Будучи галуззю матеріального виробництва, транспорт має свою продукцію - це сам процес переміщення, яка характеризується рядом істотних відмінностей:

- відсутність речової форми, але в той же час матеріальність за своїм характером, тому що в процесі переміщення затрачаються матеріальні засоби: відбувається зношення рухомого складу і засобів обслуговування, використовується праця робітників транспортної сфери і т.д.;

- неможливість зберігання і нагромадження, тому транспорт може мати тільки деякий резерв своєї пропускної та провідної здатності для задоволення потреб у транспортних послугах;

- втілення в додаткових транспортних витратах, які зв’язані з переміщенням матеріального потоку, тому транспорт необхідно використовувати так, щоб транспортні витрати були найменшими за інших рівних умов;

- прив’язаність до певного місця, району, регіону (наприклад, до місця, де розташовані шляхи сполучення і є відповідні транспортні підприємства) [17].

Вказані особливості накладають свій відбиток на устрій і функціонування системи транспортної логістики.

За призначенням виділяють дві основні групи транспорту:

1. Транспорт загального користування - галузь народного господарства, яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення у перевезеннях вантажів та пасажирів. Його часто називають магістральним. Поняття транспорту загального користування охоплює залізничний транспорт, водний транспорт (морський і річковий), автомобільний, повітряний транспорт і транспорт трубопровідний.

2. Транспорт не загального користування - внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним підприємствам, є, як правило, складовою частиною яких-небудь виробничих систем і повинен бути органічно в них вписаний. Відповідно, організація його роботи є одним із завдань організації логістики на підприємстві в цілому і здійснюється разом із вирішенням завдань виробництва, закупівель і розподілу. Так, організація переміщення вантажів транспортом не загального користування є предметом вивчення внутрішньовиробничої логістики. Вибір каналів товароруху вирішується в рамках розподільчої логістики.

Також розрізняють наступні види транспорту:

-автомобільний транспорт;

- залізничний транспорт;

-морський транспорт;

-внутрішній водний транспорт;

-повітряний транспорт;

-трубопроводний транспорт.

Завдання вибору виду транспорту вирішується з урахуванням інших завдань збутової логістики, а саме створення та підтримання оптимального рівня запасів, вибір виду упаковки тощо.

Автомобільний транспорт.

Одна із суттєвих переваг — висока маневреність. Цей вид транспорту забезпечує регулярність поставок та не висуває жорстких вимог до упаковки товару. Основними недоліками автомобільного транспорту є досить висока собівартість перевезень, терміновість розвантаження, можливість розкрадання вантажу та доволі низька вантажопідйомність.

Залізничний транспорт.

Цей вид транспорту добре пристосований для перевезення різних партій вантажів за будь-яких погодних умов. Залізничний транспорт забезпечує можливість доставки вантажу на значні відстані, регулярність та доволі низьку собівартість перевезень вантажів.

Морський транспорт.

Цей вид транспорту найпопулярніший на міжнародних перевезеннях. Його основні переваги — низькі тарифи та висока вантажопідйомність. До недоліків морського транспорту відносять його малу швидкість, суворі вимоги до упаковки та кріплення вантажу, низьку частоту відправлення.

Внутрішній водний транспорт.

Цей вид транспорту відрізняється низькими тарифами. При перевезенні вантажів вагою більше за 100 тонн на відстань понад 250 км цей вид транспорту найдешевший. Проте конфігурація водних шляхів зумовлює обмеженість використання водного транспорту.

Повітряний транспорт

Основні його переваги — швидкість та можливість досягнення віддалених районів. До недоліків відносять високі тарифи та суттєву залежність від погодних умов.

Трубопроводний транспорт.

Трубопроводи — специфічний засіб транспортування, який підходить для природного газу, нафти, хімічних продуктів. Використання трубопроводів обходиться дешевше за залізничні перевезення, але трохи дорожче за водні[28].

Транспортна логістика вирішує комплекс завдань, пов’язаних з організацією переміщення вантажів транспортом загального користування. Основними з цих завдань є:

 • вибір виду транспортного засобу;
 • - вибір типу транспортного засобу;
 • - оптимізація транспортного процесу під час змішаних перевезень;
 • - визначення раціональних маршрутів доставки;
 • - забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;
 • - координація транспортного і виробничого процесу [8].

Роль транспорту істотно змінюється з розвитком логістичних систем. У сучасних умовах дисципліна транспортного обслуговування визначається не інтересами окремого відправника (одержувача), а оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в зазначеному циклі виробництва і споживання.

Існують такі ознаки класифікації транспортної складової логістичних систем:

За видом доставки:

-пряма;

-з переробкою на транспортних терміналах;

-з переробкою і зберіганням у розподільчих центрах.

За видом обслуговування:

- зі складу постачальника або розподільчого центру на склад споживача або розподільчий центр;

- зі складу постачальника або розподільчого центру безпосереднього споживачу;

- з виробництва постачальника у виробництво споживача без складського зберігання та переробки.

За видами транспортного сполучення:

-пряме;

-змішане.

Принципово важливо, що транспорт як елемент інфраструктури все частіше бере на себе нетранспортні функції, звільняючи споживача від збутових і розподільчих операцій. Таким чином, транспорт перестає бути відособленою галуззю економіки, яка продає послуги з переміщення вантажів. Він виступає як виробник широкого кола послуг, готовий здійснити комплексне обслуговування [41-44].

Склади та їх функції.Логістичний процес на складі.

Переміщення матеріальних потоків логістичним ланцюгом неможливе без концентрації у певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких призначено відповідні склади. Переміщення через склад пов’язано з витратами праці, що збільшує вартість товару. Тому склад необхідно розглядати не ізольовано, а як інтегровану складову частину логістичного ланцюга. Тільки такий підхід дозволить забезпечити успішне виконання основних функцій складу і досягнення високого рівня рентабельності.

Склади – це будівлі, споруди та різноманітні пристрої, призначені для приймання, розміщення і зберігання товарів, які надійшли на них, підготовки їх до споживання і відпускання споживачу.

Розповсюдженою є думка про те, що склади утворюються винятково для зберігання матеріальних цінностей. Однак на складах не створюються нові матеріальні цінності, додаткова споживча вартість, тому зберігання як самоціль не приносить ніякої користі. Як правило, якість вантажів може тільки погіршуватися від зберігання на складі, а у фінансовому відношенні цілеспрямоване зберігання вантажів на складі може призвести тільки до збитків, оскільки:

по-перше, матеріальні цінності, які зберігаються на складі, тимчасово виключені з фінансового обігу, хоча на їх придбання та виготовлення витрачено деякі ресурси;

по-друге, саме складування вантажів вимагає певних витрат.

Насправді жоден вид матеріальних ресурсів не виробляється для того, щоб потім зберігати їх на складах. І все ж таки склади є широко розповсюдженів усіх галузях економіки, у промисловості, на транспорті, в оптовій і роздрібній торгівлі, будівництві, сільськогосподарському виробництві тощо. Це пояснюється тим, що в сучасних умовах склади виконують ряд істотних функцій:

1. Перетворення виробничого асортименту в споживчий відповідно до попиту і з метою виконання замовлень клієнтів.

2. Складування і зберігання продукції з метою вирівнювання тимчасового, кількісного та асортиментного розривів між виробництвом і споживанням продукції, що дає змогу здійснювати безперервне виробництво і постачання на базі створюваних товарних запасів, а також у зв’язку із сезонним споживанням деяких видів продукції.

3. Консолідація і розукрупнення вантажів – склад може здійснювати функцію об’єднання (консолідації) невеликих партій вантажів для декількох клієнтів, до повного завантаження транспортного засобу, що сприяє зменшенню транспортних витрат.У той же час на склад можуть надходити вантажі від виробників, призначені декільком замовникам, які потім розділяються на більш дрібні партії згідно із замовленнями і відправляються кожному споживачу.

4. Надання послуг. Очевидним аспектом цієї функції є надання клієнтам різних послуг, які забезпечують фірмі високий рівень обслуговування споживачів [10].

Метою створення складів у системах логістики є не збереження матеріальних ресурсів, а перетворення параметрів матеріальних потоків для їх найбільш ефективного використання.

Під параметрами розуміють розміри і склад транспортних партій вантажів, тип і спосіб упакування, кількість найменування вантажів у транспортних партіях, час прибуття і відправлення транспортних партій та інше.

Об’єктивна необхідність у спеціально обладнаних місцях для зберігання запасів існує на всіх стадіях руху матеріального потоку, починаючи від первинного джерела сировини і закінчуючи кінцевим споживачем.Цим пояснюється досить велика номенклатура складів, основними класифікаційними ознаками яких є такі:

1) по відношенню до функціональних базисних сфер логістики: склади постачання; склади виробництва; склади розподілу;

2) за видом продукції, яку зберігають: склади сировини, матеріалів, комплектуючих; склади незавершеного виробництва; склади готової продукції; склади тари; склади зворотних відходів;

3) по відношенню до логістичних посередників: власні склади підприємств; склади логістичних посередників (торгових, транспортних, експедиторських, вантажопереробних і т.п.);

4) за функціональним призначенням: склади буферних запасів, призначені для забезпечення виробничого процесу (склади матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва, виробничих, страхових, сезонних та інших видів запасів); склади перевалки вантажів (термінали) у транспортних вузлах, при виконанні змішаних, комбінованих, інтермодальних та інших перевезень; склади комісіонування, призначені для формування замовлень відповідно до специфічних вимог клієнтів; склади зберігання, які забезпечують збереження і захист складованих виробів; спеціальні склади (митні склади, склади тимчасового зберігання, тари, зворотних відходів і т.п.);

5) за продуктовою спеціалізацією – вузькоспеціалізовані (для одного або декількох найменувань продукції); обмеженого асортименту; широкого асортименту.

Склади можуть також бути класифіковані за видом власності, за технічною оснащеністю, за наявністю зовнішніх під’їзних колій, за видом складських будівель і споруд, за технічною конструкцією і т.п.

Витрати, пов'язані з утриманням складських запасів:

– значні капіталовкладення у складські приміщення та обладнання, а також «заморожені» кошти у вигляді готової продукції;

– виплата заробітної платні працівникам складу, які забезпечують ведення картотек, контроль за видатками та зберігання товару;

– зниження вартості товару під час зберігання і можлива втрата його якості.

Якщо ці витрати надто великі, то товар може бути невиправдано дорогим, що знижує його конкурентоспроможність на ринку.

Бажання зменшити розмір товарного запасу на складі може призвести до додаткових витрат унаслідок:

– зупинення на певний час поставок товару через його відсутність;

підвищення транспортних витрат при закупівлі малих партій необхідного товару;

– збільшення витрат на оформлення замовлень у зв'язку з виконанням дрібних замовлень.

Дотримання оптимального розміру замовлення та інтервалу між його виконанням дає змогу мінімізувати витрати на утримання запасів товару та повторення замовлення з урахуванням інших факторів, зокрема використання площі складських приміщень та вартості оформлення замовлення.

Ще одним напрямом підвищення ефективності утримання складських запасів є створення необхідних умов для правильного зберігання товару, забезпечення послідовності його відвантаження та контролю за видатками.

Підприємству також необхідно вирішити питання про оптимальну кількість складів. Чим більше складів, тим скоріше можна доставити товар споживачеві, проте тим вищі видатки на їх утримання. Рішення про кількість складів необхідно приймати, ураховуючи бажаний рівень сервісу для споживачів та витрати на розподіл товару.

Створення та зберігання запасів потребують значних витрат, і щорічна їх сума перевищує чверть вартості самих запасів. Тому важливо керувати запасами, щоб зазначені витрати були мінімальними і щоб забезпечувався той рівень обслуговування та задоволення запитів клієнтів, до якого прагне компанія [23].

