Новости

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Работа добавлена:


МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ на http://mirrorref.ru

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІЛОНОЖКО НАТАЛІЯ ЄЛІКОВНА

УДК 371.315:811.111

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

КИЇВ-2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:кандидат педагогічних наук, доцент

БРАЖНИК НАТАЛЬЯ ОЛЕКСІЇВНА

Київський національний лінгвістичний університет

доцент кафедриметодикивикладання іноземних

мов

Офіційні опоненти:доктор педагогічних наук, професор

ПАХОМОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Запорізький національний університет

професор кафедри англійської філології

кандидат педагогічних наук, доцент

ГОРДЄЄВА АНЖЕЛА ЙОСИПІВНА

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

доцент кафедри методики навчання

іноземних мов та прикладної лінгвістики

Захист відбудеться “13” жовтня 2010 о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті за адресою 03680 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (03680 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73).

Автореферат розісланий“10”вересня 2010р.

Вчений секретар

cпеціалізованої вченої ради                                                                    Бігич О.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Багата спадщина різних мов і культур у Європі – це цінне загальне джерело, яке необхідно захищати й розвивати, і головні зусилля в освіті повинні бути спрямовані на перетворення цього мовного розмаїття із бар’єра для комунікації у джерело взаємного збагачення та співробітництва. Європейський контекст сучасної освіти є умовою гармонізації нових парадигм викладання іноземної мови. Інтеграція особистості у світовий освітній процес передбачає володіння іншомовною комунікативною компетенцією, вагомим компонентом якої є стратегічна компетенція тих, хто вивчає іноземну мову (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти від 17. 01.2004, Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання 2003, Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Англійська мова 2-12 класи…2005, И. Л. Колесникова, Л. В. Ягеніч,J.Royce,J.Sheils,P.Willems).

Особливе значення формування стратегічної компетенції (СК) має для старшокласників, оскільки учні старшої школи складають майбутній потенціал вищої освіти і від того, як школа озброює своїх випускників засобами отримання нових знань, залежить не лише рівень їхньої загальної культури, здатність орієнтуватися в інформації, але й ефективність навчання у вищій школі. Прогресивні зміни, що відбуваються у системі вищої освіти, вимагають від студентів здатності до автономного навчання, що є змістом підходу до навчання, центром якого є учень. В той же час традиції, що існують у навчанні, багато в чому орієнтовані на домінуючу роль учителя, який є головним джерелом інформації, головним арбітром на уроці. У такій шкільній системі формується особистість учня як споживача (П. А. Гончарук, М. Зіганов, В. Козаренко, Р. П. Мільруд, В. В. Рибалка, Ю. Л. Трофімов,A. Венден (A.Wenden), Дж. Рубін(J.Rubin),Д. Ньюнен (D. Nunan), що, у певній мірі, суперечить сучасним вимогам до навчання у вищих навчальних закладах у світлі завдань Болонського процесу. Оскільки навчання не може передбачити усі ситуації, воно зобов’язане сформувати особистісні ресурси учнів (Л.Н.Черноватий). У зв’язку з цим виникає необхідність розвитку здатності учнів до автономного навчання, яка передбачає вміння учнів користуватися ефективними навчальними стратегіями, що, у свою чергу, є свідченням сформованності у них СК. Таким чином, необхідність формування  у старшокласників стратегічної компетенції зумовлена як зовнішніми причинами, а саме: створенням бази для єдиної міжнародної освітньої політики для країн європейського простору, дестратегія виділена як одна з основних категорій процесу навчання (Загальноєвропейські Рекомендації), так і внутрішніми причинами, як то: необхідність формування особистісних ресурсів старшокласників, розвиток здібностей і здатності учнів до самостійного ефективного оволодіння іноземною мовою (ІМ) як засобом міжкультурного спілкування.

У методичній літературі ще немає ґрунтовних досліджень щодо проблеми формування СК, хоча в окремих роботах підкреслюється необхідність оволодіння учнем навчальними вміннями, які допомагають оволодіти прийомами набуття нових знань (Б.Г.Eсипович, І. О. Зимня, Т. О. Ладиженська, С. Ф. Шатілов) та прийомами засвоєння мовного матеріалу (І. Л. Бім,). Перші дослідження стратегій пов’язані з іменами американських учених Дж. Рубін (J.Rubin), Г. Стерн (H.Stern), Н. Нейман (N.Naiman). Пізніше цю проблему досліджували Р. Оксфорд (R.Oxford), Дж. О’Меллі (J. O’Malley), А. Шамо (A. Chamot), Д. Ньюнен (D.Nunan), Г. Стерн (H.Stern), Г. Каспер (G. Каsper), Е. Келлерман (E.Kellerman).

У вказаних дослідженнях прослідковується тенденція у виділенні стратегій комунікації і стратегій вивчення / оволодіння іншомовним матеріалом тобто навчальних стратегій. Комунікативні стратегії розуміються як прийоми, до яких звертаються, коли виникають проблеми в комунікації: опис змісту лексичної одиниці, буквальний переклад, використання міміки (Г. Каспер (G. Каsper), Е. Келлерман (E.Kellerman).До навчальних стратегій відносять стратегії, які сприяють ефективному засвоєнню іншомовного навчального матеріалу. Щодо їх класифікації, то Р. Оксфорд (R.Oxford) виділяє прямі стратегії – мнемічні, когнітивні, компенсаційні – і непрямі стратегії – метакогнітивні, афективні, соціальні. Оскільки наше дослідження пов’язане із засвоєнням лексико-граматичного матеріалу, то нам необхідні стратегії, що стосуються загального управління процесом його засвоєння; допомагають учням зрозуміти й відтворити новий матеріал; зберігати в пам’яті і відновлювати нову інформацію. Отже, предметом нашої дисертаційної роботи, згідно з проведеним дослідженням, є навчальні стратегії: метакогнітивні, когнітивні, мнемічні, оволодіння якими є гострою потребою старшокласників.

Огляд наукової літератури з психологічних досліджень показав, що для учнів старшої школи характерною є позитивна динаміка їхнього інтелектуального розвитку, а саме: підвищення активності розумової діяльності; ріст пізнавальних інтересів; установка на досягнення успіху у всіх сферах діяльності; прагнення до саморегулювання, яке виявляється в тому, що на цікавій, інтелектуально захоплюючій діяльності, або на такій роботі, яка вмотивована міркуваннями престижності, старшокласники спроможні довгий час утримувати увагу, підтримувати достатньо високий темп роботи; автономія у вирішенні проблем; апробація стратегії і тактики майбутнього  “дорослого життя” (Л. С. Виготський, Б. С. Волков, Д. Б. Ельконін, І. О. Зимня, І. С. Кон, Р. С. Немов).

Але, як свідчать наукові дослідження, учні старшої школи не використовують повною мірою свій інтелектуальний потенціал. Вчені вказують на те, що вивчення матеріалу базується на інтенсивному повторюванні-зазубрюванні (М. Зіганов, В. Козаренко), що негативно впливає на інші види пам’яті, крім механічної (Р. С. Немов). Крім того, старшокласники використовують неадекватні прийоми запам’ятовування, які психологи називають “обхідними шляхами”, а також демонструють наявну інтелектуальну пасивність (О. В. Скрипченко). Це підтвердило також і анкетування 500 учнів старших класів Дніпропетровської, Донецької, Київської і Луганської областей, яке було проведено нами з метою визначення стратегій, які використовують учні під час навчання, які існують труднощі в оволодінні  ІМ, від чого залежить їхній успіх у навчанні.

