Новости

Діагностика інформаційного забезпечення маркетингової діяльності ТзОВ «Фудцентр»

Работа добавлена:


Діагностика інформаційного забезпечення маркетингової діяльності ТзОВ «Фудцентр» на http://mirrorref.ru

ЗМІСТ

Вступ .................   2

Розділ I

Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень

1.1.Сутність та роль інформаційного забезпечення комплексних маркетингових досліджень..............................................................3

1.2. Види маркетингової інформації та її джерела…………………

1.3. Маркетингові інформаційні системи…………………………

1.4. Інформаційні ресурси Інтернету………………………………

Розділ II

Діагностика інформаційного забезпечення маркетингової діяльності ТзОВ «Фудцентр»

2.1 Загальна характеристикаТзОВ «Фудцентр»...........................13

    2.2 Стан інформаційного забезпечення маркетингових кампаній.

    2.3  Ефективність та проблеми інформаційного забезпечення.

. .................    15

Розділ III

Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення  .................    18

3.1 Загальне бачення.

3.2 Деталізація

Висновки .................    23

Список використаної літератури .................    25

Вступ

В сучасних умовах вивченню ринків придається особливе значення. Ці дослідження є основою розроблюваної стратегії і тактики всупу і становлення на ринку, проведення цілеспрямованої товарної політики. Дослідження ринку несамоціль, а джерело інформації для прицняття ефективного управлінського рішення. Важливість цих досліджень та великі обсяги інформації ставлять ці проблеми в ряд першочергової автоматизації.

Метою даної курсової роботи – дослідити та проаналізувати сутність та значення інформаційного забезпечення маркетингових досліджень підприємства «Фудцентр» на практиці та запропонувати можливі заходи вдосконалення системи інформаційного забезпечення маркетингу для ефективної діяльності та конкурентноздатності підприємства.

Об’єктом даної роботи є ТзОВ «Фудцентр», що здійснює свою господарську діяльність в м. Луцьк.

 1. Сутність та роль інформаційного забезпечення комплексних маркетингових досліджень.

Маркетингова інформація— це структуровані дані, зібрані з метою розв'язання конкретних проблем, що сприятиме досягненню маркетингових цілей підприємства.

Ф. Котлер у своїй книжці «Маркетинг у третьому тисячолітті» зазначає, що ми ввійшли в нову добу маркетингової стратегії, ґрунтованої на інформації.

Сьогодні маркетинг перетворюється на битву за володіння інформацією. Конкуренти можуть скопіювати ваше обладнання, товар, систему управління, але їм не сила продублювати інформацію й інтелектуальний капітал компанії. Зміст інформаційної бази може стати головною перевагою компанії.

Нині маркетингова інформація — це один із найцінніших ринкових продуктів. Їїцінністьвизначається роллю, яку вона зараз відіграє. Зокрема, маркетингова інформація:

посилює  потенціал   підприємства,   підвищує  рівень   його розвитку, надаючи йому один із найважливіших за сучасних умов ресурс — інформаційний;

привертає увагу підприємства до ринкових характеристик, чим створює чітку систему координат його діяльності;

попереджає про зміни в навколишньому бізнес-середовищі, що вможливлює підприємству своєчасну адаптацію до дії сил, умов та суб'єктів ринку, а також зменшення міри невизначеності та ризику;

—доводить до керівництва підприємства параметри потреб і поведінки споживачів і таким чином сприяє формуванню маркетингових стратегій, тактик і відповідних маркетингових комплексів;

створює  передумови   щодо  формування  й   використання конкурентних переваг підприємства, підвищення його іміджу та популярності;

дає можливість аналізувати діяльність підприємства з метою підвищення ефективності його маркетингових чинників.

Маркетингова інформація — не лише цінний, а й вартісний продукт, оскільки вимагає значних витрат на збирання, інтерпретацію, збереження, захист тощо. Такі витрати можуть суттєво зрости в разі використання неякісної інформації і, відповідно, прийняття неправильних рішень. Тому зібрані масиви даних мають відповідати низці вимог, якими є:

значимість — змістовість, відповідність інформаційним потребам підприємства щодо вирішення конкурентних маркетингових проблем (допомагають розуміти ринок, ідентифікувати можливості й загрози, розробляти маркетингові плани, прогнозувати попит,  розуміти  поведінку  споживачів,  оцінювати  успішність компанії тощо);

актуальність — сучасність, відповідність реальному стану речей, можливість використання під час розв'язання маркетингових проблем, планування діяльності на майбутнє;

адаптованість — пристосованість до моделей і методів, які можна використати для  прийняття  відповідних маркетингових рішень, засобів передання, накопичення і збереження;

об'єктивність — достеменність, однозначність, відповідність реальній сутності подій, що відбуваються в навколишньому бізнес-середовищі та внутрішньому середовищі підприємства, відсутність суб'єктивних впливів на формування й інтерпретацію інформації;

конфіденційність — захищеність, неможливість несанкціонованого доступу та використання;

економічність — перевищення значення результатів від використання інформації (передусім приросту обсягів доходу від реалізації продукції підприємства) над витратами з її збирання й оброблення.

Останнім часом обсяги інформації зростають небаченими темпами. Дж. Траут наводить такі приклади:

упродовж трьох останніх десятиліть було вироблено більше інформації, ніж за попередні 5000 років;

обсяг друкованої інформації подвоюється  кожні  чотири-п'ять років;

в   одному   випуску   щотижневої   газети   "ТheNewYorkTimes" міститься більше інформації, ніж уXVII ст. пересічний житель Англії міг отримати за все своє життя;

щодня у світі виходить друком понад 4000 назв книжкової продукції;

кожен співробітник офісу використовує за рік не менш як 10 кг паперу, що вдвічі більше, ніж 10 років тому;

у Великій Британії дитина до досягнення нею 18 років ба чить близько 140 тисяч телевізійних рекламних повідомлень;

середній шведський споживач отримує щодня майже 3000 комерційних повідомлень.

Усе це є свідченням зростанням актуальності створення й використання високоефективних систем збирання, накопичення і оброблення інформації, зокрема маркетингової, а також системи маркетингових досліджень загалом.

 1. Види маркетингової інформації та її джерела

Щоб якісно проводити маркетингові дослідження, необхідно орієнтуватися і правильно використовувати багатоманіття наявної інформації. Як зазначає Ф. Котлер, кожна компанія володіє великою кількістю інформації, що розкидана по безлічі баз даних, планів, документів, голів менеджерів. Необхідно систематизувати цю безцінну інформацію, щоб полегшити управляючим пошук відповідей на питання і прийняття виваженого рішення. Деякі компанії вже ввели до своїх штатів посади віце-президентів з інформації, розвитку й інтелектуального капіталу.

Класифікацію маркетингової інформації можна подати в розрізі кількох ознак.

За призначенням маркетингову інформацію поділяють на вихідну, нормативну, контрольну й аналітичну.

Вихідна інформація призначена для конкретизації маркетингової проблеми, визначення можливостей та шляхів її розв'язання. До неї належить довідкова інформація, що міститься у публікаціях наукового характеру, прайс-листах, проспектах фірм, довідниках, класифікаторах тощо.

Нормативна інформація має на меті визначення правових, технологічних, етичних та інших меж діяльності підприємства із вирішення маркетингових проблем. До неї належать чинні закони, укази, постанови, стандарти, інструкції тощо.

Контрольна інформація призначена для констатації фактів щодо перебігу тих чи тих процесів. Це, зокрема, показники діяльності підприємства, дані щодо обсягів і асортименту споживання продукції, кількості споживачів і конкурентів тощо.

Аналітична інформація являє собою ґрунтовані на даних пропозиції щодо прийняття відповідних маркетингових рішень.

Залежно від рівня розрізняють макро- та мікропланову інформацію.

Макропланова інформація охоплює дані стосовно державної економічної політики і показників її виконання (обсяги валового національного продукту, експорту, імпорту, зайнятості населення, рівня життя тощо), демографічних, технологічних тенденцій, змін у стилі життя, політиці, законодавстві.

Мікропланова інформація — це дані щодо величини попиту і пропозиції та співвідношення між ними, показники еластичності попиту, потреб споживачів, постачальників, посередників, конкурентів тощо.

За походженням маркетингову інформацію поділяють на внутрішню та зовнішню.

Внутрішню інформацію збирають безпосередньо на підприємстві. Це різноманітні звіти (бухгалтерські, фінансові, статистичні), списки покупців, постачальників тощо.

Зовнішню інформацію формують дані, що надходять до підприємства із навколишнього бізнес-середовища (періодичні видання, результати опитувань, спостережень, звіти посередників тощо).

За періодичністю виникнення маркетингову інформацію поділяють на постійну та епізодичну.

Постійну маркетингову інформацію регулярно збирають і накопичують відповідно до перебігу тих чи тих процесів. До неї належать, наприклад, дані про відвантаження продукції споживачам, щоденний продаж товарів покупцям.

Епізодичну маркетингову інформацію становлять дані, що час під часу з'являються на підприємстві в результаті проведення опитувань, презентацій, звітів тощо.

Залежно від власності розрізняють такі види маркетингової інформації:

власність підприємства дані, зібрані безпосередньо працівниками підприємства під час проведення відповідних досліджень або придбані підприємством у інших власників (консалтингових, інформаційних, рекламних фірм);

— власність інших підприємств або держави.

Слід пам'ятати, що інформація — це товар, який завжди має власника. Неправомірне використання чужої власності може призвести до негативних наслідків.

Залежно від міри відкритості маркетингову інформацію поділяють на відкриту (доступ до неї відкритий для всіх бажаючих),

приватну (конфіденційна інформація про окремих осіб, які не бажають розголошувати її) і таємну (зокрема й на державному рівні).

Залежно від ролі в діяльності підприємстварозрізняють стратегічну і тактичну маркетингову інформацію.

Стратегічну інформацію використовують у процесах прийняття рішень стосовно того, які ринки чи стратегічні простори освоюватиме підприємство в майбутньому, яким чином воно це робитиме.

Тактичну маркетингову інформацію використовують у щоденній роботі підприємства з метою прийняття відповідних поточних рішень.

