Новости

Характеристика властивостей форм вартості грошей

Работа добавлена:


Характеристика властивостей форм вартості грошей на http://mirrorref.ru

Зміст

Теоретична частина...............................................................................................3

10. Характеристика властивостей форм вартості грошей................................3

58. Поняття грошової маси..................................................................................4

88. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту.........................................6

Практична частина............................................................................................... 7

Задача № 7..............................................................................................................7

Задача № 10............................................................................................................9

Задача № 19............................................................................................................7

Список літератури.................................................................................................12

Теоретичначастина

10.Характеристикавластивостейформвартостігрошей.

Значеннягрошей,їх місце в економічний системі полягає в тому, що гроші виступають в якості реального зв'язку між товаровиробниками. Вони дозволяють визначити ефективність функціонування господарського механізму.

Процес еволюції та становлення грошей представляє собою розвиток форм вартості, тобто розвиток мінової вартості.

Перша форма - проста, або випадкова форма вартості властива низькому рівню розвитку продуктивних сил. При натуральному господарстві надлишок продукції виникав лише періодично, час від часу. Товари, які вироблялися в надлишку, випадково змінювали свою вартість через посередництво іншого товару (наприклад, одна вівця дорівнювала одному мішку зерна). Мінова вартість при такому обміні могла часто змінюватися в часі і просторі. Однак вже в цій простій формі вартості були закладені основи майбутніх грошей.

Повертаючись до нашого прикладу, для скотаря вівця важлива не як споживча вартість, а як вартість, що виявляється тільки на ринку. Йому потрібна споживча вартість зерна. На ринку товар (в даному випадку вівця) шукає свого антипода і грає активну роль, бо скотар прагне знайти зерно в обмін на свій товар. Зерно служить формою вартості вівці, тобто пасивно відображає суспільну працю витрачену на вирощування вівці. Отже, зерно стає зовнішнім проявом суспільної праці, тобто еквівалентом, і знаходиться в еквівалентній формі вартості.

Еквівалентна форма вартості має наступні особливості:

- споживча вартість товару-еквіваленту (зерна) служить формою прояву своєї протилежності - вартості товару (вівці);

- індивідуальна праця, витрачена на виробництво товару-еквіваленту (зерна), виражає свою протилежність - суспільну працю;

-  конкретна праця, закладена в товарі-еквіваленті (зерні), служить формою прояву абстрактної праці.

Друга форма – розгорнута форма вартості. З подальшим розподілом праці і зростанням виробництва все більше продуктів - товарів надходить на ринок. Один товар зустрічається при обміні з великою кількістю інших товарів-еквівалентів. Наприклад, один мішок зерна дорівнює:одній вівці,одній сокирі,одному аршину полотна тощо.

Третя форма вартості - загальна, коли товар стає головною метою виробництва. Кожний товаровиробник за продукт своєї праці прагнув отримати загальний товар, який потрібний всім. В зв'язку з такою об'єктивною необхідністю, з товарної маси стали виділятися товари, що виконують роль загального еквіваленту. Загальними еквівалентами ставали худоба, хутро, у племен Центральної Африки - слонова кістка. Однак в цій ролі товари затримувалися недовго, оскільки не задовольняли вимог товарного обігу і засвоїми властивостями не відповідали умовам еквівалентності.

В результаті розвитку обміну загальним еквівалентом протягом тривалого періоду стає один товар, здебільшого метал. Цей процес становлення товару, як загального еквіваленту, дуже складний і тривалий. Він визначив появу четвертої форми вартості - грошової, для якої характерні наступні риси:

- загальне визнання даного факту як покупцем, так і продавцем, тобто обидва суб'єкти не можуть відмовитися при обміні своїх цінностей на даний товар - гроші;

- наявність   особливих   фізичних   властивостей   у   товару-грошей, придатності для постійного обміну;

- тривале виконання грошима ролі загального еквівалента.