Таким чином, нагальною потребою є озброєння учнів системою метакогнітивних, когнітивних і мнемічних стратегій, володіння якими забезпечить як ефективність навчального процесу з ІМ, так і підвищить відповідальність самих школярів за хід і результати процесу оволодіння ІМ. Це, у свою чергу,  сприятиме розвитку їхніх здібностей до автономного навчання, ефективній систематизації та міцному засвоєнню лексичного і граматичного матеріалу як необхідної бази для формування мовленнєвих умінь. Оволодіння старшокласниками ефективними навчальними стратегіями для досягнення поставленої мети допоможе зміцнити зв’язок навчання з життям (Т. О. Ладиженська) і надасть випускникам школи можливість адекватно використовувати свої природні можливості, систематично й повноцінно поповнювати свої знання, забезпечить якість їхньої самостійної роботи.

Таким чином,актуальністьнашого дослідження зумовлена, з одного боку, необхідністю формування у старшокласників СК, а з іншого боку, відсутністю відповідних теоретичних і практичних досліджень щодо зазначеної проблеми.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір напряму дослідження зумовила тема “Навчання міжкультурного спілкування у середній і вищій школах в аспекті європейських вимог” (протокол №2 від 27. 09. 2004 р.), яка виконується в межах плану науково-дослідної роботи кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету. Тема дисертації затверджена вченою радою Київського національного лінгвістичного університету (протокол №2 від 28.09.2009) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №2 від 25.02.2003).

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичній розробці методики формування англомовної стратегічної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу та експериментальній перевірці  ефективності розробленої методики.

Для досягнення мети необхідно вирішити такізавдання:

 • визначити на основі сучасних досягнень психології, лінгвістики, методики викладання ІМ зміст понять “стратегія” і “стратегічна компетенція”;
 • на основі психолінгвістичного аналізу процесу засвоєння іншомовного матеріалу виявити особливості цього процесу іокреслитиположення, на які можна спиратися при визначенні стратегій;
 • вивчити вікові особливості розвитку пізнавальних процесів школярів юнацького віку та їхні можливості  у використанні навчальних стратегій;
 • визначити навчальні стилі учнів;
 • шляхом проведення анкетування визначити метакогнітивні, когнітивні і мнемічні стратегії, якими реально користуються старшокласники для засвоєння лексико-граматичного матеріалу;
 • розробити систему вправ, що забезпечують оволодіння  метакогнітивними, когнітивними і мнемічними стратегіями старшокласників у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу англійської мови;
 • експериментально перевірити доступність для учнів та ефективність розробленої методики;
 • укласти методичні рекомендації.

Методи дослідженнявключають:

Основні методи:

 • вивчення і критичний аналіз вітчизняної і зарубіжної методичної, психологічної, педагогічної, соціологічної і психолінгвістичної літератури з проблеми дослідження;
 • вивчення та узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних вчителів у формуванні стратегічної компетенції в цілому та у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу зокрема; узагальнення власного досвіду навчання ІМ у загальноосвітній школі;
 • наукове спостереження за процесом формуваннястратегічної англомовної компетенції старшокласників з метою визначення ефективності застосуванняметакогнітивних, когнітивних імнемічних стратегій у навчальному процесі;
 • експериментальне навчання.

Допоміжні методи:

 • анкетування учнів з метою а) уточнення стратегій, якими вони володіють/ не        володіють; б) визначення учнями власного навчального стилю;
 • тестування з метою визначення рівня володіння учнями лексико-граматичним матеріалом англійської мови.

Об'єктом дослідження є процес формування стратегічної компетенції старшокласників як складника іншомовної комунікативної компетенції.

Предметомє методика навчання старшокласників метакогнітивних, когнітивних і мнемічних стратегій, що забезпечують успішне засвоєння англомовного лексичного і граматичного матеріалу.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в роботі:

а)вперше узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності стратегічної компетенції;виділено навчальні стратегії, що відповідають віковим особливостям старшокласників і психолінгвістичним засадам процесу засвоєння мовного матеріалу; на основі теоретично обґрунтованої й експериментально перевіреної методикивирішенопроблему формування стратегічної компетенції старшокласників у процесі засвоєння ними англомовного лексичного і граматичного матеріалу;

б)удосконалено зміст стратегічної компетенції учнів, необхідної для успішного засвоєння іншомовного лексико-граматичного матеріалу; зміст навчальних стилів учнів;виділено комплекс відповідних метакогнітивних, когнітивних і мнемічних стратегій;

в)набуло подальшого розвитку застосування метакогнітивних, когнітивних і мнемічних стратегій у процесі формування у старшокласників загальноосвітньої школи іншомовної комунікативної компетенції (ІКК).

Практичне значення отриманих результатів.Практична цінність полягає в розробці системи вправ, які забезпечують оволодіння старшокласниками метакогнітивними, когнітивними і мнемічними стратегіями, що, у свою чергу, сприяє збагаченню особистісних ресурсів школярів, підвищує рівень їхньої автономії у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу англійської мови.Практична цінність також полягаєу формулюванні відповідних методичних рекомендацій для вчителів щодо формування СК старшокласників у процесі засвоєння ними лексико-граматичного матеріалу.

Упровадження: загальноосвітня школа №96 м. Донецьк, загальноосвітня школа №1 м. Ясинувата, Макіївський міський ліцей №14, навчально-виховний комплекс – гімназія №57 м. Дніпропетровськ,  загальноосвітня школа №2м. Донецьк.

Достовірність результатів дослідженнязабезпечено теоретичним обґрунтуванням вихідних положень, використанням комплексу методів дослідження, що відповідають його предметові, меті і завданням, якісним та кількісним аналізом експериментальних даних із застосуванням методів математичної статистики, результатами апробації основних концептуальних положень дослідження.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і наукові праці з дослідження оприлюднено на таких науково-практичних конференціях: “Expandingourhorizons:EnglishLanguageTeachingConference &BusinessEnglishIATEFLSIGMeeting” (Donetsk 2000), “Workingsmarterthroughcollaborationthe 3rdIATEFLSouth-EastUkraineConference (Donetsk 2001),the 7thAnnualIATEFLUkraineNationalConference (Lviv 2001), 8thNationalIATEFLUkraineAnnualConference (Kyiv 2002), “Мови і культури у сучасному світі” (КНЛУ, 2003), “Мова, освіта, культура у контексті Болонського процесу” (КНЛУ, 2004), “Мовно-культурна комунікація: напрямки і перспективи дослідження” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2004), “Лінгвістична наука і освіта у європейському вимірі” (КНЛУ, 2005), “Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі (у світлі Загальноєвропейських концепцій з мовної освіти: вивчення, викладання)” (ДонНУ, 2006),The 12thNationalAnnualIATEFLUkraineConference (Національний університет державної податкової служби України, 2007), “Cвітоглядні горизонти філології: традиції та сучасність” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2007), “Мова, освіта, культура в контексті  Болонських реалій” (КНЛУ, 2008), “Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2008), “Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі” (ДонНУ, 2009).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць, серед яких 6 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України,один посібникта одні тези у вигляді матеріалів конференцій.

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові положення, результати, висновки та рекомендації отримані автором самостійно. У праці №3, написаної у співавторстві, здобувачем виконаноаналіз психологічних досліджень щодо особливостей сприймання інформації, визначено зміст навчальних стилів учнів,відібрано відповідні анкети та розробленоїхінтерпретацію.

