Новости

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Работа добавлена:


ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru

Львівський державний університет внутрішніх справ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчально-методичніматеріали

для студентів заочної форми навчання

освітній ступіньбакалавр

шифр та назва галузі знань    0304 Право

шифр і назва спеціальності    6.030401 Правознавство

Львів

2015

Екологічне право України: навчально-методичні матеріали для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015.

Розробник:

Ільків Наталія Володимирівна, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Чопко Х.І., кандидат юридичних наук, асистент (Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра трудового, аграрного та екологічного права)

Майкут Х.В., кандидат юридичних наук, доцент (Львівський державний університет внутрішніх справ, кафедра цивільно-правових дисциплін)

Розглянуто Вченою радою юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол №4 від 24листопада 2015 р.)

Розглянуто на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол №4 від 27жовтня 2015 р.)

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічне право України» є формування у студентів еколого-правового світогляду та сталої системи еколого-правових знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності, вироблення умінь та навичок практичного застосування еколого-правових норм.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічне право України» є опанування студентами юридичного факультету теоретичними знаннями і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації екологічної правосуб’єктності учасників екологічних правовідносин, правильного застосування норм екологічного законодавства, які об’єднуються в інтегровану спільність природоресурсного, природоохоронного та антропоохоронного спрямування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент згідно з вимогами освітньо-професійної програми повинен

знати:

на понятійному рівні відносини, які становлять предмет екологічного права, та їх об’єкт; основні екологічні права громадян, правові форми їх охорони та захисту; гарантії екологічних прав та свобод; джерела екологічного права; особливості правового регулювання окремих видів природокористування;

на фундаментальному рівні правові норми, що визначають порядок використання об’єктів навколишнього природного середовища та їх охорону, містять вимоги екологічної безпеки;

на практично-творчому рівні основні форми діяльностідержавнихорганіву галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

вміти:

на репродуктивному рівні дати юридичну оцінку екологічним правовідносинам; тлумачити еколого-правові норми чинного законодавства України та використовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі застосування норм права; складати документи, що опосередковують реалізацію екологічних прав громадян; вирішувати справи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища, раціональним використанням природних ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки;

на евристичному (алгоритмічному) рівні правильно і свідомо застосовувати набуті теоретичні знання та норми чинного екологічного законодавства України при вирішенні конкретних справ, що виникають у практичній діяльності різних державних органів чи окремих громадян, у їх взаємовідносинах; вміти у належній формі викласти результати проведеної роботи — скласти проект рішення чи відповіді відповідного державного органу, заяви громадян (наприклад, звернення з метою одержання інформації про стан навколишнього природного середовища), тощо; сприяти забезпеченню дотримання екологічного правопорядку, реалізації екологічних прав особи, вирішувати питання ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та попередження інших екологічних криз;

на творчому рівні знаходити необхідні правові норми, що вміщуються у великому масиві нормативно-правових актів екологічного законодавства, а також у актах інших суміжних галузей законодавства для застосування у конкретній професійній ситуації; узагальнювати практику застосування екологічного законодавства та робити відповідні висновки.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль 1. Науково-теоретичні засадистановлення і розвитку екологічногоправа України

Тема 1. Екологічне право як галузь права

Вчення про взаємодію суспільства і природи. Теоретичні основи екології. Роль екологічної сфери у структурі господарства та її взаємозв’язок з матеріальним виробництвом і невиробничою сферою. Екологічна система як об’єкт правового регулювання. Екологічна криза в Україні і потреба переходу від природоресурсового правового регулювання до еколого-правового регулювання взаємодії суспільства і природи.

Еколого-правова політика України, її завдання та зміст у сучасних умовах. Роль екологічного права в реалізації екологічної політики. Пріоритети екологічного права. Екологічна складова концепції сталого розвитку. Всебічне сприяння екологізації суспільства.

Етапи становлення та розвитку еколого-правових норм та їх вплив на формування сучасного предмету екологічного права.Поняття та предмет екологічного права. Поняття і види екологічних правовідносин, їх структура, зміст. Підстави виникнення, зміни і припинення екологічних правовідносин. Методи правового регулювання в екологічному праві. Принципи екологічного права. Співвідношення екологічного права з іншими галузями права України. Функції і місце екологічного права в системі права України.

Система екологічного права як науки та навчальної дисципліни.