Отже, цілком очевидним є висновок про те, що гроші виникли стихійно з обміну, а не за згодою сторін. В ролі грошей виступали різні товари, але більш придатними виявся дорогоцінні метали: золото і срібло.

Отже, гроші за своїм походженням - це товар. Виділившись із загальної товарної маси, вони зберігають товарну природу і мають ті ж самі дві властивості, що і будь-який інший товар: володіють споживчою вартістю (наприклад, золото в формі грошей може використовуватися як прикраса і задовольняти естетичні потреби людини) і вартістю, оскільки на виробництво товару-грошей (золота) витрачена певна кількість суспільної праці.

В той же час гроші, на відміну від звичайних товарів, є особливим товаром:

• споживча   вартість   товару,   що   виконує   роль   загального еквіваленту ніби подвоюється (крім конкретної споживчої вартості, вони мають загальну споживчу вартість, оскільки з їх допомогою людина може задовольнити будь-яку потребу);

• вартість грошей має зовнішню форму прояву до їх обміну на ринку. Товар-гроші завжди можна обміняти на будь-який інший товар, необхідний власнику грошей. В той час, як вартість звичайного товару прихована і виявляється в процесі обміну, коли товар продається на ринку.

Таким чином гроші - історична категорія, яка розвивається на кожному етапі товарного виробництва і наповнюється новим змістом, що ускладнюється із зміною умов виробництва.

Гроші розв'язали протиріччя товарного виробництва: між споживчою вартістю і вартістю. З появою грошей товарний світ поділився на дві частини: одна - товар-гроші, друга - всі інші товари. Споживча вартість сконцентрована з боку всіх товарів, а їх вартість - з боку грошей. Товари, які беруть участь в обміні, виступають як споживчі вартості. Гроші стають виразником цих споживчих вартостей всіх товарів через свою вартість.

Таким чином, особливість грошей полягає в наступному:

- гроші - це товар, що виділився стихійно;

- гроші - це особливий привілейований товар, який відіграє роль загального еквівалента;

58. Поняття грошової маси.

Грошова маса – це сукупність купівельних, платіжних та накопичу вальних засобів, яка обслуговує економічні зв'язки, належить фізичним та юридичним особам, а також державі. Це важливий кількісний показник руху грошей.

З розвитком форм товарного обміну та платіжно-розрахункових відносин склад та структура грошової маси зазнали значних змін. На початкуXX століття при золотому обігу структура грошової маси була в розвину тих країнах наступною: золоті монети складали 40%, банкноти та інші кредитні гроші - 50%, і залишки на рахунках кредитних установ - 10%; напередодні Першої світової війни - відповідно 15, 22 і 67%. Вилучення золотих грошей спочатку з внутрішнього обігу, а надалі із зовнішнього внесло якісні зміни в структуру грошової маси. Повноцінні гроші (золоті) повністю зникли з обігу, домінуюче положення зайняли нерозмінні кредитні гроші, які стали функціонувати в готівковій та безготівковій формах.

Для аналізу зміни руху грошей на певну дату і за певний період у фінансовій статистиці спочатку в економічно розвинутих країнах, а надалі і в нашій країні, стали використовувати грошові агрегатиMO,Ml, М2, МЗ, М4.

АгрегатМОвключає готівкові кошти в обігу: банкноти, металеві монети, казначейські білети (в деяких країнах). Металеві монети, що складають незначну частину готівки (в розвинутих країнах 2-3%), дають можливість особам здійснювати дрібні розрахунки. Ці монети карбуються з дешевих металів. Реальна вартість монети значно нижча за номінальну, щоб не допустити їх переплавку з метою прибуткового продажу у формі зливків.

Казначейські білети – паперові гроші, емісія яких здійснюється казначейством. Паперові гроші в даний час функціонують в слаборозвинутих країнах. Переважна роль належить банкнотам, які за своєю сутністю близькі в сучасних умовах до казначейських білетів.

