Новости

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Работа добавлена:


ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

імені О. М.БЕКЕТОВА

Кафедра менеджменту і адміністрування

Методичні вказівки для

проведення практичних занять,

організації самостійної роботи та

виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(для студентів усіх форм навчання напряму

підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Харків

ХНУМГ

2015

Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи студентів з дисципліни«Основи наукових досліджень»(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.            О. А. Дєгтяр. – Х. : ХНУМГ, 2015. –  с.

Укладач:  д.держ.упр.О. А. Дєгтяр

Рецензент: д.е.н., проф.Н. О. Кондратенко

Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві,  протокол  засідання №1  від 31.09.2015р.

ЗМІСТ

 • ВСТУП
 • 1. Плани практичних занять
 • 2. Самостійна робота студентів
 • 2.1 Тематичний план дисципліни
 • 2.2 Загальні рекомендації до організації самостійної роботи студентів
 • Контрольні запитання для самодіагностики
 • 3. Робота над індивідуальним завданням (РГР)
 • ДОДАТОК А
 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Мета:ознайомити з методологією наукових досліджень, сформувати вміння застосовувати її у практичній діяльності; організовувати дослідницьку діяльність.

Предмет: процес наукового дослідження.

Завдання:оволодіти основними елементами методики наукових досліджень, навичками їх оптимальної організації.

Авторитет науки в суспільстві залишається достатньо високим. Завдяки використанню наукових методів у природознавстві, були створені не бачені раніше штучні агрегати, що значно покращили результати людської праці й створили для працівника більш комфортні умови. Втілення наукової методології в дослідження соціальних процесів дозволило людям навчитися оцінювати тенденції розвитку суспільств, культур, прогнозувати події тощо.

Володіння методологією, методикою наукової роботи, навичками її оптимальної організації є обов’язковою складовою професіоналізму дослідника. У зв’язку із зростанням вимог до професійної підготовки молодих спеціалістів, особлива увага приділяється формуванню навичок дослідження і творчої роботи у бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Виконання завдань, що поставлені суспільством перед науковими й науково-виробничими установами, можливо тільки шляхом озброєння молодих фахівців новітніми знаннями в галузі наукових досліджень. Отже, введення до навчальних планів дисципліни “Основи наукових досліджень” є своєчасним і актуальним.

Навички та уміння, яких повинні набути студенти:

Засвоїти методологію та методику наукових досліджень.

Бути здатним здійснювати пошук, накопичення та обробку наукової інформації.

Уміти формулювати мету, завдання та теоретичні засади дослідження

Навчитися планувати та здійснювати експериментальні дослідження, відпрацьовувати їх результати.

Уміти формулювати й обґрунтовувати висновки наукового дослідження.

Бути здатним складати звіти, доповіді, писати статті, що відображають результати наукових досліджень.

Уміти планувати й здійснювати роботу над науковим кваліфікаційним дослідженням.

Методичні вказівкидо самостійної роботи і виконання науково-дослідного завдання (розрахунково-графічної роботи) розроблені відповідно до програми і робочої програми дисципліни і призначені длястудентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи (розрахунково-графічної роботи), призначеної формувати практичні навички роботи студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем функціонування підприємств міського господарства для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, в домашніх умовах.Згідно з навчальним планом дисципліни«Основи наукових досліджень»на самостійну роботу студентів денної форми навчання відведено84години, заочної форми – 134 години, з них 30 – на виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента вмілого розподілу свого часу між аудиторною і позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної та індивідуальної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Фінальною формою самостійної роботи є підготовка до поточного контролю з змістових модулів. Вона базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, розглянутих на індивідуальних заняттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно, й вмінні логічно викладати їх сутність.

1. Плани практичних занять

Теми практичних занять

За кожною з тем, включених до курсу навчальної дисципліни, проводиться практичне заняття з метою закріплення студентом теоретичних знань, одержаних на лекційних заняттях чи в результаті самостійного вивчення необхідного матеріалу, а також в ході виконання науково-дослідної роботи (розрахунково-графічної роботи), і одержання практичних навиків.

Заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, їх перевірка і оцінювання.

Під час проведення практичних занять організовується дискусія навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують реферати чи доповіді, а також обговорюються проблемні питання, на які мають бути знайдені відповіді в результаті дискусії.

На практичних заняттях у студентів мають сформуватися вміння і навички розробки, організації та проведення наукових досліджень, а також виконання деяких видів економічної роботи, пов’язаної з діяльністю підприємств.

