Новости

Конституційна форма правління, державного устрою та державного режиму України

Работа добавлена:


Конституційна форма правління, державного устрою та державного режиму України на http://mirrorref.ru

  1. Конституційна форма правління, державного устрою та державного режиму України.

Структура форми держави включає три взаємозалежних елементи:

форму державного правління, форму державного устрою, форму політичного (державного) режиму.

  1. Форма державного правління - порядок утворення і організації вищих органів влади в державі. За формами правління всі держави поділяються намонархії і республіки.
  2. Форма державного устрою - порядок поділу території держави на певні складові частини і співвідношення влади між ними і державою в цілому.
  3. Форма державного режиму - порядок здійснення державної влади у певні способи певними, методами і засобами.

1)  В  Україні  встановлено республіканську  форму  правління(ч. 1 ст. 5 Конституції).

Республіканська  форма   правління  полягає в такій організації  державної  влади, за якої органи державної влади обираються народом або формуються органами, що обрані народом.

Носієм суверенітету  та  єдиним джерелом влади визнається народ  України.

В  Україні  глава держави — Президент, парламент — Верховна Рада — обираються громадянами України  на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Вид республіки - змішана (президентсько - парламентська).

Глава держави (президент) пропонує склад уряду (насамперед кандидатуру прем'єр-міністра), який підлягає обов'язковому затвердженню парламентом. Виконавча влада належить не лише президенту, але й прем'єр-міністру, який очолює уряд. Президент має вправо головувати на засіданнях уряду.Президент обирається позапарламентським шляхом.

Уряд України пов'язаний подвійною (біцефальною) залежністю:

- відповідальністю перед Президентом;

- підконтрольністю і звітністю перед Верховною Радою.

Президент є верховним головнокомандувачем як у президентській республіці. Відсутня посада віце-президента, як і в парламентській республіці, яка є у Швейцарії. Президент України має право достроково розпустити парламент, а депутати парламенту не можуть бути членами Кабінету Міністрів, і навпаки. В Україні президент наділений правом законодавчої ініціативи.

Одна з особливостей України полягає вобмежених повноваженнях уряду в законодавчому процесі, що її відрізняє, наприклад, від Франції, яка також є державою зі змішаною формою правління. Якщо уряд Франції має право вносити поправки до законопроектів, може наполягати на голосуванні своїх поправок і в будь-який момент відкликати законопроект, тоуряд України має слабкий вплив на законодавчий процес і прийняття законодавчих рішень (право законодавчої ініціативи у прем'єр-міністра не забезпечене комплексом правових заходів).

Свою владу народ може здійснювати по-різному:

безпосередньо, коли сам виражає свою волю у передбачених Конституцією і законами процесуальних  формах  (на загальнодержавному рівні це може відбуватися у  формі  виборів або референдуму);

через своїх представників, яких обирає до органів  державної  влади  та  органів місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 6 Конституції  державна  влада в  Україні  здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу  та  судову. Необхідно, щоб усі гілки влади мали чітко визначену компетенцію і не допускалася можливість спроб окремих гілок влади виконувати невластиві їм функції. Реалізація цього принципу покликана запобігти концентрації всієї  державної  влади в руках однієї особи або одного органу, що, як показує історичний досвід, призводить до свавілля у керівництві державою і суспільством.

2) Державний устрій — це територіальна організація державної влади, поділ її на певні складові частини. За державним устроєм всі держави поділяються на прості і складні. До простих відноситьсяунітарна держава,до складних —федерація, конфедерація, імперія.

Ст. 2 Конституції проголошує  Україну  унітарною державою, тобто державою, в межах якої немає інших утворень, що мають ознаки державності і права вступати у відносини з іншими державами, а також права виходу зі складу  України.

Україна має всі ознаки унітарної держави:

1) єдина конституція;

2) єдина система вищих органів державної влади — глава держави, уряд, парламент, юрисдикція яких поширюється на територію усієї країни;

3) єдине громадянство і єдина державна символіка;

4) єдина система законодавства і єдина судова система;

5) адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати будь-яку політичну самостійність;

6) в міжнародних відносинах виступає одноособово. Частини унітарної держави (області) мають різні назви.

Україна  як централізована унітарна державаподіляється на адміністративно-територіальні одиниці, що складають її територіальний  устрій.

Україна включає автономне утворення - це Автономна Республіка Крим.

У ст. 133 Конституції проголошено, щосистему адміністративно-територіального   устрою   України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. До складу    України входять: Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь, що мають спеціальний статус, який визначається відповідними законами, а також24 області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

3) Державний режим

Політичний (державний) режим тісно пов'язаний із формами правління.

Державний режимце різновид політичного режиму, який має домінуюче місце в суспільстві.