Тема 2. Джерела екологічного права України

Поняття, класифікація та особливості джерел екологічного права України. Концепція «екологічного дерева».

Загальновизнані принципи і норми міжнародного права — джерела екологічного права. Міжнародно-правові акти у системі джерел екологічного права.

Конституція України як джерело екологічного права. Розвиток і реалізація конституційних засад екологічного права. Закони і кодекси України, що регулюють використання і охорону природних об’єктів і територій. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права. Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування як джерела екологічного права. Локальні екологічні нормативно-правові акти — джерела екологічного права. Роль судової практики у регулюванні екологічних відносин. Кодифікація екологічного законодавства України.

Тема 3. Еколого-правовий статус людини в Україні

Поняття еколого-правового статусулюдини, його сутність та структура. Конституційно-правова система прав, свобод і обов’язків фізичних та юридичних осіб в екологічній галузі.

Поняття, загальна характеристика та види екологічних прав громадян. Система та види обов’язків у галузі екології.

Право на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище (екологічну безпеку).

Право на достовірну екологічну інформацію. Правові основи інформаційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Поняття і зміст екологічно значимої інформації. Вимоги до екологічної інформації. Джерела екологічної інформації.Право на одержання екологічної освіти.

Основні форми участі громадськості у прийнятті екологічно значимих рішень. Порядок проведення зборів, мітингів, демонстрацій з екологічних питань.

Право на відшкодування шкоди, завданої життю, здоров’ю та майну громадян екологічними правопорушеннями.

Поняття і принципи права природокористування. Види природокористуваннята їх юридичне закріплення. Правовий зміст природокористування. Підстави виникнення і припинення права природокористування.Поняття, зміст і форми права власності на природні ресурси. Конституційні основи права власності на природні ресурси. Право власності на природні ресурси у кодексах та законах України, що регулюють їх використання і охорону. Охорона і захист права власності на природні ресурси. Екологічні обмеження права власності на природні ресурси.

Організаційно-правові гарантії реалізації екологічних прав громадян. Способи та форми захисту екологічних прав громадян. Роль громадських екологічних об’єднань у захисті екологічних прав громадян.

Тема 4. Правові основи управління в галузі екології

Методологічні підходи до управління в галузі екології. Поняття, зміст, форми, принципи та види управління в галузі екології.

Державне управління у галузі екології. Система і компетенція органів виконавчої влади у галузі екології. Права і обов’язки посадових осіб органів управління (контролю і нагляду) у галузі охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Компетенція органів місцевого самоврядування в екологічній галузі.

Громадське управління в галузі екології.

Основні функції управління в галузі екології. Екологічний моніторинг. Екологічний контроль та нагляд, його об’єкти та суб’єкти, форми. Екологічне планування, програмування і прогнозування. Ведення кадастрів природних ресурсів. Форми кадастрових документів. Екологічна стандартизація і нормування. Екологічна експертиза: поняття, суб’єкти та об’єкти. Гласність проведення екологічної експертизи. Екологічна паспортизація. Екологічне ліцензування. Екологічна сертифікація.

Тема 5. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

Позитивна та негативна відповідальність у галузі екології. Теорія поділу відповідальності в галузі екології на активну та ретроспективну, її значення.

Поняття, склад, особливості екологічних правопорушень як підстави юридичної відповідальності в галузі екології. Особливості адміністративної, кримінальної, цивільної та дисциплінарної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

Поняття екологічної шкоди. Види екологічної шкоди. Вішкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян внаслідок екологічного правопорушення.

Юридична відповідальність, передбачена спеціальними нормативно-правовими актами. Такси: поняття та правова основа.

Підстави звільнення від відповідальності в галузі екології.

Система профілактичних заходів, направлених на усунення причин і умов, які сприяють екологічним правопорушенням. Профілактика екологічних правопорушень правоохоронними органами.

Навчальний модуль 2. Науково-практичні засади природоресурсного,природоохоронного права та права екологічної безпеки України

Тема 6. Правовий режим земель в Україні

Землі як об’єкт використання та правової охорони. Поняття: „землі”, „земля”, „земельна ділянка”, „земельна частка (пай)”, „земельний фонд України”. Склад земельного фонду України.

Земельні правовідносини: поняття та види. Правові форми землевикористання. Право власності на земельні ділянки. Право постійного користування земельною ділянкою. Право оренди земельної ділянки. Право земельного сервітуту.

