Новости

Маркетинговий інструментарій послуг

Работа добавлена:


Маркетинговий інструментарій послуг на http://mirrorref.ru

Тема:Маркетинговий інструментарій послуг

  1. Комплекс маркетингу включає в себе:

А) всі дії і заходи, які повинні вживатись для здійснення впливу на попит споживачів послуг

Б) встановлення ціни на основні підвищення ефективності

В) безпосередню діяльність

2. Головне, що характеризує продуктову політику сфери послуг – це:

А) Система обслуговування, наявність інформації

Б) Те, що послуга складається з двох частин: основна та допоміжна послуга

В) Інші матеріальні засоби: звіти, діаграми, проекти

3. Що таке товарний ряд

А) Асортимент послуг, які  пропонуються компанією, але може надаватись підприємствами широкої інфраструктури

Б) Дії або зусилля, які одна сторона надає іншій без передачі права фізичного володіння чим-небудь

В) Сили більш широкого соціального плану, які впливають на мікросередовище

Г) Всі відповіді вірні

4. Що таке оточення

А) Розробка комплексу маркетингу

Б) Дизайн приміщення: естетика, обладнання, одяг персоналу

В) Післяпродажне обслуговування в разі купівлі

5. Існують такі типи розселення населення по території

А) Дисперсійний, розріджений

Б) Компактний, дисперсійний

В) Компактний, розріджений

6. Тип розселення населення, для якого характерне існування невеликих поселень називається

А) Дисперсійним

Б) Компактним

7. Частина споживачів, що вже прийняла рішення про купівлю даної послуги

А) Потенційний ринок

Б) Обслуговуваний ринок

В) Дійсний ринок

8. Частка споживачів, що вже одержувала послугу, подібну до тої, яку надає підприємство, яке проводить дослідження

А) Потенційний ринок

Б) Обслуговуваний ринок

В) Дійсний ринок

9. Частка споживачів, що вже одержувала послугу саме у підприємства, яке проводить дослідження

А) Потенційний ринок

Б) Обслуговуваний ринок

В) Освоєний ринок

10. За ступінню прихильності до послуг споживачів поділяють на:

А) Безумовних прихильників даної послуги, терпимих прихильників

Б) Непередбачуваних споживачів, непостійних прихильників

В) Всі відповіді вірні

11. Найбільш важливою стратегією охоплення для ринку послуг є

А) Недиференційований маркетинг

Б) Цільовий маркетинг

В) Диференційований маркетинг

12. У випадку, коли підприємство надає одноманітні послуги, більш придатним є

А) Недиференційований маркетинг

Б) Цільовий маркетинг

В) Диференційований маркетинг

13. У випадку надання підприємством різноманітних послуг, більш придатним є

А) Недиференційований маркетинг

Б) Цільовий маркетинг

В) Диференційований маркетинг

14.Якщо конкуренти використовують широке сегментування, то

недиференційований маркетинг буде

А) Доцільним

Б) Недоцільним

15. Позиціонування послуг може бути використане таким шляхом

А) Визначення позиції стосовно конкурентів з точки зору частки ринку

Б) Виведення на ринок нових послуг

В) Обидві відповіді вірні

16. Для успішної роботи будь-якого підприємства сфери послуг важливим є

А) Визначення потреб споживачів

Б) Надання такого набору послуг, який задовольнив би їх потреби

В) Обидві відповіді вірні

Тема : Послуга як товар і вид людської діяльності

1. Інноваційна товарна політика на ринку послуг повинна ґрунтуватися на таких принципах

А) Спадкоємність, безперервність

Б) Послідовність, безперервність, спадкоємність

В) Послідовність, безперервність

2. Можливості впровадження інтернет-маркетингу в роботу підприємства сфери послуг

А) Проведення маркетингових досліджень у мережі, дистанційне обслуговування клієнтів

Б) Вихід на нові ринки, електронне просування бренду

В) Всі відповіді вірні

3. Можливість виходу на нові ринки передбачає такі переваги

А) Збільшення обсягів реалізації послуг

Б) Забезпечення постійної присутності в полі зору клієнтів

В) Розвиток маркетингових інструментів стимулювання реалізації послуг

Г) Всі відповіді вірні

4.Такий принцип розробки асортиментної політики підприємства сфери послуг як синергізм:

А) ґрунтується на поєднанні послуг або їх асортиментних груп залежно від особливостей і технологій, цільового сегмента конкурентних умов та інших факторів зовнішнього середовища;

Б) виявляється у здійсненні взаємної фінансово-інвестиційної підтримки різних груп;

В) виявляється у економії коштів при збільшенні масштабів діяльності підприємства послуг;

Г) відповіді б і в вірні і доповнюють одна одну;

Д) відповіді а і в вірні.