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновку, додатків і списку використаних джерел, Обсяг основного тексту роботи становить 194 сторінки. Робота містить 15 таблиць. Двадцять додатків мають обсяг 38 сторінок. Список використаних джерел містить 345 найменувань: 233 найменування українською та російською мовами, 109 – англійською, 3 – німецькою, 1 – французьською мовами, і розміщений на 29 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Перший розділдисертації присвячений теоретичному обґрунтуванню методичних, педагогічних, лінгвістичних і психологічних засад формування СК старшокласників у процесі засвоєння лексичного і граматичного матеріалу англійської мови. У розділі представлено критичний аналіз існуючих наукових досліджень щодо використання стратегій у навчанні ІМ та формування СК учнів, визначені переломні моменти розвитку наукової думки щодо зазначеної проблеми. Проводиться психолінгвістичний аналіз процесу засвоєння мовного матеріалу у навчальному процесі з ІМ, розглядаються вікові особливості учнів старшої школи як суб’єктів навчальної діяльності, що дає можливість визначити напрями формування СК старшокласників.

Критичний аналіз наукових досліджень щодо використання стратегій у навчанні ІМ та формування СК учнів показав, що існують певні розбіжності у визначенні СК, які пов’язані із наявністю комунікативних і навчальних стратегій, у зв’язку з чим можна виділитидва напрями у визначенні  СК. Щодопершого напряму, то ряд дослідників включають СК до складу ІКК, і її визначення у цьому випадку є еквівалентним визначеннюкомунікативної стратегії, а саме: СК  – вербальні й невербальні дії (стратегії), до яких вдається людина, якщо комунікація не відбулася; такими діями можуть бути як повторне читання фрази і прохання повторити незрозуміле речення, так і жести, міміка, використання різних предметів. Щододругого напряму, згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями, до складу ІКК входять лінгвістична, соціолінгвістична і прагматична компетенції, а “стратегічні категорії” рекомендується трактувати більш широко з урахуванням їхньої центральної ролі, тобто як з’єднуючий ланцюг усіх компетенцій індивідуума (не тільки комунікативної компетенції) і завдань, стосовно яких ці стратегії використовуються. У нашому дослідженні ми визнаємо СК складником ІКК, якому належить особлива роль координації усіх інших компетенцій. Виходячи з вищесказаного, ми вважаємо доцільним визначитистратегічну компетенцію як сукупність знань і умінь учнів, що забезпечують оптимальне оволодіння мовою як засобом спілкування на уроках ІМ  і в самостійній роботі з ІМ.

Підсумовуючи розгляд методичних джерел щодо стратегій, ми дійшли висновку, що у розвитку досліджень цієї проблеми можна виділити три періоди:

І. 1975-1980 – дослідження поведінки успішних учнів Дж.Рубін (J.Rubin), Г.Стерн (H.Stern), М. Фрьолих (M.Fröhlich), Н. Нейман (N.Naiman), С. Хосенфелд (C.Hosenfeld), Е. Бялисток(E.Bialystok);

ІІ. 1980-1990 – А. Венден (A.Wenden), Дж. Рубін (J.Rubin), Дж. О’Меллі (J. O’Malley), А. Шамо (A. Chamot), Р. Оксфорд (R.Oxford) – подальший розвиток ідей першого періоду; поява класифікацій стратегій;

ІІІ. 2001- теперішній час – Загальноєвропейські Рекомендації – стратегії наданий офіційний статус однієї з основних категорій навчання / вивчення ІМ.

Створюючи навчальні стратегії засвоєння англомовного лексичного і граматичного матеріалу, ми будемо спиратися на ідеї зазначених дослідників, на результати психолінгвістичного аналізу процесу засвоєння мовного матеріалу, на урахування вікових особливостей, притаманних старшокласникам.

Психолінгвістичний аналіз а) показав, що у процесі формування СК старшокласників ми можемо спиратися на такі складникипроцесу засвоєння навчального матеріалу як мислення, пам’ять, увага, уява; б) дозволив дійти важливого методичного висновку щодо контексту навчання стратегій, а саме: врахування навчального стилю, поетапного оволодіння стратегіями, інтелектуалізації процесів пам’яті, уяви, уваги, що є умовою розвитку мислення.

Визначені позитивні фактори особистості старшокласника як суб’єкта навчальної діяльності, необхідні для формування СК: 1) вміння складати свої життєві плани, шукати засоби їх реалізації, замислюватися над вибором професії;наявність високого рівня мотивації в оволодінні іноземною мовою, де навчальні стратегії можуть виступати як надійний засіб пізнавальної діяльності старшокласника, мотивацією його досягнень – бажання успіху,  необхідного для успішного оволодіння ІМ; 2) наявність високорозвинених моральних, інтелектуальних і фізіологічних можливостей, що дають змогу орієнтуватися у навчальному процесі на їхню самостійну розумову і творчу діяльність та на ефективніше пізнання способів вивчення мови; 3) ускладнення різних видів сприймання старшокласниками, особливо музики і поезії; 4) гнучкість мислення, і як необхідна умова – творче мислення, а також уява і пам’ять; 5) ріст самосвідомості, власної системи цінностей  свідчать про наявність автономії поведінки, емоцій, моралі, що сприяє орієнтації на самостійність навчальної праці та співпадає із завданням формування СК як запоруки незалежного навчання.

Удругому розділі описується розроблена нами методика формування стратегічної компетенції учнів старшої школи у процесі засвоєння ними лексичного і граматичного матеріалу на уроках англійської мови та у самостійній роботі. Виділяються загальні положення  та принципи запропонованої нами методики, окреслюються пiдходи до формування стратегічної компетенції  старшокласників, виділяються та обґрунтовуються складники навчальних стилів учнів, напрями розвитку знань учнів про систему мови, пропонується система вправ для розвитку вмінь у використанні метакогнітивних, когнітивних і мнемічних стратегій у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу.

У ході дослідження нами висунуті спеціальніпринципи формування СК учнів:

а)принципурахування навчальних стилів учнів, що забезпечується визначенням учнями свого навчального стилю з метою глибшого розуміння власної особистості як суб’єкта навчальної діяльності,  що служить орієнтовною основою у процесі визначення ефективних навчальних стратегій;

б)принципекспериментування із стратегіями,щопередбачає автономне, творче опрацювання нової стратегії та оцінювання її ефективності. За такої умови учень може “почути” себе, реалізуватися згідно зі своїми психологічними здібностями та визначити ефективні шляхи навчальної діяльності;

в)принципсистематизації мовного матеріалупередбачає усвідомлення учнями мови як системи і впровадження вправ, що потребують вилучення вже здобутих знань та співвіднесення їх із новою інформацією, що сприяє систематизації мовного матеріалу.

У процесі формування СК вирішується комплекс дидактичних, методичних, лінгвістичних, психологічних, виховнихзадач: СК формується як складова, що збалансовує інші види ІКК; актуалізується: когнітивна мотивація досягнень учнів; пізнання учнем себе як суб’єкта навчальної діяльності;  свідоме планування навчальної діяльності; орієнтація учнів у власному навчальному стилі; засвоюються учнем розумові дії щодо використання певної стратегії.

Для вирішення цих задач ми враховуємокомунікативний і когнітивний підходи, які реалізуються  у побудові навчання як моделі процесу реальної комунікації і як процесу пізнавальної діяльності старшокласників; холістичний підхід, відображенням якого є стратегії, що включають в роботу обидві півкулі головного мозку, сприяючи ефективному засвоєнню лексико-граматичного матеріалу, а такожпідхід до навчання,центром якого є учень, щовизначає статус учителя та учня як рівноправних суб’єктів навчального процесу з ІМ.