Особливості управління в галузі використання, відновлення та охорони земель.

Зміст правової охорони земель. Форми і методи охорони земель.Особливості юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

Тема 7. Правовий режим надр в Україні

Надра як об’єкт використання та правової охорони. Державний фонд надр.

Право виключної власності Українського народу на надра. Право користування надрами та його види. Правове регулювання геологічного вивчення надр. Правові форми видобування корисних копалин. Гірничий відвід.Дозвільний порядок діяльності щодо користування надрами.

Особливості державного регулювання еколого-правового режиму надрокористування: поняття, органи, функції. Геологічний контроль та гірничий нагляд: поняття та характеристика.

Правові заходи охорони надр. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр.Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра.

Тема 8. Правовий режим вод в Україні

Води як об’єкт використання та правової охорони. Склад водного фонду України: поверхневі, підземні води та внутрішні морські води та територіальне море.

Право власності на води: суб’єкти, об’єкти. Право водокористування і його види. Підстави виникнення, зміни та припинення права водокористування. Первинні та вторинні водокористувачі. Порядок надання водних об’єктів у користування. Загальне та спеціальне водокористування. Дозвіл на спеціальне водокористування.

Особливості державного регулювання еколого-правового режиму водокористування: поняття, органи, функції. Ведення державного водного кадастру. Правове забезпечення розподілу і перерозподілу вод. Контроль за додержанням водного законодавства.

Правові заходи охорони вод від забруднення, засмічення і виснаження.Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.

Тема 9. Правовий режим лісів та рослинного світу в Україні

Ліси як об’єкт використання та правової охорони. Поняття лісового фонду України та його склад. Функціональний поділ лісів на категорії та їх правовий режим.

Поняття рослинного світу як об’єкта використання та правової охорони.

Права на ліси та об’єкти рослинного світу. Право власності на ліси та об’єкти рослинного світу. Право користування лісами та його види. Використання лісових ресурсів, його види. Правове регулювання заготівлі деревини, другорядних лісових матеріалів. Побічні лісові користування. Право користування об’єктами рослинного світу. Надання лісів та об’єктів рослинного світу у користування. Лісорубний квиток, лісовий квиток.

Особливості державного регулювання еколого-правового режиму лісокористування та користування об’єктами рослинного світу: поняття, органи, функції. Правове регулювання лісовпорядкування. Правові засади державного обліку лісів і ведення лісового кадастру.

Правова охорона лісів та рослинного світу.Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства та законодавства про рослинний світ.

Тема 10. Правовий режим тваринного світу в Україні

Тваринний світ як об’єкт використання та правової охорони. Об’єкти тваринного світу.

Право власності на тваринний світ. Форми права власності на тваринний світ. Суб’єкти та об’єкти права власності на тваринний світ.

Поняття та види користування тваринним світом. Мисливство і полювання, рибальство, використання корисних властивостей життєдіяльності диких тварин, використання продуктів життєдіяльності диких тварин та ін.

Особливості державного регулювання еколого-правового режиму користування об’єктами тваринного світу: поняття, органи, функції.

Правові заходи охорони тваринного світу. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ. Особливості таксової відповідальності за шкоду, заподіяну об’єктам тваринного світу, занесеним до Червоної книги України.

Тема 11. Правова охорона атмосферного повітря в Україні

Атмосферне повітря як об’єкт екологічних відносин. Концепція охорони та використання атмосферного повітря як загальної спадщини людства. Озоновий шар: його значення та зміст.

Правові заходи охорони атмосферного повітря. Нормативи та стандарти у галузі охорони атмосферного повітря.

Права громадян, юридичних осіб і громадських організацій в галузі охорони атмосферного повітря. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

Тема 12. Правовий режим екологічної мережі України

Поняття та склад територій і об’єктів, що підлягають особливій охороні.

Поняття правового режиму національної екологічної мережі як особливого об’єкта правового регулювання, охорони та використання. Правовий режим окремих складових національної екологічної мережі: природних та антропогенних ландшафтів, полезахисних (природних) лісових смуг, природних об’єктів, що мають особливу наукову цінність, водно-болотних угідь міжнародного та загальнодержавного значення. Особливості правового режиму відновлюваних територій, що підлягають включенню до національної екологічної мережі.

Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму природно-заповідного фонду. Організаційно-правові форми заповідування. Правовий режим природних заповідників, національних природних парків, пам’яток природи, заповідних урочищ, біосферних заповідників, заказників, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, зоологічних парків, дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

Умови і порядок формування та оголошення територій і об’єктів природно-заповідними. Економічні і правові заходи забезпечення функціонування і охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Юридична відповідальність за порушення природно-заповідного режиму.

Поняття і загальна характеристика курортів, курортних місцевостей, лікувально-оздоровчих об’єктів і рекреаційних територій. Правовий режим охорони курортів і курортних територій. Особливості правового режиму охорони лікувально-оздоровчих об’єктів і їх територій.

Правові засоби збереження територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі.

Тема 13. Правове регулювання екологічної безпеки населення і територій

Поняття та зміст екологічної безпеки. Система заходів з її забезпечення. Правові засади національної екологічної безпеки.

Еколого-правові вимоги до інвестиційної, інноваційної, господарської та науково-технічної діяльності. Правова охорона навколишнього природного середовища у промисловості, енергетиці. Правова охорона навколишнього природного середовища у сільському господарстві.

Еколого-правові вимоги до проектування, розміщення і розвитку населених пунктів, підприємств, споруд та інших об’єктів. Правова охорона навколишнього природного середовища у містах та інших населених пунктах.

Еколого-правові вимоги до застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, токсичних речовин та інших препаратів.

Поняття відходів та їх класифікація. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами. Права та обов’язки суб’єктів у сфері поводження з відходами. Заходи і вимоги щодо запобігання або зменшення утворення відходів та екологічно безпечного поводження з ними. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з відходами.

Поняття і правове регулювання радіаційної та ядерної безпеки. Правове забезпечення екологічної безпеки від радіоактивного забруднення середовища проживання.

Тема 14. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

Поняття зон надзвичайних екологічних ситуацій, їх види. Критерії визначення зон екологічного ризику, кризи і лиха. Поняття екологічного ризику. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації. Поняття правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій.

Правова охорона радіаційно забруднених територій. Правове регулювання ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях. Правовий статус і соціальний захист громадян, які постраждали від надзвичайних екологічних ситуацій та правові проблеми екологічної безпеки ядерної енергетики.

Тема 15. Науково-правові засади договорів в екологічному праві

Об’єктивна необхідність правового регулювання договорів у межах взаємодії суспільства і природи. Поняття договірних екологічних правовідносин та їх класифікація. Поняття, види договорів в екологічному праві та їх відмежування від договорів у інших галузях.

Загально-правовіта спеціально-правові засади договорів в екологічному праві.

Поняття умов та підстав виникнення правовідносин із реалізації еколого-правових договорів та їх види. Поняття форми та змісту еколого-правових договорів. Правові проблеми застосування типових форм еколого-правових договорів.

Правове регулювання окремих договорів у сфері природокористування. Правове регулювання договорів у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Тема 16. Міжнародно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища

Передумови формування міжнародного екологічного права. Поняття міжнародного екологічного права та етапи його формування.

Об’єкти міжнародного екологічного права: поняття та їх класифікація. Юрисдикція як елемент міжнародно-правового режиму природних ресурсів, об'єктів та комплексів. Природні об'єкти, що є загальною спадщиною людства. Унікальні біологічні комплекси як об’єкти міжнародного екологічного права. Національні природні ресурси як об’єкти регулювання та охорони засобами міжнародного екологічного права.

Предмет міжнародного екологічного права. Класифікація міжнародних правовідносин у галузі охорони навколишнього середовища.Суб'єкти міжнародного екологічного права. Україна як суб'єкт міжнародного екологічного права.Джерела міжнародного екологічного права: поняття, види та характеристика. Міжнародний договір в системі джерел національного екологічного права.Поняття та види принципів міжнародного екологічного права. Загальні та спеціальні принципи міжнародного екологічного права та їх співвідношення. Функції міжнародного екологічного права.

Поняття та джерела європейського екологічного права. Практика Європейського Суду з прав людини з захисту екологічних прав та свобод.

Структура навчальної дисципліни

Назви навчальних модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п/с

лаб

інд

с.р.

л

п/с

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Навчальний модуль 1.Науково-теоретичні засади становлення і розвитку екологічного права України

Тема 1. Екологічне право як галузь права.

16

4

2

10

10

2

8

Тема 2. Джерела екологічного права України

10

2

2