Залежно від змістувиокремлюють такі види маркетингової інформації:

фактаж       статистичні дані щодо перебігу маркетингових процесів та оцінювання результативності їх;

методи, підходи, методики       інформація щодо проведення маркетингових досліджень, обчислення показників;

ідеї, гіпотези, поняття — узагальнювальна інформація, що вможливлює правильне розуміння явищ, подій, процесів тощо.

Залежно від потреб підприємстварозрізняють інформацію стосовно навколишнього бізнес-середовища, власного потенціалу, наявних можливостей впливу на ринок, обмежень впливу маркетингового інструментарію підприємства.

Залежно від аспектів маркетингової діяльностіпідприємства вирізняють інформацію стосовно:

попиту (що саме користується попитом, коли і який він є, хто є його носіями, якою є їхня поведінка, якою є динаміка попиту);

пропозицій (які товари пропонуються, в яких обсягах, ким, де, коли);

якою мірою і за яких умов здійснюється врівноваження попиту і пропозиції;

стану ринку (ринковий потенціал, реальна місткість ринку, сегменти ринку);

споживачів  (кількість,   розташування,   характерні   ознаки, поведінка, сегменти);

цін (рівень, динаміка, еластичність);

конкуренції (кількість і сила конкурентів, стратегії конку рентної боротьби, поведінка конкурентів);

сфери    засобів    масової    інформації    (носії,    поведінка суб'єктів);

сфери розподілу (канали розподілу, посередники, відноси ни в каналах розподілу);

— макросистем (економічна, фінансова, податкова політика держави, система розподілу доходів, зовнішньоекономічні відносини, закони, норми, правила господарювання).

Залежно від часу отриманнямаркетингову інформацію поділяють на первинну (дані, що їх збирають спеціально для розв'язання наявної проблеми), та вторинну (зібрану раніше з метою розв'язання інших проблем).

Переваги та недоліки первинної і вторинної маркетингової інформації наведено у табл. 1

Таблиця 1

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПЕРВИННОЇ І ВТОРИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Види маркетингової інформації залежно від часу отримання

Переваги

Недоліки

1.  Первинна                   2.  Вторинна

Цілеспрямованість, конкретність, надійність, відповідність методології збирання. Низька вартість, швидкість отримання, велика кількість, комплексність.

Тривалість збирання, високі витрати, потреба у висококваліфікованих інтерв'юерах. Загальний характер, застарівання, невідома методика збирання

Переважну частину вторинної маркетингової інформації, як правило, отримують шляхом вивчення різних видань. Частка отримуваної за рахунок цього інформації у середньому становить 50 %, а в деяких дослідницьких лабораторіях — до 70 %. Уряд Японії ще 1957 року організував Японський науково-технологічний інформаційний центр, який щорічно аналізує 11 000 часописів, зокрема 7000 зарубіжних, 15 000 технічних звітів і доповідей, розсилає понад 500 000 резюме [64, с. 150].

Під час маркетингових досліджень використовують такіджерела інформації:

—друковані видання: періодика (див. далі), монографії, огляди ринків, довідники, статистичні збірники, звіти урядових агенцій, асоціацій, аналітичні огляди;

матеріали спеціальних досліджень, здійснюваних консалтинговими, аудиторськими,  рекламними,  інформаційними  фірмами;

довідки офіційних організацій, експортерів, торговельних представників, представників фірм, посередників;

внутрішня інформація підприємства: звіти підприємства та його підрозділів;

матеріали   виставок,  ярмарків,   конференцій,   презентацій, днів відкритих дверей;

електронні носії інформації (Internet);

балансові звіти,  каталоги, проспекти, прайс-листи  інших підприємств та організацій;

суб'єкти ринку: покупці, споживачі, конкуренти, постачальники, посередники;

неформальні джерела (чутки).

 1. Маркетингові інформаційні системи

У своєму інформаційному забезпеченні підприємства, як правило, наражаються на такі проблеми:

дефіцит  потрібної  інформації,   що   унеможливлює дослідження маркетингових ситуацій, прийняття відповідних рішень;

наявність непотрібної інформації, що невиправдано збільшує її кількість, ускладнює пошук, збереження й використання необхідних даних;

розпорошення інформації за різними підрозділами підприємства, що ускладнює її пошук, зумовлює дублювання її збирання;

приховування об'єктивної інформації службовцями підприємства з метою відволікання уваги керівництва від недоліків у їхній роботі;

надходження важливої інформації із запізненням через тривалий період виконання проектів маркетингових досліджень;

неможливість визначення повноти і точності наявної інформації.

Розв'язанню цих проблем значною мірою може сприяти створення відповідних інформаційних систем, серед яких найвідомішими нині є маркетингові інформаційні системи та системи прийняття рішень.

Маркетингова інформаційна система— це сукупність формалізованих процедур і методів, призначених для регулярного й планомірного отримання, аналізу, збереження та поширення необхідної інформації особам, які відповідають за підготовку і прийняття маркетингових рішень на підприємстві.

Концепцію маркетингової інформаційної системи унаочнює рис. 2.1. Згідно з цією концепцією маркетингова інформаційна система складається з чотирьох підсистем:

 1. підсистема внутрішньої інформації:містить дані бухгалтерської та статистичної звітності, дані щодо портфеля замовлень, кількості споживачів, обсягів виробництва і збуту товарів, наявності товарів на збутових складах тощо;
 2. підсистема зовнішньої інформації:набір методів і процедур збирання первинної інформації, перелік її джерел, дані про поточні події, що відбуваються в навколишньому бізнес середовищі;
 3. підсистема  маркетингових досліджень:спеціальні   під розділи та виконавці, які організовують збирання й аналіз інформації, забезпечують виконання відповідних дослідницьких проектів;
 4. маркетингова аналітична підсистема:відповідне обладнання та програмне забезпечення, за допомогою якого акумулюється й інтерпретується маркетингова інформація, надаються відповідні звіти менеджерам, які відповідають за прийняття маркетингових рішень.

Рис.1.1. Концепція маркетингової  інформаційної системи підприємства

Успішна й результативна робота маркетингової інформаційної системи підприємства багато в чому залежить від правильного її конструювання. Вихідним моментом такого конструювання є ідентифікація споживачів інформації (менеджерів, які відповідають за прийняття маркетингових рішень) та визначення їхніх інформаційних потреб (видів інформації, її змісту та форм надання). Саме від цього залежить визначення кола необхідної зовнішньої та внутрішньої інформації, способів її збирання, збереження, захисту та доступу до неї.

Найбільш трудомістким є останній етап — розробка та налагодження відповідних комп'ютерних програм, за допомогою яких оброблятиметься маркетингова інформація, формуватимуться відповідні таблиці, діаграми, графіки тощо, які менеджери використовуватимуть для прийняття управлінських рішень.

Незважаючи на свою прогресивність маркетингові інформаційні системи мають низкунедоліків.Це, зокрема:

   стандартизований характер інформації, що надається мене джерам для прийняття відповідних рішень (хоча керівники різних підрозділів і рівнів мають різні інформаційні потреби);

   неможливість діалогу менеджерів із інформаційною систе мою, а відтак і більш чітке пристосування змісту й форми інфор мації, що надається, до своїх потреб;

   інформація, що надається менеджерам, уможливлює розв'я зання лише структурованих проблем, тобто чітко осмислених і зрозумілих;

— тривалість створення маркетингових інформаційних систем, унаслідок чого інформація, що ними надається, може не відповідати поточним проблемам;

   обмежене коло інформації, що її можуть надавати ці систе ми; недостатня гнучкість їх;

   потреба у штаті програмістів, які мають постійно працюва ти зі створення програмного забезпечення відповідно до змін по треб в інформації.

Більш прогресивними, з огляду на це, єсистеми підтримки рішень.Вони являють собою інформаційні системи, що дають змогу менеджерам, які приймають рішення, безпосередньо взаємодіяти з базами даних і моделями аналізу в діалоговому режимі.

Системи підтримки рішень містять:

  систему даних: процеси збирання та методи збереження да них, що надходять з внутрішніх та зовнішніх джерел;

  систему моделей: процедури, що дають змогу користувачам оперувати даними з метою прийняття відповідних рішень;

—  діалогову систему: програмне забезпечення з управління й реалізації діалогового режиму з метою задоволення інформаційних потреб.

Зараз інформацію визначають як один із найважливіших ресурсів підприємства. Витрати на отримання інформації, обмін нею з партнерами, моніторинг навколишнього бізнес-середовища постійно збільшуються. Разом із тим сучасні технології забезпечують значне спрощення системи отримання й оброблення інформації, автоматизацію багатьох інформаційних процесів і, таким чином, з одного боку, збільшують досяжність інформації, а з іншого — сприяють зниженню комунікаційних витрат, що створює передумови для стрімкого розвитку підприємства.

Отже, зрозуміло, що кожному підприємству для ефективної діяльності на ринку потрібна інформаційна система, яка міститьдані про споживачів, конкурентів і постачальників. До того ж вона має забезпечувати зворотний зв'язок підприємства зі споживачами та споживача з підприємством, а також надавати споживачеві можливість бути партнером компанії.

Вирішити проблему створення дієвої системи інформаційних зв'язків підприємства, безпосереднього надходження релевантної та своєчасної інформації можна шляхом запровадженнясистеми управління взаєминами з клієнтами(англ. СRМCustomerRelationshipManagment).Вона являє собою категорію програмних продуктів підприємства, за допомогою яких здійснюють управління всіма аспектами взаємин із клієнтами. Призначення цих систем — сприяти встановленню тривалих взаємин із покупцями, тобто перетворювати задоволених покупців на лояльних. Інформацію про покупців збирають служби збуту, маркетингу, обслуговування і підтримки; після введення її зберігають у централізованому банку даних. Програми можуть виконувати функції пошуку даних, підтримуючи систему управління збутовими можливостями.

СRM-системи допомагають відповісти на такі питання:

  □ чи будуть досягнуті цілі з обсягу продажу у даному періоді;

  □ які угоди для цього треба підписати;

  □ хто останній контактував із конкретними покупцями.

СRМ-системи здебільшого призначені для підвищення операційної ефективності підприємства (рис. 1.2).

