Новости

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В ОПОДАТКУВАННІ

Работа добавлена:


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В ОПОДАТКУВАННІ на http://mirrorref.ru

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В ОПОДАТКУВАННІ

Тема 1. Організація проведення судово-економічних експертиз в оподаткуванні

  1. Судові експертизи та їх проведення для потреб фіскальних органів.
  2. Завдання судово-економічних експертиз: судово-бухгалтерської, фінансово-кредитної та експертизи економічної діяльності підприємств та установ з питань виявлення податкових злочинів.
  3. Процесуально-правовий та економічний зміст судово-економічних експертиз в оподаткуванні.

1.Судові експертизи та їх проведення для потреб фіскальних органів. Законодавство по судовій експертизі з питань оподаткування

Реформування податкової системи України, часто суперечливе нормативне регулювання, нові аспекти податкових розрахунків та відображення їх в обліку, звітності (фінансовій і податковій) значною мірою вплинули на організацію і методику судово-економічних експертиз та зокрема, з питань оподаткування підприємств, їх види і роль у контексті податкового контролю та адміністрування, значення для отримання доказів правоохоронними органами.

Соціально-економічні перетворення в Україні спричинили не лише позитивні, але й негативні наслідки, зокрема, криміналізацію ключових галузей економіки, зростання масштабів тіньової економіки та значні ухилення від оподаткування.Протягом останніх років порушення податкового законодавства є такими, що найчастіше зустрічаються в сфері господарювання.За даними ДФСУ станом на 01.07.2015 на розгляді у судах різних інстанцій перебували:

48,7 тис. справ за позовами платників податків до територіальних органів ДФС про визнання недійсними/ не чинними податкових повідомлень-рішень на загальну суму 138,8 млрд. грн., з них на користь платників податків вирішено 3,3 тис. справ на суму 8,7 млрд. гривень.

39,2 тис. справ за позовами органів ДФС до платників податків на загальну  суму 36,2 млрд. грн., з них на користь органів ДФС вирішено 12,6 тис. справ на суму 4,3 млрд. гривень.

Протягом січня – червня 2015 року до Головних управлінь ДФС надійшло 7 246 первинних скарг на 10 498 податкових повідомлень-рішень, за результатами розгляду скасовано повністю та частково 1 424  податкових повідомлень-рішень на 1 180,1 млн. гривень.

Протягом січня – травня 2015 року до Державної фіскальної служби України надійшло 4 675 повторних та первинних скарг на 6 838 податкових повідомлень-рішень, за результатами розгляду скасовано повністю та частково 220  податкових повідомлень-рішень на 920,0 млн. гривень.

Таблиця

Кримінальні провадження, у яких закінчено досудове розслідування

Рік

Направлено кримінальних проваджень до суду з обвинувальним актом

Направлено клопотань до суду для звільнення від кримінальної відповідальності

Закрито

кримінальних

проваджень

«Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212)»

всього

стосовно якої кількості осіб

всього

стосовно якої кількості осіб

2014

165

171

235

239

2431

2427

6 міс. 2015

96

104

90

91

1004

595

Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1)

2014

14

14

42

42

49

49

6 міс. 2015

3

3

28

29

20

20

При цьому динаміка зростання розкритих податкових злочинів, відстає від динаміки виявлених, що свідчить про те, що правоохоронні органи потребують більш дієвих методик формування доказової бази за виявленими злочинами. Оскільки несплата податків, обов'язкових платежів і зборів, кваліфікується як шкода, нанесена державі, то її величина та характер, у відповідності зі ст. 64 КПК, підлягає доказу під час проведення досудового слідства чи судового розгляду. При виникненні сумнівів у правильності справляння сум несплачених податків, призначається судово-економічні експертизи. Адже, одним із доказів за кримінальними справами про податкові злочини є висновки судового експерта-бухгалтера. На практиці органи податкової міліції ініціюють призначення судово-економічних експертиз при виявленні конфліктних ситуацій за результатами документальних перевірок або з метою уточнення окремих позицій акту, як правило, такі дослідження проводяться у разі несплати податків до бюджету у розмірі більше 3000 соціальних податкових пільг. Найчастіше потрапляють великі платники.

Особливостями проведення судових економічних експертиз є:

по-перше, провести експертизу може тільки фахівець, тобто експерт, який має спеціальні знання та кваліфікацію, підтверджену сертифікатом встановленого зразка.

По-друге, результатом експертизи є висновок - документ, складений експертом, в якому відображається хід та результати проведених досліджень. Висновки мають бути об'єктивними та обґрунтованими.

По-третє, проведення експертизи можливе лише за умов існування деяких нормативів, правил, зразків тощо, з якими порівнюється об'єкт експертизи. У разі відсутності означеної нормативної бази може виконуватися експертна оцінка, але не експертиза.

По-четверте, для проведення експертизи необхідна підстава, тобто зацікавленість третьої сторони (не експерта і не об'єкта експертизи) в результатах, причому ці результати не маютьсамостійної цінності, а використовуються для прийняття рішень. Це означає, що результати експертизи мають бути як за формою, так і за змістом зрозумілими замовнику експертизи.

По-п'яте, експертиза проводиться на основі інформації про об'єкт, яка може бути неповною або взагалі навмисно прихованою, тому в процесі експертизи здійснюється пошук додаткової інформації, виконується верифікація наявної інформації, тобто проводиться дослідження.

По-шосте, оскільки результати експертизи використовують для прийняття рішень, то експерт несе відповідальність за якість та корисність висновків. Тобто має бути розроблений механізм зворотного зв'язку, який забезпечує означену відповідальність.

