Новости

Практичні заняття з іноземної мови

Работа добавлена:


Практичні заняття з іноземної мови на http://mirrorref.ru

2  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Найменування розділів, тем

Кількість годин

Тема1.Мова і професія.

1

Значення іноземної мови в житті людини.

2

2

Переклад.

2

3

Види перекладу.

2

4

Професійна лексика.

2

5

Особливості ділового перекладу.

2

6

Особливості перекладу офісної документації.

2

7

Діловаетика перекладача.

2

8

Ділова поїздка за кордон.

2

9

У готелі.

Замовлення кімнати у готелі.

2

10

Ділова зустріч.

2

Тема 2.Професійна термінологія.

11

Пошук роботи. Складання резюме.

2

12

Співбесіда з роботодавцем. Основні вимоги та норми етикету.

2

13

Ділова телефонна розмова.

2

14

Домовленість про зустріч.

2

15

Види ділових листів.

2

16

Структура, змістові частини та оформлення ділового листа.

2

17

Електронне листування.

2

18

Інтернет. Електронна пошта.

2

19

Обговорення контракту.

2

Тема 3. Правила оформлення ділових паперів.

20

Види товарів та послуг.

2

21

Переписка, що стосується ділової поїздки.

2

22

Переписка, що стосується реалізації товару.

2

23

Претензії і їх владнання.

2

24

Фінансові документи.

2

25

Перевідний вексель.

2

26

Акредитив.

2

27

Рахунок – фактура.

2

28

Транспортування товару.

2

29

Страхування товару.

2

30

Біржа.

2

31

ККР.

2

32

Повторення матеріалу.

2

ВСЬОГО

64

3  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Заняття № 1

Тема: Значення іноземної мови в житті людини.

Мета: навчити студентів користуватися лексикою до теми «Значення іноземної мови в житті людини.»; розвивати культуру мовлення, розвивати монологічне та діалогічне мовлення; виховувати любов до своєї професії.Ознайомити студентів з «фальшивими друзями» перекладача

Обладнання: роздруківки завдань до теми, підручник.

Література: Н.А. Котий, Г.А. Лукьянова, Н.А. Бонк. Учебник английскогоязыка. – М., 2007.

Час проведення: 2 год.

План заняття

І Організаційний момент. Привітання

ІІ. Основна частина

  1. New words. Page 84
  2. Reading.

Page 83  Text 1

  1. Grammar Present Indefinite.

Ex.1-5 page 85-86.

Ex. 5, 6 page 95

Фальшиві друзі перекладача.

Words which are similar in form but different in meaning are called translator’s false friends.

"фальшивий друг" фальшивий переклад правильний переклад переклад фальшивої асоціації

activities  активність  діяльність   activity

advocate  адвокат  прибічник, захисник  attorney

actual   актуальний  фактичний   topical

accurate  охайний  влучний   neat, tidy

artist   артист   художник   actor

aspirant  аспірант  претендент   postgraduate

appellation  апеляція  назва     appeal

partisan  партизан  захисник   guerrilla

audience  аудієнція  глядачі   hearing

focus   фокус (трюк)  увага    trick

camera   камера  фотоапарат   cell

colon   колона  двокрапка              colomn

complexion  комплекція  колір обличчя  physique

corpse   корпус  труп    corps [ko:]

compositor  композитор  укладач в типографії composer

clay   клей   глина    glue

criminal  кримінал  злочинець   crime

stool   стілець  табурет   tuffet

fable   фабула  байка    plot

substantive  субстантивний основний   substantival

data   дата   дані    date

decoration  декорація  знак відмінності, прикраса scenery

decade   декада   десятиріччя   ten-day period

dynamic  динамічний  гнучкий, дієвий  fast-moving

national admi-

nistration                    адміністрація нац.    нац. уряд              authority

progress report доклад про прогрес доклад про хід работи -

subject   суб’єкт   питання, предмет  person

fraction  фракція  дроб (матем.)   faction

familiar  фаміл’ярний  відомий, знайомий  hod-a-nob

bullion   бульйон  злиток    beef-tea

balloon  балон   повітряна куля  bottle, bulb

baton   батон   жезл, дубинка  loaf

billet   білет   плашка; посада  ticket, seat

mayor   майор   мер    major

magazine  магазин  журнал   store, shop

motorist  моторист  автолюбитель  machinist, manipulator

motion   моціон  рух    constitutional, walk

intelligence  інтелігенція  розум    clerisy

depot   депо   склад    house, station

Dutch   датський  голландський   Danish

direction  дирекція  напрямок   management, front offic

fabric   фабрика  тканина   factory, works

concern  концерн  задача, інтерес  trust, combine,

genial   геніальний  гостинний   genius

obligation  облігація  зобов’язаність   bond

principal  принциповий  основний   principled

prospect  проспект  перспектива   avenue

production  продукція  виробництво   end-product

physician  фізик   врач-терапевт  physicist

physique  фізик   будова тіла   physicist

probe   проба   зонд    test, trial, attempt

list   лист   списокsheet, piece of paper

lunatic   лунатик  божевільний   somnambulant

rapport   рапорт   добрі відносини

receipt   рецепт   квитанція   recipe ['resipi]

replica   репліка  точна копія   cue

troops   трупи   війська   corpses

extra   екстра   додатковий   super

Домашнє завдання.Ex. 7,8,9page 96-99

Тема: Переклад

Мета: навчити студентів правильно користуватися інформацією  до теми; розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення, навички послідовного перекладу; виховувати культуру мовлення.Закріпити знання з темиTranslator`sfalcefriends

Обладнання: роздруківки завдань до теми, підручник.

Час проведення: 2 години.