операційна ефективність

СRМ-система

стратегічне позиціювання

(інший, відмінний

від конкурентів спосіб роботи,

що забезпечує споживачам

найбільшу вигоду)

централізація даних про покупців і управління нею;

автоматизація роботи торгового пер соналу, управління каналами прогнозування;

управлінняcall-центром;

диспетчеризація, управління сервісною службою;

управління маркетинговими каналами;

управління каталогами та конфігурацією товарів;

управління контентом;

управління маркетинговими кампаніями

Рис. 1.2. Операційна ефективність СRМ-систем [10, с. 116]

1.4. Інформаційні ресурси Інтернету

Нині всесвітня комп'ютерна мережа Інтернет перетворилася на потужне джерело інформації стосовно різних сфер життя суспільства. Саме тому проблемі використання інформаційних ресурсів Інтернету під час проведення маркетингових досліджень приділяють неабияку увагу. В маркетингових дослідженнях Інтернет можна використовувати за двома головними напрямами: для збирання первинної та вторинної інформації. Питання збирання первинної інформації ми розглядатимемо далі, коли висвітлюватимемо методи опитування, що їх застосовують для збирання такого виду інформації. Зауважимо лише, що останніми роками опитування за допомогою електронних засобів зв'язку (через Інтернет абоe-mail) набувають дедалі більшої популярності. Ще одним перспективним напрямом застосування ресурсів Інтернету є опитування методом фокус-груп через Інтернет, який ми також розглянемо окремо.

Отже, зараз ми детальніше спинімося на другій складовій використання інформаційних ресурсів Інтернету під час проведення маркетингових досліджень — збиранні вторинної інформації.

У цьому разі серед основних переваг використання інформаційних ресурсів Інтернету зазвичай вирізняють високий рівень охоплення різнопланової інформації, швидкість доступу до неї та можливість доступу до спеціальних комп'ютеризованих або онлайнових баз даних. Своєю чергою, з-поміж таких джерел корисної інформації виокремлюють спеціальні ділові довідники, дані з перепису населення, з ринкових тенденцій у певній галузі, характеру конкурентної боротьби, статистичні дані тощо.

У цьому переліку окрему групу становлять спеціальні комп'ютерні бази даних. Вони забезпечують швидкість доступу (в онлайн режимі через Інтернет) не лише до окремих публікацій, а й до значних масивів спеціалізованої ділової інформації. Така інформація може бути спеціально підібраною, що є вельми корисним на етапі планування маркетингового дослідження, бо забезпечує чітку постановку його проблеми, формування вибірки тощо. Існують такі види їх:

 спеціальні бази даних статистичної інформації;

 бібліографічні бази даних добірок спеціальних публікацій;

 довідкові бази даних підприємств, установ та організацій;

  бази даних результатів проведених маркетингових досліджень;

■ інші спеціалізовані бази даних.

Особливо цінними ці бази даних стають у разі проведення міжнародних маркетингових досліджень, пов'язаних із відповідними витратами на пошук такої інформації.

Практика застосування інформаційних ресурсів Інтернету вможливила формулювання низки порад щодо ефективного використання їх:

 1. Інтернет-статті й аналітичні звіти є особливо корисними для визначення сегмента ринку, його тенденцій, проблем розвитку. Спеціальні пошукові портали забезпечують пришвидшення, спрощення, а відтак — здешевлення процедури пошуку їх.
 2. Для визначення міри зрілості ринку корисними можуть бути спеціальні форуми й обговорення спеціалістів, потенційних споживачів, партнерів і конкурентів.
 3. Для визначення місткості ринку слід аналізувати ключові слова запитів споживачів щодо певного продукту, марки чи товарної категорії. Такий підхід є доречним для оцінювання рівня конкуренції.
 4. Для визначення вартості виходу на ринок корисним може стати аналіз контекстної реклами (тобто оплачуваних посилань у перших результатах пошуку у відповідних системах). Вважається, що цей показник може виступати індикатором потенційних витрат на брендинг.
 5. Для визначення міри проникнення конкурентів на ринок аналізують їхні бізнес-моделі. Корисним є також аналіз веб-сайтів конкурентів у плані партнерства їх з іншими сайтами Інтернету.
 6. Визначення ринкової частки конкурентів можна оцінити шляхом аналізу ефективності його веб-сайту.
 7. З метою оцінювання потенційного попиту на продукт компанії ефективно використовувати директ-маркетингові розсилки у виглядіe-mail.
 8. Сам веб-сайт компанії має слугувати потужним віртуальним тестовим механізмом щодо її продукції та маркетингових заходів.

Загальна характеристикаТзОВ «Фудцентр»

ТзОВ “Фудцентр” -  це Компанія, що консолідує світові

інноваційні напрямки в галузі продуктів здорового харчування і

забезпечує їх розвиток на території України.

ТзОВ “Фудцентр”  - це Компанія,що виготовляє традиційні

продукти харчування виключно на натуральних інгредієнтах (традиції по новому).

Місія:

«Ми покращуємо життя людей, надаючи можливість

споживати здорові продукти.»

Цінності:

Від щирого серця

Щоб бути першим

Інноваційно

З бездоганною якістю

та високою прибутковістю

Стратегія розвитку:

Лідер ринку продуктів здорового харчування України

Цілі:

Виведення на національний та міжнародний ринки продукції здорового харчування.

Формування культури здорового харчування в Україні.

Систематичне збільшення об’ємів продажу.

Забезпечення якості продукції, яка б відповідала міжнародним стандартам.

Інформування широкого кола споживачів про переваги продукції, шляхом проведення рекламних кампаній.

Лідери компанії:

Голова правління ДКЗ: Трофимук Р.В.

Керівник напрямкуPL:Харевич О.А

Директор департаменту маркетингу:  Щур Н.В.

Директор департаменту продажів: Ружицький А.С.

Керівник відділуPR: Ковалевська О.П.

Потужності ТзОВ «Фудцентр»:

1. Демидівський консервний завод

Вид діяльності: виробництво натуральних соків, фруктових снеків та горіхових сумішів

Підприємство функціонує з 1968 р.

Введено в експлуатацію5цехів.

 • Підприємство володіє оригінальною технологією виробництва чіпсів.
 • Для виробництва відбираються лише найкращі яблука елітних сортів Джонатан та Голден.
 • Фруктові снеки виготовляються без додавання олії, солі тощо.
 • Виробництво 100% натуральних соків відбувається на сучасному устаткуванні та за інноваційними технологіями, що  відповідають екологічним стандартам.
 • Виготовляються соки без цукру, без консервантів із натуральним цукрозамінником  стевією.
 • Асортиментна лінійка соків складається із фруктів та овочів, що вирощуються на Волині.
 • Спеціалісти підприємства здійснюють постійний суворий контроль якості на всіх етапах виробництва.

Адреса підприємства: смт Демидівка, Рівненської обл.

2. Кондитерська фабрика “Ольвія-Віта”

Вид діяльності: виробництво кондитерських виробів .

Введено в експлуатацію 4 цехи

Кількість  працюючих  - 52

Річний  обсяг  виробництва – більше  3 млн. грн.

 • Асортиментна лінійка здорового харчування складається із сухофруктів глазурованихна  фруктозі  (без використання цурку) під    ТМ  “Здорові традиції” та драже  горіхів  в глазурі.
  • Спеціалісти підприємства здійснюють постійний суворий контроль якості на всіх етапах виробництва.
   • Забезпечується висока якість продукції, що відповідає визнаним міжнародним стандартам та конкурентна ціна

        Адреса підприємства:   ТзОВ  «Ольвія - Віта», Україна 79056, м. Львів, вул. Бескідська, 41.

Торгові марки:

Маркетингова політика просування:

PR (локальні ЗМІ)

Локальна радійна реклама

Візуальна реклама

Трейд-маркетингові заходи

Інформаційний супровід (POS -матеріали)

Дослідження ринку

Канали продажів:

 1. На полицях діабетичного харчування.
 2. На дисплеях здорового харчування у торгових точках, категорії В
 3. На “торцях здорового харчування” мережі “НК”
 4. На фірмових стійках “здорового харчування” у мережевому роздрібу, категорія А
 5. Лінійний роздріб для загальних категорій (окрім діабетичного харчування)

Цільова аудиторія

 1. Чоловіки та жінки від 35 років і старші, корті хворі на цукровий діабет та які входять до групи ризику (люди схильні до повноти, люди, що маютьпідвищений вміст цукру)Генеральна сукупність: 5% населення України.

II.    Це активні, цілеспрямовані люди, новатори, які турбуються про власне здоров’я та розуміють як його підтримувати. Переважно це - чоловіки та жінки віком 25-45рр., які проживають в містах України, чисельністю понад 50 тис. чоловік, та мають дохід середній та вище середнього.

Соки

Справжні свіжо видушені, 100% натуральні.

Виготовленні за традиційною рецептурою з екологічно чистої сировини, без домішок,  барвників та консервантів. Розлиті у склотару об'ємом 1л.

Без цукру, низькокалорійні: ВСЬОГО 4ккал.

Соки містять стевію, унікальну рослину – природного замінника цукру.

Асортиментна лінійка

 • Березовий сік зі стевією
 • Березовий сік зі стевією та ромашкою
 • Березовий сік з м’ятою
 • Яблучно - морквяний сік
 • Яблучний сік
 • Яблучно - виноградний сік
 • Яблучно-березовий сік
 • Березово-шипшиновий сік

Олія

Отримана за унікальною технологією, методом холодного віджиму, із екологічно чистої натуральної сировини

Містить життєво необхідні вітаміни.  Об'єм 250 та 500 мл.

А як відомо, цінність рослинних олій визначається наявністю у них цих жирних кислот. Вони особливо важливі для здоров’я печінки, серця, мозку і сітчатки очей, так як живлять і відновлюють ці органи. Жирні кислоти практично складають 25% від маси кожного з цих життєво-важливих органів.

Асортиментна лінійка

 • Олія з грецького горіха
 • Гарбузова олія
 • Арахісова олія

Яблучні чіпси

Готуються без смаження, відтак - відсутній холестерин та канцерогени, використовується дбайливий режим сушіння, що дозволяє зберегти всі корисні елементи свіжого яблука.

