Новости

Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в будівельній галузі

Работа добавлена:


Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в будівельній галузі на http://mirrorref.ru

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

1.Розділ: Еколого-економічний розвиток будівельної галузі в Україні

1.1. Еколого-економічні проблеми будівництваж………………………………4

1.2.Економічні аспекти екологічної сторони діяльності будівельної галузі….7

1.3.Аналіз ринку будівельних послуг в Україні……………………………….11

2.Розділ: Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в будівельній галузі

2.1. Альтернатива сучасній будівельній індустрії……………………………..23

2.2.Переваги та недоліки "зеленого будівництва"……………………………..25

2.3.Екобудівництво, як вирішення поблеми сучасної будівельної індустрії...30

3.Розділ: Оцінка сучасного стану екобудівництва в Україні та шляхи його покращення

3.1.Державні та соціальні програми в русі "зеленого будівництва"…………31

3.2.Інструменти які необхідно використовувати в буд.галузі України………33

Висновок………………………………………………………………………….38

Список використаної літератури………………………………………………..39

Вступ

     До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від яких залежить майбутнє людства, слід віднести екологічні проблеми. Виникли які не сьогодні й не вчора. Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, бурхливим зростанням кількості населення на землі, обсягів виробництва та його відходів, проблеми стосунків між природою та суспільством дедалі загострюються. Спричинений економічними, політичними помилками та серйозними екологічними прорахунками теперішній стан природного середовища України оцінюється фахівцями як критичний, коли вже неможливі його самовідновлення й самоочищення: відбуваються активна деградація й небезпечне знищення останніх природних ресурсів. Ліквідація глобальної екологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням людства. Для його вирішення перш за все необхідні зміна екологічної стратегії й тактики, всієї економічної моделі, організація всебічної екологічної освіти, виховання екологічної свідомості всього населення Землі. Видобуток будівельних матеріалів, їх транспортування, виробництво будівельних металів і, нарешті, саме будівництво є джерелом забруднення повітря, води і порушення землі[6].

В даній роботі буде висвітлюватися  така проблема як екодеструкція природних ресурсів які використовуються у будівництві, а також шляхи та інструменти проведення екологізації діяльності підприємств та країни в цілому.

1.Розділ: Еколого-економічний розвиток будівельної галузі в Україні

1.1. Еколого-економічні проблеми будівництва

Сучасне життя суспільства без ефективного функціонування будівельної індустрії просто неможливе. Рівень її розвитку впливає на формування пропорцій і темпів розвитку галузей народного господарства, розміщення продуктивних сил і розвиток регіонів. Будівництво створює нові і реконструює діючі основні фонди (будівлі і споруди, призначені для всіх видів виробничої і невиробничої діяльності людей). Від розвитку цієї галузі залежить будівництво житла, створення нових міст і сіл, окремих мікрорайонів, постійна реконструкція житлових фондів, будівництво промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних об'єктів, лікарень, шкіл, торгових центрів тощо, будівельний комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для зростання виробництва в усіх галузях господарства.

   Особлива роль забезпеченості в процесі задоволення особистих потреб людини належить будівництву. В масштабах великих господарських систем, таких як регіон або країна, ця кінцева ціль здійснюється поетапно. Ці етапи пов’язані з рівнем розвитку потреб, оскільки:

  • будівництво повинно безпосередньо задовольняти особисті потреби людини в житлі. Це будівельна продукція першого, найвищого рівня;
  • будівництво виконує функцію сприяння при задоволенні інших безпосередніх потреб, наприклад забезпечення приміщенням для виробництва, зберігання і збуту продуктів харчування, предметів споживання і послуг;
  • продукція будівництва бере участь в процесі виготовлення засобів виробництва для випуску предметів споживання і надання послуг;
  • рівень будівельної продукції пов'язаний з виготовленням засобів виробництва, згаданих вище;
  • будівельна продукція, котра використовується для виробництва іншої будівельної продукції. Це – підприємства будівельних матеріалів, виробів і т.д. В країнах  з розвинутою ринковою економікою будівельна галузь розвивається за законами ринку і залежить від коньюктури і коливань економічного циклу. В той же час будівництво має свої характерні особливості, які відрізняють його від інших галузей і диктують необхідність специфічних форм організації і управління будівельним виробництвом. Складність і різноманітність виробництва продукції будівельної галузі охоплюють різні об’єкти від односімейних житлових будинків до великих промислових підприємств та інженерних споруд. Технологія будівельних робіт постійно удосконалюється;
  • неповторність об’єктів будівництва. Кожний будівельний об’єкт по своїй суті унікальний, оскільки він пов'язаний із врахуванням конкретних фізичних умов, функціонального призначення, індивідуальних запитів замовника, фінансових можливостей і інших факторів.