Система управління запасами при залежному попиті реалізує два підходи: фіксована кількість продукції та фіксований час.

У системах з фіксованою кількістю продукції постійно контролюється рівень запасів. У момент падіння кількості запасів нижче від встановленого рівня видається замовлення на поповнення запасів, причому замовляється завжди одна й та ж кількість виробів. Отже, фіксованими величинами в цій системі є рівень запасів, при якому повторюється замовлення, та кількість замовлених виробів.Щоб не пропустити момент досягнення «точки замовлення», на складах логістичної системи здійснюється безперервний облік залишків матеріальних ресурсів. За наявності широкого асортименту матеріалів використовують технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів.

Система управління запасами за фіксованою кількістю продукції є ефективною за таких умов:

- висока питома вартість виробів, що постачаються;

- високі витрати зберігання матеріально-технічних запасів;

- високий рівень збитків у випадку відсутності запасів;

- скидка у ціні залежно від замовленої кількості:

- відносно непередбачений або випадковий характер попиту.

У системах з фіксованим часом замовлення на поповнення запасів розмішуються із заданою періодичністю. Кількість виробів, що замовляється, нестабільна і залежить від наявного залишку.Не потрібно вести систематичний облік запасів на складі.

Така система є найбільш ефективною для матеріально-технічних запасів, що мають такі характеристики:

- малоцінні предмети;

- низькі витрати на зберігання матеріально-технічних запасів;

- незначні втрати при відсутності запасів у конкретний момент часу;

- даний вид запасів - один з багатьох, що закуповується у конкретного постачальника;

- скидка у ціні залежить від вартості замовлень відразу на кілька виробів;

- відносно стабільний рівень попиту тощо.

Також існує система з встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня.

Застосовують при значних коливаннях попиту, коли основні системиуправління запасами не можуть забезпечити безперебійне постачання споживача без значного завищення обсягу запасів.

Щоб запобігти завищенню обсягів запасів, які знаходяться на складі, або їхньому дефіциту,замовлення подають не тільки у встановлені моменти часу, але і за умови досягнення запасом граничного рівня. Яфкщорозмір запасу знижується до мінімального рівня раніше настання терміну замовлення, то робиться позачергове замовлення.В іншому випадку система працює як система з фіксованою періодичністю замовлення.

Замовленні поділяються на планові (роблять через задані інтервали часу) та додаткові (якщо запаси на складі досягають граничного рівня).

Обчислення розміру замовлення ґрунтується на прогнозному рівні споживання до моменту надходження замовлення на склад.

Перевагою даної системи є повне виключення недостачі матеріальних ресурсів для потреб логістичної системи. Однак при цьому вимагається додаткові витрати на організацію постійного спостереження за станом величини запасів.

Система «Максиму-мінімум». Використовується сталий інтервал часу між замовленнями. Ця система зорієнтована на ситуацію, коли витрати на облік запасів і витрати на оформлення замовлення настільки значні, що стають порівняними з витратами від дефіциту запасів. Замовлення виникають, коли запаси на складі виявились меншими або дорівнюють встановленому мінімальному рівню. Коли замовлення видається, запаси мають сягати максимального рівня поповнення. Таким чином працюють два рівня запасів – мінімальний і максимальний.

Також використовується система оперативного управління, коли через певні проміжки часу приймається оперативне рішення: «замовляти» або «не замовляти», якщо замовляти, то яку кількість одиниць товару.

Для управління багатонаменклатурними запасами використовується АВС- аналіз, за допомогою якого визначають ступінь розподілу конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь множини. Невелика кількість товару, яка повинна неодноразово закуповуватись, складає велику частину загальної вартості товарів, що закуповуються. В основі методу лежить правило Паретто, відповідно до якого безліч керованих об’єктів поділяєтьсяна дві неоднакові частини (80/20). Логістика пропонує поділ натри частини.

Щодо управління матеріальними запасами, метод АВС – спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури N, реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівнопотужних підмножини А,В,С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС - аналізу необхідно:

1)Встановити вартість кожного товару (за закупними цінами);

2)Розташувати товари за зменшенням ціни;

3)Знайти суму даних про кількість і витрати на придбання;

4)Розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальних витратах на придбання.

Група «А»: найбільш дорогі та коштовні товари, на їх частку припадає 75-80% загальної вартості запасів, складають 10-20% загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні.

Група «В»: середні за вартістю товари. Частка в загальній сумі запасів становить 10-15 %, у кількості зберігаємої продукції 30-40%.

Група «С»: найдешевші. 5-10 % від загальної вартості виробів, 40-50% від загального обсягу зберігання.

Аналіз показує значення кожної групи товарів. На 20 % всіх запасів припадає 80% всіх витрат.

За принципом диференціації асортименту в процесі аналізу XYZ весь асортимент поділяють на три групи залежно від рівномірності попиту і точності прогнозування.

Група «X»: товари, попит на які рівномірний, або може незначно коливатись. Обсяг реалізації добре передбачається.

Група «Y»: обсяги споживання товарів коливається. Прогнозування обсягу реалізації середнє.

Група «Z»: товари з епізодичним попитом. Прогнозування обсягу реалізації складне [8].

Логістичний процес на складі.

Логістичний процес на сладі значно ширший, ніж технологічний процес, і включає:

постачання запасів;

контроль за постачаннями;

розвантаження і приймання вантажів;

внутрішньоскладське транспортування і перевалку вантажів;

складування і зберігання вантажів;

комплектацію замовлень клієнтів та відвантаження;

транспортування й експедицію замовлень;

збір і доставку порожніх товароносіїв;

контроль за виконанням замовлень;

інформаційне обслуговування складу;

забезпечення обслуговування клієнтів (надання послуг).

Функціонування всіх складових логістичного процесу потрібно розглядатися у взаємозв’язку і взаємозалежності.Такий підхід дозволяє не лише чітко координувати діяльність служб складу, але й є основою планування та контролю за просуванням вантажу на складі з мінімальними витратами [16].

Перші дві складові складського логістичного процесу – постачання запасами і контроль за постачаннями – було розглянуто нами раніше, тому докладно розглянемо такі логістичні операції.

Розвантаження і приймання вантажів. Під час здійснення цих операцій необхідно орієнтуватися на умови постачання укладеного договору. Спеціальне обладнання місць розвантаження і правильний вибір вантажно-розвантажувального устаткування дозволяють ефективно проводити розвантаження (у найкоротший термін і з мінімальними втратами вантажу), у зв’язку з чим скорочуються простої транспортних засобів, а, отже, знижуються витрати обігу.

Проведені на даному етапі операції включають:

розвантаження транспортних засобів;

контроль документальної та фізичної відповідності замовлень постачання;

документальне оформлення прибулого вантажу через інформаційну систему;

формування складської вантажної одиниці.

Внутрішньоскладське транспортування передбачає переміщення вантажу між різними зонами складу. Транспортування всередині складу повинно здійснюватися за мінімальної тривалості в часі та просторі наскрізними “прямоточними” маршрутами. Кількість перевалок з одного виду обладнання на інше також повинно бути мінімальною.

Складування і зберігання полягає у розміщенні й укладанні вантажу на зберігання.Основний принцип раціонального складування – ефективне використання обсягу зони зберігання. Передумовою цього є оптимальний вибір системи складування і, в першу чергу, складського устаткування. Обладнання для зберігання повинно відповідати специфічним особливостям вантажу і забезпечувати максимальне використання висоти і площі складу. При цьому простір під робочі проходи повинен бути мінімальним, але з урахуванням діючих норм. Для впорядкованого зберігання вантажу та економного його розташування використовують систему адресного зберігання за принципом жорсткого (фіксованого) або вільного (вантаж розташовується в будь-якому вільному місці) вибору місця складування.

Процес складування і зберігання включає:

закладання вантажу на зберігання;

зберігання вантажу і забезпечення відповідних для цього умов;

контроль за наявністю запасів на складі, здійснюваний через інформаційну систему.

Комплектація замовлень і відвантаження. Процес комплектації зводиться до підготовки товару відповідно до замовлень споживачів. Комплектація і відвантаження замовлень включають:

отримання замовлення клієнта;

відбір товару кожного найменування згідно із замовленням клієнта;

комплектацію відібраного товару для конкретного клієнта відповідно до його замовлення;

підготовку товару до відправлення (укладання в тару, на товароносій);

документальне оформлення підготовленого замовлення і контроль за підготовкою замовлення;

об’єднання замовлень клієнтів у партію відправлення й оформлення транспортних накладних;

відвантаження вантажів у транспортний засіб.

Транспортування й експедиція замовлень можуть здійснюватися як складом, так і самим замовником. Останній варіант виправдує себе лише тоді, коли замовлення роблять партіями, рівними місткості транспортного засобу, і при цьому запаси споживача не збільшуються. Найбільш поширена й економічно виправдана централізована доставка замовлень складом. У цьому випадку завдяки об’єднанню вантажів і оптимальних маршрутів доставки досягається значне скорочення транспортних витрат і з’являється реальна можливість здійснювати постачання дрібними і частішими партіями, що призводить до скорочення зайвих запасів у споживача [21].

Збір і доставка порожніх товароносіїв відіграють істотну роль у статті витрат. Товарні носії (піддони, контейнери, тара – устаткування) під час внутрішньо міських перевезень найчастіше бувають багато обіговими, а тому вимагають повернення відправнику. Ефективний обмін товарних носіїв можливий лише в тих випадках, коли достовірно відомо їх оптимальна кількість і чітко виконується графік їх обміну зі споживачами.

За основу платформи для формування вантажної одиниці використовують стандартні піддони розміром 1200800 і 12001000 мм. Будь-який вантаж, упакований у стандартну тару, можна раціонально укласти на цих піддонах. Це досягається уніфікацією розмірів транспортної тари.

У логістиці використовується багата матеріально-технічна база. Для того, щоб вона була співвимірною, використовують деяку умовну одиницю площі, так званий базовий модуль. Цей модуль є прямокутником зі сторонами 600*400 мм, який повинен вміщуватися кратну кількість разів на вантажній платформі транспортного засобу, на робочій поверхні складського устаткування і т.п.

Використання єдиного модуля дозволяє досягти гармонійної відповідності у розмірах матеріально-технічної бази впродовж всього шляху переміщення матеріального потоку, починаючи від первинного джерела сировини, аж до кінцевого споживача.

На підставі базового модуля розроблено єдину систему уніфікованих розмірів транспортної тари. Принцип створення цієї системи полягає в тому, що площу піддона розділяють на сітку кратних піддону розмірів, які визначають зовнішні і внутрішні розміри транспортної тари.

Інформаційне обслуговування складу передбачає управління інформаційними потоками і пов’язує функціонування всіх служб складу.Залежно від технічного забезпечення управління інформаційними потоками може бути як самостійною системою (на механізованих складах), так і складовою підсистемою загальної автоматизованої системи управління матеріальними та інформаційними потоками (на автоматизованих складах).

Інформаційне обслуговування охоплює:

обробку вхідної документації, пропозиції щодо замовлень постачальників;

оформлення замовлень постачальників;

управління прийомом і відправленням;

контролювання наявності на складі;

прийом замовлень споживачів;

оформлення документації відправлення;

оптимальний вибір партій відвантаження і маршрутів доставки;

обробку рахунків клієнтів;

обмін інформацією з персоналом усіх рівнів;

різну статистичну інформацію.

Забезпечення обслуговування клієнтів (надання послуг). Склад може забезпечувати такі види послуг:

сортування і маркірування товарів; повну перевірку якості товарів, які постачаються;

фасування й пакування;

зміна замовлення;

експедиторські послуги із здійсненням розвантаження;

інформаційні послуги;

укладення договорів із транспортними агенціями;

надання оренди складського простору споживачам;

дезінфекцію вантажів та ін.