План заняття

І Організаційний момент. Привітання

ІІ. Основна частина

Translation is the communication of the meaning of a source-language text by means of an equivalent target-language text. Whereas interpreting undoubtedly antedates writing, translation began only after the appearance of written literature; there exist partial translations of the Sumerian Epic of Gilgamesh (ca. 2000 BCE) into Southwest Asian languages of the second millennium BCE.

Translators always risk inappropriate spill-over of source-language idiom and usage into the target-language translation. On the other hand, spill-overs have imported useful source-language calques and loanwords that have enriched the target languages. Indeed, translators have helped substantially to shape the languages into which they have translated.

Due to the demands of business documentation consequent to the Industrial Revolution that began in the mid-18th century, some translation specialties have become formalized, with dedicated schools and professional associations.

Because of the laboriousness of translation, since the 1940s engineers have sought to automate translation (machine translation) or to mechanically aid the human translator (computer-assisted translation). The rise of the Internet has fostered a world-wide market for translation services and has facilitated language localization.

Translation studies systematically study the theory and practice of translation.

1 Повторення лексики

ІІІ. Виконання граматичних вправ

Words which are more or less similar in form and in meaning are called international words

Forexample:constitution,revolution,accumulator,alpha,alphabet,ampere,atlas,atom,banjo,barbarism,benzol,billiards,bulldog,cafeteria,caravan,catastrophe,chaos,demagogue,dynamo,economic,electric,element,energy,film,kodak,legal,minimum,philosopher

EXERCISE 1Study the following groups of words. Find the difference in the meaning in English and Ukrainian, as in the model.

Model:physique фізик,

Physiqueбудова тіла

Фізик –physicist

actualактуальний, principalпринциповий, genialгеніальний, magazineмагазин, prospectпроспект, obligationоблігація, Dutchдатський, motoristмоторист, concern концерн, lunaticлунатик, probeпроба, fabricфабрика, directionдирекція, billetбілет, balloonбалон, compositorкомпозитор, double standardподвійний стандарт, batonбатон, intelligenceінтелігенція, familiarфаміл’ярний, decadeдекада, genialгеніальний, productionпродукція, mayorмайор, advocateадвокат, aspirantаспірант.

EXERCISE2 Find international words in the text1.

EXERCISE3Find the meanings of the English international words and translate them.

1.There's a marked contrast between his character and hers. 2. I wish to speak to the manager. 3. Last year we had 3% inflation. 4. What’s your philosophy of life? 5 Is there anything interesting on television tonight? 6. Technological progress has been so rapid over the last few years. 7. I've always had an interest in astronomy. 8. Are you coming to the football match? 9. He was a student at the University of Chicago.10. I hate people talking while I'm watching a film. 11. Britain has no written constitution. 12 The French Revolution changed France from a monarchy to a republic. 13. He was a German, travelling on a Swiss passport. 14. In wealthy parts of the country, homes cost from £ 750 000 into the millions. 15. The train leaves at three minutes to eight, so we'd better get there a few minutes before then. 16. I’d like to visit the Natural History Museum. 17. He goes to the opera (= to see an opera) whenever he can. 18. During the Second World War, the British dropped a huge number of bombs on Dresden. 19. There's a little café on the corner that serves very good coffee. 20. We stayed in a hotel on the seafront. 21. We travelled to Argentina on a tourist visa. 22. I took a taxi from the station to the hotel. 23. Twenty-eight per cent of people asked thought that the advertising of tobacco and alcohol should be banned. 24. Toss the salad with a vinaigrette dressing. 25. Mother asked me to buy a tin of sardines. 26. I heard a good programme on the radio last night. 27. My parents took a lot of photographs of us when we were small. 28. It's one of those arts programmes late at night. 29. The acrobats formed a pyramid by standing on each other's shoulders. 30. We all joined in the song, with Pat at the piano/on piano.

EXERCISE4Translate the sentences with translator’s false friends.

1. We had estimated about 300 visitors, but the actual number was much higher. 2. Her novel is an accurate reflection of life in post-war Spain. 3. Monet is one of my favourite artists. 4. He was an aspirant to the throne. 5. In 1988, about 220 000 American troops were stationed in Western Europe. 6. The ship is an exact replica of the original Golden Hind. 7. Make sure you are given a receipt for everything you buy. 8. We'd worked together for years and developed a close rapport. 9. He drives like a lunatic. 10. Is your name on the list? 11. He has a very powerful, muscular physique. 12. The company's new model will be going into production early next year. 13. Is there any prospect of the weather improving? 14. He was principal dancer at the Dance Theatre of Harlem. 15. If you have not signed a contract, you are under no obligation to pay them any money. 16 The teacher is very genial. 17. Concern for the safety of the two missing teenagers is growing. 18 He was going in the direction of the bedroom. 19. It's the intelligence of her writing that impresses me. 20. They showed the goal again in slow motion. 21. She has written articles for several women's magazines. 22. We tied balloons and streamers to the ceiling ready for the party. 23. The house looked strangely familiar, though she knew she'd never been there before. 24. She has made a series of documentaries on the subject of family relationships. 25. This place is badly in need of decoration. 26. Now the data is being transferred from magnetic tape to hard disk. 27. The media focus on politicians' private lives inevitably switches the attention away from the real issues. 28. Her latest book should appeal to a large audience.

Домашнєзавдання. Переказувати текст«Theories of translation». (https://en.wikipedia.org/wiki/Translation)

Заняття № 3

Тема:Види перекладу.

Мета: навчити студентів правильно користуватися лексикою до теми; розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення, навички послідовного перекладу; виховувати культуру мовлення.

Обладнання: роздруківки завдань до теми, підручник.

Час про