Новости

Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та визначення їхнього впливу на розвиток вітчизняної економіки в сучасних умовах

Работа добавлена:


Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та визначення їхнього впливу на розвиток вітчизняної економіки в сучасних умовах на http://mirrorref.ru

ПЛАН

ВСТУП

 1. Теоретичні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій.
  1. Загальна характеристика ТНК: поняття, основні етапи розвитку.
  2. Позитивні та негативні сторони ТНК. Обгрунтування необхідності державного регулювання їх діяльності.
  1. Транснаціональні корпорації та Україна.
   1. Характеристика найбільших ТНК в Україні та показники їх діяльності.
   2. Вплив ТНК на економіку України.

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

На початку XXI ст. почалася інтенсивна виробнича та інвестиційна глобалізація, що супроводжується об’єднанням окремих економічних суб’єктів у єдине ціле. Скасування обмежень та розмиття кордонів, зменшення часового фактора – все це наслідки інтернаціоналізації національних економік. У таких умовах особливого значення набуває діяльність транснаціональних компаній (ТНК), їх вплив на економіки окремих країн і тенденції розвитку світових економічних показників у цілому. Розміщуючи окремі частини і стадії відтворювальних процесів на території різних країн, ТНК являють собою найпотужніші угруповання корпоративного бізнесу, що діють у світових масштабах і відіграють провідну роль у посиленні міжнародної економічної взаємозалежності. Через структури ТНК протікають фінансові та товарні потоки, які є визначальними для розвитку світового господарства.

Для сучасної України транснаціоналізація підприємств може стати економічним механізмом, який визначить нові пріоритети суспільного відтворення та розвитку, цілі зовнішньоекономічної політики, особливості та умови участі країни в міжнародному поділі праці. Вищенаведене свідчить про актуальність осмислення поняття «транснаціональні корпорації» та необхідність його подальшого наукового дослідження.

Мета роботи: виявлення та аналіз основних напрямів впливу ТНК на глобалізаційні процеси, характеристика хронологічних етапів розвитку транснаціональних корпорацій, обґрунтування необхідності регулювання діяльності ТНК на чотирьох рівнях. Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та визначення їхнього впливу на розвиток вітчизняної економіки в сучасних умовах.

 1. Теоретичні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій.

 1. Загальна характеристика ТНК: поняття, основні етапи розвитку.

На сучасному етапі розвитку світової економіки транснаціональні корпорації стали однією з головних рушійних сил глобалізації. На початок 2014 р. було зафіксовано 85 тис. од. транснаціональних компаній та їхніх філій, які контролювали більше 85% світового експорту і 90% прямих іноземних інвестицій  —Рогач О.І. Міжнародні інвестиції. Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій / О.І. Рогач. – К.: Либідь, 2013. – 720 с.. На них припадає понад 50% світового виробництва, більше 75% світової торгівлі та міжнародної міграції капіталу, більше 80% міжнародного обміну технологіями. На сьогоднішній день саме транснаціональні корпорації фактично вирішують ключові питання нового економічного і територіального переділу світу, формують найбільшу групу іноземних інвесторів і носіїв нових технологій у виробничій та невиробничій сферах.

За визначенням ООН, транснаціональні корпорації – корпорації, які мають дочірні підрозділи будь-яких організаційно-юридичних форм чи сфер діяльності у двох або більше країнах та здійснюють загальну координацію діяльності своїх зарубіжних підрозділів.

Основними ознаками ТНК є:

- здійснення виробництва товарів або послуг, не менше ніж у 6 країнах;

- частка іноземних робітників становить не менше ніж 25 %;

- структура активів складає не менше ніж 25 % капіталовкладень за кордоном;

- річний обсяг не менше 1 млрд дол.;

- обсяг реалізації товарів за межами головної материнської компанії складає не менше 20 %;

- єдина стратегія управління розвитку національних підприємств, які входять в організаційну структуру ТНК  —Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://unctad.org ..