Відповідно до принципової схеми технологічного процесу і з метою чіткої організації робіт рекомендується складати технологічні карти, які розроблюються відповідно до конкретних умов складу.

Технологічна карта – форма документації, яка відображає детальну поопераційну розробку складського технологічного процесу з вказівкою технічних засобів, витрат часу на його виконання. Технологічні карти складають на весь етап переробки продукції на складі або на окремі його етапи. Крім технологічної карти рекомендується складати технологічні графіки.

Технологічні графіки передбачають виконання складських операцій у часі (протягом зміни, доби) [10].

РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА САЛОНУ-МАГАЗИНУ «ПАРКЕНТИЙ СВІТ»

2.1 Історія виникнення та розвитку мережі магазинів

«Паркетний світ» - провідна всеукраїнська спеціалізована мережа салонів-магазинів підлогових покриттів, філії якої представлені у всіх крупних обласних центрах України: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Сімферополі, Івано-Франківську, Чернігові, Черкасах, Запоріжжі, Донецьку та ряді інших міст. У Сумах магазин знаходиться за адресою: проспект Шевченка, 1, 40011. Контактна інформація: тел./ факс (0542) 792990, електронна пошта:sumyparket@ukr.net. Адреса сайту мережі салонів-магазинів «Паркетний світ»:www.parketmir.com.

Салон-магазин «Паркетний світ» пропонує більше 10 000 найменувань продукції вітчизняних і зарубіжних виробників:

- всі види паркету, від класичного штучного до художнього і палацового паркету, а також паркету з екзотичних пород деревини;

- унікальні по дизайну і бездоганні за якістю підлогові покриття з масивної дошки;

- сучасні види підлогових покриттів - тришарова паркетна дошка, ламінат, пробковий паркет, линетт-підлоги, дизайнерська плиткаCelenio;

- широкий спектр паркетної хімії і засобів по догляду за паркетними підлогами.

Мережа салонів-магазинів «Паркетний світ» входить до складу Асоціації виробників паркету України (АВПУ), яка була заснована 15 лютого 2001 року, та має приватну форму власності. У тому ж році у Києві був створений оптово-роздрібний склад паркету.

У грудні 2003 року відбулося злиття компаній АВПУ та торгівельної мережі магазинів «Паркетний світ». При злитті АВПУ отримала торгівельну мережу у кількості 4-х магазинів: м. Київ (вул. Комінтерна, 28), м. Сімферополь, м. Дніпропетровськ, м. Харків.

У 2004р. оптово-роздрібний склад паркету у м. Київ перетворений на «Гіпермаркет паркету». Також у 2004р. відкриті ще 2 регіональні представництва «Паркетний світ» у містах Чернігів та Івано-Франківськ.У листопаді 2004р. відбулося іще одне злиття компаній АВПУ та ООО «Паркет Пол», при якому до торгівельної мережі приєдналось ще 2 магазини «Паркет Пол» у м. Києві (вул. Горького, 54Д та вул. Ахматової,5).

У 2005р. відкрився салон-магазин «Паркетний світ» у м. Черкаси.

На протязі 2007року мережа «Паркетний світ» розширилася новими магазинамиу містах Запоріжжя, Житомир, Кривий Ріг. Також у 2007р. відкрився ще один салон-магазин «Паркет Пол»у м. Київ (вул. Боженка, 86).

У січні 2008р. салони-магазини «Паркет Пол» (вул. А.Ахматової, 5тавул. Боженка, 86)перетворені на мережу«Паркетнийсвіт».У першій половині 2008р. відкрились нові салони-магазини «Паркетний світ» у містах Донецьк, Одеса,(вул. Саперно-Слободська, 22),Суми, Вінниця. Також у 2008р. компанія АВПУ почала формувати дилерську мережу в Україні.

На сьогодні компанія «Асоціація виробників паркету України» являє собою провідну торгівельну структуру, що включає:

 • «Паркетний світ» (22 салони-магазини у м. Київ, Дніпропетровськ, Сімферополь, Харків, Чернігів,Івано-Франковськ, Черкаси, Запоріжжя, Житомир, Кривий Ріг, Донецьк, Одеса, Суми, Вінниця, Севастополь, Тернопіль, Чернівціта Львів);
 • «Гіпермаркет паркету» (м Київ);
 • Сервісний центр АВПУ (м. Київ);
 • дилерськамережа АВПУ.

«Асоціація виробників паркету України» представляє продукцію лише тих компаній, які виготовляють дійсно якісну продукцію, що пройшла тестування у відповідності до українських та міжнародних стандартів. АВПУ робить все для того, аби продукція відомих світових виробників була доступна українському споживачу.

У 2006 р. компанія, маючи успішний досвід ведення бізнесу, розробила франчайзинговий пакет, що включає усі технології та процеси роботи роздрібних підрозділів. На сьогоднішній день у 18 роздрібних точках 22 салони-магазини працюють за системою франчайзингу.

Франчайзинг – підприємницька діяльність, за якої одна сторона (франчайзер) передає іншій стороні (франчайзі) за винагородження комплекс виключних прав на використання торгової марки (ТМ), ноу-хау, комерційної інформації, а також методичні матеріали та комплекс різноманітних послуг, передбачених договором [11.

Франчайзинг мережі салонів-магазинів «Паркетний світ» ґрунтується на наступних принципах:

 • єдині стандарти оформлення магазинів;
 • єдиний товарний знак;
 • єдиний товарний асортимент;
 • єдина цінова політика;
 • єдина технологія продажів;

-   єдині стандарти якості обслуговування та сервісу.

Існуючи на ринку більше 7 років, «Паркетний світ» здобув репутацію одного з найкращих спеціалізованих магазинів з підлогового покриття. Разом з компанією «ІнексУкрПаркет» мережа салонів-магазинів реалізовала проекти для таких замовників як: Адміністріція Президента України, Торгівельно-промислова палата України, Київський Національний Університет ім. Т.Г.Шевченка, Національний Банк України та інш.

Продукція, що пропонується в салоні-магазині «Паркетний світ» відповідає усім необхідним стандартам якості щодо екологічності, тривалості використання, стійкості до зносу, до впливу різних хімічних речовин. У магазині продукція відвантажується після 100% оплати. Перевага при роботі із замовниками віддається безпосередньо прямим споживачам продукції. Звичайний спосіб оплати продукції та послуг – це готівковий та безготівковий розрахунки. Підприємство веде досить активну інноваційну діяльність, постійно з’являються нові види продукції; застарілі види підлогового покриття та ті, що не користуються попитом, виводяться з продажу. Тому постійне оновлення асортименту – одна з характерних рис роботи магазину «Паркетний світ».

Що стосується асортименту, то протягом аналізованого періоду (вересень 2008 – грудень 2009рр) в асортименті відбувались зміни. Зміни в асортименті продукції (табл. 1.2.1) свідчать про те, що продаж дорогої паркетної або масивної дошки таких торгових марок якMazzonetto,Giant,Parkettmanufaktur втрачає свої позиції на ринку у порівнянні з продажем ламінату, штучного паркету або недорогої тришарової дошки торгових марокHARO,Waldkrone,EcoForest,Barlinek та інш. Падіння обсягів продажу стосується і дорогої хімії (лаки, клеї, грунтівки, фанера) торгових марокThomsit,Bona. А ось у продажу недорогої хімії торгових марокArboritec,SLC,Smileспостерігається неабияке зростання.

Таблиця2.1

Зміна в асортименті продукції з вересня 2008 по грудень 2009 рр.

Вид покриття

Виведено з продажу

Введено у продаж

Цінова політика, грн. за м кв.

Ламінат

EcoForest (Іспанія)

Kronostar (Росія)

Tarkett (Німеччина)

Aquastop (Бельгія)

75 – 99

87 – 96

132 – 163

479 – 499

Тришарова дошка

HARO

(ряд позицій)

Barlinek(Польща)

Ridos (Греція)

275 – 757

743 - 765

Терасна дошка

Giant (ряд позицій)

Хімія

Smile (Україна)

34 - 560

Штучний паркет

European parquet

Масивна дошка під лаком

Tavolini (Україна)

270 - 670

Таким чином, ми робимо  висновок про те, що підприємство пристосовує свою товарну та асортиментну політику до потреб та можливостей споживачів. Цінова політика підприємства орієнтована перш за все на споживача та на успішну конкурентну боротьбу із підприємствами – конкурентами.

Усі магазини мережі працюють за єдиними стандартами, якими передбачається:

 • своєчасна поставка якісної продукції у необхідній кількості. Претензії покупця щодо кількості та якості продукції можуть бути заявлені у місці продажу на основі 2-3 відкритих упаковок товару. Якщо товар пошкоджено – клієнт має право без будь-яких перешкод здійснити обмін. З дня укладання Договору купівлі-продажу ціна на замовлений товар залишається незмінною;
 • при затримках чи переносах строків поставок клієнту сплачується пеня за кожний прострочений день поставки;
 • кожний клієнт, який здійснив покупку в магазині, має право на безкоштовну доставку продукції до підїзду, а також може замовити роботи по укладанню підлогового покриття, та отримати консультації щодо догляду за покриттям.

2.2 Система управління персоналом

Трудові ресурси є одним із основних факторів виробництва, які на підприємстві повинні займати провідну позицію. За дослідженнями, ефективність діяльності підприємства залежить на 70% від правильного і раціонального менеджменту, включаючи і підбір працівників [15].

Щоб побачити динаміку трудових ресурсів у салоні-магазині«Паркетний світ», скористаємося даними.

    Таблиця 2.2

Динаміка персоналу магазину «Паркетний світ» (чол.)

                  Роки

     Відхилення

Категорії працівників

2008

2009

+/-

%

1. Директор

1

1

-

-

2. Менеджер салонного продажу

1

1

-

-

3. Менеджер по ключовим клієнтам

2

1

-1

-50

Бухгалтер

1

1

-

-

Водій

0

1

+1

100

Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити відповідні висновки: за досліджуваний період кількість працюючих загалом не змінилась. Це свідчить про правильність підбору персоналу, достатній рівень кваліфікації та досвіду, сприятливу ситуацію в колективі.

Оплата праці в салоні-магазині відбувається у відповідності до стандартів, що встановлюються головним підрозділом у м. Києві. Згідно зі стандартами схема оплати праці має такий вигляд:

     Таблиця 2.3

Мотивація персоналу магазину «Паркетний світ»

Посада

Мотивація

Компенсація

Директор

2000 грн + % від прибутку підрозділу

Компенсація витрат на проїзд та мобільний звязок

Менеджер салонного продажу

1200 грн + % від особистого продажу

-

Менеджер по ключовим клієнтам

1200 грн + % від особистого продажу

Компенсація витрат на проїзд та мобільний звязок

Бухгалтер

1000 грн з умовою часткової зайнятості

-

Водій

Заробіток залежить від кількості виконаних замовлень

Компенсація витрат на паливо

Нарахування відсотків на заробітну платню залежить від обсягів продажу. За перевиконання квартального плану усі співробітники підрозділу отримують надбавку впродовж кварталу. Усі відсотки нараховуються на оплачену та відвантажену продукцію. При проведенні квартальних підсумків, торгівельний підрозділ, що отримав високу оцінку від інших відділів, отримує премію 10% до заробітної платні кожному співробітнику.

Що стосується навчання персоналу, то потреба фірми в підвищенні кваліфікації її працівників обумовлена: змінами в зовнішньому і внутрішньому середовищі; ускладненням процесу управління; освоєнням нових видів і сфер діяльності (наприклад, нових стандартів, інструкцій).