Агрегат МІ складається з агрегатуМОі засобів на поточних рахунках банків Кошти на рахунках можуть використовуватися для платежів в безготівковій формі, через трансформацію в готівкові кошти і без переведення на інші рахунки. Для розрахунків власники рахунків виписують платіжні доручення (переважна форма розрахунків в українській економіці) або чеки та акредитиви. Саме агрегат МІ обслуговує операції по реалізації валового внутрішнього продукту(ВВП),розподілу та перерозподілу національного доходу, накопиченню та споживанню.

Агрегат М2 містить агрегат МІ, термінові та заощаджу-вальні депозити в комерційних банках, а також короткострокові державні цінні папери. Останні не функціонують як засоби обігу, але можуть перетворюватись на готівкові кошти або чекові рахунки. Заощаджувані депозити в комерційних банкахзнімаються в будь-який час і перетворюються на готівку. Термінові депозити доступні вкладнику лише при закінченні певного ороку, у них менша ліквідність, ніж у заощаджувальних депозитах.

Агрегат МЗ містить агрегат М2, заощаджуванні вклади в спеціалізованих кредитних закладах, а також цінні папери, які обертаються на грошовому ринку, в тому числі комерційні векселі, які виписуються підприємствами. Ця частина коштів, яка вкладена в цінні папери, створюється не банківською системою, але знаходиться під її контролем, оскільки перетворення векселя в засіб платежу потребує, як правило, акцепту банку, тобто гарантії його сплати банком у випадку неплатоспроможності емітента.

Агрегат М4 дорівнює агрегату МЗ плюс різні форми депозитів в кредитних закладах.

Між агрегатами необхідна рівновага, в іншому випадку відбувається порушення грошового обігу. Практика показує, що рівновага буде, коли М2 > МІ (вона закріплюєтьсяпри М2+ МЗ >М1).

В цьому випадку грошовий капітал переходить з готівкового обігу в безготівковий. При порушенні цього співвідношення між агрегатами в грошовому обігу починаються ускладнення: недостатність грошових знаків, зростання цін тощо.

Для визначення грошової маси держави використовують різну кількість агрегатів (наприклад,США- 4, Франція - 2). В Росії та Україні для розрахунку сукупної грошової маси використовують агрегатиMO,Ml ,M2і МЗ. Дані грошові агрегати включають:

-МО- готівкові гроші в обігу;

- МІ, крімМО– кошти підприємств на розрахункових, поточних спеціальних рахунках в банках, депозити населення в ощадних банках до запитання, коштів страхових компаній;

- М2 дорівнює МІ плюс термінові депозити населення в ощадних банках, в тому числі компенсація;

- МЗ, складається з М2 і сертифікатів та облігацій державної позики. Близько третини грошової маси в Україні припадає на готівкові гроші, причому має місце тенденція зростання цього грошового агрегату (МО).

Збільшення кількості готівкових грошей, які обслуговують населення, а в сучасних умовах до них часто звертаються юридичні особи, викликає нестачу грошей у держави. Перехід грошей з безготівкового обігу в готівковий - результат жорсткої фінансової політики, який призведе до розширення ухилень від сплати податків. Крім того, скорочення безготівкового обороту свідчить про зниження здатності держави впливати на реальні господарські процеси.

На грошову масу впливають два фактори: кількість грошей та швидкість їх обертання.

Кількість грошової маси визначається державою - емітентом грошей, а саме: його законодавчою владою. Збільшення емісії обумовлене потребами товарного обороту і держави. В Україні головна причина збільшеннягрошової маси - держава, точніше великий дефіцит державного бюджету, який в значній мірі погашався в 1992-1994pp.випуском додаткових грошей в обіг. Товарний оборот в той же час в реальному вираженні скоротився через падіння темпів виробництва.