Виходячи з аналізу наукової методичної і навчальної літератури, а також власного викладацького досвіду, ми вважаємо, що формування СК старшокласників повинно базуватися на їхніхзнаннях про мову як систему, про свій навчальний стиль, про навчальні стратегії, необхідні для успішного засвоєння лексико-граматичного матеріалу, і на розвитку умінь учнів самостійно і компетентно регулювати свою навчальну діяльність з оволодіння ІМ з урахуванням навчального стилю. Все вищесказане складає зміст СК, який ми відображаємо у таблиці 1.

Таблиця 1

Зміст і структура стратегічної компетенції старшокласників

Стратегічна компетенція

         З урахуванням визначених компонентів змісту СК нами було розробленометодику її формування, що передбачає здобуття учнями відповідних знань та поетапний розвиток у них умінь використовувати навчальні стратегії  у процесі засвоєння англомовного лексико-граматичного матеріалу. Отже, методика формування у старшокласників СКбазується на здобутті ними знань про систему мови, навчальні стилі і навчальні стратегії та розвитку вмінь у використанні метакогнітивних, когнітивних і мнемічних стратегій.

Джерелом знань про систему мови виступаютьтексти, які містять лінгвістичну інформацію таузагальнюючі лексико-граматичні таблиці.Засобами набуття знань виступають передтекстові і післятекстові завдання до текстів і таблиць, що відповідно розширюють та узагальнюють лінгвістичні знання учнів та орієнтують учнів відносно метакогнітивних стратегій ефективного оволодіння мовою. Ці таблиці можуть скласти вчителі, а потім, за зразком, і самі учні, зважаючи на розвиток їхньої автономії у навчанні.Таблиці можуть стосуватися як мовної системи у цілому, так і певного граматичного чи лексичного явища. Прикладом такої роботи служить таблиця “GrammaticalSystems”, яку ми склали з метою порівняння учнями граматичних систем англійської, української і російської мов.

Приклад 1.Мета: розширити знання учнів про мову як систему; узагальнити досвід з ІМ та усвідомити об’єкти навчання.

Instruction: Compare the grammatical systems of the Ukrainian, Russian and English languages: put + (plus) if such grammar phenomenon exists in the language and – (minus) if it doesn’t exist. Discuss the results of the task.

Grammatical systems

Grammatical phenomenon

Ukrainian

Russian

English

Analytic language

+

Synthetic language

Noun and adjective declination

Pronoun and noun declination

Verb conjugation

Fixed word-order

3 tenses: past, present, future

Perfect forms of verb

Continuous form of verb

Passive and Active Voice

Auxiliary verbs

Phrasal verbs

Articles

Наведемо приклад завдань на базі тексту.

Приклад2.Передтекстові завдання

1. Ти вивчаєш рідну й іноземну мову. Напиши два-три  твердження, що, на твою думку, означає “знати мову”. 2.Bиріши, сукупність яких елементів необхідна для того, щоб розуміти мову інших і щоб вони розуміли тебе.Запишиcвої думки. Один приклад ми наводимо:

to  pronounce words

tokn

Завданнядля читання тексту

Прочитай текст і доповнисвоїзаписи, використовуючи викладені утексті ідеї.

WhyshouldpeoplehavetolearnEnglish?

WhyshouldpeoplehavetolearnEnglish?Formanyitsawasteoftime,energyandmoney. The other thing that must be said is that English is by no means an easy language to learn. There is the problem of spelling, of the large number of exceptions to any rule, it is very idiomatic and the prepositions are terrible! English is one of those languages, which for many seems easy in the beginningbut then the bridge between basic knowledge and mastery takes a long time to cross. And many people give up.

Післятекстові завдання

1.Заповни східці: які особливості вивчення іноземної мови треба подолати, щоб пройти від базових знань до майстерності?

Mastery

Basic knowledge

2. Прочитай ще раз текстWhyshouldpeoplehavetolearnEnglishта обговоринаступні положення:

What are the problems of spelling in the English language?

What grammar rules have exceptions? What are they?

Why prepositions are terrible? Do they change the meaning of the word?

English is very idiomatic, isn’t it? Which idioms do you know in Ukrainian?English?

3. Після обговорення визнач, в чому ти обізнаний найкраще:Iamgoodat_____.

Виступи в ролі експерта:a) підготуй доповідь на тему, в якій ти обізнаний найкраще,PresentSimpleActive,Proverbs,Idioms і т.д.;b) знайди цікаві приклади;c) запропонуй завдання, запитання до твоїх однокласників і перевір їх виконання.

Визначення учнями власного навчального стилю, співвіднесення його з навчальними стратегіями є якісно новим компонентом навчання, що посідає значне місце серед чинників, які мають вплив на вирішення комплексного завдання формування СК учнів старшої школи, оскільки усвідомлення учнями свого навчального стилю підвищить рівень розуміння їхніх навчальних дій, орієнтації у власній особистості,  допоможе визначити свої слабкі сторони, підсилити сильні сторони, а також окреслити індивідуальне використання навчальних стратегій. Це, у свою чергу, підвищить рівень досягнень учнів у навчанні.

Джерелом знань  про навчальні стилі виступають спеціально відібраніанкетищодо особливостей сприймання інформації, типів інтелекту татаблиці з переліком рис особистості.Засобом для одержання знань є завдання на базі анкет, обговорення даних анкетування і завдання на визначення особистісних рис, що заважають або сприяють навчанню, а також ознайомлення з інтерпретацією результатів анкет щодо ефективних навчальних стратегій з урахуванням навчального стилю. Наведемо приклад інтерпретації міжособистісного і внутрішньооcобистсного типів інтелекту за Г. Гарднером.

Міжособистісний / InterpersonalIntelligence. Цей тип інтелекту наділяє тебе здатністю до співпраці з друзями у процесі виконання завдання. Ти краще вивчатимеш мову, якщо будеш брати участь у дискусіях, рольових іграх, драматизації будь-яких текстів. Сприятливим для тебе є створення кооперативних проектів.

Внутрішньооcобистісний /IntrapersonalIntelligence.Важливим є внутрішній світ твоїх емоцій, тому характерними є види діяльності, що потребують стратегій уяви, а саме: утворення речень до римованих слів, а також  написання творів, есе. Сприятливим для тебе є створення незалежних проектів. Твій навчальний процес потребує тихенького місця для рефлексії.

Розвитокумінь учнів використовувати метакогнітивні, когнітивні і мнемічні стратегії у процесі засвоєння англомовного лексико-граматичного матеріалу відбувається послідовно на трьохетапах: рецептивному, репродуктивному, продуктивному.

Метою рецептивного етапу є ознайомлення з новими стратегіями. Змістом є виконання рецептивних вправ в аналізі зразків використання навчальних стратегій.Цей етап має інформативно-презентаційний характер, який може бути реалізований шляхом а) простого надання інформації про зміст стратегії та виконання відповідних вправ, або навпаки: б) виконання вправ і обговорення та визначення особливостей стратегії; в) вилучення інформації про стратегію за допомогою питань, що викликають рефлексію учня. Інформація про стратегії, повинна містити інтригуючі факти про їхню ефективність та формувати у старшокласників мотив досягнення, який є природним для психічних новоутворень учнів.

Метою репродуктивного етапу єнавчання учнів використовувати стратегії з опорою на зразок на запропонованому вчителем матеріалі. Змістом є виконання репродуктивних вправ з опорою на зразок.

Продуктивний етап має за мету навчання учнів самостійного використання стратегій у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу певного тематичного циклу уроків. Змістом є виконання продуктивних вправ без опори на зразок.