Основною характеристикою ТНК є їх здатність планувати, організовувати і контролювати господарську діяльність у різних країнах.

ТНК відіграють найважливішу роль у процесі глобалізації, тому що, по-перше, їхня діяльність та їхні потреби лежать в основі організаційних і технологічних інновацій, а отже, в основі розвитку продуктивних сил; по- друге, на їх частку припадає найбільша кількість міжнародних транзакцій; по-третє, на сучасному етапі розвитку світової економіки вони єдині можуть планувати, організовувати і контролювати транс- кордонну діяльність; по-четверте, вони здатні повною мірою скористатися перевагами ІКТ і сприяти їх розповсюдженню і розвитку.

FortuneGlobal у 2014 році створив рейтинг найбільших світових корпорацій(див. Додаток 1)  —Fortune global 500 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://money.cnn.com/magazines/ fortune/global500/2014/full_list/?iid=G500_sp_full.

Причини становлення та розвитку ТНК дуже різноманітні, але всі вони певною мірою пов’язані з недосконалою конкуренцією, бар’єрами на шляху розвитку міжнародної торгівлі, валютним контролем, значними тран-спортними витратами, відмінностями у податковому законодавстві різних країн.

Перші прообрази ТНК з’явилися у XVI–XVII ст., коли почалося коло-ніальне освоєння Нового Світу. Так, серед засновників Британської Ост- Індської компанії, що утворилася в 1600 р. для «освоєння» багатств Індії та діяла до 1858 р., були не тільки англійські комерсанти, але також купці Гол-ландії та банкіри Німеччини. Такі колоніальні компанії займалися виключно торгівлею, але не організацією виробництва, тому не відігравали вирішаль-ної ролі у розвитку системи господарювання. Їх вважають лише попередни-ками «справжніх» ТНК, які з’явилися наприкінці ХІХ ст  —Якубовський, С.О. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності [Текст]: навч. посіб. / С.О. Якубовський, Ю.Г Козак., О.В. Савчук; під загал. ред. Ю.Г. Козака, О.В. Савчука С.О. - К.: Центр навч. літератури, 2009. - 488 с..

Транснаціональні корпорації у своєму розвитку пройшли кілька етапів, тому в літературі зазвичай виділяють їх п’ять поколінь.

Діяльність першого покоління ТНК (з періоду їх зародження наприкінці XIX ст. до початку Першої світової війни) була пов’язана переважно з видобутком сировини в колоніальних країнах Азії, Африки, Латинської Америки і її переробкою в метрополіях. Налагоджувати високотехнологічне промислове виробництво за кордоном тоді було невигідно, аджев приймаючих країнах відсутній персонал необхідної кваліфікації, технології ще не досягли високого ступеня автоматизації. Суб’єктами транснаціоналізації в цей період виступали зазвичай об’єднання фірм різних країн (міжнародні картелі), які ділили ринки збуту, проводили узгоджену цінову політику та ін.

Друге покоління ТНК розвивалося в період між двома світовими війнами і займалося виробництвом військової техніки для провідних європейських країн, Америки та Японії. У цей період напрям інвестицій починає змінюватися: країни Західної Європи, насамперед Англія, втрачають своє становище кредиторів і експортерів капіталу, а американський капітал усе в більшому ступені проникає в Західну Європу.

Третє покоління ТНК почало розвиватися після закінчення Другої світової війни і розпаду колоніальної системи (1945–1960 рр.) Цей період пов’язаний з посиленням ролі зарубіжних виробничих підрозділів, не тільки в країнах, що розвиваються, але і в розвинутих країнах. Поступово філії ТНК все більш переорієнтовуються на обслуговування місцевого попиту і місцеві ринки. Саме у 1960-ті роки з’являється сам термін «транснаціональні корпорації». Швидке зростання числа і значення ТНК з 1960-х відбувалося під впливом науково-технічної революції. Політика лібералізації міжнародних економічних зв’язків, поява на політичній арені нових незалежних держав, зростаючий світовий споживчий попит сприяли тому, що на початку 1960-х років міжнародні корпорації почали активно завойовувати світові ринки. Діяльність ТНК у цей період переважно зосереджувалася в галузі атомної енергії, електроніки, приладобудування, космічної промисловості.