Яблучні чіпси містять збалансований набір вітамінів (А, С, В1, В2, В5); та мікроелементів, таких як залізо, кальцій, магній та калій. Втамовують голод. Підвищують життєвий тонус організму, знімають втому, покращують розумову діяльність, зміцнюють імунітет, сприяють правильному росту та розвитку дітей, регулюють процеси травлення, виводять токсини. а також завдяки вмісту фруктози, замінюють солодощі. Ідеально підходять для дієтичного харчування і лікувальних дієт. Дієтологи рахують, що яблучні чіпси особливо корисно поєднувати з горіхами. Вага: 25 г.

Асортиментна лінійка

 • Яблучні чіпси кисленькі.
 • Яблучні чіпси солоденькі.

Солодку медову траву СТЕВІЮ можна вживати без  обмежень, орієнтуючись лише на потребу організму в солодких продуктах, 1 кг сухого листа стевії заміняє 30 цукру.

        Вживання стевії здійснює на організм людини гіпотензивну, протимікробну, дезинтоксикаційну, загально тонізуючу дії, її можна вживати: як засіб при боротьбі з зайвою вагою, з метою покращення функціонування органів кишково-шлунквого тракту, як косметичний засіб.

        Серед інших рослинних підсолоджувачів, смак стевії вважається найбільш приємним та близьким по смаку до сахарози та при цьому екстракт стевії  є не калорійним.

        Стевія: має високий коефіцієнт солодкості, низьку енергетичну цінність, стійка при нагріванні, легко розчиняється та дозується, утилізується без включення інсуліну, не здійснює шкідливого впливу на організм.

 - натуральний цукрозамінник на основі листя стевії медової.

Форма випуску – 40 стіків по 1 г.

Фіточаї

Звичка закінчувати сніданок, обід чи вечерю філіжанкою ароматного чаю з'явилася в людей настільки давно, що зараз уже й ніхто не задумується, коли саме це сталося. Тому чай був і залишається одним з самих ходових споживчих товарів.

Асортиментна лінійка

 • Фіточаї     каркаде зі стевією.
 • Фіточай каркаде з глодом.
 • Фіточай каркаде з шипшиною.
 • Фіточай каркаде зі звіробоєм.
 • Фіточай зелений глід та м`ята.
 • Фіточай зелений лимонник та меліса.

Печиво багате на стевію, лецитин, пектин та білок. В них нема ні єдиного грама білого цукру і ніяких хімічних добавок!

        Стевія – володіє унікальними лікувальними та смаковими властивостями, здатними відновити порушені обміни речовин в організмі, підвищити енергетичний рівень, сповільнити процеси старіння, захистити організм від шкідливої дії зовнішнього середовища, гармонізувати функціонування всіх систем організму, та має при цьому приємний солодкуватий присмак.

        Лецитин – забезпечує харчування нервової системи, в тому числі мозку. Стимулює засвоєння вітамінівA,D, іK, підвищує опір організму дії токсичних речовин.

        Продукти харчування збагачені пектином позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту та всієї системи травлення.

        Білок – це джерело енергії, що підтримує м'язову масу , сприяє нарощенню м'язів. Білок належить до життєво важливих речовин без яких неможливе життя, ріст та розвиток організму.

Асортиментна лінійка:

 • Шоколадне в темній глазурі;
 • Топлене молоко в шоколадній глазурі;
 • Кокосове.

Серія    цукерок

        Це  традиційні   сухофрукти,  глазуровані   кондитерською глазур'ю на  фруктозі .   Сухофрукти та горіхи   курага,  чорнослив , фундук, волоський горіх  відомі   споживачам   своєю корисністю.

Фруктоза - найбільш поширений природний цукор. У вільному вигляді вона присутня майже  у всіх солодких ягодах і плодах. Найбільша перевага фруктози полягає в тому, що при рівній з цукром калорійності (380 ккал/100 г) вона в 1,6-1,8 раз солодше. Завдяки цьому,  понижується  калорійність продуктів, що дуже важливо для хворих з ожирінням, атеросклерозом та ішемічною хворобою серця, що мають зайву вагу.

        Вага  нетто  - 250 грам .

Асортиментна лінійка

 •  Чорнослив   глазурований  на фруктозі
 •  Курага  глазурована  на фруктозі
 •  Чорнослив  з горіхом   глазурований на  фруктозі
 •  Курага  з горіхом  глазурована  на фруктозі
 •  Волоський горіх  глазурований   на фруктозі
 •  Чорнослив з фундуком  глазурований  на  фруктозі

Завдяки   короткій термічній обробці, хлібці зберігають всі властивості  „живого” зерна,   відповідно,   вони місять  природні вітаміни  B1, B2, B5, РР, А,  Е,  макро -  та мікроелементи  К, Са, Mg, P, Fe.

        За рахунок великого вмісту клітковини, цей продукт  - прекрасний ентеросорбент, який  виводить  шлаки з організму та сприяє  обміну речовин. Хлібці - цілком готові до споживання  як самостійна страва,  а також  з чаєм, кавою, молоком, соком,  та бульйоном.

        Хлібці «Сrispy»  - здорова альтернатива булкам та хлібові.

        Вага  - 100 г

Асортиментна лінійка

 • Хлібці  пшеничні
 • Хлібці   пшенично- рисові
 • Хлібці   пшенично-гречані
 • Хлібці  пшенично-вівсяні
 • Хлібці  пшенично житні

Обсяги реалізації 2008 (II), грн.

Партнери:

2.2 Стан інформаційного забезпечення маркетингових кампаній

Як і кожна фірма, підприємство або компанія „Фуд-центр” зацікавлений в ефективному керуванні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, потрібно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу й успішно управляти перетворенням у життя маркетингових зусиль. В умовах ринку недостатньо опиратися на інтуїцію, судження керівників і фахівців і минулий досвід, а необхідно одержувати адекватну інформацію до і після прийняття рішень.На характер прийнятих рішень впливає велика кількість факторів. І головне навіть не в кількості, а скоріше те, що більшість із них важко передбачити. Поводження конкурентів, часто виходить за рамки традиційних схем. Ситуація ускладнюється тим, що система керування маркетингом функціонує в реальному масштабі часу. Для зменшення ступеня невизначеності й ризику підприємство повинне мати надійну, у достатніх обсягах і своєчасну інформацію.

Для виконання завдань аналізу, планувань, виконання планів і контролю,ТзОВ"Фуд-центр"створив власний спеціальний відділ маркетингових досліджень, що підпорядковується вже існуючому відділенню маркетингу. Роль відділу маркетингових досліджень укладається у визначенні потреб в інформації для керування, її одержанні й своєчасному наданні відповідним менеджерам. Необхідні відомості одержують із внутрішньої звітності фірми, маркетингових спостережень, досліджень і аналізу даних. Обов’язками даного відділу є:

Проведення досліджень споживачів продукції;

моніторинг конкурентів;

стратегічний аналіз умов діяльності;

інформаційне забезпечення маркетингових рішень.

Частота проведення досліджень зумовлюється потребою в певній інформації. Але навіть якщо все йде нібито по плану, кожна компанія, націлена на зростання свого прибутку, повинна проводити планові маркетингові дослідження. У випадку діяльності ТзОВ «Фуд центр», коли виробництво продукції знаходиться на початковій стадії – стадії ідеї,  коли вторинної інформації обмаль, або вона не може відповісти на поставлені питання, чи відповідає лише частково, первинна інформація є гострою потребою, а маркетингові дослідження є просто необхідними для планування діяльності. Саме цим і зумовлене те, що за рік свого існування ТзОВ «Фудцентр» провів три дослідження (анкетування) і одну фокус-групу.  Відповідальність щодо організації, проведення маркетингових досліджень, та аналізу отриманої інформації покладалася на відділ маркетингових досліджень та відділення маркетингу загалом.

Таблиця 2.1. Основні методи маркетингових досліджень

Найчастіше під проведенням маркетингового дослідження розуміють саме збір первинної інформації. Методи збору первинних даних, у свою чергу, діляться на методи збору якісних даних, методи збору кількісних даних і так звані mix-методики.

     Один з підрозділів первинних даних - якісне дослідження. Якісне дослідження відповідає на питання «як» і «чому». Даний тип досліджень дозволяє отримати дуже докладні дані про поведінку, думку, погляди, відносини дуже невеликої групи осіб. Отримані дані не можуть бути виражені кількісно, проте дають хороше уявлення про образ думок споживачів. Якісні дослідження незамінні при розробці нових товарів, рекламних кампаній, вивченні іміджу фірм, торгових марок і рішенні інших схожих задач.

Основні методи якісних досліджень:фокус-групи, глибинні інтерв'ю, аналіз протоколу.

2.1.1.Фокус-група є груповим інтерв'ю, що проводиться модератором у формі групової дискусії за наперед розробленим сценарієм з невеликою групою «типових» представників частини населення, що вивчається, схожих по основних соціальних характеристиках.

2.1.2.Глибинне інтерв'ю -слабоструктурована особиста бесіда інтерв’юера з респондентом у формі, спонукаючій останнього до докладних відповідей на питання, що ставляться.  Як правило, глибинні інтерв'ю використовуються для вирішення тих же завдань, що і фокус групи, а саме:

 • вивчення поведінки споживачів, їх відносини до товарів, компаній, марок;
 • розробка нових продуктів, оцінка концепції нового продукту (його упаковки, рекламної кампанії і т. п.);
 • отримання попередньої реакції споживачів на різні маркетингові програми.

2.1.3.Аналіз протоколу проходить в приміщенні супермаркету (магазину тощо) в ситуацію ухвалення рішення про покупку, в процесі якого він повинен детально описати всі чинники, якими він керувався при ухваленні цього рішення. Інтерв'ю проходить у вигляді вільної бесіди на тему, що цікавить дослідника, в ході якого дослідник отримує від респондента дуже докладну інформацію про причини його дій, про ставлення до різних питань.