Питання, пов'язані з ухиленням від сплати податків у великих і особливо великих розмірах розглядаються в кримінальному судочинстві, а вирішення податкових спорів, коли мова йде про залучення платника податків до податкової відповідальності або донарахування податків. Схеми, спрямовані на ухилення від сплати податків з кожним роком удосконалюються, розробляються нові способи вчинення та приховування податкових злочинів, тому розслідування і розгляд кримінальних справ даної категорії неможливе без використання спеціальних знань в галузі податків і податкового законодавства, основний процесуальної формою використання яких є судово-економічна експертиза, зокрема, судово-бухгалтерська або фінансово-кредитна чи економічної діяльності.

Дослідження слідчої та судової практики показує, що податкові злочини відрізняються суттєвою складністю в доведенні і особи, які беруть участь у виявленні та розслідуванні зазначених злочинів, є юристами за освітою, а розслідування податкових злочинів вимагає глибоких економічних знань в оподаткуванні. Для цих цілей судам і слідству рекомендується залучати фахівців та експертів, як з державних, так і недержавних експертних установ.

Цілком логічно може виникнути питання про доцільність залучення експерта в цій галузі, якщо питаннями оподаткування займається фіскальний орган. Адже здійснення контролю за повнотою та своєчасністю виконання платниками податків своїх обов'язків по сплаті податків і зборів, є прямою компетенцією податкового органу.

Завдання судово-економічних експертиз залежать від мети суб’єкта призначення експертизи (слідчого, прокурора, суду) та визначаються об’єктами, що можуть бути надані для дослідження експерту-бухгалтеру і включають наступні групи (рис. 1).

Рис. 1. Завдання судово-економічних експертиз

Основним завданням судово-економічних експертизи є встановлення суми податку, не достовірно та своєчасно обчисленого платником. Експертні завдання мають бути спрямовані на рішення слідчих питань, оскільки експертиза проводиться для надання додаткових доказів для слідства і суду. Основним слідчим завданням є встановлення суми податку, не сплаченого платником в результаті здійснення податкового злочину. Це обумовлено тим, що неподання податкової декларації (розрахунків, інших документів) або включення в податкову декларацію (інші документи) свідомо помилкових відомостей будуть злочинними тільки в тому випадку, коли їх результатом стане фактична несплата податків і зборів до бюджету.

Систематизація завдань, які виконуються в ході судово-економічних експертиз полегшить роботу правоохоронних і судових органів при визначенні необхідності у її проведенні.

На основі виділених груп завдань, судово-економічні експертизи виконуютьнаступні функції:

інформаційну (доказову) функцію – яка полягає в тому, що висновок, складений експертом-бухгалтером у результаті дослідження матеріалів справи, може бути підставою для прийняття судом (слідчим) певного рішення щодо встановлення обставин справи у процесі судового чи досудового слідства;

пізнавальну функцію – експерт-бухгалтер у результаті дослідження наданих йому матеріалів справи в ході проведення судово-бухгалтерської експертизи встановлює її фактичні обставини, які мають значення для правильного її розв’язання;

кримінологічну функцію – полягає в тому, що судово-бухгалтерська експертиза є одним із засобів встановлення причин здійснених злочинів.

Адекватне розуміння та трактування завдань і функцій судово-бухгалтерської експертизи правоохоронними органами важливе для забезпечення її процесуального характеру, дотримання вимог її призначення та проведення.

Законодавство по судовій експертизі

Закон України «Про судову експертизу»;

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.95 р. № 6;

Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5;

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5;

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів,  Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5;

інші законодавчі акти.

  1. Судові експертизи та використання їх в оподаткуванні

Судово-економічні експертизи включають фінансово-кредиту, економічної діяльності і судово-бухгалтерську. Призначають їх правоохоронні органи при розслідуванні справ, де вирішуються питання економіки в правовідносинах. Експертизи цієї групи взаємопов'язані між собою при дослідженні питань економічної діяльності. Разом з тим вони мають певну відмінність у методиках дослідження, узагальненні результатів і використанні їх у системі юридичних доказів. Висновки цих експертиз використовуються при розслідуванні справ про нелегальне працевлаштування та виплати заробітної плати “в конвертах”, зловживання службовим положенням, фальсифікації, ухилення від оподаткування та інші викривлення звітності і обліку виробничої та фінансово-господарської діяльності, заподіяння збитків підприємствам, а також окремим громадянам.

Судово-фінансово-кредитнаекспертиза вирішує питання встановленні обґрунтованості розрахунків платежів до державного бюджету, потреби в кредитах, витрачання і використання грошових фондів та кредитів тощо.

Банки отримують переважну частину доходів від надання фінансових послуг фізичним і юридичним особам і, як інші суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку, банки зобов’язані сплачувати до бюджету податки та інші обов’язкові платежі, встановлені чинним податковим законодавством — податок на прибуток підприємств, ПДВ (за деякими видами операцій), податок на майно, плату на землю, місцеві податки і збори, а також єдиний соціальний внесок. Отже, в даному випадку банки є платниками податків, тобто особами, на яких чинним податковим законодавством покладені обов’язки з їх нарахування, і сплати. В інших випадках банки виступають у ролі податкових агентів, тобто осіб, які зобов’язані нараховувати і сплачувати податки від імені і за рахунок інших підприємств або громадян-платників податків, і, відповідно, вести податковий облік, надавати фіскальним органам звітність, а також нести відповідальність за порушення податкового законодавства.