       Розпад колишніх господарських зв'язків, великих регіональних, галузевих будівельних об'єднань, неготовність більшості будівельних підприємств працювати в нових умовах та їх нездатність конкурувати з іноземними будівельними підприємствами, – усе це загнало найбільшу галузь країни в кризу. Серед причин загострення та хронічного характеру кризових явищ у діяльності будівельних підприємств України можна назвати:

- непрогнозованість, постійна мінливість і несприятливий вплив оточуючого ринкового середовища;

- нездатність керівництва підприємства максимально оперативно застосовувати механізми внутрішньої саморегуляції підприємства у випадку порушення рівноваги системи;

- нераціональне використання ресурсів, відсутність стимулів енергоресурсозбереження, а також низька якість продукції (робіт, послуг);

- банкрутство ключових постачальників;

- виявлення кримінальної або неправомірної діяльності, що загрожує оптимальному функціонуванню підприємства[4].

    Незважаючи на ліквідацію сезонності в будівництві, негативні температури вимагають виконання заходів, що забезпечують спорудження об'єктів і в зимових умовах.Будівництво будівель одного і того ж типу в різних районах країни вимагає різних витрат матеріальних ресурсів. Умови будівництва багато в чому визначаються сейсмічними умовами, рельєфом місцевості, геологічною будовою грунту, наявністю грунтових вод, способом доставки на будівельний майданчик конструкцій і матеріалів.Робітники на будівництві більше схильні до впливу кліматичних умов, ніж робітники інших галузей промисловості. Ця особливість потребує докладання великих сил у найбільш сприятливий період року. У зв'язку з цим на основні будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи вводяться поправочні коефіцієнти, які дозволяють враховувати відхилення від нормативних умов праці. Спеціальні особливості будівництва викликані великою різноманітністю споруджуваних об'єктів. До їх числа належать: промислові, житлово-цивільні, соціально-побутові, транспортні, сільськогосподарські, меліорації і водного господарства, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі[9].

        Будівництво промислових об'єктів характеризується концентрацією їх на відведеній території та складністю споруджуваних об'єктів. Роботи на одному місці ведуться понад рік. На організації, зайняті на спорудженні щодо довгострокових об'єктів, менше впливає перебазування засобів виробництва. На цих будівельних підприємствах, як правило, стабільний склад кадрів.

     Будівництву об'єктів транспорту, магістральних трубопроводів, меліорації і водного господарства, об'єктів сільськогосподарського призначення та ліній електропередачі властиві: невеликий обсяг робіт на одному місці, необхідність ведення робіт на різних об'єктах, віддалених один від одного на відміну від сконцентрованих в одному місці, а також рухливість робочих місць у міру зведення того або іншого об'єкту і спорудження їх у необжитих місцях.

Зведення житлово-цивільних та соціально-побутових об'єктів характеризується суворим дотриманням послідовності і черговості комплексної забудови. У зв'язку з цим поряд з житловими масивами повинні будуватися дороги, системи водопостачання, енергопостачання, тепломережа, школи, дитячі ясла і сади, об'єкти торгівлі, культури та побутового обслуговування. Недотримання вимог спорудження цих об'єктів призводить до порушення санітарних і містобудівних норм і правил. Для будівництва об'єктів соціального призначення характерні часта перебазування будівельної техніки, обладнання, бригад та учасників будівельних підприємств, додаткові витрати часу, фінансів, матеріалів, що призводить до зменшення ефективності діяльності будівельних організацій.

1.2.Економічні аспекти екологічної сторони діяльності будівельної галузі

Спричинений економічними, політичними помилками та серйозними екологічними прорахунками теперішній стан природного середовища України оцінюється фахівцями як критичний, коли вже неможливі його самовідновлення й самоочищення: відбуваються активна деградація й небезпечне знищення останніх природних ресурсів. Ліквідація глобальної екологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням людства. Для його вирішення перш за все необхідні зміна екологічної стратегії й тактики, всієї економічної моделі, організація всебічної екологічної освіти, виховання екологічної свідомості всього населення Землі. Видобуток будівельних матеріалів, їх транспортування, виробництво будівельних металів і, нарешті, саме будівництво є джерелом забруднення повітря, води і порушення землі[6].