Інший фактор, який впливає на грошову масу, - швидкість обігу грошей, тобто їх інтенсивний рух при виконанні ними функцій обігу і платежу. Для розрахунку цього показника використовують непрямі методи, серед яких:

• швидкість   руху   грошей   в   кругообігу   вартості   суспільного продукту або кругообігу прибутків визначається як відношення:

Валовий національний продукт або національний прибуток

Грошова маса (агрегати МІ, або М2)

цей показник свідчить про зв'язок між грошовим обігом і процесами економічного розвитку;

• обертання    грошей    в    платіжному    обороті    визначається співвідношенням:

Сума грошей на банківських рахунках

Середньорічна величина грошової маси в обігу

Цей показник свідчить про швидкість безготівкових розрахунків. Використовуються також й інші показники швидкості обігу грошей.

На швидкість обігу грошей впливають загальноекономічні фактори, тобто циклічний розвиток виробництва, темпи його зростання, рух цін, а також грошові (монетарні) фактори, тобто структура платіжного обороту (співвідношення готівкових і безготівкових грошей), розвиток кредитних операцій і взаємних розрахунків, рівень процентних ставок за кредит на грошовому ринку, а також впровадження комп'ютерів для операцій в кредитних установах і використання електронних грошей в розрахунках. Крім цих загальних факторів, швидкість обігу грошей залежить від періодичності виплати доходів, рівномірності витрат населенням своїх коштів, рівня заощадження і накопичення.

Але так як швидкість обігу грошей обернено пропорційна кількості грошей в обігу, прискорення їх оборотності означає збільшення грошової маси. Збільшена грошова маса при тому ж обсязі товарів і послуг на ринку призводить до знецінення грошей, тобто в кінцевому підсумку є одним з факторів інфляційного процесу.

88. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту.

Інфляційним джерелом фінансування бюджетного дефіциту ємонетизація дефіциту, яка відбувається в результаті позик центрального банку урядові та купівлі центральним банком державних цінних паперів.

Кредитну емісію як спосіб покриття дефіциту широко використовували в Україні. З 1991 р. до 1995 р. кредити Національного банку були практично єдиним джерелом покриття дефіциту бюджету. З 1995 р. поряд із кредитами НБУ для фінансування дефіциту стали залучати внутрішні і зовнішні запозичення. З 1997 р. НБУ припинив пряме фінансування бюджетного дефіциту, і акцент було повністю перенесено на зовнішні і внутрішні джерела.

У країнах з ринковою економікою має місце конституційне закріплення незалежності національного емісійного банку від виконавчої та законодавчої влади. Емісійний банк незобов'язаний фінансувати уряд, таким чином ставиться заслін інфляційному вибуху, який би мав місце у випадку, якби гроші друкувались на замовлення уряду.

Дефіцит бюджету можуть покривати також додатковою емісією грошей. Унаслідок такої емісії розвивається неконтрольована інфляція, підриваються стимули для інвестицій, знецінюються заощадження населення, відтворюється бюджетний дефіцит.

При монетизації дефіциту держава отримуєсеньйораж – доход від друкування грошей. Сеньйораж виникає в умовах перевищення приросту грошової маси над приростом реальногоВВП,наслідком чого є зростання середнього рівня цін. З огляду на це, всі економічні агенти змушені сплачувати так званий інфляційний податок, який через вищі ціни перерозподіляє частину їхніх доходів на користь держави.

Практичначастина

Задача№ 7

Визначити розмір грошової маси по агрегату МЗ, якщо розмір строкових внесків становить 15млрд. грн., М0-25 млрд.грн., сума на поточних рахунках-25 % відМО.У поточному році випущено ОВДП на суму 8млрд.грн., з відсотком погашення 5 % річних. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей відносно М1.

АгрегатМОвідображає масу готівки, яка перебуває поза банками, тобто на руках у фізичних осіб і в касах юридичних осіб. Готівка в касах банків сюди не входить.

За умовоюМО= 25млрд.грн

Агрегат М1 включає гроші в агрегатіМО+ вклади в банках, які можуть бути використані власниками негайно, без попередження банків, тобто запаси коштів на поточних рахунках та на ощадних рахунках до запитання.