При виробництві експертиз розслідуванні і судовому розгляді справ нерідко виникає необхідність у встановленні обґрунтованості розрахунків платежів до державного бюджету, потреби в кредитах, витрачання і використання грошових фондів і кредитів тощо, що викликає необхідність в призначенні фінансово-кредитної експертизи. У цивільному і господарському процесах виникають питання встановлення "упущеної вигоди", суми збитків від порушень фінансових наслідків порушення договірних зобов'язань.

Рішення цих завдань припускає ширше використання органами розслідування і судами спеціальних знань з фінансів і кредиту.

Фінансові і кредитні відносини - економічні відносини, за допомогою яких відбувається утворення і використання цільових фондів грошових коштів і які виникають між кредитором і позичальником з приводу вартості, що передається в тимчасове користування. Теорія фінансів і кредиту є нерозривною частиною усієї системи економічних наук. Ця теорія тісно пов'язана з бухгалтерським обліком, оскільки розкриває сенс таких понять, як бюджет, фінансування, капітальні вкладення, податки, відрахування від прибутку та ін. Кількісне віддзеркалення усіх цих категорій здійснюється бухгалтерським обліком.

При розслідуванні і судовому розгляді справ про злочини (порушеннях договірних відносин) у сфері економіки необхідність використання фінансово-кредитних експертиз виникає і тих випадках, коли вимагається встановити факти відхилень, порушень у сфері фінансування і кредитування, в результаті яких заподіюється збиток. Збиток від фінансових махінацій зводиться до безповоротного вилучення у власника прибутків, що належать йому, включаючи прибуток, за допомогою інтелектуальної підробки в документах, і використанню цих прибутків не на користь підприємницької діяльності. Без відома і згоди власників майна, включаючи грошові кошти, привласнюються прибутки, отримані при використанні цього майна в результаті підприємницької діяльності.

Збиток як наслідок фінансових махінацій відрізняється від упущеної вигоди (збитків цивільно-правового характеру), коли дохід міг би бути отриманий, але не був отриманий в силу форс-мажорних або інших несприятливих обставин підприємницької діяльності. Наприклад, значне місце займають правопорушення у сфері фінансової і банківської діяльності, вони представляють серйозну загрозу економічним інтересам усього товариства і заподіюють збиток громадянам, комерційним структурам, державі, руйнують фінансову систему, сприяють розшаруванню товариства. Вони безпосередньо входять впредмет дослідження у рамках судової фінансово-кредитної експертизи.

Проведення судово-фінансово-кредитних експертиз та використання спеціалістівє необхідним для дослідження злочинної діяльності в банківській сфері, оскільки вони надають докази для судового розслідування. При виявленні і доказуванні порушень, які сприяли економічним зловживанням, розробці рекомендацій та їх реалізації слідчому та експерту-економісту необхідно керуватися фундаментальними фінансово-бухгалтерськими поняттями, оскільки вони знаходяться у безпосередньому зв'язку зі змістом роботи в економічній галузі правоохоронного органу, судово-експертної установи та бухгалтерії банку.

У цивільному і господарському процесах виникають питання встановлення "упущеної вигоди", суми збитків від недопостачання продукції та інших порушень фінансових наслідків порушення договірних зобов'язань.

Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних операцій є:

  • визначення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками  податк ів та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству;
  • установлення кола осіб, на яких покладено обов'язок забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з банківського обліку і контролю.

Фахівці, що займаються фінансово-кредитною експертизою досліджують проблемні аспекти у сфері оподаткування банківської діяльності, проводять оцінку спектру послуг, здійснюваного фінансовими інститутами - банками, лізинговими компаніями, фондами.

Судово експертиза економічної діяльності підприємств, установпризначена для вирішення питань фінансової діяльності підприємств, які стали об'єктами розслідування правоохоронними органами.

Головними завданнями дослідження експертиз цього класу є: установлення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ін.), структури майна та джерел його придбання; обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування; джерел власних коштів та результатів фінансово-господарчої діяльності; аналіз загальногосподарських і спеціальних фондів; реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами, бюджетами різних рівнів; економічної доцільності отримання і використання кредитів і позик; аналіз витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості; розрахунків при приватизації та оренді, відповідності до чинних методик оцінки вартості майна, що оподатковується та інші питання, пов'язані з приватизацією, банкрутством підприємств.

Об’єктом дослідження є оцінка майна, майнових прав, пов'язаних з оподаткуванням.

Судово-бухгалтерська експертиза є одним із видів судово-економічної експертизи й належить до найбільш поширених видів судових експертиз. Призначають при розслідуванні кримінальних і цивільних справ, коли виникають питання, для вирішення яких необхідні ґрунтовні знання з бухгалтерського обліку, аналізу, контролю господарської діяльності тощо.

Судово-бухгалтерська експертиза досліджує виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств з різною формою власності, які припустили збитки, втрати, крадіжки цінностей, безгосподарність та інші негативні явища, що стали об'єктом розслідування правоохоронних органів.

На відміну від інших видів судових економічних експертиз бухгалтерська обґрунтовує свої висновки на документально достовірних даних, відображених у бухгалтерському обліку, конкретизує матеріальну відповідальність за збитки завдані матеріально відповідальними і службовими особами, встановлює розмір коштів, за які вони мають нести відповідальність.

Судово-бухгалтерська експертиза застосовується коли підприємство не погоджується з фінансовими санкціями, накладеними податковими органами в результаті перевірки, або коли порушено кримінальну справу і керівництво звинувачують в ухилянні від сплати податків.

Судово-бухгалтерська експертиза дає змогу встановити, наскільки обґрунтованою є нестача товарно-матеріальних цінностей: визначити, хто несе відповідальність за вчинені протиправні дії, пов'язані з відсутністю контролю за використанням довіреностей на одержання товарно-матеріальних цінностей.