Засобом формування СК виступаютьвправи, що відповідають меті кожного етапу.Підсистема вправ для розвитку вмінь учнів у використанні метакогнітивних стратегій планування, оцінювання і моніторингу навчальної діяльностібазується на обговоренні шляхів успішного навчання і порад учителя, використанні щоденника учня, створенні і заповненні таблиці “Я можу”, визначенні індивідуального режиму засвоєння мовного матеріалу, урахуванні інтерференції, аналізу діяльності успішних людей та співвіднесенні їхніх дій із власними діями.

Наведемо наступні приклади вправ на формування вмінь учнів у використанні метакогнітивних стратегій:

Приклад 3(рецептивний етап). Мета: обговорити шляхи досягнення успіху у навчанні з метою актуалізації використання стратегій оцінювання і планування власної діяльності.

Таблиця 2

Система вправ для розвитку умінь учнів у використанні навчальних стратегій у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу

Система вправ

Підсистема вправ

для розвитку умінь учнів у використанні метакогнітивних стратегій у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу

Підсистема вправ

для розвитку умінь учнів у використанні  когнітивних і мнемічних  стратегій у процесі засвоєння лексичного матеріалу

Підсистема вправ

для розвитку умінь учнів у використанні  когнітивних і мнемічних стратегій у процесі засвоєння граматичного матеріалу

Група вправ для розвитку умінь у використанні стратегій планування, оцінювання та моніторингу

Група вправдля розвитку умінь у використан-ні когнітивних стратегій

Група вправ для розвитку умінь у використан-ні мнемічних стратегій

Група вправдля розвитку умінь у використан-ні когнітивних стратегій

Група вправдля розвитку умінь у використан-ні мнемічних стратегій

Instruction 1.Read the textEleventh-formersnowand consider the statements of the text:You have to decide how to use the knowledge you have received at school. Leaving the school is the beginning of your independent life.

Instruction 2.So you have got some experience in your study. Do you agree or disagree with the following statements? Explain why.

 • Successful study involves careful planning.
 • Part of successful study is a healthy life style.
 • Learning strategies are the ways of thinking and behaving that youneed in order to learn any academic subject successfully.

Приклад4(репродуктивний етап). Мета: розвивати вміння використовувати стратегії оцінювання і планування власної діяльності.

Instruction 1. You are school leavers now. For the next lesson make up a successful plan of your life.

Instruction 2 (next lesson). Let’s compare your ideas. Have you included in your plan the language learning? What do you need to be successful in it?  Make up a successful plan of the English language learning.

Приклад5(продуктивний етап). Мета: розвивати вміння самостійно використовувати стратегії оцінювання і планування власної діяльності.

Instruction. So one month has passed. Let’s have a look at your successful plan. Which goals of your plan did you achieve? What activities can you advise to your classmates to be successful in study?

Для засвоєння лексичного матеріалу ми розробили підсистему вправ, що складається із групи вправ для розвитку умінь учнів у використанні такихкогнітивних стратегій1)групування з урахуванням а) сполучуваності слів, б) антонімії та синонімії, в) омонімії, г) морфологічних ознак, ґ) тематичного групування,2) створення словника,3) створення таблиці слів; імнемічних стратегій а) 5 ключових слів, б) логічних зв’язків, в) карти пам’яті, г) римування, ґ) музики: різної висоти тону, темпу та динаміки вимови, ритмізації, мелодизації, д) уяви, уваги, є) заголовного слова. Наведемо приклади відповідних вправ.

Приклад 6 (репродуктивний етап). Мета: розвивати уміння учнів застосовувати стратегії групування до списків слів, що подані у підручнику з англійської мови для 11 класу В. М. Плахотника,Р. Ю. Мартинової.

Instruction1.Analуze the words / word combinations of exerсise3[с.4].Consider the ways of grouping them. (Key: 1st group:  the words / word combinations related to the topic “Examination” such as: to pass examination, school-leaving examinations, to think very hard, to ask somebody’s advice; 2nd group:  showing steps in the same process “Further plans” such as: to decide, a further study, to choose the road, to choose the occupation, to develop the talent and so on).

Приклад7(репродуктивний етап). Мета: розвивати вміння учнів застосовувати стратегії групування долексичних одиниць тексту.

Instruction 1.When you read any text you may also find out the words united by one topic and do groupings. Find out the word groups in the following poem byEve Merriam and do groupings. Add some more words to each group:

OCTOBER’S PARTY

October gave a party,                              The sunshine spread a carpet,

The trees by hundred came,                     And everything was grand,

The chestnuts, oaks and maples.              Miss Weather led the dancing,

And leaves of every name.                        Professor Wind the band.

Приклад8. (продуктивний етап). Мета: розвивати уміння учнів самостійно застосовувати стратегії групування до ЛО тексту.

Instruction.Use the same strategy to the text you are reading now.

Приклад9 (рецептивний етап). Мета: ознайомити учнів із стратегією групування за омофонами.

Instruction1.Read the following limericks.Find out the words that have the phonetic symbol [ra1t]. They are called homophones.

There once was a writer named Wright

Who introduced his son to write Wright right

He said, “Son, write Wright right.

It is not right to write

Wright as ‘rite’ – try to write Wright right.”  (Anon)

Instruction 2. Put all the homophonesinto your Lexical Notebook with the examples:

Compare:here – hear:

a)What time will he be here?

b)I can’t hearyou.

Для засвоєння граматичного матеріалу ми розробили підсистему вправ, що складається із групи вправ для розвитку умінь учнів у використанні таких когнітивних стратегій:створення таблиці граматичних структур (ГС), аналізу і порівняння граматичних явищ, перевірки співвідношення: допоміжне дієслово – підмет – дієслово,класифікації ГС, миттєвого відтворення контексту ГС, персоніфікації, аналізу ситуації використання ГСі групи вправ для розвитку умінь учнів у використанні мнемічних стратегій:створення карти пам’яті, заголовної фрази, римування, ритмізації, мелодизації.Наведемо приклади відповідних вправ.

Приклад 10(рецептивний етап).Мета: ознайомити учнів із стратегією аналізу і порівняння граматичних явищ.

Instruction. Do you remember the tableGrammatical Systems? You see that some phenomena of the English language do not exist in the Ukrainian and Russian languages. That’s why there are some difficulties in their usage. For example the sentenceЯмалюю” can be translated asI draw orI am drawing. I drawis used in thePresent Simple and expresses habitual action. It can be used with the time expressions: always, often, every dayand so on. I am drawing is used in thePresent Continuous and expresses an action in progress in the present. It can be used with the time expressions: now, at the present moment. Always pay attention to these differences.

Compare the following pairs of sentences, define their tenses and explain the difference in meaning:

a )I am doing my homework.Present Continuous b) He did a good job____

  I do my homework.Present Simple                           He has done a good job.___

c) Have you seen him? ___ d) I am going to the shop.____

   Did you see him?    ___                                            I am going to do some shopping.___

e) She has a shower in her room.___

  She is having a shower in her room.___

f) Everybody stood up when the king walked into the room.___

  Everybody was standing up when the king walked into the room.___

Instruction (home-work). Make up the similar pairs of sentences. Consult the grammar rules if necessary.

Приклад 11(репродуктивний етап). Мета: розвивати вміння учнів використовувати стратегію аналізу і порівняння граматичних явищ.

Instruction (home-work). Study the grammar rules in your textbook on the usage of Past Simple and Present Perfect. Prepare pairs of sentences based on the comparison of these tenses. Exchange them with your partner and check each other’s answers.