У 1970–1980-ті роки в умовах прискорення НТП і розвитку світо- господарських зв’язків сформувалися ТНК четвертого покоління. Розвиток транспортних та інформаційних комунікацій сприяв реалізації цих можливостей. Цей етап характеризується великою кількістю злиттів і поглинань, які призвели до концентрації виробництва і капіталу у ТНК-лідерів у сфері великого міжнародного бізнесу.

П’яте покоління ТНК почало формуватися на початку ХХІ ст. в умовах прискорення процесів економічної інтеграції. Спираючись на сучасну науку і інноваційний бізнес, ТНК п’ятого покоління виступають головними генераторами і поширювачами наукових ідей і концепцій. Головна особ- ливість розвитку ТНК полягає в створенні мереж виробництва і реалізації глобального масштабу. Зростання кількості зарубіжних філій ТНК відбувається набагато швидше, ніж зростання числа самих ТНК . Головну роль у виборі місць для створення дочірніх фірм відіграє аналіз виробничих витрат, які часто більш низькі в країнах, що розвиваються; продається ж продукція там, де на неї вищий попит, головним чином, у розвинутих країнах.

 1. Позитивні та негативні сторони ТНК. Обгрунтування необхідності державного регулювання їх діяльності.

Саме на п’ятому етапі розвитку,  транснаціональні корпорації, переслідуючи свої приватні економічні інтереси, які посилюються величезним фінансовим капіталом, тяжіють до використання як державного апарату окремих країн, так і суб’єктів інтересів внутрішніх корпорацій. Це і є основним протиріччям в інтересах між ТНК і національною державою. Воно носить діалектичний характер і набуває різноманітних форм – від прямого протистояння до цілком конструктивного та взаємовигідного співробітництва. У тих випадках, коли інтереси ТНК об’єктивно збігаються з інтересами певних національних держав, вона може забезпечити їм значні і навіть вирішальні переваги у конкуренції між країнами. Але в сучасному світі посилюється роль ТНК і слабшає роль національних держав, що веде до підпорядкування інтересів держави більш могутнім інтересам транснаціональних корпорацій  —Лимонова А.М, Архіпова К.С. Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації// А.М. Лимонова, К.С. Архіпова//Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. –№1(16) . – 9стор..

Більш суперечливі інтереси ТНК з менш розвинутими державами, в число яких входить і Україна. Тут інтереси великих міжнародних корпорацій часто входять у суперечність з державою. Можна виділити такі основні моменти негативного впливу транснаціональних корпорацій на країни, що розвиваються:

1. На внутрішньому ринку країни ТНК створюють потужну конкуренцію місцевим компаніям, не даючи їм розвиватися.

2. Вільні переміщення фінансового капіталу ТНК можуть підірвати ста-більність національних валют і створити загрозу для національної безпеки країн, що розвиваються.

3. ТНК, маючи свій інтерес у країні, здатні насаджувати ідеологію, яка суперечить інтересам розвитку національного бізнесу і пригнічувати розвиток національно-державних інтересів країни.

Перелічені напрями негативного впливу свідчать про необхідність ре-гулювання діяльності ТНК. Виділяють чотири рівні регулювання транснаціональних корпорацій: наддержавне, міждержавне, внутрішньодержавне та суспільне.

Основними інструментами наддержавного регулювання є багатосторонні міжнародні договори, які залежно від числа країн, що беруть у них участь, можуть бути універсальними, регіональними та субрегіональними.