Сума на поточних рахунках за умовою 25% відМО,тобто

25млрд.грнх 0,25 = 6,25млрд.грн

М1 =МО+ сума на поточних рахунках = 25 + 6,25 = 3 1,25млрд.грн

Агрегат М2 — це гроші в агрегаті М1 + кошти на всіх видах строкових рахунків, кошти на рахунках капітальних вкладень та інших спеціальних рахунках.

За умовою розмір строкових внесків 15млрд.грн, отже

М2 - М1 + 15 = 31,25 + 15 = 46,25 млрд.грн

Агрегат МЗ охоплює гроші в агрегаті М2 + кошти на вкладах за трастовими операціями банків та цінні папери власного боргу банків.

Відсотки за ОВДП становлять 0,05 х 8млрд= 0,4 млрд.грн

МЗ = М2 + 0,4 = 46,25 + (8 - 0,4) = 53,85 млрд.грн

Питома вага функціональних форм грошей відносно МІ становить

-  агрегату М0 25/31,25x100% = 67,2%

- агрегату М2 46,25 / 31,25 х 100% = 148%

-агрегату МЗ 53,85 / 31,25 х 100% = 172,32%

Задача№19

Вкладник вніс 2 000 грн. у комерційний банк під 50 % річних на 5 років. Розрахувати суму вкладу через 5 років та дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються:

а) прості відсотки;

б) складні відсотки.

Нарахування складних відсотків означає, що нараховані відсоткидобавляються до основної суми боргу і на них в свою чергу нараховуютьсявідсотки.

Для цього застосовується така формула:

S =Px(l +i)n

де:S– нарощена сума депозиту, тобто сума депозиту разом з капіталізованими відсотками;

Р - початкова сума вкладу;

і - річна відсоткова ставка (у долях одиниці);

n - кількість років.

Процентний дохід вкладника - різниця між нарощеною та початковою сумою депозитуV=S  -Р.

При розрахунку за простими відсотками сума відсотку дорівнює

Vхnх і,

А накопичена сума на кінець періоду                           .

S =P+V

За умовою Р = 2000 грн ,n = 5 років, і = 0,50

a) Розрахунок по простих відсотках.

сума відсотку 2000x0,50=  1000 грн    нараховується наприкінці кожного року

На кінець першого року накопичена сума

2000 + 1000-3000 грн

на кінець другого року накопичена сума

3000+ 1000-4000 грн

на кінець третього року накопичена сума

4000 + 1000 = 5000 грн

на кінець четвертого року накопичена сума

5000 + 1000 = 6000 грн

на кінець п'ятого року накопичена сума

6000 + 1000 = 7000 грн

б) Розрахунок по складних відсотках

На кінець першого року накопичена сума становитиме

2000 х 1,50 = 3000 грн

Сума відсотку 3000 - 2000 = 1000 грн                                '

Другий рік. Відсоток нараховується на суму 3000 грн

На кінецьдругогороку накопичена сума 3000x 1,50 =4500

Сума відсотку 4500 -2000 = 2500грн у тому числі за другий рік нараховано

4500-3000= 1500 грн

Третій рік. Відсоток нараховується на суму 4500 грн

На кінець третього року накопичена сума   4500 х 1,50 = 6750 грн

Сума відсотку    6750 -2000 = 4750 грну тому числі за третій рік нараховано 6750-4500 =2250 грн

Четвертий рік. Відсоток нараховується на суму 6750 грн

Нaкінець четвертого року накопичена сума 6750 х 1,50 = 10125 грн

Сума відсотку 10125 -2000 = 8125 грну тому числі за четвертий рік нараховано 10125 - 6750 =3375 грн

П'ятий рік. Відсоток нараховується на суму 10125 грн

На кінець п'ятого року накопичена сума 10125 х 1,50 = 15187,5 грн

Сума відсотку 15187,5 -2000 =13187,5 грну тому числі за п'ятий рік нараховано 15187,5 - 10125 =5062,5 грн

Розрахунок суми відсотка на накопиченої суми за простим відсоткомнаведений у графах 2, 3, 4 таблиці 1

