Новости

Поняття судової системи України. Конституційні принципи правосуддя

Работа добавлена:


Поняття судової системи України. Конституційні принципи правосуддя на http://mirrorref.ru

  1. Поняття судової системи України. Конституційні принципи правосуддя.

Судова влада — незалежна гілка державної влади, яка має захищати права і свободи громадян, інтереси держави і суспільства, забезпечувати додержання законності та справедливості шляхом застосування законів до конкретних життєвих ситуацій.

Самостійна судова влада, яка діє незалежно від законодавчої і виконавчої влади, — одна з ознак правової держави.

Судова влада — це незалежна гілка державної влади, яку складає система уповноважених на здійснення правосуддя державних органів — судів.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. На відміну від інших гілок влади,діяльність судової влади носить конкретний характер, тобто вирішуються суперечки у конкретних життєвих обставинах з чітко визначеним обмеженим колом осіб.

Доосновних ознак судової владиналежить:

  • виключність (правосуддя в Україні здійснюється виключно судами),
  • самостійність (означає невтручання у здійснення специфічних функцій судової влади з боку інших державних органів і посадових осіб),
  • повнота (характеризується достатністю, завершеністю і обов’язковістю рішень судових органів у межах своєї компетенції),
  • підзаконність (означає відповідність вимогам закону як будови самої судової гілки влади, так і форм, в яких ця влада здійснює повноваження).

До основних функцій судової владиналежатьздійснення правосуддя і контроль за законністю та обґрунтованістю рішень державних органів і посадових осіб, особливо в сфері застосування заходів процесуального примусу.

Правосуддя — це вид державної діяльності, пов’язаний з вирішенням соціальних конфліктів, в основі яких лежить спір про право,шляхом розгляду на судових засіданнях цивільних, кримінальних та інших справ з додержанням встановленої законом процесуальної форми.

Згідно з ч. 2 ст. 2 Закону України «Про судоустрій України»судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства.

Друга функція, пов’язана з контрольними повноваженнями, полягає у виключному значенні судового рішення як підстави застосування таких засобів процесуального примусу, як арешт, тримання під вартою, проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, обмеження таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст.ст. 29—31 Конституції).

Суд, здійснюючи правосуддя,на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Судова влада виступає в ролі арбітра, що вирішує спір незалежно від того, між ким цей спір виникає: між громадянами, громадянами і підприємствами, громадянами і державними чи громадськими організаціями, між громадянами і державою в цілому тощо.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.Суди відповідно до ст. 6 Конституції є самостійною гілкою влади і діють незалежно від законодавчої і виконавчої влади.

Судову систему України складає сукупність усіх її судів.

Згідно з Конституцією (ст. 124)судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Судова система України встановлюється Конституцією України (розд. VIII і XII), Законами України: "Про судоустрій", "Про статус суддів, "Про судову експертизу", "Про Конституційний Суд України", "Про Вищу Раду юстиції", "Про державну виконавчу службу"р.

Діяльність судів з розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних, господарських, адміністративних справ стосовно спорів про права і інтереси громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, а також кримінальних справ регламентована процесуальними нормами, що містяться, насамперед, у Цивільному процесуальному кодексі, Кримінально-процесуальному кодексі та Господарському процесуальному кодексі.

Конституційні засади ( принципи ) судочинства - це закріплені у Конституціїта конкретизовані у Законі про судоустрій та процесуальномузаконодавстві основні, фундаментальні положення про мету, завдання, способи і форму діяльності суду,а також форми діяльності інших учасників судового процесу для досягнення єдиного і необхідного результату здійснення правосуддя - законного і обгрунтованого рішення суду і його виконання.

Засади (принципи) здійснення правосуддя в Україні наступні:

1)Принцип законностівіднесений Конституцією Українидо одного з основних принципів здійснення правосуддя в Україні (ст. 129). Вимога точного і неухильного дотримання закону вважається одним з найбільш важливих і універсальних правових принципів, що мають істотне значення для всіх галузей права і діяльності всіх правоохоронних органів зокрема.

Під законністю прийнято розуміти точне і неухильне дотримання і виконання положень Конституції України, законів і відповідних їм інших правових актів усіма державними і недержавними установами та організаціями, посадовими особами, громадянами.

2)Здійснення правосуддя виключно судами. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.Народ безпосередньо бере участь у здійсненніправосуддя через народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов'язком.

3)Право на судовий захист. Усім суб'єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, на участь у розгляді своєї справи

4)Рівність перед законом і судом. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від статі, раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних таінших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Правова допомога при вирішенні справ у судах. Кожен має право користуватися правовою допомогою при вирішенні його справи в суді. Для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні дієадвокатура.

Гласність судового процесу. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації щодо результатів розгляду своєї судової справи. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, передбачених процесуальним законом. Учасники судового розгляду і інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові нотатки. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускаються з дозволу суду. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.

Обов'язковість судових рішень. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України і після набрання ним законної сили є обов'язковим до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадянами та юридичними особами на всій території України.

Право на оскарження судового рішення. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, передбачених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Колегіальний та одноособовий розгляд справ. Справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, а у випадках, визначених процесуальним законом, -також судом присяжних. Розгляд справ в апеляційному, касаційному порядку, а також в інших випадках, передбачених законом, здійснюється судом колегіально у складі не менше трьох професійних суддів.

Самостійність судів і незалежність суддів. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Судді при здійсненні правосуддя незалежні від будь-якого впливу, нікому не підзвітні і підкоряються лише закону. Органи та посадові особи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, громадяни та їх об'єднання, а також юридичні особи зобов'язані поважати незалежність суддів і не посягати на неї. Гарантії незалежності суддів забезпечуються забороною втручання в здійснення правосуддя, встановленням відповідальності на неповагу до суду та суддів, визначеними законом заходами забезпечення особистої безпеки суддів, їхніх сімей та майна тощо.

Недоторканність суддів. Недоторканність суддів і народних засідателів та присяжних на час виконання у суді їхніх обов'язків гарантується Конституцією України, Законом про статус суддів та іншими законами.

Незмінюваність суддів. Судді, обрані достроково, перебувають на посаді судді до досягнення ними шістдесяти п'яти років.

Суддівське самоврядування. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування.

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

У системі судівзагальної юрисдикції законодавство передбачаєзагальні суди і спеціалізовані суди (господарські суди, адміністративні суди, що утворюються в округах відповідно до Указу Президента України).

Поняття судової системи України. Конституційні принципи правосуддя на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Система судів загальної юрисдикції. Поняття ланки судової системи та судової інстанції

2. Реферат Конституційний лад України: поняття та принципи

3. Реферат Апарат держави: поняття, ознаки, принципи

4. Реферат Пояснення періодичної системи елементів. Основні принципи

5. Реферат Завдання, принципи діяльності, склад та повноваження Конституційного Суду України

6. Реферат Проблеми, принципи й напрямки формування стратегій економічного розвитку України

7. Реферат Поняття грошового потоку як категорії фінансового менеджменту. Обєктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення

8. Реферат ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

9. Реферат Поняття та предмет сімейного права України

10. Реферат Загальна характеристика податкової системи України