       В сучасних умовах економічного занепаду роль так званого «локомотива» відіграє будівельна галузь, яка є своєрідним індикатором стану економіки. Тенденції розвитку будівельного комплексу визначають тенденції процесів економічного зростання держави, тому особливої актуальності набуває забезпечення ефективності діяльності будівельних підприємств, а саме її економічної та соціальної складових.

       Видобуток будівельних матеріалів, їх транспортування, виробництво будівельних металів і, нарешті, саме будівництво є джерелом забруднення повітря (наприклад, пил і гази при виробництві цементу) і порушення землі (відкриті розробки). Тому у великих центрах розміщення галузі (особливо цементної) є потреба у проведенні системи заходів з охорони навколишнього середовища. Промисловість будівельних матеріалів об'єднує кілька тисяч підприємств, які розташовані в усіх областях України. Найпотужнішими центрами промисловості будівельних матеріалів є Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь.

       Будівництво як галузь народного господарства потребує великої кількості різного роду сировини, будівельних матеріалів, енергетичних, водних та інших ресурсів, одержання яких спричиняє сильний вплив на навколишнє природнє середовище. З впливом на неї пов'язана  робота деяких галузей підприємства з переробки сировини і виготовлення деталей, виробів та конструкцій, а також з діяльністю будівельно-монтажних організацій, які безпосередньо ведуть роботи на будівельних майданчиках і оснащені великою кількістю різноманітної будівельної техніки і транспортними машинами. Щорічно для будівництва використовують колосальну кількість лісу. Вирубка лісу, переплав по річках, подальша обробка для отримання деревини, а потім готових виробів пов'язані з порушенням ландшафтів, забрудненням атмосферного повітря, води і грунтів різного виду відходами. Будівельне виробництво споживає велику кількість каменю, щебеню, піску, глини, вапна та інших копалин сировинних ресурсів, видобутих з надр відкритим способом (з 7,2 тис. кар'єрів в нашій країні 90% припадає на будівельні).Підприємства промисловості будівельних матеріалів видобувають понад 20 видів корисних копалин, займаючи щорічно 15 тис. га землі. При відкритому видобутку руйнуються і знищуються грунтовий та рослинний покриви, змінюється водний режим, забруднюються повітря, вода і грунт (особливо при буропідривних роботах); йдуть з території тварини і птахи, виключаються з сільськогосподарського виробництва великі площі землі, що використовуються безпосередньо під кар'єри, під'їзні шляхи до них іпід відвали розкривнихпорід. Потужний забруднювачем навколишнього природного середовища є підприємства будівельної промисловості. У нашій країні вони дають 8,1% забруднень повітряного басейну (в той час як автомобільний транспорт - 13,3%, підприємства кольорової й чорної металургії - 10,5 і 24%, теплові електростанції - 29%). Будівельна індустрія - це цементо-і асфальтобетонні, вапняні, деревообробні заводи, заводи з випуску керамзиту, цегли, товарної бетонної суміші, збірних залізобетонних виробів, домобудівлі комбінати і т.д. Виробництво будівельних матеріалів, деталей та виробів пов'язане з виділенням пилу, газів, сажі та різного виду відходів. Так, наприклад, при переробці пиловочника відходи становлять третину від вихідної сировини. Для розміщення новозведених об'єктів будівництва щорічно виділяються великі площі землі, на яких в результаті будівництва природа зазнає кординальних змін. За розрахунками акад. Є.М. Сергєєва, у світі містами, селищами, дорогами та водосховищами зайнято вже 4% суші, а до кінця ХХ ст. буде зайнято 15%. Слід враховувати, що кількість землі, яка може бути використана для потреб сільського господарства, практично вичерпано. У нашій країні із загального обсягу 2,3 млрд. га, в сільському господарстві може бути використано всього 0,6 млрд. га, в тому числі під ріллю - 230 млн. га. Решта земліце гори, пустелі і напівпустелі. А під будівництво тільки за минулий період в нашій країні відчужено понад 18,7 млн. га землі, в тому числі 7,6 - сільськогосподарських угідь, серед них 1,8 - ріллі. У результаті кількість орної землі на одного жителя за останній час зменшилася з 1,0 до 0,8 га. З серйозними порушеннями ландшафтів і забрудненнями навколишнього природного середовища пов'язане ведення робіт безпосередньо на місцях будівництва, ці порушення починаються з розчистки території будівництва, зняття рослинного шару та виконання земляних робіт. Так, при будівництві трубопроводів ширина смуги відчуження, на якій знищують рослинність, складає 35 м, а з урахуванням тимчасових доріг і кабельних ліній - близько 40 тис.га[4]. Те, що відбувається при освоєнні будівельних майданчиків руйнування грунтового та рослинного покриву особливо небезпечно в екстремальних природно-кліматичних умовах - на Крайній Півночі і в пустельних і напівпустельних районах півдня де для відновлення грунту і рослинності необхідні тривалі, обчислюються десятиліттями терміни, а в деяких випадках повне відновлення неможливе, наприклад, на Півночі в зв'язку з явищами термокарста і деградацією мерзлоти на порушених територіях. При розчищенні території будівництва, які раніше займалася під забудову, утворюється значна кількість відходів, що забруднюють навколишнє середовище при спалюванні, або захаращують  території, в якості звалища[10].