Державний режим — це сукупність чи система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві. Він характеризується станом демократичних прав і свобод людини та інших суб'єктів суспільних відносин, відношенням державної влади до правових основ діяльності її органів.

За формою політичного (державного) режиму всі держави поділяються надемократичні і авторитарні.

Демократичний - порядок (стан) державного (політичного) життя суспільства, при якому додержуєтьсядемократична конституція, реалізується принцип "поділу влади". Державна влада здійснюється на основі вільної і рівної участі громадян і їх об'єднань в управлінні державою. Допускається легальна діяльність різних партій. Гарантується здійснення прав і свобод громадян і меншостей відповідно до міжнародних стандартів прав людини

Демократичний режимхарактерний для правової держави. Його способи і методи здійснення державної влади реально забезпечують вільний розвиток людини; участь у здійсненні державної влади; свободу в економічній діяльності; захищеність прав і законних інтересів; врахування інтересів більшості і меншостей (меншин); легальна дія опозиційних партій; формування уряду тими партіями, що перемогли на відповідних виборах; домінування переконання, узгодження, компромісу; виборність і змінюваність центральних і місцевих органів державної влади тощо.

Україна позиціонує себе як демократичну державу.

Конституція  України  (ст. 15) гарантує побудову суспільного життя на засадах політичної, економічної та  ідеологічної багатоманітності.

Політична багатоманітність означає, насамперед, реальну можливість створення і діяльності різних об'єднань громадян(партій, рухів, конгресів, громадських організацій на основі професійних, культурних, спортивних, вікових  та  інших інтересів).

Економічна багатоманітність передбачає можливість рівноправного існування різних  форм  власності ( державної , комунальної, колективної, приватної) і різних форм господарювання.

Ідеологічна багатоманітність — це реальне право різних суб'єктів (окремих осіб  та  їх об'єднань) безперешкодно формулювати,   досліджувати,   пропагувати   та   втілювати  у практику суспільних відносин ідеї, теорії, погляди щодо різних аспектів життя держави і суспільства.

Гарантією забезпечення цієї багатоманітності єзаборона визнання державою будь-якої ідеології як обов'язкової. Кожен громадянин, кожне об'єднання свідомо і добровільно обирають   т і ідеологічні настанови, які вони вважають правильними.   Том у забороняється цензура, тобто обмежувальні заходи щодо здійснення свободи друку.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, яка не заборонена Конституцією і законами  України. Прикладом заборони політичної діяльності можуть бути положення, що містяться в ст. 4 Закону України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р. У ній зазначено, що не підлягають легалізації об'єднання, метою яких є зміна шляхом насильства   конституційного ладу і в будь-якій протизаконній   форм  і територіальної цілісності держави; підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав; пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму і неофашизму тощо.

У ст. 1 Конституції  України  проголошено: "  Україна  є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава".

Суверенність і незалежність держави означають, що її влада є верховною, повною, самостійною і неподільною у відносинах, які мають місце в межах кордонів держави, а також її незалежність і рівноправність у взаємовідносинах з іншими державами. Такі підвалини забезпечують повноту законодавчої, виконавчої і судової влади у державі, а також непідпорядкування  та  непідзвітність цієї держави іноземним державам у міжнародних відносинах.

Демократизм в  Україні  передбачає створення сприятливих умов для широкої  та  реальної участі громадян в управлінні справами держави і суспільства, для забезпечення багатоманітності політичного  та  культурного життя тощо.

Говорячи про  Україну  як просоціальну державу, треба виходити з  того , що держава не знімає з себе турботи про соціальний захист своїх громадян, що її політика має спрямовуватися на створення доступних систем освіти, охорони здоров'я і соціального захисту, належної підтримки малозабезпечених верств населення.

Правова держава — це держава, в якій панує право; де діяльність держави, її органів і посадових осіб здійснюється на основі й у межах, визначених правом; де не тільки особа відповідає за свої дії перед державою, а й держава несе реальну відповідальність перед особою за свою діяльність  та  її наслідки.

Конституційна форма правління, державного устрою та державного режиму України на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Проблеми формування та використання державного бюджету України. Екологічні аспекти у формуванні доходів та видатків державного бюджету

2. Реферат Форми державного правління та їх характеристика

3. Реферат Форми державного устрою та їх характеристика

4. Реферат Форми державного режиму: поняття та види

5. Реферат НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

6. Реферат ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОСТФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

7. Реферат Теорії державного регулювання економіки

8. Реферат Орган виконавчої влади (державного управління)

9. Реферат Організаційна діяльність державного службовця – керівника

10. Реферат ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО (КОМУНАЛЬНОГО) МАЙНА