До міждержавного регулювання можна віднести двосторонні інвестиційні угоди, що укладаються між зацікавленими державами. У цей час укладення договорів між приймаючою країною і країною базування – найбільш поширений спосіб регулювання діяльності ТНК. Такі держави, як США, Японія, Великобританія мають власні типові угоди.

Внутрішньодержавне регулювання у більшості випадків – це інвестиційне законодавство, спрямоване на визначення правового статусу іноземного вкладника: фізичної або юридичної особи.

Інструментами суспільного регулювання є національні традиції, виховання та найголовніше – суспільна думка. Більшість транснаціональних корпорацій вважають що споживачі живуть у глобальному середовищі. Це дозволяє транснаціональним компаніям підтримувати стійкий імідж бренду на глобальному рівні і використовувати всю повноту переваг від ефекту масштабу  —Антонов Я.В. Формирование государственной политики в сфере регулирования деятельности транснациональных корпораций / Я.В. Антонов // Управление общественными и экономическими системами. – 2011. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://umc.gu-unpk.ru/umc/arhiv/2011/1/antonov.pdf.

 1. Транснаціональні корпорації та Україна.

 1. Характеристика найбільших ТНК в Україні та показники їх діяльності.

ТНК є невід’ємною складовою зовнішньоекономічної діяльності будь- якої розвиненої країни. З отриманням Україною незалежності, транснаціональні корпорації почали розглядати національну економіку як великий ринок для товарів та послуг, а також джерело дешевої робочої сили та природних ресурсів. Україна в умовах прогресуючої глобалізації світової економіки виступає переважно як країна, що приймає транснаціональні корпорації і певною мірою випробовує на собі переваги і недоліки їх діяльності.

В Україні найбільшими ТНК, які вклали значні фінансові ресурси, є Pepsi Cola з обсягом інвестиційних коштів – 250 млн дол., «Київстар GSM» – 240 млн дол., Coca-Cola – 230 млн дол. та ін. Лідируючі позиції у 2013 р. займали такі корпорації як McDonald Corporation, Nestlé S.A., British American Tobacco та ін (детальніше див. Додаток 2).

Для ТНК із країн Європейського Союзу та США найбільш привабливими сферами України є:

- українська харчова промисловість. У харчовій індустрії світу лідирують швейцарська компанія Nestle, бельгійська ABInBev, американ-ські Kraft foods та Coca-Cola Company, англо-голландська Unilever.

- підприємства торгівлі. На український ринок вже зайшли Wal-Mart Stores, Carrefour SA, McDonalds Corporation;

- фінансовий сектор. Найкрупнішим представником світових ТНК тут є Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ;

- фармацевтика. Відомими в Україні є німецькі BASF SE та Bayer AG.

Саме в цих галузях обіг капіталу є швидким, а комерційні ризики – мінімальні. (показники діяльності деяких ТНК в Україні за 2013 рік наведені у Додатку 3)  —Кочетков В. М. Розвиток українських ТНК як фактор росту економіки країни [Текст] / В. М. Кочетков // Ефективна економіка. — 2014. — № 10. — С. 55–60..

Слід зазначити, що в результаті несприятливого інвестиційного клімату значна кількість іноземних інвесторів виходить з українського ринку. Так, за останні три роки вітчизняний ринок залишили понад 30 ТНК, серед яких банки, страхові установи, металургійна компанія. Основними причинами виходу ТНК з України, як зазначають дослідники, є посилення тиску на бізнес, корупція, неможливість захисту прав у суді та ін. На теперішній час в Україні зафіксовано близько 7 тис. філій іноземних ТНК, тобто лише 0,8 % від їх загальної кількості.

Останнім часом активізують транснаціоналізацію своїх операцій і українські компанії. Їх діяльність виходить за межі національної економіки, що перетворює їх на повноцінні ТНК. До найбільших українських ТНК відносять: «УкрАВТО», «Індустріальний Союз Донбасу» (ІСД), «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), «Рошен» та ін  —Болгарова Н. К. Транснаціоналізаційні процеси в економіці України / Н. К. Болгарова, Т. М. Паневник // Бізнес Інформ. – № 12. – 2013. – С. 33 – 38..

