Новости

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Види юридичних осіб

Работа добавлена:


Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Види юридичних осіб на http://mirrorref.ru

 1. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Види юридичних осіб.

У цивільних правовідносинах беруть участь не тільки громадяни (фізичні особи), а й тисячі різноманітних соціальних утворень. Це можуть бути державні, комунальні, кооперативні, приватні підприємства та установи, громадські об'єднання, партії та ін. Але бути учасниками правовідносин вони можуть лише за умови, коли відповідають встановленим у законі ознакам, тобто є юридичними особами.

Відповідно до цивільного законодавстваюридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.

Ознаками юридичної особи є:

 1. Майнова відокремленість. Кожна юридична особа має своє власне майно, що робить її економічно незалежною організацією. Це майно відокремлене від майна держави, інших організацій і громадян, членів колективу юридичної особи. Це майно може належати юридичній особі на праві власності або на інших законних підставах.
 2. Організаційна єдність. Юридична особа — це певним чином організований колектив, колективне утворення, тобто організоване об'єднання працівників.
 3. Участь у цивільному оборотівід власного імені. Кожна юридична особаповинна мати своє найменування, яке б містило інформацію про її організаційно-правову форму і характер її діяльності. Саме від власного імені юридична особа має право вступати в цивільні правовідносини. Кожна юридична особа має найменування (ім'я), печатку, може мати свої товарні й фірмові знаки та іншу символіку.
 4. Здатність вести майнову відповідальність. Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном.
 5. Спроможність бути позивачем або відповідачем у суді.

Для того, щоб мати можливість бути суб'єктом цивільних правовідносин, юридична особа, як і фізична, повинна бути наділена цивільною правоздатністю і цивільною дієздатністю.

Юридичні особи наділеніправоздатністю і дієздатністю, які виникають одночасно — з моменту державної реєстрації.Правоздатність юридичних осіб на відміну від правоздатності фізичних осібє спеціальною. Вона визначається характером діяльності юридичної особи, яка закріплюється в її статуті, положенні або засновницькому договорі. Наприклад, правоздатність вищого навчального закладу далеко не збігається з правоздатністю транспортного підприємства.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю, яка може бути позивачем і відповідачем у суді.

Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Хочаокремі види діяльності(медична, фармацевтична, охоронна, туризм та ін.), перелік яких встановлюється законом, юридична особа може здійснювати тільки після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється із дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Для створення юридичної особи передусім потрібнізасновники. Ними можуть бути власники майна або уповноважені власниками органи, а в передбачених законом випадках - не власники, а інші особи.

Юридична особа вважається створеною із дня її державної реєстрації.

Незалежно від того, хто є засновником, і від порядку створення всі юридичні особи повинні матиустановчі документи - правову основу своєї діяльності. Установчими документами юридичної особи є, зокрема,статут, засновницький договір, установчий акт.

У своїй діяльності юридична особа може створюватифілії і представництва, що не є юридичними особами.

Філія — відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем її знаходження та здійснює усі функції юридичної особи або їх частину. Представництво — відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем її знаходження та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Припинення юридичної особи відбувається в результаті її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення)або ліквідації.

При реорганізації відбувається припинення існування юридичної особи (за винятком реорганізації шляхом виділення)з переданням всього її майна, її прав та обов'язків іншій юридичній особі в порядку загального правонаступництва.

У результаті ліквідації юридична особа припиняє свою діяльністьбез правонаступництва. Майно ліквідованої юридичної особи, її права та обов'язки не переходять до інших суб'єктів, крім випадків, установлених законом.

Юридична особа є такою, що припинилася, із дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ, а також в інших формах, встановлених законом.

Товариствомєорганізація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі в цьому товаристві. Товариство може бути також створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.

Виділяються два види товариств:

1) підприємницькі товариства. Ці юридичні особи здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками. Вони можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи;

2) непідприємницькі товариства. Ними є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками (споживчі кооперативи, об'єднання громадян тощо).

Слід зауважити, щонепідприємницькі товариства та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Установоює організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

Види юридичних осіб (детально):

Підприємницькі юридичні особи :

 • господарське товариство
 • колективне підприємтво ( юридична особа, створена декількома юридичними або фізичними особами для отримання прибутку, наприклад, колективне сільськогосподарське підприємство, спільне підприємство тощо)
 • приватне підприємство ( юридична особа створена фізичною особою як єдиним засновником)
 • дочірнє підприємство ( юридична особа, створена юридичною особою як єдиним засновником)
 • державне підприємство (юридична особа, створена для здійснення господарської діяльності державою як єдиним засновником)
 • казенне підприємство (юридична особа, створена для здійснення господарської діяльності державою як єдиним засновником)
 • комунальне підприємство (юридична особа, створена для здійснення господарської діяльності місцевою громадою як єдиним засновником)
 • виробничий кооператив (юридична особа, створена шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку)

Непідприємниькі юридичні особи :

 • кредитна спілка
 • установа (юридична особа, створена державою або органом місцевого самоврядування для здійснення відповідної публічної функції)
 • споживчий кооператив (юридична особа, створена шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб з метою задоволення споживчих потреб його членів)
 • громадська організація
 • політична партія
 • благодійна організація
 • релігійне об'єднання
 • об'єднання співвласників житла
 • міжнародна організація

У певних випадкахУкраїна як держава виступає також суб'єктом цивільних правовідносин.

Цивільно-правовий статус держави має свої особливості, а саме:

 • держава шляхом прийняття законів встановлює порядок цивільно-правових відносин;
 • від імені держави можуть діяти спеціальні органи, уповноважені управляти і розпоряджатися державним майном (Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, фінансові, банківські установи тощо);
 • тільки держава може володіти і розпоряджатися речами, вилученими з цивільного обігу (бойовою зброєю, ядерними матеріалами, предметами особливої культурно-історичної цінності тощо).

Перш за все держава виступає суб'єктом правовідносин власності з приводу державного майна. У власність держави переходить конфісковане і реквізоване майно, не витребувані знахідки, безхазяйне майно.

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Види юридичних осіб на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Фізична особа як суб’єкт цивільного права

2. Реферат Права на честь, гідність і ділову репутацію громадян і юридичних осіб

3. Реферат Правове регулювання благодійних організацій як юридичних осіб

4. Реферат Шпаргалка з цивільного права

5. Реферат Загальна характеристика цивільного права України

6. Реферат МОВА ПРАВА ТА ЇЇ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

7. Реферат Норма права: поняття, структура та види

8. Реферат Особа в Римському праві

9. Реферат Поняття людина — індивід - особа

10. Реферат Лінгвістичні правила складання юридичних документів