       Аналіз протоколу застосовується для складання моделі ухвалення рішення про покупку. Як правило, цей метод використовується при аналізі рішень:

 • ухвалення яких розподілене за часом, - наприклад, при рішенні про покупку будинку. В цьому випадку дослідник збирає в єдине ціле окремі рішення, що приймаються на окремих етапах;
 • процес ухвалення яких дуже короткий. В цьому випадку метод аналізу протоколу як би уповільнює швидкість ухвалення рішення. Наприклад, купуючи жувальну гумку, люди зазвичай не замислюються щодо цієї покупки, і аналіз протоколу дає можливість розібратися в деяких внутрішніх аспектах подібних покупок.

Кількісне дослідження відповідає на питання «хто» і «скільки». Даний тип досліджень, на відміну від якісного, дозволяє отримати виражену кількісно інформацію по обмеженому кругу проблем, але від великого числа людей, що дозволяє обробляти її статистичними методами і поширювати результати на всіх споживачів. Кількісні дослідження допомагають оцінити рівень популярності фірми або марки, виявити основні групи споживачів, об'єми ринку і т.д. Основні методи кількісних досліджень - це різні види опитів і аудит роздрібної торгівлі (retail audit). Опит припускає з'ясування думки респондента по певному кругу включених в анкету питань шляхом особистого або опосередкованого контакту інтерв’юера з респондентом. Аудит роздрібної торгівлі включає аналіз асортименту, цін, дистрибуції, рекламних матеріалів в роздрібних точках по досліджуваній товарній групі.

2.2.1.Опитування припускає з'ясування думки респондента по певному кругу включених в анкету питань шляхом особистого або опосередкованого контакту інтерв'юєра з респондентом. Опитування полягає у зборі первинної інформації шляхом прямих питань щодо рівня знань, ставлення до продукту, переваг і купівельної поведінки. Опитування можуть розрізнятися:

 • за способом контакту з респондентом: особисто, по телефону, поштою (зокрема по електронній) і через Internet;
 • за типом респондентів: опит фізичних осіб, опит юридичних осіб, опит експертів;
 • по місцю проведення опиту: удома, в офісі, в місцях продажів;
 • за типом вибірки: опит репрезентативної або цільової вибірки.

2.2.1.1.Особисте інтерв'ю (face-to-face). Опитування у формі особистої бесіди між інтерв’юером і респондентом. Особисте інтерв'ю незамінне у тому випадку, коли респонденту в ході опиту необхідно пред'явити значний об'єм наочної інформації.

2.2.1.2.Телефонне опитування. Один із самих оперативних і недорогих  методів, який дозволяє дізнатися думки різних груп населення практично з будь-яких питань.

2.2.1.3.Поштове опитування. Метод полягає у розсилці анкет і отриманні на них відповідей поштою. Поштове опитування не вимагає великого штату інтерв’юерів, але вимагає професійного підходу до створення вибірки.

2.2.3.Retail Audit (аудит роздрібної торгівлі) - це дослідження, що включає аналіз асортименту, цін, дистрибуції, рекламних матеріалів в роздрібних точках по досліджуваній товарній групі. Аналіз результатів аудиту роздрібної торгівлі дає якнайповнішу і адекватнішу характеристику як стану і руху ринку в цілому, так і тенденцій по його окремих позиціях - структурних і географічних сегментах ринку, торгових марках і т.д. Дослідження по методу Retail Audit включає розробку анкет, формування вибірки торгових точок, підготовку інтерв’юерів, безпосередньо саме дослідження і подальшу обробку і аналіз даних. Аудит роздрібної торгівлі дозволяє отримати інформацію про те, які марки продукту представлені у продажу, наскільки вони доступні (тобто чи у всіх магазинах представлені), за якою ціною і в яких об'ємах продаються. За допомогою цих даних можна:

 • визначити об'єм і долі ринку;
 • провести порівняльний аналіз різних товарів і різних учасників ринку;
 • виявити незайняті ніші і розробити нові продукти;
 • скоректувати позиціонування такою, що існує і розробити основу позиціонування нової продукції.

2.3.Mix-методики - змішані методи досліджень, включають переваги якісних і кількісних методів.

Основні види mix-методик: hall-тести, home-тести і mystery shopping.

2.3.1.Hall-test - метод дослідження, в ході якого досить велика група людей (до 100-400 чоловік) в спеціальному приміщенні тестує певний товар і/або його елементи (упаковку, рекламний ролик і т. п.), а потім відповідає на запитання (заповнює анкету), що стосуються даного товару.

Для проведення hall-тесту представники потенційних споживачів запрошуються в спеціальне приміщення («hall»), обладнане для дегустації товарів і/або перегляду реклами, де їм надають можливість протестувати даний товар (або подивитися рекламний ролик) і потім пояснити причину вибору тієї або іншої марки товару або розповісти про реакцію на рекламу. Виділяють наступні типи тестування:

«сліпе» (без оголошення марки продукту) і «відкрите» тестування;

«оцінне» (один товар) і «порівняльне» (декілька аналогічних товарів). Даний метод застосовується:

 • для оцінки споживчих властивостей товару по різних тестованих характеристиках з метою їх поліпшення;
 • при тестуванні елементів рекламних звернень для оптимізації рекламної кампанії;
 • для отримання інформації про поведінку споживачів (визначаються критерії вибору, частота і об'єм споживання марок товарної групи, що вивчається).

2.3.2.Home-test - аналогічний hall-тесту, з тією лише різницею, що тестування товару відбувається в домашніх умовах (вдома у респондента). Використовується цей метод при необхідності тривалого тестування товару. В ході тесту група споживачів тестує певний товар в домашніх умовах (використовуючи його за призначенням), заповнюючи при цьому спеціальну анкету. Home-test багато в чому схожий з hall-тестом, але використовується при необхідності тривалого тестування товару (протягом декількох днів). Респондентам, що відносяться до цільової групи, пропонують протестувати в домашніх умовах який-небудь продукт або декілька продуктів (звичайно це продукти частого або повсякденного використання). Як правило, упаковка товару не містить назви торгової марки . За декілька днів використання даного товару респондент відповідає на питання анкети, яка визначає ставлення респондента до даного продукту (іноді - в порівнянні з іншими продуктами). Метод home-тестів використовується для:

 • рішення задач по позиціонуванню нового товару, що відноситься до певної товарної групи;
 • перевірки сприйняття споживчих властивостей товару;
 • виявлення недоліків і переваг товару в порівнянні з аналогами інших виробників;
 • визначення оптимальної ціни товару й інших характеристик.

2.3.3.Mystery Shopping - метод досліджень, що припускає оцінку рівня обслуговування за допомогою фахівців, виступаючих в ролі підставних покупців (замовників, клієнтів і т. п.).

При продажі послуг якість обслуговування є найважливішим критерієм, по якому клієнти оцінюють компанію. Mystery Shopping дозволяє оцінити роботу персоналу з погляду споживача і своєчасно прийняти заходи по поліпшенню якості обслуговування. Крім того, Mystery Shopping дозволяє виробникам певного товару оцінити роботу персоналу роздрібних торговців з цим товаром (наявність на складі, презентація і т. п.).

Відділ маркетингу ТзОВ Фудцентр вибрав анкетування і фокус-групу основними видами маркетингових дослідження через оптимальне співвідношення: затратність – користь. Нижче наведені розроблені анкети, результати та висновки.

Дослідження по продуктах діабетичного харчування.

Анкета

1. Які перераховані нижче продукти Ви споживаєте? ЯК часто?

ПРОДУКТИ

1 раз в 1 тиждень

1 раз в 2 тижні

1 раз в 3 тижні

1 раз в місяць

Рідше

1.

Шоколадна фруктозі

2.

Вафлі на фруктозі

3.

Печиво без цукру

4.

Крекер без цукру

5.

Цукрозамінники

6.

Халва на фруктозі

7.

Фіточай

8.

Кава

9.

Сухофрукти

10.

Сухофрукти глазуровані на фруктозі

11.

Хлібці хрусткі

12.

Льодяники (сорбіт або фруктоза)

13

Мармелад (сорбіт або фруктоза)

14

Інше (вкажіть)

2.При купівлі продукту для Вас важливо?(відзначте не більше трьох варіантів)

1.Відсутність консервантів

2. Відсутність цукру

3. Склад продукту

4. Термін зберігання

6. Зручність упаковки

7. Привабливість упаковки

8. Обєм упаковки

9. Ціна продукту.

10. Виробник

11. Торгова марка

4. Що ці продукти  повинні містити: (назвіть два найважливіших компоненти)

1.Вітаміни

2. Мінерали

3. Цукрозамінники

4. Мікроелементи

5. Натуральні складники

6. Здорові бактерії

7. Інше____________________________

5. Де, зазвичай Ви купуєте продукти харчування?

1. Супермаркети

2. Магазини біля дому

3. Кіоски

4. Ринки

5. Аптеки

6. Інше____________________________________________

6. В торговій точці продукт шукаєте на..?

1.Спеціально обладнаній діабетичній поличці

2. Окремому стелажі для діабетичного харчування

3. Загальній полиці

4. Полиці з дієтичним харчуванням

5. Полиці з здоровим харчуванням

6. Інші (вкажіть)___________________

     7. Які торгові марки продуктів діабетичного харчування Вам відомі?

______________________________________________________________________________

8. Які продукти Ви хотіли б купувати, але їх не має на ринку?

1._______________________

2._______________________

3._______________________

9. З яких джерел Ви дізнаєтесь про новинки продуктів харчування?

1. Преса

2. Телебачення

3. Інтернет

4. Відгуки знайомих, друзів, сімї

5. Рекомендації лікарів

6. Реклама

 1. 10. Ваш рід занять(зазначте всі варіанти, які Вас стосуються)Керівник установи, організації чи окремого підрозділу.
 2. Працівник освіти або культури, медичний працівник.
 3. Інженерно-технічний працівник.

 1. Підприємець
 2. Працівник торгівлі, побутового обслуговування населення.
 3. Працівник будівельної галузі, транспорту, зв’язку.
 4. Військовослужбовець, працівник МВС, СБУ.
 1. Студент, учень.
 2. Робітник підприємства.
 3. Домогосподарка.
 4. Пенсіонер.
 5. Тимчасово непрацюючий
 6. Інше_________________

                                                            Ваша стать: 1. Жіноча13. Ваш місячний дохід (на 1 члена сімї, грн.)