Кожна організація сама визначає, для чого вона проводить навчання. Асоціація Виробників Паркету України має такі цілі: підвищення якості людських ресурсів; підвищення якості послуг, що надає організація; проведення організаційних змін, зокрема пристосування до умов зовнішнього середовища, що змінюються; розвиток персоналу; поліпшення системи комунікації в організації; формування організаційної культури.

Співробітники «Паркетного світу» для отримання вищої або другої вищої освіти навчаються у вузах без відриву від виробництва. На даний час вищу освіту мають 90% працюючих, неповну вищу та базову – 10%.

З метою постійного підвищення професійного рівня підприємство організовує навчання співробітників шляхом проведення семінарів, нарад, лекцій. Так, протягом 2009 року працівниками «Паркетного світу» м. Суми прослухано 5 лекцій, прийняли участь у семінарах, зустрічах по обміну досвідом 2 працівники, та підвищили кваліфікацію 2 спеціалісти на курсах. Необхідно відмітити, що підвищення продуктивності праці, якості надання послуг внаслідок навчання та підвищення кваліфікації, слідкування новітнім технологіям та системам якості  призвело до росту доходів.

2.3 Аналіз управління фінансами магазину

Фінансова робота на підприємстві дуже різноманітна і багатогранна. Умовно її можна згрупувати по напрямах таким чином: фінансове планування,, оперативна фінансова робота, контрольно-аналітична робота.

Що стосується управління фінансами магазину «Паркетний світ», то керівництво відбувається з центрального офісу у Києві.

Структура фінансового відділу АВПУ складається з:

 1. Бухгалтерія;
 2. Каса.

Основне завдання відділу є здійснення розрахунків з контрагентами і бюджетами всіх рівнів; виконання фінансового плану і планів перспективного розвитку; контроль за фінансовим станом усієї мережі салонів-магазинів «Паркетний світ»; забезпечення платоспроможності.

Функції відділу:

 1. Виконання місячного, квартального і річного фінансового плану, бізнес-плану і планів перспективного розвитку.
 2. Забезпечення оптимальності і найбільш ефективного використання власних і позиковихкоштівкоштів.
 3. Забезпечення своєчасності і повноти сплати обов'язкових податків і зборів до місцевого і державного бюджету.
 4. Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.
 5. Забезпечення цільового використання банківських кредитів.
 6. Напрямфінансової роботи на ефективне використання основних фондів, матеріальних, трудових і финансовихресурсів, виявлення і мобілізацію внутрішньогосподарськихвнутрігосподарських ресурсів.

Магазин «Паркетний світ» здійснює розрахунки з центральним офісом у Києві за поставлену продукцію через переведення коштів. Цим займається бухгалтер магазину у м. Суми. Робота магазину будується по такій схемі: укладається договір на постачання із замовником, який відразу сплачує 100% вартості продукції. Потім бухгалтер перераховує кошти в Київ, і тоді з Києва роблять відвантаження продукції згідно договору. Усі закази проводяться за допомогою 1С бухгалтерії. Наприкінці місяця центральним офісом складається звіт з обліку заказів та розрахунків, який має наступний вигляд:

   Таблиця 2.4

Оборотно-сальдова відомість

Дата

Документ

Содержание

"АВПУ"

 

Гапонова Е.А. СПД (Сумы)

 

 

 

Расход (Дт)

Приход (Кт)

Расход (Дт)

Приход (Кт)

Тек.сальдо

Сальдо на начало :

0,00

18237,97

 

 

 

60 309

ПрихОрдер 1-00001958

оплата за товары

 

185,64

 

 

18423,61

100 309

РН 1-00018874

Реализация

185,64

 

 

 

18237,97

110 309

ВБ   245

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт),

 

489,00

 

 

18726,97

120 309

РН 1-00018953

Реализация

489,00

 

 

 

18237,97

160 309

РН 1-00019032

Реализация

658,50

 

 

 

17579,47

170 309

ПрихОрдер 1-00002247

оплата за товары

 

658,50

 

 

18237,97

310 309

ПрихОрдер 1-00002692

оплата за товары

 

1997,94

 

 

20235,91

310 309

ПрихОрдер 1-00002693

оплата за товары

 

117,10

 

 

20353,01

310 309

РН 1-00019450

Реализация

38512,00

 

 

 

-18158,99

310 309

РН 1-00019451

Реализация

6760,81

 

 

 

-24919,80

310 309

РН 1-00019452

Реализация

62,72

 

 

 

-24982,52

310 309

РН 1-00019453

Реализация

1880,86

 

 

 

-26863,38

310 309

Реализация услуг 1-00001751

Реализация услуг

7241,00

 

 

 

-34104,38

Обороты :

55790,53

3448,18

 

 

 

Сальдо на конец :

34104,38

0,00

 

 

 

Для аналізу фінансово-економічної ситуації у магазині необхідно провести економічний аналіз показників діяльності за останній період та зробити необхідні висновки. Салон-магазин «Паркетний світ» у 2009 році збільшив обсяг реалізації на 41,6% у порівнянні з 2008 роком – до 1,2 млн. грн. Обсяг реалізації за 2009р склав 780000 грн. Ріст цих показників забезпечений за рахунок розгортання рекламної кампанії, залучення нових партнерів до співпраці, удосконалення роботи з посередниками та постійними клієнтами. Так, обсяг реалізації штучного паркету зріс на 60% до 180000 грн, обсяг реалізації ламінату зріс на 58%  до 290000 грн, обсяг реалізації паркетної дошки – на 43% до 30000 грн. Покупцями продукції у магазині є не тільки приватні замовники, але й державні організації, такі як палац культури «Хімік», Київо-Печерська Лавра, обласна адміністрація у м. Суми.

Таким чином, ми бачимо, що майже всі показники діяльності підприємства зросли у 2009 році у порівнянні з 2008р. Це свідчить про наявність конкурентних переваг, якісну маркетингову діяльність, високий рівень обслуговування т.д.

Управління прибутком підприємства.

Управління прибутком являє собою процес вироблення та прийняття управлінських рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу та використання на підприємстві.

В процесі управління прибутком салону-магазину «Паркетний світ»  головна роль відводиться формуванню прибутку від його діяльності, з метою здійснення якої підприємство створене.

Основною діяльністю для аналізованого підприємства є  продаж підлогового покриття. За аналізований період (серпень 2008 – грудень 2009рр.) прибуток від продажу продукції склав 819 тис. грн. Також магазин отримує прибуток від надання послуг з укладання підлогового покриття. За Договором субпідряду магазин отримує 10% від вартості робот з укладання. За аналізований період магазин «Паркетний світ» в м. Суми отримав від діяльності з укладання покриття прибуток 10 тис. грн..

   Таблиця 2.5

Аналіз прибутку за 2009р.

Стаття доходу

Сума, тис. грн.

1. Прибуток від продажу продукції

578

2. Прибуток від надання послуг з укладання підлогового покриття

7,06

Всього:

585,06

Управління витратами.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” за видами діяльності підприємства можна виділити:

 • витрати, пов’язані зі звичайною діяльністю, - це всі види витрат підприємства при його функціонуванні у звичайних умовах;
 • витрати, пов’язані з надзвичайною діяльністю, - це витрати, які виникають у надзвичайних умовах: ліквідація наслідків стихійних лих, техногенних аварій, катастроф, пожеж або витрати на заходи для їхнього попередження.

Звичайна діяльність салону-магазину «Паркетний світ»охоплює наступні види витрат:

 • витрати, пов’язані з  орендоюприміщення, у якому знаходиться магазин;
 • витрати на оплату праці;
 • витрати на збут;
 • витрати на рекламу;
 • транспортні витрати;
 • витрати АВПУ (надання послуг: друк рекламних листівок, каталогів, акційних матеріалів; розміщення зразків нової продукції; виготовлення святкових подарунків для клієнтів і т.д.); погашення заборгованості перед АВПУ;
 • інші витрати.

     Таблиця 2.6

Аналіз витрат за 1-ше та 2-ге півріччя 2009 р.

Показник

1-ше півріччя

2-ге півріччя

Зміни показника у тис. грн..

Оренда

36

36

0

Оплата праці

57

62

-5

Збут:

- реклама

12,9

7,3

+5,6

- транспортні витрати

37,2

39,8

-2,6

Витрати АВПУ

21,51

21,76

-0,25

Погашення заборгованості перед АВПУ, пов’язаної з відкриттям магазину у м.Суми

30

30

0

Інші витрати

12,3

12,5

-0,2

Всього

206,91

209,36

-2,45

Таким чином, якщо проаналізувати склад витрат магазину «Паркетний світ» за 2009 рік, то необхідно відзначити, що в загальному обсязі порівняно з першим півріччям витрати збільшилися на 2,45 тис. грн. у другому півріччі. На це збільшення вплинуло, по-перше, збільшення таких статей, як витрати на оплату праці та транспортні витрати, пов’язані зі збільшенням обсягів реалізації продукції, відповідно на 5 тис. грн. та 2,6 тис. грн.

Позитивної тенденції за період 2009 року набули лише витрати на рекламу, які скоротилися на 5,6 тис. грн., оскільки на початку року була проведена успішна рекламна кампанія.

Розглядаючи звіт про фінансові результати можна зробити висновок, що підприємство є прибутковим. Отриманий прибуток був досягнутий в основному за рахунок збільшення реалізації. Внаслідок прибутковості  підприємство мало змогу виплачувати заборгованість перед АВПУ, розпоряджатись прибутком, тому  можна говорити про ефективність управління прибутком.

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В МАГАЗИНІ «ПАРКЕТНИЙ СВІТ»

3.1 Організація логістичного процесу в магазині. Аналіз збутової діяльності та обсягів відвантаження

Логíстика покликана забезпечити переміщення та зберігання продукції та сировини для обслуговування виробництва та продажу. В більш широкому сенсі логістикою називають будь-які процеси пов’язані з транспортуванням, зберіганням, складуванням, вантажопереробкою.Взагалі, логістика — процес управління рухом та зберіганням сировини, компонентів і готової продукції з часу сплати грошей постачальником до часу отримання грошей за доставку готової продукції споживачеві.Розвиток логістичного сервісу на сучасному етапі відіграє важливу роль в діяльності будь-якої організації. Місце на ринку можна зайняти:

 • підвищуючи якість товару;
 • випускаючи новий товар;
 • підвищуючи рівень логістичного сервісу [13].

Застосування перших двох стратегій об’єктивно обмежено необхідністю великих капітальних вкладень. Третій шлях значно дешевший. Тому все більша кількість підприємців звертається до логістичного сервісу, як до засобу підвищення конкурентоздатності. Мазазин «Паркетний світ» не є винятком.

При вивченні логістичного процесу салону-магазину «Паркетний світ» перш за все слід розглядати збутову діяльність, транспортування, складське зберігання, відвантаження.

При аналізі збутової діяльності перш за все треба відмітити, що  мережа салонів-магазинів «Паркетний світ» працює по всій території України, а значить продукція реалізується через магазини, число яких вже досягає 22. Другим каналомзбуту є дилери. Кожний магазин маєне одного дилера, що значнозбільшує обсяг реалізації продукції. Також каналомзбуту можнавважатиключових клієнтів (в даномувипадку це дизайнери, архітектори, паркетники).

Наступні дані (табл. 2.2.1) свідчать про обсяг збуту продукції за 2009 рік салону-магазину «Паркетний світ» по різних каналах, і, зокрема, стійке зростання обсягу продажу товарної продукції через ключових клієнтів.

 Таблиця 3.1

Об'єми збуту за 2009 рік, тис. грн.