1.3.Аналіз ринку будівельних послуг в Україні

Перехід української економіки до ринкових відносин, відмовлення від методів адміністративного керування привів до великих змін.Сильні зміни як структури ринку, так і поводження окремих підприємств відбулися й у будівельному комплексі. Це зробило дуже актуальним пошук рішення проблем функціонування галузі. Владою був прийнятий Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», який набрав чинності з 12 березня 2011 року, в якому визначено новий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, який передбачає спрощену процедуру[1].

     Природно, що суспільство чекає від галузі в цілому росту обсягу будівництва при одночасному зниженні ціни будівельних послуг і підвищенні їхньої якості.Ефективне функціонування будівельного ринку важливо не тільки для споживача (низькі ціни і висока якість), але і повинно вести до розвитку будівельного комплексу в цілому.

    Парадоксом функціонування вітчизняного будівництва виглядає ситуація, коли іноземні фірми, що функціонують у більш твердих податкових, інституціональних і конкурентних умовах, надають більш високу якість будівельно-монтажних робіт (БМР) і порівняно низькі ціни на українському ринку. Щодо сформованого положення в якості БМР і цінах між іноземними і вітчизняними фірмами, а також функціонування ринку будівельних послуг звичайно висуваються наступні гіпотези (у більшості випадків вони підносяться як уже готові пояснення, що не вимагають перевірки):

•    ринок будівельних послуг є монополізованою галуззю;

•    продуктивність і рентабельність на великих підприємствах більш висока, чим у малих будівельних організацій;

•    існуюча система оподатковування не дозволяє розвиватися будівельним фірмам;

•    ступінь зносу основних фондів у будівництві також дуже висока і продовжує рости внаслідок недостачі засобів на розвиток;

•    державне регулювання функціонування галузі і контроль є не ефективними;

•    у силу високих податків і витрат на 1 грн. будівельні організації, щоб розвиватися й ухилятися від сплати високих податків, ховають свої доходи (прибутку).

    За даними дослідження компанії «Соломон-груп» «Ринок природної  крейди (карбонат кальцію) в Україні» на українському ринку спостерігається дефіцит пропозиції високоякісних марок тонко дисперсної крейди вітчизняного виробництва поряд з високими цінами на імпортні аналоги.

     Оператори ринка відзначають, що в результаті підвищення світових цін на нафту, газ та продукти їх переробки можна очікувати  збільшення попиту на наповнювачі з мінеральної сировини в тому числі з карбонату кальцію. Карбонатні наповнювачі являються невід’ємною складовою дуже широкого спектру композиційних матеріалів. Основна частка споживання даного виду сировини В Україні відводиться на виробництво пластмас.

   За даними Держкомстата України основу ринку крейди складає крейда що добувається в Україні – 5364,3 тис.т   в 2007 р. (імпорт – 29,86 тис.т). найбільш масштабними учасниками українського ринку крейди і карбонатних наповнювачів є: Новгород-Сіверський ЗСМ та кар’єр заводу «Лисичанська сода». Новгород-Сіверське родовище має одне з найбільших залежів крейди в Європі – 242 млн.тон.