11. Ваш вік                                                               2. Чоловіча500 - 800

 1. До 20 р.                                                                                                              800-1200
 2. 20  - 29 р.                                                                                                           1201- 1700
 3. 30  -  39 р.                                                                                                          1701-2500
 4. 40  - 50  р.   5. 50 років і старше                                                                     2500 і більше.

Метод:       інтерв’ю  «обличчям до обличчя»

Генеральна сукупність:жителі міста Луцьк, хворі на діабет та ті що входять в групу ризику 6 тис. (наближено)

Вибіркова сукупність:50респондентів

Вибірка:репрезентативна чисельність населення для цільової групи

Цільова група:  чоловіки та жінки віком від 30 р. і ст., які хворі на цукровий діабет та які входять в групу ризику (люди, схильні до повноти або входять в групу ризику)

Похибка:mах похибка вибірки 5%

Мета дослідження: зрозуміти харчовий раціон цільової аудиторії, відношення людей до продуктів, продуктових категорій.

Ціль дослідження:

1)Визначити продукти, які купує цільова аудиторія.

2)Де купують, як часто, скільки готові платити за ці продукти.

4) Визначити основні вимоги до продуктів, які споживає цільова аудиторія.

5) Окреслити коло продуктів, яких не має в продажі, але які цікавлять цільову аудиторію.

6) Окреслити цільову аудиторію

Продукти, які найчастіше вживають люди хворі на діабет

Торгові точки, в яких найчастіше респонденти купують продукти

Місця продажів

Фактори, які впливають на вибір продукту

Продукти не повинні містити

Продукти повинні містити

Джерела, з яких респонденти черпають інформацію про продукти

Дослідження по продуктах здорового харчування.

Метод:       інтерв’ю  «обличчям до обличчя» в магазинах та на вулицях міст

Генеральна сукупність:жителі міста Луцьк –180 тис.

Вибіркова сукупність:300 респондентів

Вибірка:репрезентативна чисельність населення в даних містах для цільової групи

Цільова група:жінки та чоловіки, що купують для себе та своєї сім’ї продукти здорового харчування, віком від 18 до 50 років.

Чоловіки

Жінки

Вік

Кількість

Вік

Кількість

18-23

18

18-23

36

24-29

28

24-29

46

30-39

30

30-39

61

40-50

23

40-50

57

Всього:

100

Всього:

200

Похибка:mах похибка вибірки 5%

Контроль проведений відділом маркетингу за вказаними інтерв’юерами телефонними номерами та особистий контроль.

Мета дослідження: дослідити уявлення споживача про ринок здорового харчування м. Луцьк.

Ціль дослідження:

1)Визначити продукти, які люди сприймають як продукти здорового харчування?

2)Зібрати основні вимоги споживачів до продуктів здорового харчування: що повинні містити або виключати продукти здорового харчування.

4) Зрозуміти чому люди купують продукти здорового харчування .

5) Визначити основний сегмент споживачів продуктів здорового харчування.

6) Оцінити скільки люди готові платити за продукти здорового в порівнянні з звичайними.

7)Оцінити як часто люди готові купувати здорові продукти та де саме.

АнкетаТел.: респондента_________________

1. Чи знаєте Ви що таке продукти здорового харчування?

  1. Так

  2. Ні (кінець інтервю)

2. Чи є зараз в продажі продукти здорового харчування?

    1.Так

2. Ні(перехід до питання №3)

3. Назвіть ці продукти?

     ______________________________________________________________________________________

4. Що відмінного, на Вашу думку, мають продукти здорового харчування, від звичайних продуктів?

_____________________________________________________________________________________

5. Продукти здорового харчування, на Вашу думку, не повинні містити:(назвіть два найважливіших компоненти)

1. Консервантів

2. Цукру

3. Солі

4. Холестерину

5. Барвників

6. Нітратів

7. Пестицидів, гербіцидів

8. Ароматизаторів

9. Інше____________

6. Продукти здорового харчування, на Вашу думку, повинні містити: (назвіть два найважливіших компоненти)

1.Вітаміни

2. Мінерали

3. Цукрозамінники

4. Мікроелементи

5. Натуральні складники

6. Здорові бактерії

7. Інше____________________________

7. Чи купуєте Ви цілеспрямовано для себе (сімї) продукти здорового харчування?

 1. Так
 2. Ні (перехід до питання №10)

8. В якій пропорції Ви купуєте для себе (сімї) продукти здорового харчування?

1. Купую лише продукти здорового харчування.

2. 80 % продукти здорового харчування

3. 60 % продукти здорового харчування

4. 40 % продукти здорового харчування

5. 20 % продукти здорового харчування

6. Купую, але дуже рідко.

9. Де, зазвичай Ви купуєте продукти здорового харчування?

1. Супермаркети

2. Магазини біля дому

3. Кіоски

4. Ринки

5. Інше____________________________________________

10. Чому Ви купуєте ці продукти?(назвіть два найважливіших варіанти)

1. Турбуюсь про власне здоров’я

2. Порада лікарів

3. Порада друзів, сімї

4. Це відповідає моєму стилю, модно

5. Масові продукти, які зараз є на ринку дуже низької якості

6. Можу собі дозволити якісніше харчуватись

7. Вони покращують моє здоров’я

11. Скільки мають коштувати продукти здорового харчування в порівнянні із звичайними?

1. В одну ціну

2. Дорожче на 10%

3. Дорожче на 20%

4. Дорожче на 30%

5. Ціна не має значення.

12. З яких джерел Ви дізнаєтесь про продукти здорового харчування?

1. Преса

2. Телебачення

3. Інтернет

4. Відгуки знайомих, друзів, сімї

5. Рекомендації лікарів

6. Реклама

13. Ваш рід занять(зазначте всі варіанти, які Вас стосуються)

 1. Керівник установи, організації чи окремого підрозділу.
 2. Працівник освіти або культури, медичний працівник.
 3. Інженерно-технічний працівник.

 1. Підприємець
 2. Працівник торгівлі, побутового обслуговування населення.
 3. Працівник будівельної галузі, транспорту, зв’язку.
 4. Військовослужбовець, працівник МВС, СБУ.

 1. Студент, учень.
 2. Робітник підприємства.
 3. Домогосподарка.
 4. Пенсіонер.
 5. Тимчасово непрацюючий
 6. Інше_________________

14. Ваш вік

 1. 18  - 23 р.
 2. 24  - 29 р.
 3. 30  -  39 р.
 4. 40  - 50  р.

15. Ваша стать

 1. Чоловіча.
 2. Жіноча.

16. Ваш місячний дохід, грн.

 1. 500 - 800
 2. 801- 1200
 3. 1201- 1700
 4. 1701 – 2500
 5. 2501- 5000
 6. 5001 і більше

17.Чи є у Вас діти?

1. Ні             2. Так

Висновки

 • Переважна більшість споживачів переконана, що має змогу сьогодні купити продукти здорового харчування (92%:8%). А 75 % респондентів їх купує.
 • Цілеспрямовано люди готові купувати продукти здорового харчування, усвідомлюючи їхні переваги маючи орієнтовно 30-40рр.
 • Це покоління, яке буде лояльним до цих продуктів завжди, - тобто чисельність цільової аудиторії буде зростати.
 • Сьогодні жінки  більш схильні купувати продукти здорового харчування ніж чоловіки, але враховуючи психосоціальні фактори, прогнозується зменшення цієї різниці.
 • Дохід цих людей від 2500 грн. в місяць на працюючого чоловіка.
 • Цікаво, але фактор наявності дітей не є достатньо значимим, - тобто люди, які не мають дітей теж можуть бути активними споживачами.
 • За родом діяльності, споживачі пзх – це швидше всього працівники освіти, медицини, торгівлі, керівники середньої ланки.
 • 35%  опитаних респондентів вважають,  що за ціною пзх не повинні відрізнятись від звичайних, готові платити на 10% дорожче 16% респондентів на  20% дорожче – 15% респондентів.
 • Отже, для споживача цілком приємливо буде купувати ці продукти в роздрібі на 15% дорожче звичайних.
 • Місця продажу, де цільова аудиторія буде шукати та купувати пзх – це 52% супермаркети, 33 % ринки, решта розподіляється між лінійним роздрібом.
 • Факторами, які впливають на рішення купівлі є відгуки або рекомендації друзів та лікарів та інформація отримана з преси та телебачення.
 • Найбільш значимими мотиви, які  стимулюють купівлю продуктів пзх є турбота по власне здоров'я (сім’ї) та можливість його покращення. Вагомими також  є поради значимих людей.
 • Близько 50% респондентів готова купувати пзх у пропорції 60:40 в порівнянні із звичайними, звичайно потрібно зробити похибку на соціальну значимість , але тенденція до переваги цих продуктів є і досить суттєва.
 • І найголовніше, продукти здорового харчування в людей це ФРУКТИ, ОВОЧІ.
 • Це 100% НАТУРАЛЬНІ ПРОДУКТИ ІЗ ЗБЕРЕЖЕНИМИ ВІТАМІНАМИ, які не містять  КОНСЕРВАНТІВ ТА БАРВНИКІВ.

Дослідження продажі «Фрутічіпс»

АНКЕТА

1. Як давно Ви замовляєте «Фручіпс»:

а) 2-3 місяці;  в) 2-3 тижні

б) 1 місяць:  г) 1 тиждень

2. Кількість продукції, яку Ви замовляєте?________________________________

3. Як часто Ви замовляєте «Фручіпс»:

а) 1 раз місяць;  в) 2 рази в тиждень;

б) 2 рази в місяць: г) частіше ніж 2 рази в тиждень

4. Хто частіше за все купує «Фручіпс»:

а) «Мама»;  в) Молодь (чол., жін..);

б) Дитина:

5.Покупці самостійно цікавляться «Фручіпс», чи Ви   інформуєте їх про продукт та спонукаєте до купівлі:

а) самостійно;

б) я інформую їх про можливість купівлі в нашому магазині фруктових чіпсів.

6.Чи брали ВИ участь в акції 10+2(10 пачок купуєте, - 2 отримуєте в подарунок)

а)так;

б)ні.

7. Що на Вашу думку необхідно було б покращити в продукті, щоб зробити його більш привабливим для покупця.