Період

Всього

Салон-магазин «Паркетний світ»

Ключові клієнти: дизайнери, архітектори, прораби

Посередники (ділери)

Грудень 2008 – лютий 2009

230,1

207,32

22,78

-

Березень – травень

150,15

128,8287

21,3213

-

Червень – серпень

135,954

109,443

23,112

3,4

Вересень – листопад

263,796

193,89

59,618

10,288

За даними таблиць видно, що збільшилися об’єми продажу через ключових клієнтів (дизайнерів, архітекторів, прорабів) та посередників (ділерів). Це свідчить про ефективну роботу менеджерів та вдалу рекламну кампанію. Також спостерігається ріст попиту на підлогові покриття восени, коли об’єм продажу склав 263,769 тис.грн., і деякий спад навесні (150,15 тис.грн.) і влітку (135,954 тис.грн).

Серед асортиментного ряду лідером продажу за 2009 рік став ламінат – 960 м.кв., друге місце займає паркет – 300 м.кв., на третьому місці – тришарова паркетна дошка – 240 м.кв., потім йдуть інші види покриття – 180 м.кв..

Для стимуляції збуту магазин «Паркетний світ» використовує систему знижок. Відповідно до стандартів, що встановлюються центральним офісом у Києві, магазин «Паркетний світ» у м. Суми пропонує своїм покупцям таку систему знижок:

 1. Системазнижок для кінцевих покупців.

Розмір знижки для кінцевого покупця залежить від загальної суми замовлення продукції (це продукція, витратні матеріали, роботи з укладання покриття). За бажанням, клієнт може обрати один з трьох дисконтних пакетів: «Стандарт», «Класік»або «Гарант».

Методика надання знижки:

Пакет «Стандарт».Купуючи підлогове покриття або витратні матеріали (клей, фарбу, грунтівку, фанеру т.д.), кінцевий покупець отримує базову знижку згідно суми замовлення продукції.

Пакет «Класік».Купівля водночас покриття та витратних матеріалів, покриття та послуг з укладання або витратних матеріалів та послуг з укладання надає можливість збільшити базову знижку на 1%.

Пакет «Гарант».При замовленні комплексу: «покриття+витратні матеріали+послуги з укладання» клієнт до накету «Класік» отримує додаткову знижку 1%.

        Таблиця 3.2

Системазнижок для кінцевих покупців

Покриття дисконтних пакетів

Сума покупки, грн

«Стандарт»

«Класік»

«Гарант»

%

П

ВМ

У

%

П

ВМ

У

%

П

ВМ

У

10 - 49 999

3

4

5

50 000 – 99 999

5

6

7

100 000 – 149 999

7

8

9

150 000 – 199 999

8

9

10

200 000 -

10

11

12

П – продукція

ВМ –витратні матеріали

У – укладання

 1. Системазнижок для дилерської мережі.

В рамках даної дисконтної програмизнижка встановлюється з урахуванням виконання щомісячного плану продажу і розповсюджується на усі торгові марки, що представлені дилерською мережею-Waldkrone,Primewood,FN,SLC,Arboritec. Градаціязнижок наведена в таблиці 1.5.2.

Таблиця 3.3

Системазнижок для дилерської мережі

Градаціязнижок для дилерів

Рівні

Розмір знижки

Щомісячний план продажу, грн.

від

до

1

20%

1

-

29 999

2

21%

30 000

-

39 999

3

22%

40 000

-

54 999

4

23%

55 000

-

69 999

5

24%

70 000

-

99 999

6

25%

100 000

-

149 999

7

26%

150 000

-

199 999

8

27%

200 000

-

Кожен дилеротримує знижку в залежності від обсягів продажу.

Характеризуючи логістичну діяльність магазину «Паркетний світ», можна проаналізувати обсяги відвантажень за 2009р.

      Таблиця 3.4

Обсяги відвантажень за 2009 рік, тис. грн.

Час

Ламінат

Паркетна дошка

масив

Штучний паркет

Геом., палац паркет

Інші види покриття

хімія

Витратні матеріали

всього

Грудень 2008 – лютий 2009

51

43

32

10

70

-

14

10,1

230,1

Березень - травень

31,3

59

-

16,2

12

-

12,55

19,1

150,15

Червень – серпень

86,2

40

-

0,4

6

-

1,55

1,8

135,954

Вересень - листопад

34,39

37

132

5

15

2,4

16

22

263,796

У процентному відношенні  це виглядає наступним чином:

   Таблиця 3.5

Обсяги відвантажень за 2009 рік, %

Час

Ламінат

Паркетна дошка

масив

Штучний паркет

Геом., палац паркет

Інші види покриття

хімія

Витратні матеріали

всього

Грудень 2008 – лютий 2009

22,16

18,7

13,9

4,35

30,42

-

6,08

4,4

100%

Березень - травень

20,85

39,3

-

10,8

8

-

8,36

12,72

100%

Червень – серпень

63,4

29,4

-

0,3

4,4

-

1,14

1,32

100%

Вересень - листопад

13

14

50

1,9

5,7

0,9

6,07

8,34

100%

Слід зазначити, що на якість та швидкість виконання відвантажувальних робіт впливає кваліфікація працівників, які здійснюють відвантаження та ступінь інформаційного забезпечення: наскільки швидко та оперативно замовлення на відвантаження надійде з Сумського підрозділу до складу у Києві. На даному етапіусі франчайзинговіпідрозділифірми об'єднанідляінформаційногозабезпеченнячерезкомп'ютерну мережу, цясистемадаєзмогукожному,хтопідключивсядонеї,зв'язатисязбудь-яким іншимпідрозділомфірми. Інформаційнезабезпеченнялогістикипотребуєівідповідногопрограмногоїїзабезпечення, за що відповідає спеціально створений в головному офісі у Києві відділIT (відділ інформаційних технологій). Завдякиінформаційному забезпеченнювсялогістична системапрацюєякєдинеціле. Вже давно відомо, щокомплексний логістичнийпідхідусферізакупівель,транспортування,складування,виробництва,збутутарозподілуабсолютнонеможливий безінформаційноїсистеми [40].

3.2 Характеристика транспортної логістики та складського господарства

Переміщення матеріальних потоків логістичним ланцюгом неможливе без концентрації у певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких призначено відповідні склади.Переміщення через склад пов’язано з витратами праці, що збільшує вартість товару. Тому склад необхідно розглядати не ізольовано, а як інтегровану складову частину логістичного ланцюга.

Складське господарство сприяє збереженню якості продукції; підвищенню ритмічності та організованості реалізації продукції; зниженню простоїв транспортних засобів та транспортних витрат; ефективній організації збутової діяльності та ін.[10].

Як вже зазначалось, магазин «Паркетний світ» у Сумах не має власного складу продукції. Це обумовлюється насамперед дуже великим асортиментом продукції (10000 найменувань), тому дуже важко створити такий склад, який би міг задовольнити потреби кожного споживача. Тому склад усієї продукції, що пропонується мережею салонів-магазинів «Паркетний світ», знаходиться у Києві.

Залишки продукції на складі завжди можна подивитись в 1С. Вони формуються кожного дня, двічі на день. Наприклад, залишки ламінату торгової маркиEcoForest на складі в Києві мають такий вигляд:

  Таблиця 3.6

Залишки ламінату торгової маркиEcoForest

Вільно, м кв

В дорозі, м кв

Залишок, м кв

Резерв, м кв

Ціна, грн

Найменування продукції

Порода

60,619

172,44

111,821

75,52

Орех південний, 32 клас

орех

91,926

194,277

102,351

75,52

Вишня Мадрид, 32 клас

вишня

-

70,813

70,813

75,52

Орех Іспанський, 32 клас

орех

-

102,33

102,33

75,52

Дуб Італь, 32 клас

дуб

-

147,81

147,81

75,52

Дуб, 32 клас

дуб

62,792

142,394

79,602

75,52

Вишня, 32 клас

вишня

28,937

197,847

168,91

75,52

Орех, 32 клас

орех

-

0,232

0,232

99,27

Дуб зістарений, 32 клас

дуб

250,436

267,021

16,585

99,27

Вишня жовта, 32 клас

вишня

В наявності у магазині «Паркетний світ» впродовж 2009р. була тільки паркетна хімія (лаки, клеї, грунтівки, паркетне масло та інш.).

Оскільки логістичний процес на складі включає в себе такі поняття як

складування і зберігання вантажів, а це значить: зберігання вантажу і забезпечення відповідних для цього умов, контроль за вичерпанням строків придатності, центральний офіс у Києві робить кожен квартал запрос в магазин «Паркетний світ» у Сумах на наявність залишків хімії, та слідкує за строками придатності продукції.

Структура витрат для АВПУ на зберігання запасів на складі:

 • вартість капіталу, інвестованого в запаси;
 • складські витрати (складські площі, енергопостачання, персонал);
 • податки і страховка, залежні від вартості замовлення;
 • падіння цінності запасів із-за старіння, псування, крадіжки.

З метою мінімізації витрат АВПУ утримує тільки один склад продукції у Києві, що значно ускладнює роботу магазинів «Паркетний світ» в інших містах України.

Витрати для салону-магазину «Паркетний світ», викликані відсутністю власного складу, а також запасів на складі у Києві:

 • вартість відкладених замовлень, клієнтури на готову продукцію, якою не виявилося на складі;
 • витрати, пов`язані з частковими або терміновими відвантаженнями продукції зі складів постачальників на адресу клієнтів;
 • втрачений об`єм збуту або втрачені клієнти.

Що стосується транспортування, то його можна визначити як ключову комплексну активність, пов’язану з переміщенням продукції певним транспортним засобом у логістичному ланцюзі, і яка складається, у свою чергу, з комплексних та елементарних активностей, включаючи експедирування, вантажопереробку, упакування, передачу прав власності на вантаж, страхування і т.п. Транспорт має свою продукцію - це процес переміщення. Через неможливість відкриття власного складу для зберігання продукції, роль транспорту для магазину «Паркетний світ» дуже велика, оскільки, з одного боку, для задоволення потреб споживачів необхідно якомога швидше доставити необхідну продукцію замовнику, а з іншого, - для мінімізації витрат треба завантажити машину з Києва до Сум повністю, а для цього замовники змушені іноді довго чекати.

Організація транспортування товарів справляє суттєвий вплив на вартість їх просування до кінцевого споживача. В країнах із розвинутою логістикою перевезенням займаються, як правило, спеціалізовані транспортні компанії. На початок ринкових змін транспортування в Україні також здійснювалось спеціалізованими транспортними підприємствами. В теперішній час має місце широка практика самостійного виконання не властивих оптовій торгівлі транспортних робіт. В результаті при виконанні більшості автомобільних перевезень коефіцієнт використання пробігу не перебільшує 0,5, не забезпечується повне використання вантажопід’ємності транспорту [44].

Перевозки продукції з Києва до Сум здійснюються виключно автотранспортом. Магазину «Паркетний світ» здебільшого користується послугами перевізників:

 1. «Нова пошта»;
 2. «Поштово-грузовий курєр»;

Також використовується практика здійснювати доставку продукції власним транспортом магазину, та інколи послуги надають приватні підприємці Кузьмін, Девлиш., та інші приватні перевізники. Для магазину «Паркетний світ» питання щодо використання власного або найманого транспорту залежить від обсягу замовлення. Якщо машина завантажується повністю, то магазин здійснює доставку власним транспортом. Якщо замовлення невелике, то здебільшого використовується перевізник. Це повязано з транспортними витратами. У випадку, коли машина завантажується повністю, магазину вигідніше зробити доставку вланим транспортом. Але, якщо кількість продукції невелика, магазин користується послугами перевізника, оскільки у перевізника плата береться тільки за те місце, яке зайняла продукція (а також враховується вага вантажу). А якщо магазин відправляє свою машину за незначною кількістю товару, фактично все одно оплачується повністю ціла машина.