У ході проведення практичного заняття студенти самостійно або у групах (як малих, так і великих) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. З метою виявлення рівня засвоєння матеріалу викладачем проводиться перевірка і обговорення роботи, яку виконували студенти, а також підведення підсумків з одержанням студентами відповідної оцінки залежно від результатів виконаної роботи.

Слід зазначити, що проведення практичних занять вимагає наявності попередньо підготовленого матеріалу (тести, різні завдання тощо).

За кожне практичне заняття фіксуються оцінки, що враховуються при виставленні поточної  модульної оцінки з даної навчальної дисципліни.

МОДУЛЬ 1.ОСНОВИНАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади науки та наукових досліджень

Практичне заняття 1. Ключові поняття науки та наукових досліджень

Перелік основних завдань:

1. Провести дослідження процесу зародження науки.

2. Охарактеризувати сучасний стан, виявити проблеми й вказати перспективи розвитку науки в Україні.

3. Перелічити й обґрунтувати особливості сучасних наукових досліджень.

Питання для дискусії:

1. Прикладні науки і їх значення у підвищенні ефективності функціонування економіки.

2. Об'єктивна необхідність наукових досліджень на сучасному етапі розвитку економіки.

3. Значення розробки державних науково-технічних програм в розвитку країни та їх види.

Література: основна [6, 13, 14]; додаткова [18, 19].

Практичне заняття 2. Організація науково-дослідної роботи в Україні

Перелік основних завдань:

1. Структура науки як системи знань.

2. Визначення окремих елементів, складових частин науки.

3. Підготовка науковців в аспірантурах і докторантурах.

4.Характеристика основних принципів наукової організації дослідної праці.

Питання для дискусії:

1. Керування наукою в Україні.

2. Використання засобів механізації та автоматизації допоміжних операцій в науково-дослідній роботі.

Література: основна [6, 13, 14]; додаткова [17, 18, 19].

Практичне заняття 3. Науково-дослідна робота студентів

Перелік основних завдань:

1. Основні завдання науково-дослідної роботи студентів.

2. Форми заохочення студентської молоді до науково-дослідної роботи, що практикуються у вищих навчальних закладах.

3. Дипломна робота як найвищий ступінь участі студента в науково-дослідній роботі.

4. Специфіка вибору тематики курсових (дипломних) робіт для студентів спеціальності «Туризм», «Готельне господарство».

Питання для дискусії:

1. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи.

2. Необхідність посилення ролі науки в підготовці фахівців для економіки.

Література: основна [8, 11, 14]; додаткова [17, 18, 19].

Практичне заняття4. Інформаційне забезпечення наукової роботи

Перелік основних завдань:

1. Механізм пошуку первинної і вторинної інформації студентами.

2. Поняття та критерії ефективності інформації в науковому дослідженні.

3. Джерела інформації та їх класифікація.

4. Вимоги до організації збору практичної інформації на підприємствах (організаціях).

5. Основні способи відбору одиниць з генеральної сукупності.

Питання для дискусії:

1. Особливості збирання показників з різних джерел інформації.

2. Організація збору інформації з практичної діяльності підприємства (організації).

3. Плагіат і студентські наукові праці.

4. Переваги і недоліки різних форм обміну науковою інформацією.

Література: основна [6, 11, 14]; додаткова [15, 18, 19].

Змістовий модуль 2.Методологічні основи наукового знання і творчості

Практичне заняття 5. Метод і методика економічних досліджень і аналізу

Перелік основних завдань:

1. Загальна характеристика методологічного апарату наукових досліджень.

2. Оцінка і аналіз методологічного інструментарію в соціально-економічних дослідженнях.

3. Методи проведення аналітичної роботи, особливості їх використання.

4. Основні елементи методики комплексного економічного аналізу, їх характеристика.

5. Завдання, які вирішуються в результаті спеціальних спостережень.

Питання для дискусії:

1.Чим обумовлюється отримання різних результатів аналітичних досліджень?

2. Докази в наукових дослідженнях, способи їх застосування.

3. Використання методів прогнозування в науково-дослідній роботі.

4. Загальні методи в наукових дослідженнях. Їх відмінність від спеціальних методів.

Література: основна [12, 13, 14]; додаткова [18, 19].

Тема 6. Методика підготовки й оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх у практику економічної діяльності

Перелік основних завдань:

1. Дипломна робота – фінальний і найвідповідальніший етап у процесі підготовки висококваліфікованого спеціаліста.

2. Процедура написання і захисту курсових (дипломних) робіт.

3. Написання, аналіз і редагування тез доповіді на студентську науково-практичну конференцію та наукової статті.