Висновки

Із 15 досліджуваних торгових точок, чіпси «Фручіпс» продавалися лише в шести.

Як давно Ви замовляєте «Фручіпс»

3 трт – місяць тому

3 трт – тиждень тому

Кількість продукції, яку Ви замовляєте

4 трт – по 10 пачок

2 трт – 2-4 пачки

Як часто Ви замовляєте «Фручіпс»:

Всі – 2 рази в місяць

Хто купує:молодь та діти.

Споживачі не питають про продукт, продавці  самі інформують про “Фручіпс”

Акція:із 6 трт, де була присутня продукція, в акції беруть участь 2 трт

Листівки у трт - відсутні

Висновки

Із 18 досліджуваних торгових точок, чіпси «Фручіпс» продавалися в одинадцяти

Як давно Ви замовляєте «Фручіпс»

3 трт – місяць тому

8 трт – тиждень тому

Кількість продукції, яку Ви замовляєте

5 трт – по 10 пачок

2 трт – 2-4 пачки

4 трт – по 20 пачок

Як часто Ви замовляєте «Фручіпс»:

Всі – 2 рази в місяць

Хто купує:найчастіше мами для дітей

Споживачі не питають про продукт, продавці  самі інформують про “Фручіпс”

Акція:із 11 трт, де була присутня продукція, в акції беруть участь 8 трт

Листівки у присутні лише в одній трт

В 3 трт не було продано жодної пачки

Погане розміщення продукту

Фокус-група «Фручіпс»

Метод дослідження:метод якісного дослідження –фокус група. Вибірка: 13 респондентів, жителів м. Луцька Стать: 6 чоловіків, 7 жінок.  Вік: 22 – 38рр.  Мета:  “зняти”образ продуктута візуальне бачення упаковки, оцінити існуючий продукт “Фручіпс”, зрозуміти з чим його готові споживати, де і за якою ціною купувати. Гіпотези:  Велика кількість людей сприймає “Фручіпс” не як чіпс, а як сухофрукт. Дизайн упаковки: кольорова гамма, шрифти,  надписи, зображення продукту  не виправдовує очікуваннь споживача. Ринкова вартість продукту

Фручіпс” не відповідає ціні,  за якою споживач готовий купувати продукт.

План проведення:   1 етап:  Смакові вподобання та предмет сприйняття.  2 етап:  Визначення та вибір візуального напису назви продукту.  3 етап:  Вибір кольорової гами упаковки.  4 етап: Визначення ідеального образу продукту.  Тестування існуючої упаковки.

1 етап:  Смакові вподобання та предмет сприйняття.Механіка проведення : Перед респондентами на тарілках продукт без упаковки. Модератор просить визначити, що це за продукт.Асоціації, які викликає продукт:Домашній продукт, пиво, листя, компот, пироги з яблуками, літо, природа, осінь.Асоціації смакуСмаки: різке, гостре, кисле.Механіка проведення : Перед респондентами на тарілках продукт без упаковки. Модератор просить  продегустувати продукт та визначити, що це таке.Що це так і як воно називається?Основні варіани:Яблучні чіпси ( 7 респондентів), Сухофрукти (6 респондентів)Додаткові:Сушені яблука, Яблучні пластівці, Солодкі чіпси,Хрумкі  яблука, Сухарики,Солодкі яблучні чіпси.Чим відрізняються від чіпсів?                           Чим відрізняються від сухофруктів? Є кісточка                                                                                              Тонші Не має спецій та добавок                                                                   Сухіші Солодкий, кислий смак                                                                       Хрумкіші Не солоні                                                                                               Легші Натуральні                                                                                            Світліші по кольору Хочеться пити, але не пиво З вітамінами Можна робити компот ( компот дома варять всі)

В чому родзинка цього продукту? ЗдоровіЧисті без хіміїПриродаОсобливий смак

Респондентам  найзручніше було б купувати продукт в …

 • Супермаркеті 100%
 • Ларьок 80%
 • Магазин 30%
 • Базар (можливо) 30%

Полиці на яких шукали б продукт:

 • Біля сухофруктів 55%
 • Біля пластівців, мюслів 30%
 • Біля чіпсів 25%е в супермаркеті)

Основна ідея продукту:

“Перебити” голод, для заспокоєння.

Смакові рекомендації:

Кислі – кисліші

Яскравіший смак

В шоколаді

Побажання щодо дизайну:

Білий та жовтий кольори не гармонують

Прописати на упаковці склад продукту

Об’ємніша пачка (більш “надута”)

Різна вага пакування

Застібка для відкривання упаковки

2 етап:  Визначення та вибір візуального напису назви продукту.Механіка проведення :Респондентам було запропоновано 27 різних шрифтів, методом попарного вибору, було визначено два, котрі найвдаліше підходили для назви “Фручіпс”. (Респонденти не мали змоги порівняти з надписом на упаковці)

Шрифти, які обрані для назви продукту.            Шрифт з упаковки.

3 етап:  Вибір кольорової гами упаковки.)

       Механіка проведення :Респондентів просили визначити колір, який асоціюється з кислими чіпсами та з солодкими чіпсами.

Асоціації: Кислі - Зелений 9 Жовтий 5

                  Солодкі - Червоний 11 Оранжевий 6  Жовтий 5 Синій 1.

Механіка проведення :Респондентам було запропоновано 40  різних кольорів, методом попарного вибору, було визначено кольори, котрі найвдаліше підходять , на думку респондентів для упаковок солодких та кислих чіпсів.

 КИСЛІ

СОЛОДКІ

4 етап: Визначення ідеального образу продукту.  Тестування існуючої упаковки.Механіка проведення :Респондентів просили визначити значимі для них, при купівлі продукту, критерії та характеристики. Для кожного  критерію чи характеристики модератор підбирав антонім, створюючи семантичну матрицю для дослідження. Критерії для аналізу: Яскрава………….Бліда Видно, що всередині……….Не видно, що в середині Об'ємна ……………..Не об'ємна Міцна………..Не міцна Однотонна ………Кольорова Герметична………..Не герметичнаЗа цією матрицею, респонденти сформували образ ідеальної упаковки та прорангували упаковки “солоденьких”  та “кисленьких” чіпсів (див. табл. 1)

Ціна упаковки “Фручіпс” Респонденти готові купувати яблучні чіпси “Фручіпс” за ціною від 1.50 до 2.50 грн.

Зразкиупаковокяблучнихчіпсівна

Висновки та рекомендації:

 • Споживач не має однозначної позиції щодо чіткого  визначення  категорії  продукту.  Найбільш ймовірними для нього – це: чіпси та сухофрукти.
 • Щоб уникнути цієї “плутанини” потрібно присвоїти товару більше характеристик тієї категорії, з якою ми хочемо ідентифікувати  продукт.
 • Якщо це чіпси, - то продукт має мати наступні характеристики: не мати кісточки (яблучної серцевини) , смак має бути більш насиченішим (можливо з додаванням натуральних спецій), продукт красивіший за формою та обов'язково хрумким.
 • При рефреші упаковки та розробці програми просування акцент варто ставити на наступних факторах : здорові, чисті без хімії, природність, особливий смак.
 • Однозначності не має і стосовно продукту-супутника.  Респондент не визначився (50:50) чи хочеться продукт запивати чи ні. Якщо ж запивати то чим???  Банальні відповіді: чай, кава, молоко свідчать проте, що респонденти не знають, або ж їм важко визначити з чим.
 • Однозначно, що не з пивом, як інша снекова група. Проте дуже дивно, що респонденти не згадали соки, бермікси тощо. Отже, культуру споживання потрібно формувати, або позиціонувати на перших етапах як самодостатній продукт. Це підтверджує бажання їсти продукт  “просто так”.
 • Найкращі ситуації споживання продукту: дома біля телевізора, просто іти їсти, перекус під час роботи. Цікаво що ті, хто приймає рішення про купівлю купували б дітям (чи готові їх купувати діти самостійно, потрібно ще досліджувати), вагітним жінкам, та жінкам, що годують немовлят.
  • Купували б цей продукт в супермаркеті або в кіосках “десь по дорозі”. Хоча, де шукати, на яких поличках респондент чітко не уявляє, можливо біля снеків, можливо біля чіпсів, можливо пластівців, мюслів. Тому найкраще це визначити  експериментуючи викладкою в різних категоріях.
  • Щодо упаковки та  візуалізації продукту. Найголовніше, “Фручіпс” не готові купувати за його реальною вартістю (2.90 грн.), максимально продукт оцінили в 2,50. Це підкреслює просту тезу, продукт не виглядає на свій ціновий сегмент.
  • Варто переглянути форму упаковки: споживач хоче бачити її більш повнішою та більшою.
  • Подобається в упаковці міцність та герметичність. Респонденти виявили бажання отримати в упаковці прозоре віконечко, але оскільки зовнішній вигляд продукту їм не дуже подобається цим побажанням можна знехтувати.
  • Логотип торгової марки “Фручіпс” відповідає очікуванням споживача (шрифт підібрали дуже подібний).
  • Стосовно кольорової гамми, то кисленькі найкраще пакувати в травянисто- зелену упаковку, солоденькі в жовто-червону.  Жовтий має бути теплим, в жодному разі не лимонним (кислий).
  • Упаковка має бути швидше яскравою, ніж блідою та кольоровою. ніж однотонною.
  • Технічної та маркетингової інформації на упаковці повинно бути менше, але вона повинна бути більш інформативною, читабельною.
  • Необхідно правильно розставити приорітети та пропорції: БРЕНД, СУБРЕНД, НАЗВА, СМАК.
   • Якщо зображати  на упаковці продукт, то він повинен бути “чіпсом, а не сушеним яблуком ”. Зразки подачі яблучних чіпсів можна побачити на вищевказаних упаковках.
   • Яблука, якщо їх зображувати на упаковці,  повинні відрізнятись. Мається на увазі кислі від солодких.
   • Яблука, якщо їх зображувати на упаковці,  повинні відрізнятись. Мається на увазі кислі від солодких.
    • Плівка для пакування повинна бути більш сучаснішою “моднішою”, можливо не глянцевою, а навпаки – матовою.
    • Для визначення цільової аудиторії: стать, вік, рід зайнять потрібно провести кількісне дослідження.