Так, наприклад, автомобільна транснаціональна компанія «УкрАВТО» є найбільшим виробником, дистриб’ютором і сервісним постачальником в Україні. До складу компанії входять: два заводи з виробництва автомобілів в Україні і два в Польщі, 10 заводів з виробництва комплектуючих в Україні та 12 – у Польщі, 414 сервісних центрів, 476 автосалонів і пунктів продажу. У 2013 році обсяг ринку виріс на 10 % порівняно з минулим роком і склав 218,7 тис. легкових автомобілів, при цьому випуск транспортних засобів компанією скоротився на 3,3 %. Але, незважаючи на це, чистий прибуток компанії в минулому році сягнув 182,066 млн. грн., тобто зростання відбулося на 42 %  —«УкрАВТО» в 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://investfunds.ua/news/ukravto-v-2013g-uvelichila-chistuyu-pribyl ..

Серед об'єктивних проблем, які перешкоджають розширенню діяльності ТНК в Україні, можна назвати такі:

- нерозвинутість ринкової інфраструктури;

- нестабільність фінансово-кредитної системи, курсу національної валюти;

- обмежена зовнішня орієнтація бізнесу з невеликими розмірами бізнес груп;

- наздоганяючий характер науково-технологічної діяльності, інноваційної складової господарювання;

- криза високотехнологічних галузей економіки тощо  —Ночвіна І.О. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в україні та їх вплив на національну економіку// І.О. Ночвіна// Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка». – 2014. – вип. 15.

 1.  Вплив ТНК на економіку України.

Аналіз діяльності ТНК в Україні дозволяє визначити їх позитивний та негативний вплив на вітчизняну економіку. До позитивного впливу ТНК на українську економіку слід віднести:

- значне вливання капіталовкладень в економіку України. Так, за даними Держкомстату України обсяг унесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2014 р. становив 58,2 млрд. дол. США, що порівняно з обсягом на 01.01.1996 р. в 64,8 рази більше  —Прямі іноземні інвестиції [Електронний ресурс] // Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України: статистичний зб. / Держ. ком. статистики України. – К., 2014. – Режим доступу до зб.:

http://www.ukrstat.gov.ua .;

- створення додаткових робочих місць та підвищення кваліфікації робітників;

- збільшення податкових надходжень до бюджету країни (серед 20 найбільших платників податків – 11 транснаціональних корпорацій);

- пожвавлення внутрішньої торгівлі всередині країни, насичення ринку високоякісними товарами та послугами;

- впровадження інновацій, ноу-хау та найновіших розробок, модернізація підприємств;

- поширення міжнародних стандартів здійснення виробництва та ведення бізнесу та ін.

Однак, діяльність ТНК в Україні спричиняє й негативні наслідки, зокрема:

- держава стає фінансово залежною від стратегії діяльності ТНК;

- корпорації впливають на уряд, відстоюючи власні інтереси;

- придушення та знищення національних виробників, які мають низьку конкурентоспроможність продукції на світовому ринку;

- міжнародні компанії порушують певні права національної робочої сили, законодавство у сфері охорони навколишнього середовища та ін  —Овчарук М. П. Особливості поширення та впливу ТНК на економіку України [Електронний ресурс] / М. П. Овчарук, В. М. Мотриченко // Фінансовий простір. – 2013. – № 3 (11). – С. 61 – 67. – Режим доступу до журн. :

http://fp.cibs.ck.ua/files/1303/13ompopt.pdf ..