 Таблиця 3.7

Перевозки за 3-й квартал 2009р.

Перевізник

Пункт відправлен

ня

Пункт призначен

ня

Вага, кг

Підроз

діл

Дата перевозки

Номера заказів

Вартість перевоз

ки, грн

Нова Пошта

Київ

Суми

27

ПМ Суми

27.06.09

Зразки продукції

69,39

Нова Пошта

Київ

Суми

155

ПМ Суми

21.07.09

Су1-67

205,24

Нова Пошта

Київ

Суми

79

ПМ Суми

24.07.09

Су1-53

118,80

Нова Пошта

Київ

Суми

160

ПМ Суми

3.08.09

Су1-81

157,75

Нова Пошта

Київ

Суми

230

ПМ Суми

6.08.09

Су1-80, 83,84,85

276,50

ЧП Кузьмін

Київ

Суми

900

ПМ Суми

18.08.09

Су1-63, 88,90,91,92

500,00

СПД Девлиш

Київ

Суми

4500

ПМ Суми

17.08.09

Су1-93

1700,00

Нова Пошта

Київ

Суми

100

ПМ Суми

21.08.09

Су1-94

138,75

3.3 Шляхи удосконалення логістичної системи

Ефективна діяльність логістичної системи покликана задовольнити потреби споживачів у найкращий спосіб, але й водночас мінімізувати витрати будь-якого підприємства.Основнимивлогістицієвитрати: 1)натранспортування;2)наподальшескладуваннятоварів; 3)назберіганнятоварно-матеріальнихзапасів; 4)наодержання,відвантажуваннята пакуваннятоварів; 5)адміністративнітанаобробкузамовлень.Посавлені в роботі задачі мають вирішуватись позачергово, тому що фірма втрачає частину прибутку, яку б вона могла мати при вжитих заходах, адже основним завданням логістики є досягнення фірмою максимального прибутку. Тому завдання в даній роботі направлені на покращення логістики салону-магазину «Паркетний світ». Треба відмітити, що досліженню логістичних систем приділяється мало уваги на вітчизняних підприємствах, але це є затратна сфера діяльності всіх торгівельних фірм, що має постійно вдосконалюватись. Адже у вартості продукту, потрапившого до кінцевого споживача більш ніж 70% складають витрати, пов’язані із збереженням, транспортуванням, пакуванням й іншими операціями, котрі забезпечують рух матеріального потоку [30].

Сьогодні готовність фірми до поставки та швидкість поставок стали дуже важливим (якщо не вирішальним) фактором успіху на ринку. Так само і для клієнтів магазину «Паркетний світ» гарантія найшвидшого (якщо не термінового) отриманнязамовленої продукціїчасто є більш важливою, аніж ціна. У разі зниження прихильності споживачів до певної торговельної марки стає реальною для підприємства загроза остаточної втрати покупців за нерегулярного надходження продукції до місць збуту або за затримок постачання товарів.

Для магазину «Паркетний світ» така терміновість призводить, як правило, до непропорційного зростання витрат, пов ' язаних із необхідністю частіше робити відвантаження продукції зі скліду у Києві і відразу здійснювати доставку, не чекаючи повного завантаження машини. Для центрального офісу у Києві ця терміновість призводить до зростання витрат, що пов'язані з необхідністюутримувати додатковий персонал,збільшувати запаси або прискорювати їх створення.Також постає питання про створення додаткових складів.У зв'язку з цимнеобхідно розглянути питання створення і використання логістичних систем розподілу. Такі системи мають на меті організацію постачання до місць попиту тільки необхідної кількості продукту і тільки в потрібний час для того, щоб досягти бажаного рівня обслуговування споживачів за мінімізації витрат на розподіл.

Логістика розподілу ґрунтується на чотирьох засадничих принципах:

 • координація — узгодження дій з розподілу для збалансовування вартості і рівня обслуговування споживачів;
 • організація товаропересування — налагодження руху товарних потоків;
 • точний розрахунок витрат на пересування і збереження товарів;
 • організація рівня обслуговування — спроможність логістичної системи задовольняти потреби споживачів за умовами часу, надійності, зв'язку і зручності.

Головне завдання логістики — оптимізувати ці принципи [45].

Так, наприклад, розглядаючи залежність між вартістю запасів і транспортування та загальними витратами розподілу АВПУ, на графіку можна побачити, що в міру того, як зростатиме кількість складів, збільшуватиметься вартість запасів, а витрати на транспортування будуть зменшуватися, оскільки запаси розміщуються все ближче до споживачів.Ефект логістики полягає в тому, щоб знайти таку оптимальну кількість складів (у нашому прикладі їх17), яка забезпечить мінімум загальних витрат.

Рис. 1 Залежність між вартістю запасів і транспортування за загальними витратами розподілу.

Треба звернути увагу на те, що крива загальних витрат досягає мінімуму в точці, де жодна з інших двох складових (вартість запасів і транспортування) не досягає мінімуму.Натомість у мінімумі перебуває вся система в цілому. Проблема зі складами для мережі салонів-магазинів «Паркетний світ» є дуже актуальною, оскільки на всю мережу, для задоволення потреб споживачів у 17 містах України, створений тільки один склад у Києві. А отже для вирішення проблеми з мінімізацією транспортних витрат, скороченням строків поставок продукції, підвищенням рівня обслуговування споживачів, необхідно створити у кожному місті, де є магазин «Паркетний світ», власний склад продукції. АВПУмаєвирішитипитаннящодобажаноїкількості пунктівзберіганняпродукції.Чимїхбільше,тимшвидшеможна доставлятитоварспоживачам.Однакприцьомузростаютьвитрати.Томурішеннящодокількостіпунктівзберіганнятреба прийматизурахуваннямпроблемсервісудляспоживачівтавитратнарозподіл.

При створенні власного складу треба розрахувати, склад якої площі необхідний для зберігання продукції магазину «Паркетний світ». Візьмемо продукцію, що користується найбільшим попитом: ламінована підлога торгових марокHARO,EcoForest, паркетна тришарова дошкаWaldkrone,Barlinek, масивна дошкаBerthold. Розрахуємо, склад якої площі необхідний для задоволення потреб споживачів при умові, що даного підлогового покриття необхідно 1447,2 т, а також те, що склад поповнюється раз на місяць.

Для розрахунку площ складів загального призначення та на першій стадії проектування складів використовуєтьсяметод навантажень.

Загальна площа складу за методом навантажень визначається за допомогою наступної формули:

   (3.1),

де - загальна площа складу, м2;  - максимальна норма зберігання вантажів на складі, т.; - коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад; - середнє розрахункове навантаження на 1 м2 площі складу, т/м2; - коефіцієнт використання площі складу.

Максимальна норма зберігання вантажів на складі визначається за формулою:

  (3.2)

- річний обсяг надходження на склад i-го вантажу; - максимальна норма запасу і-го вантажу, діб. - кількість найменувань вантажів, що надходять на склад.

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу на склад визначається за формулою:

,    (3.3)

де - максимальний добовий обсяг вантажів, що надходять на склад т/д., - середньодобовий обсяг вантажів, що надходять на склад, т/д.

Середнє розрахункове навантаження на 1 м2 площі складу залежить від характеристики вантажів, що зберігаються та конструктивних особливостей будівлі складу і визначається за довідковими даними.

Коефіцієнт використання площі складу – відношення корисної площі складу до загальної, визначається за довідковими даними.

Отже, визначимо розмір площі складу методом навантажень при наступних умовах: річний обсяг вантажів, що надходять на склад – 1447,2 т.; максимальна норма запасу – 30 діб; середнє розрахункове навантаження – 8т./м2; коефіцієнт використання площі складу – 0,5; коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад – 1,4.

1) т.

2) м2

Отже, для зберігання ламінованої підлоги, тришарової та масивної дошки необхідна складська площа 42,21 м2.

Витрати на утримання складу можна побачити, скориставшись таблицею 3.8.

                                                                                             Таблиця 3.8

Витрати на утримання складу

Стаття витрат

Сума за рік, грн

Оренда

50грн/ мкв*42,21*12=25326

Оплата праці 2х вантажників та сторожа

4500*12=54000

Освітлення, опалення, інші витрати

1500*12=18000

Всього:

97326

Тепер розрахуємо ефект від утримання власного складу продукції, знаючи, що щорічно на скаді буде зберігатися 4824 упаковки підлогового покриття (ламінована підлога, тришарова та масивна дошка). Прибуток від продажу цього покриття складає 1929600 грн.

Отже, ефективність = Прибуток/Витрати = 1929600грн/97326грн=19,83

Можна зробити висновок, що створення власного складу дуже позитивно вплине на збільшення прибутку магазину.

Відсутність власного складу у Сумах взагалі дуже негативно впливає на діяльність магазину. Втрати магазину «Паркетний світ» через відсутність власного складу продукції можна побачити на основі таблиці 3.1.

                                                                                                  Таблиця 3.9

Незадоволений попит за останній квартал (жовтень-грудень) 2009р., тис грн.

Період

Жовтень

2009

Листопад

2009

Грудень

2009

За

квартал

Покриття

Попит

Витрати через незад-й попит

Попит

Витрати через незад-й попит

Попит

Витрати через незад-й попит

Попит

Витрати через незад-й попит

Штучний паркет, геометричний, палацовий паркет

18,4

3,4

23,2

-

11,8

-

53,4

3,4

Масивна, тришарова дошка

32,0

-

27,2

5,562

23,4

-

82,6

5,562

Ламінат

25,6

1,275

28,4

1,3

36,3

1,95

90,3

4,525

Хімія (лаки, клеї, грунтівки, інш)

15,3

1,5

14,1

-

16,2

0,9

45,6

2,4

Витратні матеріали

0,8

0,15

0,7

0,335

0,43

-

1,93

0,485

Всього

92,1

6,325

93,6

7,197

88,13

2,85

273,83

16,372

Отже, якщо створити власний склад, то можна було б зарахувати 16,372 тис. грн. до прибутку магазину.

Також можна проаналізувати втрати через затримку строків постачання, повязані з затримкамками відвантаження та поповнення продукції на складі у Києві.

    Таблиця 3.10

Втрати магазину через затримки відвантаження та поповнення продукції на складі у Києві

Втрати

Жовтень, грн

Листопад, грн

Грудень, грн

Сума втрат, грн

Сплата пені за прострочені строки постачання продукції через затримку відвантаження продукції зі складу у Києві

230

204

-

434

Сплата пені за прострочені строки постачання продукції через затримку поповнення продукції на складі у Києві

127

624

-

751

Всього:

257

728

-

1185

Оскільки при створенні складських запасів зростають витрати на їх утримання, тому при їх створенні одразу слід думати про систему оптимізації. Висока значимість оптимізації запасів пояснюється наступним:

 • в загальній структурі витрат на логістику витрати на утримання запасів складають більше 50%, включаючи витрати на апарат управління, а також втрати від псування або крадіжки товарів;
 • більша частина оборотного капіталу підприємств, як правило, зосереджена в запасах (від 10-50% всіх активів підприємств);
 • у виробництві витрати на утримання запасів складають до 25-30% загального обсягу витрат.

Скорочення запасів при використанні логістики забезпечуєтться за рахунок високого ступеня  узгодженості дій учасників логістичних процесів, за рахунок підвищення надійності поставок, за рахунок раціональності розподілу запасів.

