Новости

ОБЧИСЛЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕМПІРИЧНОГО МАСИВУ ДАНИХ І ЇХ ГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Работа добавлена:


ОБЧИСЛЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕМПІРИЧНОГО МАСИВУ ДАНИХ І ЇХ ГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ на http://mirrorref.ru

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

ОБЧИСЛЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕМПІРИЧНОГО МАСИВУ ДАНИХ І ЇХ ГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Мета лабораторної роботи - обробка вибірки одновимірних випадкових величин (емпіричного масиву даних), обчислення статистичних показників масиву і їх графічна інтерпретація, визначення теоретичного закону розподілу вибірки випадкових

3.1.Теоретичні відомості

Порядок обробки одновимірних випадкових величин наступний:

- побудова варіаційного ряду вибірки одновимірної випадкової величини (впорядкування вибірки об'ємом n відXmin доXmax);

- визначення орієнтовного значення з округленням в меншу сторону кількості інтервалів групуванняrпо формулі:

  ;

- обчислення ширини інтервалів групуванняX:

;

- побудова таблиці 1.1 підрахунку частот, частостей і формування зовнішнього вигляду емпіричного розподілу в інтервалах групування 1,2...,j,...,r.

Таблиця 1.1 - Обчислення частот ічастостей емпіричного розподілу

Інтервалгруппі-рованіяj

Початок-конец інтервалу

Середина інтервалу

Зустрічається частот в цифрах

Частість

у інтервалі

Накопичена

1

2

3

4

5

6

РАЗОМ:

- керуючись даними таблиці 1.1 виконується побудова графічних характеристик емпіричного розподілу (гистограммірованіє):

1. Гістограма відносних частот (емпірична вірогідність) - колонки 1,5

2. Полігон відносних частот (крива, що описує гістограму) - колонки 3,5

3. Емпірична функція (графік ступінчастої накопиченої частості) - колонки 1,6

4. Кумулятивна крива,кумулята (лінія, що описує функцію розподілу і що проходить через середини інтервалів групування) - колонки 2,6

5. Діаграма Парето (гістограма, ранжирувана в порядку убуваннячастостей спільно зкумулятой)

3.2 Визначення основних статистичних характеристик вибірки

1. Математичне очікування (середнє арифметичне, ріс.1.1д)

;

2. Дисперсія (математичне очікування квадрата відхилення випадкової величини Хj в інтервалі групування від її математичного очікування)

;

3. Середнє квадратичне відхилення - стандарт (квадратний корінь з дисперсії)

;

4. Коефіцієнт варіації (відносне розсіювання)

;

5. Асиметрія (асиметричність розподілу щодо моди, рис.1.1)

;

якщо розподіл витягнутий вправо від моди,, якщо вліво.

6. Ексцес (островершинность розподіли)

якщо вершина розподілу вища і "гостріша"

якщо вершина нижча і "плоскіша".

7. Мода (значення в розподілі, відповідне максимальній частоті), рис.1.1в

- частоти, передуюча, відповідна, подальша модальному інтервалу;

- початкова межа модального інтервалу.

- початкова межа, частота і номер медіанного інтервалу.

3.3 Порядок виконання роботи

1. Набудувати табличний процесорExcelдля роботи з даними. Для цього переконатися в наявності вкладкиАналіз данихв списку падаючого меню кнопки рядка менюСервіс.Інакше провести підключенняПакету аналізу.Для цього встановити відповідний прапорець у вікніНадбудови, що відкривається після вибору вкладкиНадбудовикнопки рядка менюСервіс.

2. Скопіювати з файлу завдання числові дані заданого варіанту.

кнопкою рядка менюДані,вкладкаСортуванняСтандартна).

4. Для визначення основних статистичних характеристик необхідно:

4.1. Вибрати пунктОписова статистикав списку вікнаІнструменти аналізу(кнопка рядка менюСервіс,вкладкаАналіз даних).