 1. Ефективність та проблеми інформаційного забезпечення.

Ефективністьмаркетингового дослідження залежить від правильності поставлених завдань, компетентності того, хто це дослідження проводить, від вчасної та достовірної інформації.Переглянувши результати даних досліджень, порівнявши їх із цілями, які ставилися, можемо зробити висновок, що інформаційне забезпечення маркетингових досліджень є прийнятним. Але якщо брати до уваги, що компанія проіснувала недовго, продукція попри свою інноваційність, актуальність і велику популярність на Заході так і почав приносити доходів виникає ряд очевидних питання стосовно ефективностіінформаційного забезпечення цих досліджень і правильності підходу взагалі.

Основними проблемами можна вважати:

- Недостатні капіталовкладення (середній бюджет дослідження: до 1500 грн.)

- Недостатня кількість опитаних та географія проведення досліджень (все той же бюджет, адже дослідження проводилися у мережі супермаркетів «Наш Край», що є частиною корпорації Вол вест-груп, до якої входить і Фуд-Центр, в той час як нас цікавили і пересічні перехожі).

- Недостатня кількість проведених досліджень безпосередньо до початку випуску продукції (як показала фокус-група).

- Недостатня кількість і якість вторинної інформації.

Розділ 3 Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення.

3.1 Загальне бачення.

Оскільки основна проблема полягала у бюджетуванні досліджень, планування просто не мало права на помилку. Затримка у проведенні досліджень, або не проведення їх взагалі призвело до ряду помилок, які потрібно було усувати негайно. Для прикладу потрібно було терміново робити рестайлінг бренду «Фручіпс». Але для цього мало просто розробити кілька варіантів упаковки. Потрібно також протестувати її, опитавши певну кількість людей.

Також хочу відмітити, що випуск нової лінійки соківJoli зі стевією також не увінчався успіхом. Продаж практично не було, виробництво ставало збитковим. На мою думку слід було провести негайну дегустацію, щоб вивести найбільш оптимальний смак соку, адже стевія це дуже специфічний продукт, який не всім прийдеться до смаку.

Щодо такої проблеми як відсутність вторинної інформації, то тут також є кілька вирішень:

Відвідування тематичних виставок;

Налагодження зв’язків із закордонними виробниками, з метою перейняття досвіду;

Поїдка закордон, або у великі міста України з метою купівлі зразків імпортної продукції.

Що стосується конкретно проведення маркетингових досліджень то я пропоную наступний план, розрахований на 3 місяці.

Дослідження

Метод

Місце проведення

Бюджет (грн)

Лінійка соків Joli

Дегустація

Внутрішньо-корпоративне

Затрати на виготовлення зразків

Дизайн чипсів

Анкетування із демонстрацією

Супермаркети міста

2500

Чаї

Кабінетне дослідження, виїзд до супермаркетів

офіс, супермаркет

затрати на дорогу

3.2 Деталізація.

Дегустація соківJoli.

  Цілі дегустації:

 1. Відібрати постійний асортимент
 2. Вибрані позиції «дотягнути по смаках»

Місце проведення: велика конференц-зала Вол вест-груп.

Присутні: 30 незаангажованих робітників корпорації (здебільшого працівники відділівIT-технологій, відділу збуту, бухгалтерії).

Проходитиме у два етапи, через великий асортимент продукції, відібраної для дегустації.

Етап 1. Дегустація соків без вмісту стевії з метою відібрати постійний асортимент.

Оцініть за 10 бальною шкалою наступні продукти

Сік яблучний

Сік яблучно-аличовий

Сік яблучно-чорносмородиновий

Сік яблучно-вишневий

Сік яблучно-шипшиновий

Смак

Запах

Колір

Побажання

Етап 2. Дегустація соків із різним вмістом стевії з метою відібрати оптимальний смак. Для цього технолог виготовить соки з різними варіантами пропорцій соку, стевії.

Оцініть за 10 бальною шкалою наступні продукти

Назва

Вміст соку

Вміст стевії

Смак

Запах

Колір

Разом

Побажання

Яблучний 5 (1)

100%

0.4 кг/1т.

9

8

8

25

Яблучний 5 (2)

100%

0.3 кг/1т.

9

8

7

24

Яблуко-шипшина 6 (1)

70%/30%

0.2 кг/1т.

7

5

3

15

Яблуко-шипшина 6 (2)

70%/30%

0.3 кг/1т.

7

7

8

22

Яблуко-шипшина 6 (3)

70%/30%

0.4 кг/1т.

6

4

2

12

Яблуко-смородина 4 (1)

70%/30%

0.4 кг/1т.

8

7

9

24

Яблуко-смородина 4 (3)

90%/10%

0.4 кг/1т.

2

3

5

10

Результати, отримані в ході даних дегустацій сформують уявлення про смакові

уподобання потенційних споживачів, а також допоможуть зробити правильне рішення щодо планування асортименту соківJoli.

Дослідження по упаковці яблучних чіпсів «Фручіпс».

Метод: інтерв’ю  «обличчям до обличчя»

Генеральна сукупність:жителі міста Луцьк, покупці супермаркетів «Наш Край», «Там Там», «Фуршет», «Салют», «Сільпо».

Вибіркова сукупність:500респондентів

Вибірка:репрезентативна чисельність населення для цільової групи

Цільова група:  чоловіки та жінки віком від 15 до 45рр.

Похибка:mах похибка вибірки 5%

Мета дослідження: вибрати концепт упаковки для яблучних чіпсів

Ціль дослідження:

1)Виявити основні переваги та недоліки упаковки

2)Визначитись із концепцією упаковки.

Анкета

1. Яку з представлених упаковок яблучних чіпсів Ви купили б для себе (сімї)?

(обведіть)І    ІІ   ІІІ

2.Чим подобається\не подобається упаковка?(запишіть)

І___________________________________________________________________________

ІІ____________________________________________________________________________

ІІІ__________________________________________________________________________

3. Яка інформація на упаковці для Вас найважливіша?

(не більше трьох варіантів)

1. Торгова марка(Фручіпс)5. Рекомендовано лікарем

2. Назва продукту (Солоденькі)    6. Назва категорії (яблучні чіпси)

3. 100 % натуральний продукт    7. З найкращих сортів яблук

4. Без барвників, консервантів

4. Ваш рід занять(зазначте всі варіанти, які Вас стосуються)

Керівник установи, організації чи окремого підрозділу.

Працівник освіти або культури, медичний працівник.

Інженерно-технічний працівник.

Підприємець

Працівник торгівлі, побутового обслуговування населення.

Працівник будівельної галузі, транспорту, зв’язку.

Військовослужбовець, працівник МВС, СБУ.

Студент, учень.

Робітник підприємства.

Домогосподарка.

Пенсіонер.

Тимчасово непрацюючий

Інше_________________

5. Ваш вік6. Ваша стать7. Ваш місячний дохід (на 1 члена сімї, грн.)

1. До 20 р.1. Чоловіча                       1. 500-800

2.  20  - 29 р                           2. Жіноча                              2.801 –1200

3. 30 - 39 р.                                                                 3.1201- 1700

4.  40 - 50  р.                                                                         4. 1701 – 2500

5.  50 і ст.                                                                              5. 2500 і більше

Висновки:

         В даній курсовій роботі я дослідила та проаналізувала сутність та значення інформаційного забезпечення маркетингових досліджень підприємства «Фудцентр» на практиці та запропонувала можливі заходи вдосконалення системи інформаційного забезпечення маркетингу для ефективної діяльності та конкурентноздатності підприємства.

Як показала дана курсова робота – для успішного ведення бізнесу  необхідно не тільки уміти виготовляти якісні продукти, але і знати, кому вони необхідні, чому, для яких цілей.  Для цього проводяться маркетингові дослідження.

Правильне розуміння споживачів надають суб'єктам ринку можливості:

- прогнозувати їх потреби;

- виявляти продукти, що мають найбільший попит;

- покращувати взаємини з потенційними споживачами;

- набувати довіри споживачів за рахунок розуміння їх запитів;

- розуміти, чим керується споживач, ухвалюючи рішення про придбання продуктів;

- встановлювати, хто і яким чином робить вплив на вироблення і ухвалення рішення про придбання продуктів;

- виробляти відповідну стратегію маркетингу і конкретні елементи найбільш ефективного комплексу маркетингу;

- створювати систему зворотного зв'язку із споживачами продуктів;

- налагоджувати ефективну роботу з клієнтами в цілому.

Таким чином, стає очевидним, що маркетингова діяльність неможлива без якісної, актуальної, а головне достовірної інформації. Адже саме від поінформованості залежить правильне чи неправильне прийняте рішення і планування в цілому.

Список літератури

 1. "Основи маркетинга" Ф. Котлер, М., 1995 740 с.
 2. Тренінг “Інтгровані маркетингові комунікації”, бізнес-тренер: Костянтин Друян.
 3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2002.–752с.
 4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: 2000. – 464 с.
 5. Маркетинговые исследования: Сборник статей по теории и практике маркетинговых исследований. /Под ред. Е.В. Ромата – Харьков, 2001. – 352 с.
 6. ."Маркетинг" Дж. Р. Еванс, Б. Берман, М.," Економіка", 1990 325 с.

Діагностика інформаційного забезпечення маркетингової діяльності ТзОВ «Фудцентр» на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Аналіз роботи ТОВ Житомирський м’ясокомбінат та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві

2. Реферат Бізнес-план - як інструмент стратегічного планування маркетингової діяльності підприємства

3. Реферат Проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств

4. Реферат АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5. Реферат Дослідження фінансового забезпечення діяльності територіального органу Пенсійного фонду

6. Реферат Придбання досвіду створення прикладного програмного забезпечення для Windows, забезпечення взаємодії додатка з маніпулятором миша, з використанням алгоритмічної мови Cі++

7. Реферат СТАНДАРТИЗОВАНІ МОВНІ ВИРАЗИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МОВЛЕННЯ

8. Реферат ТЕОРЕТИЧНА І ПРАВОВА БАЗА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

9. Реферат ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

10. Реферат МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА –СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