Основними завданнями експертизи документів бухгалтерського,  податк ового обліку і звітності є:

установлення відповідності чинному законодавству відображення в  податк овому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають о податк уванню податк ом на прибуток;

визначення відповідності чинному законодавству відображення в  податк овому обліку податк ових зобов'язань та  податк ового кредиту з  податк у на додану вартість.

Проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи підтверджується документально зазначене в акті  податк ової інспекції (указуються реквізити акта) заниження об'єкта о податк ування (указується організація) за період (зазначається який) і донарахування до сплати  податк ів та обов'язкових платежів до бюджету (указується яких)?

Чи відповідають визначені та задекларовані підприємством (назва) доходи за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам  Податк ового кодексу України.

Чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством (назва) за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам  Податк ового кодексу України.

Чи підтверджуються документально витрати підприємства (назва) за період (зазначається період), що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг?

Чи підтверджується документально та нормативно відображення у  податк овому обліку підприємства (назва підприємства) нарахування амортизації за період (вказується період)?

Чи підтверджуються документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків з нерезидентами?

Чи підтверджуються документально висновки акта державної  податк ової інспекції (номер, дата) про завищення підприємством (назва) заявленої суми бюджетного відшкодування з податк у на додану вартість за період (указується період)?

Чи підтверджується документально встановлений за актом перевірки державної податк ової інспекції фінансовий результат за операціями з цінними паперами і корпоративними правами (назва підприємства) за період (указується період) у розмірі (вказується сума)?

Чи підтверджується документально визначений об’єкт о податк ування з доходів, виплачених підприємством (назва підприємства) нерезиденту (назва) із джерелом його походження з України у періоді (вказується період)?

Чи підтверджується документально обґрунтованість застосування підприємством (назва) нульової ставки з  податк у на додану вартість за експортними операціями за контрактом (номер, дата)?

Подібні питання можуть бути поставлені за іншими видами  податк ів та обов’язкових платежів.

Отже, призначення окремих видів судово-економічних експертиз залежить від питань, що цікавлять правоохоронні органи з метою встановлення істини при розслідуванні справ, що стосуються ухилень від сплати податків.

  1. Судово-економічні експертизи та її відмінність від аудиту оподаткування і податкового контролю

Судово-економічні експертизи з питань оподаткування, аудит оподаткування і податковий контроль сприяють укріпленню державної законності та наповненню бюджету, досліджують господарську діяльність платників податків, виявляють у ній негативні явища з метою їх профілактики, тобто активно впливають на встановлення причин порушень податкового законодавства, ухилення від оподаткування і вживають необхідних заходів для відшкодування заподіяних збитків конкретними особами. Вони мають один предмет – фінансово-господарську діяльність, що підлягає оподаткуванню, використовуючи при цьому однакові методичні прийоми і процедури обліку і контролю.

Питання про розмежування понять судово-економічних експертиз, податкового аудита й податкового контролюздобуває велике практичне значення.Спроби,підмінити судово-бухгалтерську експертизу податковим аудитом або контролем не сприяють розумінню й призначеннюекспертизи, аголовне - таківисновки не мають статусу судовихекспертиз, що не може не відображатися на їхдоказовому значенні.

Судово-економічні експертизи мають процесуально-правовий і економічний зміст.

Процесуально-правовий зміст судово-економічних експертизвизначається системою правил, встановлених законодавчими актами, що регулюють порядок призначення та проведення експертизи, умови оцінки слідством і судом результатів її, права і обов'язки державних органів, які здійснюють судочинство, а також права і обов'язки експерта-економіста. Процесуальні умови проведення експертизи, передбачені нормами права для експертиз різних видів, однакові. Щодо цього судово-економічна експертиза не відрізняється від інших видів експертиз, тобто має з ними спільну правову основу.

Економічний зміст судово-економічних експертизвключає систему економічних знань у галузі бухгалтерського, податкового обліку і контролю, фінансів, аудиту та інспектування фінансово-господарської діяльності, економічного аналізу, статистики, наукових методів дослідження економіки та інших розділів економічної науки. Ці знання необхідні для експерта-бухгалтера, податкового, фінансового інспектора, аудитора для дослідження економічних явищ, що спричинили певні конфліктні ситуації і завдали матеріальних збитків. Відповідальність за завдані збитки підприємствам і окремим громадянам встановлена законодавством, а виявлення їх покладено на інспектування, податковий контроль і аудит. У спірних випадках розмір збитків підтверджується судово-бухгалтерською, фінансового-кредитною експертизами, в чому виявляється єдність їхніх функцій. Вони ж визначають причинні зв'язки, що зумовили матеріальні збитки з питань оподаткування діяльності. Звичайно, правоохоронні органи з урахуванням інших доказів можуть внести відповідні корективи до суми збитків, встановлених фіскальною службою, інспектуванням, аудитом і підтвердженої судово-бухгалтерською чи іншою судово-економічною експертизою.

Тому судово-економічні експертизи мають багато спільного з аудитом оподаткування і податковим контролем. Спільним є те, що податковий контроль фінансово-господарської діяльності, аудит оподаткування і судово-бухгалтерська експертиза використовують при дослідженні об’єктів однакові джерела інформації, методичні прийоми і контрольно-податкові (аудиторські) процедури.

Місцеві й господарські суди можуть, відповідно до процесуального законодавства, призначати проведення судово-економічних експертиз при вирішенні спірних справ з оподаткування, оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання у випадках банкрутства, обґрунтування вартості майна і майнових комплексів при приватизації або здачі в оренду та інших випадках, коли виникає потреба в одержанні висновків різних видів експертиз.