Для подолання негативних наслідків діяльності ТНК українському уряду необхідно удосконалити національну законодавчу та нормативну базу щодо функціонування ТНК, здійснити модернізацію вітчизняних підприємств, підвищивши їх конкурентоспроможність, підтримувати національного товаровиробника, зменшуючи залежність від діяльності іноземних ТНК, створити сприятливий інвестиційний і бізнес-клімат для компаній як вітчизняного, так і зарубіжного походження.

ВИСНОВКИ

Отже, транснаціональна корпорація – це компонент світової економіки, який підпорядковується її законам розвитку і справляє зворотний вплив на світову економіку.

Сьогодні у світі роль ТНК посилюється і, навпаки, слабшає роль національних економік, що приводить до протиріччя інтересів між транснаціональним корпораціями та державами. Саме тому виникає необхідність регулювання діяльності ТНК.

Транснаціональні корпорації неоднозначно впливають на національну економіку. З одного боку, їхня діяльність укріплює економіку країни і підвищує рівень життя її громадян, а з іншого, – заважають розвитку національної економіки.

Формування українських міжнародних корпорацій може стати одним із стратегічних пріоритетів української державної політики. Пріоритетним завданням якої є створення відповідного внутрішнього та зовнішнього середовища для залучення інвестицій, сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках, і за рахунок інвестиційних ресурсів ТНК забезпечити розвиток вітчизняних товаровиробників.

ДОДАТКИ

Додаток 1

ТОП-20 найбільших ТНК зі списку Fortune Global 500 за 2014 рік

Компанія

Країна

Річна виручка,

Чистий прибуток,

млрд дол.

млрд дол.

1

Royal Dutch Shell

Великобританія

481,7

26,6

2

Wal-Mart Stores

США

469,2

17,0

3

Exxon Mobil

США

449,9

44,9

4

Sinopec Group

Китай

428,2

8,2

5

China National Petroleum

Китай

408,6

18,2

6

BP

Великобританія

388,3

11,6

7

State Grid

Китай

298,4

12,3

8

Toyota Motor

Японія

265,7

11,6

9

Volkswagen

Німеччина

247,6

27,9

10

Total

Франція

234,3

13,7

11

Chevron

США

233,9

26,2

12

Glencore Xstrata

Швейцарія

214,4

1,0

13

Japan Post Holdings

Японіця

190,9

6,8

14

Samsung Electronics

Корея

178,6

20,6

15

E.ON

Німеччиа

169,8

2,8

16

Phillips 66

США

169,6

4,1

17

ENI

Італія

167,9

10,0

18

Berkshire Hathaway

США

162,5

14,8

19

Apple

США

156,5

41,7

20

AXA

Франця

154,6

5,3

Додаток 2

Найбільші ТНК, які вклали інвестиції у дочірні компанії,

філіали і спільні підприємства в Україні у 2013 р.

Корпорація

Країна

Галузь

Обсяги вкладень,

млн грн

1

McDonald’s

США

Харчова промисловість

198,3

Corporation

2

Nestlé S.A.