Аналіз стану будівельної галузі за 2010-2011 рр. свідчить про те, що відбувається деяке пожвавлення у цій сфері порівняно з 2009 р., коли в результаті проблем із фінансуванням скорочувались обсяги будівельних робіт, і, як наслідок, значно знизились обсяги введення об’єктів в експлуатацію − за підсумками року в Україні було введено в експлуатацію 6400 тис. кв. м житла, що на 39% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2008 р. Вже за підсумками І півріччя 2010 р. було введено в експлуатацію 3247 тис. кв. м житла, що на 43,2% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Відновлення будівельних робіт на проектах вплинуло на динаміку обсягів виробництва будівельних матеріалів. Так, у січні-вересні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом попереднього року, обсяги виробництва плит та керамічної плитки зросли на 15,1%, вапна – на 9,1%, блоків та цегли з цементу – на 21,0%,  збірних елементів конструкцій для будівництва – на 4,3%. Тенденція до зменшення обсягів виробництва зберігалася лише по напрямах виробництва керамічної цегли та цементу [2]. Наприкінці 2011 р., за оцінками державної служби статистики, зростання у будівництві склало 11,4 %. Основним рушієм є будівництво об'єктів, пов'язаних із майбутнім Євро-2012: стадіонів, аеропортів, готелів. У цю сферу відбулися значні капіталовкладення, зокрема і бюджетні [4].

  Для дослідження ситуації в країні що склалася за останні роки простежимо введення в експлуатацію житла та стан будівельної галузі на основі статистичної звітності за 2010-2011роки в Україні за табл. 1.1.[10].

Таблиця1.1.- Введення в експлуатацію житла в Україні станом на 2010-2011рр.

Роки

Введено всього

В т. ч. індивідуаль-ними забудовниками

тис.м2загальної площі

у % до попереднього року

тис. м2 загальної площі

у % до попереднього року

2010

6400

61,0

2287

39,2

2011

9339

145,9

6190

270,7

Для наочності, розглянемо дані по зміні житла за роками, графічним методом. На основі графіку зробимо висновки.

Рис. 1.1.- Динаміка змін загального та індивідуального житла в Україні за 2010-2011рр.

   З графіку видно, що в 2011 році порівняно з 2010, кількість введеного житла збільшилась майже на чверть, що говорить про позитивні тенденції зростання житла введеного в експлуатацію, але збільшився осяг житла зведеного індивідуальними забудовниками.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майно

   Починаючи з 2007 року передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах. Згідно уточнених даних Фонду державного майна України прогнозні показники надходжень у 2012 році до загального фонду державного бюджету становлять 635 млн. гривень.

Таблиця1.2. - Динаміка надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, млн. грн

2007

факт

2008

факт

2009

факт

2010

факт

2011

план

2011

очікувані

Прогноз 2012

державний бюджет

274,9

329,3

504,3

684,0

555,5

555,5

635,0

місцевий бюджет

275,4

334,5

544,8

766,3

848,6

764,2

782,8

зведений бюджет

550,3

663,8

1049,1

1450,3

1404,1

1 319,7

1 417,8

  Розрахунок надходжень плати здійснювався з урахуванням тенденції щодо її сплати у попередніх роках та у поточному році. Прогноз надходжень плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна на 2012 рік до місцевих бюджетів визначено в сумі 782,8 млн. гривень.

 За допомогою діаграми розглянемо «будівельну» ситуацію яка склалась за останні роки. На рис1.3. наведено діаграму загального стану будівельної галузі в Україні за 2010-2011 роки, в котрій кожний сегмент кола відповідає певному стану будівництва.

Рис.1. 2. - Загальний стан будівельної галузі в Україні за 2010-2011роки [7]

  З діаграми видно, що найбільший сегмент відповідає тимчасово зупиненому будівництву, що є  результатом нестабільного становища в Україні. На нього впливають такі макро- та мікро- показники, як: демографічний стан; кризове становище в економіці; політичні негаразди та інші фактори впливу.

Також про нестабільне становище в будівельній галузі  говорить така статистика: на потреби будівельного сектора витрачається 40% загальних енерговитрат у світі. Майже 90% свого часу ми проводимо в приміщеннях, при цьому дослідження показують, що якість повітря і чистота в приміщеннях буває в 2-5 разів гірше ніж зовні.

    Розглянувши проблеми сучасного будівництва спостерігаємо неоднозначність з боку негативних і позитивних впливів на навколишнє середовище та соціально-економічний розвиток  в цілому по Україні.  Щоб більш конкретно зрозуміти проблеми будівництва простежимо варіацію змін графічно за допомогою статистичних даних по Чернігівській області[11].

Таблиця 1.3. - Кількість будівель та споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня 2011року

Роки

Загальна кількість

незавершених будівель та споруд

У тому числі

будівель

споруд

1

2004

1236

927

309

2

2005

1116

837

279

3