4. Методика коректної та адекватної графічної інтерпретації одержаних результатів.

5. Написання, аналіз і редагування наукової доповіді, наукового звіту, анотації, рецензії.

Питання для дискусії:

1. Значення цифрового та ілюстративного матеріалу в звіті з науково-дослідної роботи.

2. Застосування комп’ютерної техніки у процесі впровадження результатів наукових досліджень.

Література: основна [8, 12, 14]; додаткова [15, 17].

Практичне заняття 7.Аналіз теоретико-експериментальних досліджень і формулювання висновків

Перелік основних завдань:

1.Формулювання теми наукового дослідження.

2.Обґрунтування актуальності обраної теми

3. Визначення об'єкта й предмета дослідження

Питання для дискусії:

 1. Постановка мети й конкретних завдань дослідження
 2. Вибір методу (методики) проведення дослідження.
 3. Формулювання висновків та оцінка отриманих  результатів.
 4. Література: основна [5, 7, 9, 10, 14]; додаткова [16].

Змістовий модуль 3.Економічний інструментарій проведення наукових досліджень

Практичне заняття 8. Механізм проведення наукових досліджень

Перелік основних завдань:

1. Розробка і обґрунтування методики до проведення аналітичного дослідження галузевого ринку (субринку).

2. Поняття, види та етапи соціально-економічних досліджень.

3. Порядок конкретизації та затвердження теми наукового дослідження.

Питання для дискусії:

1.Поняття критерію. Основні критерії вибору теми наукового дослідження

2. Роль бібліотеки в роботі дослідника.

3. Зміст і роль апробації як завершальної стадії науково-дослідного процесу.

Література: основна [12, 13, 14]; додаткова [15, 18, 19].

Практичне заняття 9. Економіко - статистичні методи та прийоми в економічних дослідженнях та економічному аналізі

Перелік основних завдань:

1. Вивчення впливу відокремленого фактора на зміну результативного показника.

2. Методика розрахунку показників сезонності й врахування впливу сезонного ефекту в процесі проведення дослідження та аналізу.

3. Причини та характеристики застосування технічних прийомів економічного аналізу.

4. Виявлення різниці агрегатних індексів Ласпейреса і Пааше.

Питання для дискусії:

1. Які основні завдання вирішуються дослідником за допомогою методу групування?

2. З якою метою будують графіки в економіко-статистичних дослідженнях?

3. Що являє собою середня величина і у чому полягає її властивість?

Література: основна [5, 7, 9, 10, 14]; додаткова [16].

Практичне заняття 10. Економіко - математичні методи й моделі в економічних дослідженнях та економічному аналізі

Перелік основних завдань:

1. Кореляційно-регресійне моделювання для виявлення можливого зв’язку між аналізованими показниками і одержання моделей для прогнозування з використанням методу екстраполяції.

2. Виявлення основної тенденції розвитку за допомогою побудови різних трендових моделей і методика вибору найбільш апроксимованої до реальних процесів.

3. З’ясування відмінностей між кореляційним і функціональним зв’язком.

4. Основні проблеми, які вирішує дослідник при вивченні кореляційних залежностей.

5. Переваги та роль аналітичного вирівнювання рівнів часового ряду.

Питання для дискусії:

1. Як розрахувати індекси сезонності й здійснити екстраполяцію з урахуванням сезонної складової?

2. З якою метою аналізують дані рядів динаміки?

3. Охарактеризуйте роль графічного зображення часових рядів.

4. Багатовимірне ранжування. Побудова інтегральних оцінок.

Література: основна [5, 7, 9, 10, 14]; додаткова [16].

2. Самостійна робота студентів

2.1 Тематичний план дисципліни

При вивченні дисципліни «Основи наукових досліджень» студент повинен ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, її структурою, формами й методами навчання, видами й методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Основи наукових досліджень» складається з двох модулів, які, в свою чергу, складаються із змістових модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна і самостійна робота студента. Тематичний план дисципліни наведений в табл. 1.

Таблиця 1

Тематичний план дисципліни «Основи наукових досліджень»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 4

За вибором ВНЗ

Рік підготовки

2-й

2-й

Семестри

3-й

4-й

годин –144

Галузь знань

0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки

6.030601 Менеджмент

Лекції:

30 год.

4 год.

Модулів –1

Практичні, семінарські:

30 год.

6 год.

Змістових модулів – 3

Лабораторні:

-

-

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3

Фахове спрямування:

МОМГ, МПД

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Самостійна робота:

84 год.

134 год.