Розрахунок суми відсотка на накопиченої суми за складним відсоткомнаведений у графах 5, 6, 7 таблиці 1

Таблиця І. Зіставлення методики розрахунку за простими та складними відсотками, грн

рік (n)

Простий відсоток

Складний відсоток

Розрахунок

сума відсоткаV.грн

сума накопичена на кінець рокуS.грн

Розрахунок

сума відсотка

V,грн

сума накопичена на кінець рокуS,грн

1

V=2000х 1 х 0.50

1000

3000

8=2000 х 1.501

1000

3000

2

V=2000 х 2 х 0.50

2000

4000

S=2000х 1.502

2500

4500

3

V=2000х 3 х 0.50

3000

5000

S=2000x1.503

4750

6750

4

V=2000 x4 х 0,50

4000

6000

S=2000 x1,503

8125

10125

5

V=2000 x5 х 0.50

5000

7000

S=2000 x1.503

13187,5

15187,5

Порівняльний аналіз розрахунків за методами простих і складних відсотків наведений нарис. 1

Задача№ 10

Сума надходжень грошових коштів в НБУ у готівковій формі становить 860 мдрд, грн., у безготівковій - 740млрд. грн.Сума видачі грошових коштів у готівковій формі -87 % від суми надходжень у готівковій формі. Сума видачі в безготівковій формі - 78 % від суми відповідних надходжень. Грошова маса становить:

1  кв. - 1250млрд. грн.

2кв.- 2020млрд. грн.

3  кв. - 2120млрд. грн.

4кв.-1828млрд. грн.

Знайти швидкість обігу різних форм грошей у наявному грошовому обігу

Сума вихіачі грошових коштів у готівковій формі

0,87 х 860 = 748,2 млрд.грн

Сума видачі грошових коштів у безготівковій формі 0,78 х 740 = 577,2 млрд.грн

Середньорічна грошова маса становить

(1250 + 2020 + 2120 + 1828) /4=1804,5 млрд.грн

Швидкість обігу за надходженням грошей

(860 + 740) / 1804,5 = 0,8867 оборотів на рік

Тривалість обороту 360 днів / 0,8867 = 406 днів

Швидкість обігу за видачею грошей

(748,2 + 577,2)/ 1804.5 = 0,7345 оборотів на рік

Тривалість обороту 360 днів / 0,7345 = 490 днів

Списоклітератури

1.Александрова М.М., Маслова СО.Гроші. Фінанси.Крдети: Навчально-методичинийпосібник. -К.:ЦУЛ,2002. - 336с.

2.     Грошіта кредит:Підручник. —3-те вид., перероб.ідоп./М.I. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф.Пуховкіна та ін.;За заг. ред. М.I. Савлука.К.: КНГУ,2002. —598 с.

3.     Гроші такредит: Опор, конспектлекцій. / Укоопспілка. Львів, комерц.акад.; Уклад. ЗагорськийB.C. таін. - Львів, 2005. - 91с.

4.     ДемківськийА.В.Грошіта кредит.-К.:Дакор,К.:Віра-Р, 2003. - 528с

5.     Михайлівська І.М., ЛаріоноваК.Л.Гроші такредит:Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ - 2000, 2007 - 432с.

6.    Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. - К: Центр навчальної літератури, 2006.-312с.

Характеристика властивостей форм вартості грошей на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОКАЗІВ ТА ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ МІЖ СОБОЮ

2. Реферат ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

3. Реферат Сущность и характеристика основных форм МЭО

4. Реферат СОБСТВЕННОСТЬ В РФ: ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

5. Реферат Виды и характеристика форм таможенного контроля

6. Реферат Краткая характеристика организационно- правовых форм предприятий

7. Реферат Аналіз повної вартості

8. Реферат Жанры малых фольклорных форм, их краткая характеристика. Инсценирование художественных произведений в детском саду

9. Реферат Спрощені способи визначення кошторисної вартості будівництва

10. Реферат БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОПОЗИЦІЮ ГРОШЕЙ