На аудит ці положення не поширені законодавством.

Аудит оподаткування, або податковий аудит, - незалежна аудиторська перевірка правильності та повноти нарахування і своєчасності сплати податків, стану їх бухгалтерського та податкового обліку, підтвердження достовірності податкової звітності та податкових аспектів фінансової бухгалтерської звітності, контроль за дотриманням податкової політики та дисципліни, а також експертиза податкових ризиків і виявлення резервів зниження податкового тиску на бізнес.

Аудит оподаткування є однією з форм податкового контролю, який визначається як система заходів, що вживаються контролюючими органами (до яких можна віднести і незалежні аудиторські фірми) з метою контролю нарахування та сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та інших видів перевірок, визначених законодавством.

Аудит оподаткуванняє незалежною формою податкового контролю, яку керівник підприємства вибирає добровільно і формулює питання, поставлені на дослідження з метою отримання науково обґрунтованих висновків для подальшого удосконалення оподаткування своєї фінансово-господарської діяльності, податкового обліку, внутрішньогосподарського контролю.Такі перевірки, крім того, що мають важливе значення для їх замовників (конкретних суб’єктів господарювання), відіграють також вагому роль для задоволення суспільних інтересів у потребі достовірних даних про реальний стан податкових розрахунків та надходжень до бюджету.

Одночасно підприємець, маючи довіру до аудитора, впевнений, що податки нараховані правильно,своєчасно і в повній сумі сплачені до бюджету, тому в разі конфліктних ситуацій із державною фіскальною службою він має надійний захист від суб’єктивізму останніх. Висновки аудитора є обґрунтованим доказом при вирішенні податкових, майнових спорів угосподарському і місцевому судах між власником і фіскальною службою, контрагентами.

Кваліфіковані висновки аудитора з питань оподаткування господарської діяльності мають для власника значення для запобігання збиткам ще до виконання господарських процесів, тобто на стадії їх проектування, проте ці питання не урегульовані процесуальним законодавством.

Стратегічний аудит оподаткування дає можливість суб’єктам підприємницької діяльності попереджувати можливі штрафи, пені, інші фінансових санкції та судові позови, пов’язаних з порушеннями податкового законодавства, допомагає уникнути банкрутства в умовах ринкових відносин.

Податковий контроль,що проводиться у формі камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок діяльності платників податків фіскальними органами вивчає суб’єкт підприємницької діяльності у статиці, ретроспективно, тобто після завершення господарських процесів (квартал, рік). Спільним для судової експертизи, аудиту оподаткування і податкового контролю є те, що вони обґрунтовують свої висновки на документально достовірних доказах. Виявлені недоліки і порушення законодавчих актів, що регулюють оподаткування господарської діяльності, мають адресність у частині матеріальної і юридичної відповідальності. Крім того, експертизі, податковому контролю, як і аудиту властиві конкретність у визначенні розміру збитків, втрат, нестач цінностей і обґрунтованість системою доказів (первинні документи, облікові регістри, податкова звітність та ін.).

Важливою особливістю є те, що податковий контроль фінансово-господарської діяльності платників податків провадяться згідно із ПКУ. При цьому метою податкового контролю є встановлення правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль здійснюється шляхом:

ведення обліку платників податків;

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів;

перевірок та звірок відповідно до вимог Податкового кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Перед аудитом оподаткування такі питання не постають, хоч при виявленні зловживань аудитор зобов'язаний довести це до відома власника. Податковий контроль може здійснюватись на вимогу правоохоронних органів, у практиці аудиту - це скоріше виняток.

Податковий контроль сприяє наповненню бюджету, але не виконує при цьому прогнозних функцій, як це робить аудит. За результатами податкового контролю вживають заходи щодо ліквідації недоліків у господарській діяльності. Аудит ці функції не виконує, хоч у випадках порушення керівництвом підприємства інтересів акціонерів, компаньйонів до їх відома висновок аудитора доводять.

Істотні відмінності між судово-економічними експертизами з питань оподаткування, аудитом оподаткування і податковим контролем фінансово-господарської діяльності платника податку зумовлені юридичною природою, їх цілями і завданнями, які вони вирішують. Якщо податковий контроль досліджує фінансово-господарську діяльність підприємства з метою встановлення правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, то судово-економічні експертизи вивчають окремі недоліки, виявлені податковим контролем для документального обґрунтування позовних вимог, пред'явлених у слідчі або судові органи до конкретних матеріально відповідальних та інших посадових осіб. Аудит оподаткування досліджує лише ті питання, які на його вирішення поставив за договором замовник або які передбачені законодавством (у випадках обов’язкового аудиту акціонерних товариств та ін.).

Судово-економічні експертизи з питань оподаткування і аудит оподаткування провадяться на відміну від податкового контролю не за регламентованими строками, а в міру виникнення в них потреби. Проведення податкового контролю чітко визначене законодавчими і нормативними актами.

Аудит оподаткування підприємств, як правило, здійснюєтьсяна договірних засадах незалежними аудиторськими фірмами (аудиторами). Аудитор повинен переконатися, що замовник послуг правильно розуміє мету та характер майбутньої роботи, зміст підсумкових документів, а також поінформований щодо кола осіб, які знайомитимуться з результатами аудиту.

Інформаційнаознака.Припроведенні судово-бухгалтерської експертизи експерт відповідає на поставлені слідчими або судовими органами питання.