Instruction. You may also prepare such kinds of cards:

a) Which grammar structure is more polite?                b) Which is correct?

Do you want a cup o tea?I do my job well.

Would you like a cup of tea?             I do my job good.

!Now analyze your actions while doing these exercises. What strategy can be used here? Compare your answers with our advice:

Compare the language phenomenon in the English language and your native language.

Create a short task based on the comparison for your groupmates.

Exchange the tasks and check each other.

Приклад 12(продуктивний етап). Мета: розвивати вміння учнів самостійно використовувати стратегію аналізу і порівняння граматичних явищ.

Instruction. Choose some grammar structures in the exercise you are doing now. Use the strategy of comparison of language phenomena.

У третьому розділі дисертаціїрозглядаються питання підготовки, організації та проведення експерименту, надається інтерпретація результатів експериментального дослідження, а також формулюються методичні рекомендації вчителям щодо методики формування у старшокласників СК.

Експеримент мав природний характер. Формування в учнів СК здійснювалося на заняттях на основі системи вправ, розробленої автором до програмного матеріалу, який вивчався. Експеримент проводився з жовтня 2005 року по травень 2006 року і включав 34 учасника – учнів 11 класів ЗОШ №20 м. Донецька.

Варійованою величиною у нашому експерименті стало використання в експериментальній групі зворотного зв'язку, тобто рефлексії учнів щодо ефективності стратегії та її відповідності власному навчальному стилю. У контрольній групі – відсутність такого зв'язку.

Доневарійованих величин належали: кількість груп, кількісний склад груп, кількість годин, відведених на заняття з іноземної мови, кількість та зміст анкет, кількість тем, лексичний і граматичний матеріал, той самий учитель-експериментатор.

Результати передекспериментального тестування учнів з метою визначення рівня володіння лексико-граматичним матеріалом, на основі якого планується навчання стратегій (Тест 1); тестування учнів з метою визначення рівнів володіння мовою, що відповідають рівневому підходу Ради Європи (OxfordPlacement Тests) дали нам картину навченості кожного учня. Це дозволило відібрати експериментальну (індекс ЕГ) і контрольну (індекс КГ) групи. Аналіз заповнених учнями анкет(Анкета 1)допомігвизначити, якими стратегіями засвоєння лексичного і граматичного матеріалу  володіють/не володіють учні.

Щодокритеріїв оцінювання рівня розвитку вмінь використання стратегій, то провідним буде фактзастосування учнями тієї чи іншої навчальної стратегії. Оскільки визначені нами для експериментального навчання стратегії є різнохарактерними, перед нами постало завдання визначення уточнюючих критеріїв оцінювання використання кожної стратегії. Виходячи із змісту і мети стратегії, ми вважаємо, що достатній набір якісних критеріїв для оцінки ефективності тієї чи іншої стратегії можна визначити з урахуванням їхніх типологічних характеристик. Уточнюючим критерієм для якісної оцінкивикористання учнем стратегіїкартипам’яті буде правильне визначеннянимкомпонентів карти пам’яті: загальних понять та групування слів відносно цих понять. Показником застосування стратегії логічних зв’язків є наявність створеного учнем тексту, критерієм оцінювання служить змістовно-смислова цілісність, зв’язність, що складає логіко-структурну цілісність.Показникамивикористаннястратегій створення таблиці слів і римування є наявність а) таблиці слів і б) заримованих слів та речень. Критеріями оцінювання відповідно будуть а) правильність визначення частини мови та запису у відповідній колонці таблиці, б) змістовно-смислова цілісність речень, що складаються до заримованих слів.

Результати експериментального дослідження показали,що середній коефіцієнт навченості в ЕГ згідно з результатами передекспериментального зрізу становить – 0,51, післяекспериментального – 0,93.Різниця між обома коефіцієнтами вказує на приріст коефіцієнта навченості в ЕГ: 0,93 – 0,51 = 0,42.  Коефіцієнт навченості у КГ згідно з передекспериментальним зрізом становить – 0,64, післяекспериментальним – 0,76. Приріст коефіцієнта навченості в КГ: 0,76 – 0,64 = 0,14. Отже, приріст коефіцієнта навченості в ЕГ є на 0,3 одиниці вищим, ніж у КГ.

Виходячи з цього, можна зробити висновки, що рівень сформованості навичок використання лексико-граматичного матеріалу в ЕГ і КГ досяг і значно перевищив умовний коефіцієнт навченості 0,7, що, у свою чергу, переконливо свідчить про ефективність використання запропонованих стратегій. Різниця між коефіцієнтами навченості в ЕГ і КГ, яка становить 0,3 одиниці, вказує на той факт, що використання зворотного зв’язку, стимуляція рефлексії учня, сприяє досягненню вищих показників у навчанні.

Для статистичного підтвердження вірогідності отриманих результатів перед- та післяекспериментального зрізів, а саме визначення критерію Фішера, ми сформулювали нульову і альтернативну гіпотези, провели підрахунки і отримали такі дані:за результатами передекспериментального зрізуемпірічне значення φ*=1.07ізнаходиться у зоні незначущості, тобто доля осіб, що мають досліджуваний ефект, у ЕГ не більше, чим у КГ. За результатами післяекспериментального зрізуемпірічне значення φ*= 2.633ізнаходиться у зоні значущості. Отже, доля осіб, що мають досліджуваний ефект, у ЕГ більше, чим у КГ,що є підтвердженням вірогідності отриманих результатів.

Результати математичних підрахунків і спостереження дають нам підстави сформулювативисновки щодо ефективності запропонованої методики формування стратегічної компетенції. Вміння учнів та їхнє бажання користуватися запропонованими стратегіями є свідченням прийняття ними цих стратегій, визнання їхньої ефективності. Вміння застосувати їх відносно різного лексичного і граматичного матеріалу свідчать про наявність знань учнів про мову як систему. Під час роботи учні невимушено звертали увагу на власні дії, аналізували їх з точки зору типів сприймання інформації та типів інтелекту, визначали власні ефективні стратегії. Ці факти дають нам підстави вважати, що процес формування СК старшокласників відбувався виважено та результативно з розумінням особистості старшокласника як суб’єкта навчальної діяльності та психолінгвістичних особливостей засвоєння мовного матеріалу. Отже, отримані результати переконливо свідчать про те, що розроблена нами методика формування стратегічної компетенції у старшокласників у процесі засвоєння лексичного і граматичного матеріалу є ефективною.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі проаналізовано теоретичні передумови формування СК старшокласників у навчальному процесі з ІМ, а саме: здійснено ретроспективний аналіз розвитку і становлення поняття “стратегія”, “стратегічна компетенція”,  проведено психолінгвістичний аналіз процесу засвоєння мовного матеріалу, а також розглянуто особистість старшокласника як суб’єкта навчальної діяльності. Розроблено і представлено методику формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння англомовного лексичного і граматичного матеріалу, проведено експериментальне дослідження ефективності запропонованої методики.

Для вирішення завдань цієї роботи розглянуті передумови формування СК учнів старшої школи. Об’єктивно оцінений сучасний стан розвитку стратегії як однієї з основних категорій навчання / вивчення ІМ і стратегічної компетенції як компонента іншомовної комунікативної компетенції; систематизовані методичні досягнення у цій сфері; створено і вперше представлено періодизацію досліджень стосовно стратегій та СК у методичній літературі; уточнено визначення СК учнів, необхідної для успішного засвоєння іншомовного лексико-граматичного матеріалу; виділено комплекс відповідних метакогнітивних, когнітивних і мнемічних стратегій.