Певних пояснень потребує і четвертий принцип - рівень обслуговування. Так, нині головною турботоюмагазину «Паркетний світ», як і багатьох іншихфірм, організацій, підприємств є забезпечення достатнього рівня обслуговування споживачів з якнайсуворішим контролюванням сумарних витрат і стану конкурентоспроможності. Отже, час — це цикл замовлення (визначення потреби + передання замовлення + обробка замовлення + навантаження + відправка). Надійність — це безвідмовність фірми, що визначається терміном виконання замовлення, гарантією доставки й точною відповідністю кожної партії поставки заздалегідь узгодженій специфікації.

Зв'язок — це двосторонній зв'язок між замовником (клієнтом магазину) і постачальником (магазином «Паркетний світ).

Зручність — це міра гнучкості системи обслуговування споживачів. У цьому питанні магазин «Паркетний світ» має високу лояльність щодо своїх клієнтів. Замовники продукції у «Паркетному світі» мають можливість отримати безкоштовну доставку з Києва, також отримують замовлену продукцію безпосередньо біля свого будинку (оскільки магазин здійснює доставку да підїзду). Також споживачі мають змогу отримати доставку продукції у зручний для них час. Магазин має склад, де продукція може знаходитись певний час до того моменту, як знадобиться замовнику[13].

Рівень обслуговування споживачів (Ро) може бути визначений за Формулою:

                                         (3.4)

де Кг — кількість готової до поставки продукції; Кз — кількість замовленої продукції.

Для магазину «Паркетний світ» рівень обслуговування споживачів стосовно продукції, що знаходиться на складі, дуже високий. Після оформлення замовлення відразу робиться заявка на відвантаження, і продукція відвантажується та доставляється клієнту.

Наприклад, для ламінату торгівельної маркиHARO постійно підтримується достатній запас продукції по великій кількості позицій. Так, можна розрахувати рівень обслуговування останнього замовника (замовлення було оформлене 31.12.09) ламінатуHAROдубClassic:

- кількість готового до поставки ламінату складає 120 м кв;

- кількість замовлення 23,76 м кв.

Розраховуємо рівень обслуговування: 120/23,76*100%=505%, тобто можна зробити висновок, що рівень обслуговування дуже високий.

Тепер розрахуємо рівень обслуговування замовника паркетної дошкиHARO бук темний (замовлення оформлене 20.01.10):

-кількість готової до поставки паркетної дошки складає 80 м кв;

- кількість замовлення 161,67 м кв.

Розраховуємо рівень обслуговування: 80/161,67*100%=49,48%. Отже, в ціьому випадку рівень обслуговування недостатній для задоволення потреби клієнта, який змушений чекати на поставку продукції, або має відмовитись від замовлення.

Для продукції, яка не поставляється терміново (тобто не знаходиться на складі у Києві і не може бути одразу відвантажена), рівень обслуговування споживачів може визначатись як інтервал між моментом подання замовлення і моментом поставки продукції фірмою споживачеві. Для продукції, постійна наявність якої не підтримується на складі у Києві, строки постачання залежать від графіків її поставок на склад. Ці графіки формуються кожного місяця та розсилаються в усі підрозділи мережі. Якщо відбулася затримка постачання якоїсь продукції, графіки оновлюються та знов розсилаються підрозділам.

Що стосується системи управління запасами, то АВПУ використовує систему з фіксованим часом замовлення на поповнення. Але продукція по різних торгових марках у магазині «Паркетний світ» замовляється з різною періодичністю. Наприклад, продукція торгових марокHARO,Berthold, що поставляється з Німеччини, поповнюється раз на місяць. Продукція торгової маркиBarlinek (лінія по виробництву якої вже є на Україні у Вінниці), поповнюється раз на тиждень.

Розмір замовлення з фіксованим часом замовлення розраховується по формулі:

РЗ = МЖЗ –ТЗ + ОП                                            (3.5),

де РЗ – розмір замовлення у зафіксовані моменти замовлень, шт.;

МЖЗ – бажане максимальне замовлення, шт.;

ТЗ – поточне замовлення,шт.;

ОП – очікуване споживання за час.

Але дана система не підходить для ефективної роботи мережі магазинів «Паркетний світ», оскільки магазин несе значні збитки у випадку відсутності необхідної продукції, втрачає важливих клієнтів, також характер попиту дуже непередбачений. З цього можна зробити висновок, що для мережі більш сприятливою буде система з фіксованою кількістю продукції, коли постійно контролюється рівень запасів. У момент падіння кількості запасів нижче від встановленого рівня видається замовлення на поповнення запасів, причому замовляється завжди одна й та ж кількість виробів. Система управління запасами за фіксованою кількістю продукції є ефективною за таких умов, які притаманні «Паркетному світу»:

- висока питома вартість виробів, що постачаються;

- високі витрати зберігання матеріально-технічних запасів;

- високий рівень збитків у випадку відсутності запасів;

- скидка у ціні залежно від замовленої кількості;

- відносно непередбачений або випадковий характер попиту.

При розрахунку розміру замовлення у момент досягнення граничного рівня, використовується формула:

РЗ = МЖЗ – ПУ + ОП                                                  (3.6),

де РЗ – розмір замовлення у момент досягнення граничного рівня, шт.;

МЖЗ – максимально бажане замовлення, шт.;

ПУ – граничний рівень запасу, шт.;

ОП – очікуване споживання до моменту поставки, шт.[32].

Можна також прорахувати розмір оптимальної партії замовлення певного підлогового покриття для магазину.Для цього скористаємося формулою для визначення розміру оптимальної партії замовлення, яка в теорії управління запасами відома як формула Уілсона.

                                                                   (3.7),

де D - попит на товар з боку замовника на плановий період, упаковок;L - витрати на замовлення однієї партії товару (витрати на оформлення документів, транспортування), грн.;H – частка витрат на збереження одиниці товару за плановий період (від витрат на придбання одиниці товару);С - витрати на придбання одиниці товару, грн./уп.;Q- обсяг партії замовлення, уп.

Розрахуємо розмір оптимальної партії замовлення ламінованої підлоги торгової маркиHARO.

Річна потреба магазину «Паркетний світ» у ламінованій підлозі складає 480 упаковок (з врахування, що в одній упаковці 1 м2 покриття). Витрати на оформлення замовлення та транспортування складають приблизно 160 грн. Ціна 1 уп ламінату - 120 грн. Вартість зберігання 1 уп. покриття на складі складає 5 % від його вартості.

Для визначення обсягу замовлення підставимо у формулу 3.7 відповідні дані:

уп.

Графічно результати розрахунків можна представити наступним чином:

                                                                                                     Таблиця 3.11

Розрахунок витрат на реалізацію замовлення та на зберігання замовлення

Розмір

партії поставки, Q

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

Витрати

на реалізацію замовлення, грн

1920

960

640

480

384

320

274,29

240

213,3

192

174,5

160

Витрати

на зберігання замовлення, грн

120

240

360

480

600

720

840

960

1081

1200

1320

1440

Рис. 2 – Визначення оптимальної партії поставки

Таким чином, оптимальний розмір замовлення ламінованої підлоги торгової маркиHARO становить 160 упаковок.

Економічний ефект від застосування логістики виникає також від зниження транспортних витрат. Оптимізуються маршрути руху транспорту, узгоджуються графіки, скорочуються холості пробіги, покращуються інші показники використаня транспорту.

З метою мінімізації витрат керівництвом магазину розглядалось питання здійснення доставки продукції з Києва у Суми залізничним транспортом, але проаналізувавши дані таблиці 3.3, можна зробити висновки, що автомобільний транспорт має більше переваг, а головне ефективніше може задовольнити потреби споживачів, що є одним з головних чинників в діяльності салону-магазину «Паркетний світ».

                                                                                                         Таблиця 3.12

Аналіз переваг автомобільного і залізничного транспорту

критерій          оцінки

вид транспорту

Швидкість поставки

Частота відправлень

Надійність

Доступність

Вартість перевезення

Залізничний

ˇ

ˇˇ

Автомобільний

ˇˇ

ˇˇ

ˇ

ˇ

Для доставок замовленої продукції з Києва у Суми магазин «Паркетний світ» користується власним транспортним засобом або послугами перевізників: Нова Пошта, Поштово-грузовий курєр, приватні перевізники ЧП Девлиш, ЧП Кузьмін. З метою мінімізації витрат при поставках невеликої кількості продукції необхідно завжди використовувати перевізника.

Для визначення найбільш прийнятного для магазину «Паркетний світ» перевізника треба проаналізувати показники роботи автотранспортних підприємств.

  Таблиця 3.13

Загальні показники роботи автотранспортних підприємств

Показник

Перевізник

Тариф перевезення в небхідну тарифну зону при вазі до 550 кг, грн./кг

Вартість перевезення Київ-Суми (~350 км), грн

Випадки несхоронної доставки (за статистикою),%

Випадки несвоєчасної доставки (за статистикою), %

Нова Пошта

1

350

0,4

0,5

Поштово-грузовий курєр

1

350

0,6

0,6

ЧП Девлиш

1,2

420

0,8

0,2

Проаналізувавши дані таблиці можна дійти висновку, що найбільш вигідним та прийнятним для магазину «Паркетний світ» є перевізник «Нова Пошта». Отже рекомендується користуватися послугами саме цього транспортного перевізника.

Вартість кожной поїздки до Києва для магазину «Паркетний світ» коштує в середньому 700 грн (вартість пального). При цьому поки що не враховуємо витрати на заробітну платню водія, можливі поламки транспортного засобу, інш.. Максимальна вага, яку може забрати машина магазину, складає 1500 кг. Отже, наскільки б не була завантажена машина, витрати магазину на доставку складатимуть 700 грн.

Тепер розрахуємо, скільки коштуватиме доставка продукції вагою 300 кг та 1500 кг через перевізника. Для цього скористаємось даними таблиці 3.13

                                                                                               Таблиця 3.14

Тарифи на послуги транспортного перевізника Нова Пошта

Тарифна зона

1

2

3

4

5

6

Ціна за 1 кг при вазі до 550 кг, грн

0,60

0,75

1,00

1,25

1,4

1,60

При розвязанні задач треба враховувати той факт, що доставки до м. Київ відносяться до 3-ї тарифної зони.

Приклад розрахунку:вартість доставки продукції вагою 300 кг в 3-тю тарифну зону =300 кг * 1,00 грн = 300 грн. Отже, в даному випадку вигідніше скористатися послугами перевізника, та зекономити 400 грн.

          Таблиця 3.15

Вартість перевезення продукції вагою понад 550 кг

Тарифна зона

1

2

3

4

5

6

Ціна за кожний наступний 1 кг понад 550 кг, грн

0,40

0,50

0,65

1,05

1,20

1,35

Приклад розрахунку: вартість доставки продукції вагою 1500 кг в 3-тю тарифну зону = 1500 * 1 + (1500 – 550) * 0,65 = 1500 + 617,50 = 2117,50 грн.Отже, вцьому випадку користуватися послугами перевізника дуже невигідно для магазину. Вартість доставки перевізником втричі перевищує вартість доставки власним транспортним засобом. Тому даний факт завжди треба враховувати при здійсненні доставки продукції клієнтам. Таким чином, транспортування вантажу займає значну витратну частину бюджету організації. В цій сфері необхідно здійснювати постійний контроль й можливі вдосконалення, направлені в бік зменшення витрат.

Отже, оптимальні логістичні рішення дають змогу забезпечити високий рівень обслуговування клієнтів із мінімальними витратами.