Способи одержання фактографічної інформації для експерта-бухгалтера і податкового аудитора чітко визначені законом. На відміну від податкового інспектора експерт-бухгалтер і аудитор не мають права збирати документи та іншу інформацію, яка є доказом до порушеної правоохоронними органами справи; одержувати довідки від будь-яких осіб; виконувати контрольні дії - провадити інвентаризації цінностей або брати у них участь, звіряти взаєморозрахунки, перевіряти розрахункові операції без згоди замовника; залучати до проведення контрольних заходів інших осіб без рішення правоохоронних органів, розв'язувати питання, які стосуються правової оцінки дії осіб, що мають відношення до досліджуваної справи, а також інші питання, які містять правову інтерпретацію. Слід зауважити, що аудитор за завданням замовника може виконувати певні контрольні дії.

Судові експертизи та інші дослідження проводяться державними експертними установами відповідно до регіональних зон обслуговування, штатними працівниками цих установ. До проведення експертиз можуть залучатися позаштатні працівники, але методичне керівництво і контроль за їх роботою здійснюють державні експертні установи. При цьому, експерти, що не працюють в державних спеціалізованих установах та на професійній основі здійснюють судово-експертну діяльність, забезпечують проведення експертиз та досліджень відповідно до вимог Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

На відміну від цього положення, аудиторські перевірки з питань оподаткування проводяться недержавними аудиторськими фірмами і приватними аудиторами на умовах підприємницької діяльності. Контроль за їх роботою державними установами не здійснюється.

Замовниками податкового аудиту можуть бути різні групи підприємств, а саме:

а) великі компанії зі складною організаційною структурою, які мають самостійні підрозділи, що є платниками податків;

б) підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і мають складні податкові розрахунки;

в) підприємства, для яких загальний аудит є обов’язковим; г) суб’єкти господарювання перед очікуваною перевіркою податковими органами для зниження податкових ризиків;

д) підприємства, де здійснено зміну головного бухгалтера чи керівника, а також інші суб’єкти господарювання. У цілому податковий аудит є актуальним для всіх підприємств та установ, які здійснюють відрахування до бюджету та позабюджетні фонди.

Проведення податкового аудиту не звільняє підприємство від податкового контролю з боку органів податкової служби.

Важливою подією стало укладення Генеральної угоди про співробітництво та взаємодію між Аудиторською палатою України та Державною фіскальною службою України від 31.08.2011 (що регламентує основні засади удосконалення адміністрування податків на основі співробітництва та взаємодії сторін). Генеральна Угода передбачає “конструктивне співробітництво та взаємодію на засадах довіри та взаємного професійного визнання Сторонами при вирішенні проблемних питань під час проведення аудиту податкової звітності платників податків, оформлення результатів таких перевірок; ...участь аудиторських фірм, які відповідають розробленим АПУ та погодженим ДФС України критеріям, у зменшенні ступеня ризиків у діяльності платників податків, що впливатиме на періодичність проведення органами ДФС планових документальних перевірок з питань правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС; проведення під час аудиторських перевірок аудиту податкової звітності на відповідність вимогам податкового законодавства; ...запровадження системи контролю через проведення аудиту податкової звітності аудиторськими фірмами...”

Актуальною є практична реалізація розробленої Концепції взаємодії податкової служби України з аудиторськими фірмами, застосування якої забезпечить впровадження механізму передачі окремих повноважень з податкових перевірок недержавним інститутам, зокрема - аудиторським фірмам. Тобто результати аудиторської перевірки податкового обліку та звітності, проведеної аудиторськими фірмами, які відповідають встановленим критеріям, мають звільняти суб’єктів господарювання від контролю податковою службою. Висновки аудиторських фірм за результатами перевірки достовірності податкової звітності враховуватимуться органами податкової служби України в податковій практиці як акти перевірки правильності дотримання податкового законодавства платником податків за умови, що платники податків добровільно розкриють інформацію, яка міститься в таких висновках, і подадуть їх до податкової інспекції за місцем реєстрації, а також сплатять відповідні податки. Це дасть змогу, створити сприятливі умови для ведення бізнесу, підвищить рівень довіри держави та всього суспільства в цілому до аудиторів, уможливить зменшення загальної кількості перевірок державними контролюючими органами і, відповідно, скорочення витрат державного бюджету на утримання великої кількості державних інспекторів та ревізорів.

Аудит оподаткування підприємств здійснюєтьсяна договірних засадах незалежними аудиторськими фірмами (аудиторами). Аудитор повинен переконатися, що замовник послуг правильно розуміє мету та характер майбутньої роботи, зміст підсумкових документів, а також поінформований щодо кола осіб, які знайомитимуться з результатами аудиту.

Про проведення документальної планової перевірки керівником органу державної фіскальної служби приймається рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Експерт вправі вийти за рамки того переліку питань, які поставлені перед ним правоохоронними органами, якщо він установить дані, що мають значення для справи. Основні принципи експертного дослідження — цеконкретність і доказовість інформації,отриманої експертом.

Обсяг матеріалів, щопредставляють експертові-бухгалтерові,визначає слідчий або суддя. Якщо експерт-бухгалтеруважає, щонадані слідчим або суддею матеріали недостатні для підготовкивисновку, він можеодержати його матеріал, що цікавить, для дослідження тільки через слідчого (суддю). Слідчий (суддя) може відмовити експертові-бухгалтерові в наданні необхідних матеріалів, але при цьому повинен указати причину відмови.

Аудит може носити комплексний, вибірковий і тематичний  характер. При комплексному аудитідосліджується вся сфера діяльності організації в суцільному порядку (всі статті балансу й всі бухгалтерські документи в хронологічному порядку). При вибірковому аудитідосліджується організаціябухобліку у всіх істотних аспектах. При визначенні рівня істотності аудиторвиходить зі свого професійного судження. При тематичному аудитівизначається тема для перевірки, наприкладаудит системи оподатковування організації. При цьому тематична перевірка також може бутисуцільний івибіркової. Характер аудита впливає на обсяг інформації, що піддається перевірці.