На основі психолінгвістичного аналізу висвітлено важливі особливості процесу засвоєння мовного матеріалу, зроблено вагомі  методичні висновки щодо навчання стратегій, а саме: врахування навчального стилю учнів, поетапного оволодіння стратегіями, інтелектуалізації мисленнєвих процесів у старшокласників.

Окреслено вікові особливості старшокласника як суб’єкта навчальної діяльності, висвітлено розвиток пізнавальних процесів школярів юнацького віку, визначено їхні можливості у використанні навчальних стратегій завдяки ускладненню різних видів сприймання, зокрема поетичної форми та музики, а також наявністю високорозвинених моральних, інтелектуальних і фізіологічних показників, що дають їм змогу орієнтуватися на самостійну розумову і творчу діяльність у навчальному процесі і на ефективніше пізнання способів вивчення мови.

Завдяки проведеному анкетуванню виявлені суттєві розбіжності способів засвоєння мовного матеріалу з  природним потенціалом учнів, що дало змогу побачити об’єктивну картину особливостей їхнього оволодіння ІМ, визначити навчальні стратегії, якими реально користуються старшокласники для засвоєння лексико-граматичного матеріалу. Ці показники були враховані при створенні методики формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння англомовного лексичного і граматичного матеріалу.

Вперше у вітчизняній методиці з огляду на психологічні особливості старшокласників як суб’єктів навчального процесу проаналізовано зміст навчальних стилів учнів, що має такі компоненти: когнітивний стиль, що складається із особливостей сприймання і творчого мислення; типи інтелекту; характерні риси особистості старшокласника.

Розроблена методика формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексичного і граматичного матеріалу, яка є відображенням основних положень, визначених під час розгляду теоретичних передумов її формування та подальшою якісно новою інтерпретацією цих положень.

Визначені методичні підходи до формування СК, а саме: комунікативний, когнітивний, холістичний, а також підхід до навчання, центром якого є учень.

Визначено зміст СК, необхідної для успішного засвоєння старшокласниками іншомовного лексичного і граматичного матеріалу, що включаєзнання учнів про  систему мови (факти про мову як систему, її лексичний склад, граматичні явища), навчальні стилі, навчальні стратегії, а такожвмінняучнів ефективно використовувати навчальні стратегії, враховуючи особливості власного навчального стилю. Розроблено методику формування СК старшокласників, що передбачає надання учням знань про систему мови, навчальні стилі, метакогнітивні когнітивні і мнемічні стратегії та поетапний розвиток умінь учнів у використанні навчальних стратегій у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу.

Теоретично обґрунтовано і розроблено систему вправ, що включає три підсистеми вправ для розвитку вмінь учнів у використанні  відповідно метакогнітивних, когнітивних і мнемічних стратегій у процесі засвоєння лексичного і граматичного матеріалу.Перша підсистема включає групу вправ для розвитку умінь у використанні метакогнітивних стратегій планування, оцінювання та моніторингу. До другої та третьої підсистем належать групи вправ для розвитку умінь учнів у використаннікогнітивних і мнемічних стратегій засвоєння лексичного і граматичного матеріалу.

Ефективність запропонованої методики формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексичного і  граматичного матеріалу було доведено в результаті проведення природного вертикально-горизонтального експерименту.

Розробка теоретичних положень і створення на їх основі методики формування СК старшокласників у процесі засвоєння англомовного лексико-граматичного матеріалу стала  можливою завдяки комплексному використанню теоретичних та експериментальних методів дослідження. Вирішенню нових завдань методики навчання іноземних мов, які поставлені у дисертаційному дослідженні, сприяли відомі досягнення таких наукових дисциплін як педагогіка, лінгвістика, психолінгвістика, психологія. Основні положення запропонованої методики не суперечать положенням зазначених дисциплін і базуються на чітко доведених висновках фундаментальних і прикладних наук, таких як математичний аналіз, математична статистика, теорія планування експерименту. Запропонований нами зміст стратегічної компетенції включає і розвиває ідеї попередніх досліджень, а розроблена методика забезпечує достатній рівень сформованості стратегічної англомовної компетенції старшокласників, необхідної для успішного засвоєння ними іншомовного лексичного і граматичного матеріалу.

Розроблені теоретичні положення сприяють розвитку сучасних концепцій навчання іноземних мов. Їхня реалізація може бути втілена у процесі формування стратегічної компетенції старшокласників як на уроках з ІМ, так і в самостійній роботі.

Основні положення роботи висвітлено в такихпублікаціях:

 1. Білоножко Н. Є. Експериментальна перевірка ефективності методики формування стратегічної компетенції  старшокласників у процесі оволодіння англомовним лексико-граматичним матеріалом / Н. Є. Білоножко //  Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць. – КНЛУ, НМАУ, 2006. – Вип. 31. – С. 24-29.
 2. Білоножко Н. Є.Использование музыкальных выразительных средств в процессе обучения английскому языку / Н. Є. Білоножко// Іноземні мови. 2001. – №  4. – С. 14-17.
 3. Білоножко Н. Є. Навчальні стилі учнів як компонент змісту їхньої стратегічної компетенції / Н. Є. Білоножко, Н. О.Бражник // Іноземні мови. 2009. – №  3. – С. 6-11.(Автору належать аналіз психологічних досліджень щодо особливостей сприймання інформації, визначення змісту навчальних стилів учнів, інтерпретації анкет).
 4. Білоножко Н. Є. Обучение иностранному языку и поэзия / Н. Є. Білоножко // Методические концепции обучения иностранным языкам в вузе : тезисы докладов юбилейной региональной научно-методической конференции (12-13 июня 1996 г.). – Донецк, 1996. – С. 10-11.
 5. Білоножко Н. Є.Психолінгвістичні основи формування мнемічних стратегій засвоєння англомовного матеріалу у старшокласників / Н. Є. Білоножко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету (Серія “Педагогіка та психологія”). – К.: Вид. Центр КНЛУ.– 2005. – Вип. 8. – С. 158-168.
 6. Білоножко Н. Є. Стратегічна компетенція як умова успішної інтеграції особистості у світовий навчальний процес / Н. Є. Білоножко//Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі. – Донецьк : ДонНУ.  – 2006. – Вип. 8. – С. 217 – 222.
 7. Білоножко Н. Є.Стратегія як одна з основних категорій методики навчання іноземних мов / Н. Є. Білоножко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету (Серія “Педагогіка та психологія”). – К.: Вид. Центр КНЛУ. – 2004. – Вип. 7. – С. 27-35.
 8. Білоножко Н. Є.LearnEnglishVocabularywithEffectiveStrategies / Н. Є. Білоножко // Бібліотечка журналу “Іноземні мови”. – К. – Вип. 3 – 2005. – 64 с.
 9. Білоножко Н. Є. Teaching Strategies for Holiday Lesson / Н. Є. Білоножко  // Іноземні мови. – К. – 2003. – №. 2. – С. 12-14.
 10. Білоножко Н. Є. The English Language, Poetry and Music/ Наталья       Білоножко // Innovative approaches in teaching English. Second International conference / Збірник статей. Дніпропетровськ : Видавництво НГА України, 1998. –С. 258-260.

АНОТАЦІЇ

Білоножко Н.Є. Методика формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукза спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет.  – Київ, 2010.