Концепціюлогістикивуправлінніматеріальнимипотоками в нашій країні тількипочинаютьзастосовувати.Необхідноюумовоюуспішногоїїрозвиткуєпідготовкафахівцівналежноїкваліфікації. Одним із значних елементів логістичних систем є кадри, тобто спеціально навчений персонал, здатний з необхідним ступенем відповідальності виконувати свої функції. Логістичний підхід утворює об’єктивні засади для залучення до галузі кадрів, що мають необхідну кваліфікацію, знання та більш високий трудовий потенціал. При цьому повинні адекватно вдосконалюватися умови праці. Іншими словами, якщо немає сучасних умов праці і перспектив кар’єри, то немає й дисциплінованого, дієздатного, кваліфікованого персоналу, а тому, елемент „кадри” в логістичній системі буде так званим „вузьким місцем”. Асоціація виробників паркету України займається роботою із трудовим колективом компанії, відповідає за мотивацію персоналу, вивчає потреби організації і потреби персоналу. Здібності персоналу, які відповідали б стрімкому розвитку навколишніх подій, мають бути весь час на високому рівні. Такий рівень поки що не забезпечується. Необхідно вкладати кошти в навчання персоналу: на проведення кваліфікаційних курсів – це надасть змогу відповідати професійному рівню, гідно відповідати виникаючим потребам в суспільстві [48].

В результаті зроблених досліджень можна дійти висновку, що правильні логістичні рішення призводять до наступних результатів:потрібнийасортиментзапасівуналежномумісці,впотрібнийчас;узгодженістьроботитранспорту,щогарантуєсвоєчаснудоставкутоварувідповіднодоекономічнихвимог;синхронність дійскладськогогосподарстваіпакуваннявідповіднодовимог транспорту,щодаєзмогумінімізувативитрати,скоротити складські запасипродукції;синхронізаціюзамовленьі відвантажень.

Аналізуючи усе вищесказане можна сказати, що мета роботи досягнута, тобто на основі результатів проведеного аналізу практичної ситуації розроблено комплекс заходів щодо вдосконаленнялогістичноїдіяльності підприємства.

ВИСНОВКИ

Узв'язкуізстановленнямринковихвідносинунашійкраїніз'явивсяіставактивнорозвиватисяновийнауково-практичнийнапрямок— логістика.

Насьогодніулітературінемаєєдиного визначеннялогістики.Багатоманітністьвизначеньпоняття логістикипов'язананасампередзтим,щоеволюціонуваласамаконцепціялогістики,томуяксамевизначення,такіоб'єктидослідження логістикизмінювалисяйуточнювалисязрозвиткомринковихвідносин.

Ефективна діяльність логістичної системи покликана задовольнити потреби споживачів у найкращий спосіб, але й водночас мінімізувати витрати будь-якого підприємства.

Підприємство, діяльність якого розглянута у роботі, працює злагоджено, приносить прибуток, є організацією, що пристосовується до жорских умов сьогодення, але наряду із основними перевагами в нього є і свої недоліки. На цьомубула зосереджена увага та вирішувались шляхи удосконалення його роботи.

Однією з головних проблем логістичної діяльності магазину «Паркетний світ» виявилась проблема відсутності власного складу та вибору системи поповнення складських запасів на складі центрального офісу. Треба відзначити, що логістичні проблеми підприємства мають вирішуватись позачергово. Тому найголовніше питання у схемі роботи магазину: створення власного складу у Сумах.

Важливі функції у системі розподілу товарів виконує збутова логістика, яка охоплює процеси фізичного переміщення товарів та їх складування. Переміщення товарів може здійснюватись із використанням автомобільного, залізничного, морського, річкового, повітряного або трубопровідного транспорту, кожен з яких має свої переваги й недоліки. Потребують уваги і проблеми підтримання товарних запасів, зокрема визначення оптимального розміру замовлення та інтервалу між його виконанням.

Оптимальні логістичні рішення дають змогу забезпечити високий рівень обслуговування клієнтів із мінімальними витратами.

Апробація результатів транспортного дослідження в салоні-магазині «Паркетний світ» запланована на 2010р. Результатами запропонованих удосконалень можуть бути зріст прибутку та покращення системи перевезень. Запропонована система перевезень призведе не тільки до мінімізації витрат, а також до підвищення рівня обслуговування клієнтів, і як наслідок до розширення кількості споживачів.

Апробацію ж складського нововведення (збільшення кількості складів, використання іншої системи поповнення складських запасів) поки не вдалось відтворити, адже це потребує додаткового часу і певних зусиль. Але можна впевнено сказати, що вдосконалення логістичної системи на складі призведе до позитивних результатів: розширення клієнтської бази, розширення асортименту продукції, збільшення об’єму замовлень, а тому одержання статусу більш надійного підприємства з більшим обертом капіталу, більшими прибутками тощо.

Отже, найголовніше питання у схемі логістичної діяльності магазину «Паркетний світ» – виявлення „вузьких місць” та їх усунення. Проведений аналіз дав змогу наглядно побачити, яким чином організація може покращити свою діяльність у сфері логістики, що неодмінно призведе до збільшення розмірів прибутку, виходу на новий рівень конкурентоздатності, підвищення рівня обслуговування клієнтів, розширення кількості замовлень.

Коли ми говоримо про транспортну та складську логістику – ми говоримо про головні „артерії” фірми, які необхідно стимулювати, вдосконалювати, дбати за їх безперервну й бездоганну функціональність. За дбайливого ставлення можна досягти найкращого успіху.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. — Львів: Світ, 1995. — 296 с.
 2. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. — М.: Экономика, 1991.
 3. Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент.-М.: Аспект Пресс, 2002.-141 с.
 4. Воркут А. И. Концепция, проблемы и задачи развития логистических систем. Научно-практические семинары. К., 1998. - 131 с.
 5. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для студентов высших учебных заведений. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация „Дашков и Ко”, 2004. – 408 с.
 6. Гаджинский А. М. Практикум по логистике. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков й К°», 2003.
 7. Глобусь О. Логістика: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Економічна думка . Тернопіль, 1998. - 160 с.
 8. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 463 с.
 9. Дейян А., Троадек Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте продаж. - М.: Прогресс-Универс, 1994.
 10. Дыбская В.В. Управление складами в логистической системе. — М.: КИАцентр, 2000. — 110с
 11. Економіка підприємства. Підручник для студ. економ, вузів. / за ред. С.Ф.Покропивного. Вид 2-е перероб. і доповн. — К.: КНЕУ, 2001.
 12. Залманова М.Е. Управление системами переработки, хранения и доставки продукции: Логистическая концепция: Учеб. пос. -Саратов,1990. - 64 с.
 13. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.-284с.
 14. Калугин В.К. Логистика торгового предприятия: формирование и управление стратегией развития. - СПб., 1998. – 185 с.
 15. Козьменко С.Н., Козьменко О.В., Лукьянихин В.А., Науменкова С.В. Управление персоналом организаций (конспект лекций). – Сумы: УАБД, 1996. –с. 95-100.
 16. Козловский В.А., Козловская З.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд., доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2002. — 272 с.
 17. Корякін І.М. Транспортна система: перспективи і проблеми. // Магістраль, 1996, №5.
 18. Костоглодов Д. Д., Саввиди Й. Й., Стаханов В. Н. Маркетинг и логистика фирмы М.: ПРИОР, 2000.
 19. Крикавський Євген. Економічний потенціал логістичних систем. Львів: Держ. Університет «Львівська політехніка», 1997,168 с.
 20. Лагун М.І. Послідовність проведення комплексного аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні (укр.). 2006. № 6. C. 31-36.
 21. Ларіна Р.Р. Логістика: Навч. посіб. / Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. - 277 с.
 22.  Леншин И.А., Смольняков Ю.И. Логистика. В 2 ч.: Ч.1. — М.: Машиностроение, 1996. — 246 с.
 23. Линдерс Майкл Р., Фирон Харольд Е. Управление снабжением и запасами. Логистика: Пер. с англ. — СПб: ООО «Издательство Полигон», 1999.— 768с.
 24. Логистика. Новые принципы менеджмента и конкурентоспособности. Жерар Шевальє, Тьерри Вань, при участии Сержа Лакрампа. М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1997,110с.
 25. Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б. А. Аникина. М.: Инфра-М, 2000.
 26. Маслов Е.В.. Управление персоналом предприятия. – М.: Инфра-М, 1999 г., 295 стр.
 27. Михайлова О.И. Введение в логистику: Учеб.-метод. пособие. - М.: Дашков и К, 1999. - 103с.
 28. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник. 3-е видання. - Львів: Видавництво «Інтелект-Захід», 2005. -  276 с.
 29. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ: ДАНА, 2000.
 30. Организация и регулирование ВЭД: Учебник. – М.: «Юность». – 456 с.
 31. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.- 246с.
 32. Панаев Э.В. Особенности использования логистики в смешанной экономике // Маркетинг. - 1997. - N 3. - С.58-61.
 33. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.
 34. Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело: Учебник /Под ред. С. И. Долгова, И. И. Кретова – М.: Издательство БЕК, 1997. – 784 с.
 35. Родников А.Н. Логистика: Терминол. словарь. - М.: Инфра-М, 2000. – 340 с.
 36. Руделіус В., Азарян О.М. Маркетинг-2е видання.- К.: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008.- 648с.
 37. Сборник внешнеэкономического законодательства / Сост. К. М. Лаврова – Одесса: «Информ-Бизнес», 1996. – 232 с.
 38. Скудар Г. Стратегія піднесення конкурентоспроможності підприємства: проблеми і складові успіху. Економіка України, 2000. — №6.
 39. Семененко А.И. Логистика. Словарь и библиография: Справ. Пособие / С.-Петерб. гос. ун-т экономика и финансов. - СПб., 1999. - 67с.
 40. Смехов А.А. Введение в логистику. – М.: Транспорт, 1993. – 148с .
 41. Смехов А.А. Основи транспортной логистики. — М.: Транспорт, 1995. — 197с.
 42. Смирнов Ю.П. Задачи транспортной логистики. // Логинфо. – 1998.– с. 16-18.
 43. Транспортная логистика. – М.: Бранусс, 1996. – 145 с.
 44. Транспортная логистика: Учебное пособие. / Под. ред. Миротиной Л.Б. – М.: МГАДИ(ТУ), 1996. - 145 с .
 45. Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Мішина С.В., Борисенко І.І. Логістика: навч. посібник. - К.: Знання, 2008. - 566 с.
 46. Украинцев В. Б. Конкуренция и логистика. М.: Экспертное бюро, 1999.
 47. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании: Пер. с англ./ Под ред. В.Т. Рысина. - М.: Прогресс, 1988 . – 328 с.
 48. Храмов В. О., Бовтрук А. Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. — К.: МАУП, 2001. — С.44-48.
 49. Чудаков А. Д. Логистика: Учебник. М: Изд-во РДЛ, 2001.
 50. Шершньова З.С., Оборська С.В. Стратегічне управління. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.
 51. Шмален Г. Основы планирования сбыта // Основы и проблемы экономики предприятия. 1996.
 52. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: учебник. – Кн. 2; Подбор, обучение и развитие персонала. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.:МЗУУП, 1993. – с. 80-91.

Удосконалення логістичної системи підприємства (на прикладі магазину «Паркетний світ») на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Формування маркетингової стратегії підприємства – суб’єкта міжнародного бізнесу на прикладі ПАТ «Універмаг «Дитячий світ»»

2. Реферат Удосконалення економічного механізму розвитку підприємства (на прикладі ТОВ Агрофірма Довіра Конотопського району, Сумської області)

3. Реферат Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі Державного підприємства Млинівське лісове господарство

4. Реферат ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ РЕНДОМ І

5. Реферат Розробка інформаційної системи для забезпечення роботи сільського магазину

6. Реферат НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

7. Реферат УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

8. Реферат Удосконалення бухгалтерського обліку підприємства та міжнародна економічна діяльність ПП Стептер

9. Реферат РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «РЕГИСТР»

10. Реферат Розробка заходів удосконалення системи формування витрат завдяки розробці їх прогнозу