Обсяг необхідної інформації (документів) аудиторвизначає самостійно,виходячи з надання достовірного й повного аудиторськоговисновку за результатами перевірки.Керівництво організації зобов'язаненадавати аудиторам інформацію й документацію, необхідну для здійснення аудита. Однак припроведенні аудита клієнт може обмежитиобсяг надаваної інформації. У цьому випадку даний факт знаходить висвітлення в аудиторськомувисновку.

Під часпроведення податкового контролю комплекснодосліджується фінансово-господарська діяльність організації з метою усунення наявних недоліків і поліпшеннястануобліку. Ревізія, як правило, супроводжується інвентаризацією майна й зобов'язань організації. Ревізорвправі зажадати всі документи для перевірки,акерівництво організації зобов'язаненадати ці документи.

Організаційнаознака.Судово-економічні експертизипризначаютьсяпрокурором, слідчим, органами дізнання або господарським судом післяпроведення податкового контролю, у результаті якого виявилися конфліктні ситуації.

Ініціаторомпроведення судово-бухгалтерської експертизи може бути одна зісторін уцивільному або господарському процесі. У цьому випадку цясторона клопочеться перед судом про призначення судово-економічної експертизи. Судово-бухгалтерську експертизу суд або слідчий може призначити за власною ініціативою, якщо необхідно зробити дослідженняз використанням спеціальних судово-бухгалтерських знань.

Сторони вправі домовитися між собою про кандидатуру конкретного експерта з числа осіб, які включені до Державного реєстру атестованих судових експертів, або експертної установи. В такому випадку суд зобов'язаний призначити експертів відповідно до цієї домовленості. Якщо такої домовленості немає, особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі, доручити її конкретному експерту, однак суд цими пропозиціями не пов'язаний.

Призначення судово-бухгалтерської експертизи оформляєтьсяпостановою (ухвалою суду). Уньому вказуютьсяпідстави для призначення експертизи, прізвище експерта-бухгалтера, якому поручається їївиробництво, перелік питань, які повинна вирішити судова експертиза, і перелік матеріалів,наданих у розпорядження експерта-бухгалтера для експертного дослідження (акти перевірок, первинні облікові документи, інвентаризаційні відомості, облікові регістри й ін.).

Аудит носитьініціативний або обов'язковий характер.Перевіркапроводиться з ініціативикерівництва організації й оформляється договором напроведення аудита. Обов'язковий аудит здійснюється щорічно.

В проведенні аудиту оподаткування зацікавлений керівник підприємства, який є замовником, податковий контроль діяльності платника призначається наказом ДФСУ без погодження з керівником підприємства. Тому керівники підприємств ревізію сприймають в ряді випадків негативно.

Податковий контроль діяльності платника податку може проводитися за рішенням правоохоронних органів у момент судово-бухгалтерської експертизи, якщо раніше зібрано недостатньо доказів, які підтверджують порушення законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства. Законодавчими актами така функція аудиту не передбачена, її виконує крім податкового контролю, інспектування, внутрішній аудит, контрольний підрозділ підприємства. Не властиві податковому контролю такі функції аудиту, як запобіжні, перманентні і стратегічні, у наданні послуг замовникам щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності, фінансового й управлінського (внутрішньогосподарського) та податкового обліку.

Податковий контроль проводиться на підставі наказу керівника фіскального  органа. Контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Планові ревізії приводяться в поточних планах фіскальних органів, які складаються на попередній календарний рік.

Позапланові перевірки планом не передбачені й проводяться при необхідності. Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин (стаття 78 ПКУ):

за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звіт про контрольовані операції або документацію з трансфертного ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом;

платником податків подано контролюючому органу уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом;

виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження та інше.

Правоваознака.Проведення судово-економічних експертиз регулюється Законом України “Про судову експертизу”, а також Інструкцією про призначення та проведення експертиз, затвердженої Міністерством юстиції України за погодженням з Прокуратурою і Міністерством внутрішніх справ України. Експерт-бухгалтер у своїх діях керується тільки законом, а податковий інспектор до того ще й законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин, нормативними документами ДФСУ.

Аудиторська діяльність здійснюється у відповідність із Законом про аудиторську діяльність, міжнародними й внутрішніми правилами (стандартами) аудиторської діяльності. Внутрішні стандарти розробляються самою аудиторською організацією йслужать для регламентації діяльності аудиторів у рамках цієї організації. Вони забезпечують додаткові основи для врегулювання реальних і потенційних конфліктів між співробітниками й адміністрацією аудиторської організації, між аудиторською організацією й контролюючими органами, між аудиторською організацією й економічним суб'єктом, а також між аудиторами.

Чинна нормативна база щодо регулювання здійсненняподаткового аудиту та інших завдань з питань оподаткування в Україні включає:

Міжнародний стандарт контролю якості № 1 (МСКЯ 1) “Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості” — для всіх видів аудиторських завдань;

сукупність Міжнародних стандартів аудиту (МСА) історичної фінансової звітності (МСА 200-720 при виконанні аудитором перевірки податкових розрахунків у межах класичного аудиту фінансової звітності);

МСА 800 “Особливі міркування - аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення”, МСА 805 “Особливі міркування - аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту”, МСА 810 “Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності” - при здійсненні аудиту спеціального призначення, за якого об’єктом перевірки є виключно податковий облік та податкова звітність;

Міжнародні стандарти завдань з огляду 2400 “Завдання з огляду фінансової звітності” та 2410 “Огляд проміжної фінансової інформації, що використовується незалежним аудитором суб’єкта господарювання” - при виконанні аудитором огляду податкової звітності;

Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації 3000- 3699 - наприклад, при перевірці аудитором прогнозних показників, перспективних планів, розрахунків, звітів щодо майбутніх податкових платежів суб’єкта господарювання;

Міжнародні стандарти супутніх послуг 4000-4699 - при виконанні погоджених аудиторських процедур стосовно обліку податкової інформації та при підготовці для клієнта податкових звітів, декларацій;

внутрішньофірмові стандарти аудиторських фірм.