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми формування у старшокласників стратегічної компетенції з метою підвищення ефективності процесу засвоєння англомовного лексико-граматичного матеріалу. У роботі теоретично обґрунтовано методичні, педагогічні, лінгвістичні і психологічні передумови формування стратегічної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексичного і граматичного матеріалу англійської мови, а саме: об’єктивно оцінено сучасний стан розвитку стратегії як однієї з основних категорій навчання / вивчення іноземної мови і стратегічної компетенції як компонента іншомовної комунікативної компетенції; систематизовано методичні досягнення у цій сфері та створено періодизацію досліджень стосовно стратегій у методичній літературі; удосконалено зміст стратегічної компетенції учнів; виділено комплекс відповідних метакогнітивних, когнітивних і мнемічних стратегій; розглянуто вікові особливості учнів старшої школи як суб’єктів навчальної діяльності та визначено їхні психологічні характеристики. Проведено анкетування учнів та виявлено суттєві розбіжності способів засвоєння мовного матеріалу з їх природним потенціалом, що дало змогу побачити об’єктивну картину особливостей їхнього оволодіння мовою; уточнено зміст навчальних стилів учнів.

Розроблено і представлено методику формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексичного і граматичного матеріалу.

Ефективність запропонованої методики формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу була підтверджена експериментальним шляхом. Укладені методичні рекомендації вчителяміноземних мов.

Ключові слова: стратегія, стратегічна компетенція, навчальні стилі, метакогнітивні, когнітивні, мнемічні стратегії.

Белоножко Н.Е. Методика формирования стратегической англоязычной  компетенции  старшеклассниковв процесеусвоения лексико-грамматического материала. – Рукопись.

Диссертация насоискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теорияи методикаобучения: германские языки. – Киевский национальний лингвистический университет. – Киев, 2010.

Диссертация посвящена проблеме формирования стратегической компетенции  старшеклассниковс целью повышенияеффективности процессаусвоения англоязычного лексико-грамматического материала.В работе теоретическиобоснованы психологические, лингвистические, дидактическиеи методические предпосылки формирования стратегической компетенции старшеклассников в процессеусвоениялексического играмматического материала английского языка, а именно: объективно оценено современное состояние развития стратегии как одной из основных категорий изучения английского языка и стратегической компетенции как компонента иноязычной коммуникативной компетенции; систематизированы методические достижения в этой сфере и создана периодизация исследований стратегий в методической литературе;уточнены определение и содержание стратегической компетенции; выделенкомплекссоответствующихметакогнитивних, когнитивнихи мнемичных стратегий; проведён психолингвистический анализ процессаусвоения языкового материалав учебном процессе по иностранному языку; рассмотрены возрастные особенности учащихся старшей школы как субъектов учебной деятельности, определены ихпсихологические характеристики и выделены соответствующие учебные стратегии.Проведено анкетирование ученикови виявлены существенные расхождения между способами усвоения языкового материалаи природным потенциалом старшеклассников.Определены составляющиеучебныхстилей учащихся, аименно:когнитивный стиль,который состоит из особенностейвосприятия и творческого мышления;типинтелекта; характерныечерты личности старшеклассника. Разработанаи представлена методика формирования стратегическойанглоязычной компетенции старшеклассниковв процессеусвоения лексическогои грамматического материала.

Содержание стратегической компетенции, необходимой для успешногоусвоения старшеклассниками англоязычного лексико-грамматического материала, включает в себязнания учащихся о 1) системеязыка, 2)учебных стилях, 3)учебных стратегиях, иуменияучащихсяэфективноиспользовать метакогнитивные, когнитивныеи мнемичныестратегии,учитывая особенностисобственного учебного стиля.

Источником знаний о системе языка являютсятексты,содержащие лингвистическуюинформациюи обобщающие лексико-грамматические таблицы.

Источником знаний об учебных стилях являются специальноотобранныеанкеты для определения особенностейвосприятияинформации, типовинтеллектаитаблицыс перечислением черт характера.Средствами приобретения знанийявляются обсуждение данных анкетированияи задания, которые способствуют рефлексии учащихся относительноэффективныхучебных стратегий, соответствующих их учебному стилю.

Развитие умений учащихся использовать учебные стратегии происходит последовательно на рецептивном, репродуктивном и продуктивном этапах. Средством развития умений являются упражнения, которые отвечают цели каждого этапа. Разработанная система упражнений включает три подсистемыупражненийна развитиеумений учащихся в использовании  метакогнитивных, когнитивныхи мнемичных стратегийв процессеусвоения лексическогои грамматического материала.

Еффективность методики формирования стратегическойанглоязычнойкомпетенциистаршеклассниковв процесеусвоения лексико-грамматического материала была подтвердженаэкспериментально.Сформулированы методическиерекомендацииучителям оформировании стратегическойкомпетенциистаршеклассников.

Ключевые слова: стратегия, стратегическаякомпетенция,учебные стили, метакогнитивные, когнитивные, мнемичные стратегии.

Bilonozhko N.E. Methodology of strategic competence development of senior pupils in the process of lexis and grammar learning. Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree by speciality 13.00.02. Theory and methodology: German Languages. Kyiv National Linguistic University, Kyiv. 2010.

The thesis deals with the problem of finding the efficient ways of strategic competence development of senior pupils in the process of lexis and grammar learning. It theoretically grounds psychological, linguistic, didactic and methodological requisites of strategic competence development of senior pupils in the process of lexis and grammar learning, objectively evaluates the researches of strategy as one of the main learning / teaching categories of the English language learning, strategic competence as foreign language communicative component, systematizes the methodological achievements and the periods of strategy researches;analyses psychological and linguistic background of language acquisition, enlightens the psychological characteristics of the senior pupils as subjects of the learning process, defines the content of strategic competence of the pupils for better acquisition of the foreign language lexis and grammar, specifies metacognitive, cognitive and memory strategies, defines strategic competence components;specifies main approaches and main principles of strategic competence development while teaching, offers theoretical base for creating the system of exercises, elaborates a complex of exercises with illustrations, works out some new learning strategies.

Thestrategiccompetencedevelopmentisbasedonthepupils’knowledgeabouttheirlearningstyles,learningstrategiesandlanguagesystemaswellastheirskillsofeffectivemanagementoflearningprocess,efficient usage oflexisandgrammarlearning strategies.Knowledgeabouttheirlearningstylesisgainedonthebasesofquestionnairesonperceptionpeculiarities,typesofintelligenceand strategiesofcharacteranalysis. Knowledge aboutlanguage systemisgainedon the bases of texts that have linguistic information and tables that generalize the lexis or grammar phenomena. The system of exercises is based on the main stages of skills development in using metacognitive, cognitive and memory strategies while learning: receptive, reproductive and productive.

Theeffectivenessofmethodologyofstrategiccompetencedevelopmentofseniorpupilsintheprocessoflexisandgrammarlearningand the model of teaching / learning process were experimentally confirmed. There were formulated the strategic competence development recommendations to the teachers.

Key words: strategy, strategic competence, learning styles, metacognitive, cognitive, memory strategies.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

2. Реферат Методика формування сімейних відносих у студентів ВНЗ на прикладі дісципліни Плодівництво

3. Реферат СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЦІ

4. Реферат ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ

5. Реферат Особливості механізмів перцепції міжособистісного спілкування у старшокласників

6. Реферат Створеннявихідного матеріалу для селекції кукурудзи на скоростиглість

7. Реферат Особливості використання дидактичного матеріалу в системі М.Монтессорі

8. Реферат ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ГІМНАСТИКИ ТА ЙОГО ОБЛІК

9. Реферат Дослідження характеристик напівпровідникового матеріалу за допомогою ефекту Хола

10. Реферат Дослідження кінетики процесу сушіння дисперсного матеріалу у псевдо зрідженому шарі