4.2.У вікніОписова статистикав полі з назвоюВхідний інтервалввести ВХІДНІ ДАНІ. Далі, встановити перемикач Групування в положення - по стовпцях.

встановити прапорець у вікні Підсумкова статистика.

характеристик.

гістограм:

5.1. Вибрати пункт Гістограма в списку вікнаІнструменти аналізу(кнопка рядка менюСервіс,вкладкаАналіз даних).

5.2. У вікні Гістограма в полі з назвою Вхідний інтервал ввести ВХІДНІ ДАНІ.

поле вихідного інтервалу (поза зоною розрахункової таблиці 1.1).прапорець у вікні Парето і Інтегральний відсоток.

5.4. Натисненням кнопки ОК вивести таблицю частот ічастостейемпіричного розподілу.

для побудови діаграми Парето.

5.6.    На підставі отриманих даних, шляхом копіювання, заповнити таблицю 1.1 файлу звіту. При цьому дані з першого стовпця{ Кишеня)копіюються в стовпець 3(Початок-кінець інтервалу групування)таблиці 1.1; дані з другого стовпця(Частота) -в стовпець5 (Зустрічається частот);дані з третього стовпця(Інтегральний %)- в стовпець 7(Накопичена частість).Стовпці (2, 4) таблиці, що залишилися, 1.1 необхідно заповнити самостійно, маніпулюючи вже наявними даними.

5.7.  Провести перевірку правильності обчислень, підсумувавши вміст стовпця 5(Зустрічається частот).Для цього скористаєтеся кнопкою підсумовування, заздалегідь виділивши область даних, що підлягає підсумовуванню. Результат, що виводиться в нижньому осередку, повинен бути рівний об'єму введеної вибірки. Аналогічним чином виконується підсумовування вмісту стовпця 6(Частість в інтервалі)результат повинен бути рівний одиниці. Інакше необхідно визначити і усунути причину невідповідності.

5.8.   Для побудови гістограмЩільності розподілу вірогідності,Емпіричної функції, Діаграми Паретовикористовуйте вкладкуДіаграмакнопка рядка менюВставкаабо кнопкуМайстер діагрампанелі інструментівСтандартна.

  1.  Розмістити отримані гістограми на листі звіту. При необхідності, відформатувати гістограми з метою додання ним найбільш оптимального зовнішнього вигляду і економічності розташування на листі.
  2. Роздрукувати отримані результати і представити їх у складі звіту про виконання лабораторної роботи №5.
  3. За зовнішнім виглядом гістограми емпіричної вірогідності, використовуючи графіки теоретичної щільності розподіли вірогідності, приведені в методичних вказівках, визначити, якому теоретичному закону відповідає вказана гістограма.
  4. У звіті привести виводи про виконану роботу.

Результат виконання роботи

Питання для самоконтролю

  1. Формула для обчислення ширини інтервалів групуванняX?
  2. Що називаєтьсядисперсією?
  3. Що називаєтьсясередньо квадратичним відхиленням?
  4. Що називаєтьсякоефіцієнтом варіації?
  5. Що називається модою?

ОБЧИСЛЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕМПІРИЧНОГО МАСИВУ ДАНИХ І ЇХ ГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Зведення і групування статистичних даних

2. Реферат VBA. Введення-виведення даних через діалогові вікна, перетворення даних, константи

3. Реферат Додавання-видалення та редагування даних таблиць бази даних операторами мови SQL

4. Реферат Створення простої програми для відображення даних з бази даних

5. Реферат ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ТРАГЕДІЇ КРІСТОФЕРА МАРЛО «ТАМЕРЛАН ВЕЛИКИЙ»

6. Реферат Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням конструктора. Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів

7. Реферат Інтерпретація історичної реальності в сучасній німецькій практичній філософії(Ю. Габермас, К.О. Апель, Н. Луман, Х. Йонас, Г. Люббе)

8. Реферат Дослідження статистичних функцій Microsoft Excel

9. Реферат Групування економічних показників по факторах

10. Реферат Застосування статистичних методів та методу найменших квадратів у фізичних вимірюваннях