Податковий контрольпроводиться на підставі ПКУ,положень наказів ДФСУ.

Документально-результативнаознака.Результати судово-бухгалтерської експертизи представляються експертом увисновку. На підставі проведених досліджень із урахуванням їх результатів експерт від свогоімені або комісія експертів даєписьмовийвисновокі підписуєйого.Підпису експерта або комісії експертів засвідчуютьпечаткою державної судово-експертноїустанови. Матеріали, що ілюструютьвисновок експерта або комісії експертів, додаються довисновку йслужать його складовою частиною. Документи, що фіксують хід, умови й результати досліджень, зберігаються в судово-експертнійустанові. На вимогуоргана абоособи, що призначили судову експертизу,ці документинадаються для прилучення до справи.

За результатами аудита оформляєтьсяаудиторськийвисновок.Аудиторськийвисновок - це офіційний документ,призначений для користувачівфінансової (бухгалтерської) звітності організації. Воноскладено відповідно до міжнародних правил (стандартами) аудиторської діяльності йміститьвиражене у встановленій формідумка аудиторської організації абоіндивідуального аудитора про достовірність податкової звітності організації й відповідності порядкуведення їїподатковому законодавству.

Висновки й рекомендації аудитора представляються в аудиторському звіті, що складається у формі письмової інформації керівництву економічного суб'єкта на підставі стандарту 700 «Аудиторський висновок за фінансовою звітністю» .

За результатами податкового контролю податковий інспектор становить акт перевірки. Результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов'язаний його підписати.

Строк складення акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки, встановленого Кодексом (з урахуванням його продовження).

У разі незгоди платника податків з висновками акта такий платник зобов'язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта або окремо у строки, передбачені цим Кодексом.

Методи й процедура судово-бухгалтерської експертизи, податкового аудита й конртолю восновному подібні й залежать від повноти перевірки розглянутих питань інапрямків діяльності організації.Загальнимє й те, що всі ці форми контролювикористають при дослідженні об'єктів однакові джерела інформації (бухгалтерські документи), обґрунтовують своївисновки на документально достовірних даних.

Таким чином,суттєва відмінність судової економічних експертиз з питань оподаткування від аудиту оподаткування і податкового контролю полягає в тому, що параметри її дослідження обмежені колом питань, поставлених на її вирішення правоохоронними та іншими органами, а також цільовим використанням висновків експертизи у системі доказів правовідносин.

Розкрити і пізнати суть будь-якої СЕЕ можна, лише вказавши на її основні ознаки, які відображають природу спеціальних знань експерта. Такими ознаками є: завдання, предмет, об'єкти і методи експертного дослідження, які повинні розглядатися в сукупності.

Хто і як оплачує судові експертизи? За загальним правилом у ст.89, 94 Кодексу адміністративного судочинства України, необхідну суму спочатку вносить сторона, що просить суд експертизу призначити. Якщо рішення суду на її користь – вищевказана сума стягується з того, хто справу програв. Вартість експертизи залежить від її складності (кількість потраченого часу) і рідко перевищує 10 тис. грн.

Вартість проведення експертиз, що призначаються за кримінальними справами та справами про адміністративні правопорушення, та досліджень за матеріалами кримінальних справ, що призначаються органами дізнання, досудового слідства та суду, визначається відповідно до нормативної вартостіоднієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи (пункт 12 Інструкції).

ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК 

Другий вид податкових експертиз – експертизи, що проводяться на підставі ст.84 ПКУ. Йдеться про т.з. досудові експертизи під час здійснення податкового контролю, тобто під час перевірок тощо. Ініціювати таку експертизу може, як сам платник податків, так і податківці. Згода іншої сторони не передбачена, отже кожна із сторін замовляє й оплачує таку експертизу самостійно.

На жаль, детальна регламентація цього виду експертиз у ПКУ відсутня. За практикою, що склалася можна дійти висновку, що проводяться такі експертизи за загальними вищенаведеними правилами судових експертиз і у відповідних установах. З їх висновками податківці можуть не погодитись і під час судового розгляду може виникнути потреба вже у судовій експертизі за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. 2. Досудові висновки експерта на підставі ст.84 ПКУ допоможуть визначити судову перспективу податкового спору і позицію позивача, скласти і обґрунтувати позовні вимоги. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В ОПОДАТКУВАННІ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

2. Реферат ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДЛІТКІВ З ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

3. Реферат Методичні вказівки для організації самостійної роботи з курсу «Педагогіка»

4. Реферат Основи теорії організації

5. Реферат Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування лекції

6. Реферат Методичні рекомендації щодо організації практичних та лабораторних робіт з дисципліни Біологія

7. Реферат ДЕРЖАВНА ВЛАДА: ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ

8. Реферат СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР) ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

9. Реферат ЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ПІДЛІТКАМИ ВУМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РЕГІОНУ

10. Реферат Методичні рекомендації щодо організації та проведення перевірок з питань нагляду за додержанням законів при виконанні покарання у виді конфіскації майна