Швейцарія

Харчова промисловість

178,5

3

British American

Велика Британія

Тютюнова промисловість

166,8

Tobacco

4

British Petroleum

Велика Британія

Нафтогазова промисловість

142,6

5

Procter&Gamble

США

Хімічна промисловість

135,1

6

Shell

Нідерланди

Нафтогазова промисловість

124,9

7

Coca-Cola

США

Харчова промисловість

121

8

Unilever

Великобританія

Харчова промисловість та по-

115,5

Нідерланди

бутова хімія

9

PepsiСo

США

Харчова промисловість

112,3

Додаток 3

Показники діяльності філій ТНК в Україні та рейтинг їх прибуток

Рейтинг

Компанія

Галузь

Виручка 2012,

Прибуток 2012,

млн грн

млн грн

1

WOG

Нафтогаз

22700

6,5

2

Київстар

IT

13159

4093,1

20

ТНК-BP Комерс

Нафтогаз

12162,4

-399,4

43

JT International Company

Табак

6807,9

457

Ukraine

47

Samsung Electronics Україна

Дистрибуція

6660,1

32,3

50

Global Spirits Group

Алкоголь

6160

400

57

Procter & Gamble Україна

Хімія

5521,9

195,1

59

Philip Morris Україна

АПК

5257,1

1098,4

66

Nestle Україна

Харчопром

4890

60

72

Toyota Україна

машинобудуваня

4475,1

254,6

73

Shell Україна

Нафтогаз

4474,6

73,6

75

PepsiCo

Харчопром

4420

250

76

Kraft Foods Україна

АПК

4401,9

452,4

98

Carlsberg Україна

АПК

3295,8

531,7

113

Coca-Cola Україна

Харчопром

2682,2

-43,6

124

Nissan Motor Україна

Транспорт

2424,9

19,2

140

McDonald's Україна

Харчопром

2054,2

131,1

177

Mars Украина

Дистрибуція

1491,1

119,9

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції. Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій / О.І. Рогач. – К.: Либідь, 2013. – 720 с.
 2.  Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://unctad.org  .
 3.  Fortune global 500 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://money.cnn.com/magazines/ fortune/global500/2013/full_list/?iid=G500_sp_full
 4. Якубовський, С.О. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності [Текст]: навч. посіб. / С.О. Якубовський, Ю.Г Козак., О.В. Савчук; під загал. ред. Ю.Г. Козака, О.В. Савчука С.О. - К.: Центр навч. літератури, 2009. - 488 с.
 5. Лимонова А.М, Архіпова К.С. Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації// А.М. Лимонова, К.С. Архіпова//Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. –№1(16) . – 9стор.
 6. Антонов Я.В. Формирование государственной политики в сфере регулирования деятельности транснациональных корпораций / Я.В. Антонов // Управление общественными и экономическими системами. – 2011. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://umc.gu-unpk.ru/umc/arhiv/2011/1/antonov.pdf
 7. Кочетков В. М. Розвиток українських ТНК як фактор росту економіки країни [Текст] / В. М. Ко¬четков // Ефективна економіка. — 2014. — № 10. — С. 55–60.
 8.  Болгарова Н. К. Транснаціоналізаційні процеси в економіці України / Н. К. Болгарова, Т. М. Паневник // Бізнес Інформ. – № 12. – 2013. – С. 33 – 38.
 9.  «УкрАВТО» в 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://investfunds.ua/news/ukravto-v-2013g-uvelichila-chistuyu-pribyl  .
 10. Ночвіна І.О. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в україні та їх вплив на національну економіку// І.О. Ночвіна// Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка». – 2014. – вип. 15
 11.  Прямі іноземні інвестиції [Електронний ресурс] // Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України: статистичний зб. / Держ. ком. статистики України. – К., 2014. – Режим доступу до зб.:http://www.ukrstat.gov.ua  .
 12. Овчарук М. П. Особливості поширення та впливу ТНК на економіку України [Електронний ресурс] / М. П. Овчарук, В. М. Мотриченко // Фінансовий простір. – 2013. – № 3 (11). – С. 61 67. – Режим доступу до журн. :http://fp.cibs.ck.ua/files/1303/13ompopt.pdf

Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та визначення їхнього впливу на розвиток вітчизняної економіки в сучасних умовах на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

2. Реферат ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН-РЕЦИПІЄНТІВ

3. Реферат Міжнародний туристичний бізнес і його розвиток в сучасних умовах

4. Реферат Структура мережі закладів ресторанного господарства м.Києва та її розвиток у сучасних умовах

5. Реферат Статистичний аналіз результатів діяльності малого підприємництва в Україні

6. Реферат Внесок Олександра Булатовича у розвиток вітчизняної і світової науки

7. Реферат Місцеве оподаткування в сучасних економічних умовах

8. Реферат Потенціал здоровя людини в сучасних умовах

9. Реферат НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

10. Реферат ІСТОТНІ УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