5. Такий принцип розробки асортиментної політики підприємства сфери послуг як стратегічна гнучкість:

А) ґрунтується на поєднанні послуг або їх асортиментних груп залежно від особливостей і технологій, цільового сегмента конкурентних умов та інших факторів зовнішнього середовища;

Б) виявляється у здійсненні взаємної фінансово-інвестиційної підтримки різних груп;

В) виявляється у економії коштів при збільшенні масштабів діяльності підприємства послуг;

Г) відповіді б і в вірні;

Д) відповіді а і в вірні.

6. Основні стратегії у сфері послуг

А) стратегія диференціації, стратегія вузької спеціалізації

Б) стратегія диверсифікації, стратегія вертикальної інтеграції

В) Відповіді а і б вірні.

7.Особливості стратегії диверсифікації

А) Висока динамічність попиту на послуги, постійний контакт виробника і споживача

Б) Дозволяє раціонально використовувати управлінський персонал, комерційний і маркетинговий потенціал; сприяє підвищенню іміджу

В) Послідовна реалізація різних елементів комплексної послуги; реалізація пакетів послуг

Г) Відповіді а і в вірні

8.Особливості стратегії вертикальної інтеграції

А) Висока динамічність попиту на послуги, постійний контакт виробника і споживача

Б) Дозволяє раціонально використовувати управлінський персонал, комерційний і маркетинговий потенціал; сприяє підвищенню іміджу

В) Послідовна реалізація різних елементів комплексної послуги; реалізація пакетів послуг

Г) Відповіді а і в вірні

9.Особливості стратегії вузької спеціалізації

А) Висока динамічність попиту на послуги, постійний контакт виробника і споживача

Б) Дозволяє раціонально використовувати управлінський персонал, комерційний і маркетинговий потенціал; сприяє підвищенню іміджу

В) Послідовна реалізація різних елементів комплексної послуги; реалізація пакетів послуг

Г) Відповіді а і в вірні

10. Яка з стратегійпов’язана з діяльністю на досить вузькому сегменті ринку з обмеженим асортиментом послуг.

А)стратегія диференціації

Б)стратегія вузької спеціалізації

В)стратегія диверсифікації

Г)стратегія вертикальної інтеграції

11. Сукупність управлінських методів, які забезпечують інтеграцію всіх видів нововведень і створення умов, що стимулюють інновації.

А) Життєвий цикл товару

Б) Інноваційна політика

В) Асортиментна політика

12.Гостра конкуренція на ринку. Досвідчені та гарно інформовані споживачі висувають жорсткі вимоги до якості та вартості послуг. Потужні клієнти вимагають комплексних послуг. Про яку стадію розвитку послуги йде мова?

А) Насичення

Б) Зрілість

В) Зростання

Г) Спад

13. Різке зростання обсягів продажу та прибутків. Багато нових клієнтів. Висока вірогідність виходу на ринок нових конкурентів. Про яку стадію розвитку послуги йде мова?

А) Насичення

Б) Зрілість

В) Зростання

Г) Спад

14. Уповільнення темпів зростання, зниження прибутку. Нових споживачів практично немає. Залучення нових клієнтів відбувається за рахунок їх переходу від одного консалтингового підприємства до іншої. Про яку стадію розвитку послуги йде мова?

А) Насичення

Б) Зрілість

В) Зростання

Г) Спад

15. Різке падіння збуту та зниження прибутку.  Про яку стадію розвитку послуги йде мова?

А) Насичення

Б) Зрілість

В) Зростання

Г) Спад

16. Принцип інноваційної політики, який характеризуєтьсяприсутністю сукупних етапів, які спрямовані на єдину мету і йдуть один за одним

А)Спадкоємність

Б)Послідовність

В) Безперервність

17. Принцип інноваційної політики, який характеризується відсутністю дуже довгих часових періодів у відсутності інновацій, оскільки це може призвести до порушення науково-технологічного циклу

А)Спадкоємність

Б)Послідовність

В) Безперервність

18. Принцип інноваційної політики, який характеризується наявністю нової послуги , що змінює стару, зберігає деякі її риси

А)Спадкоємність

Б)Послідовність

В) Безперервність

19. Процес розробки нової послуги складається з таких етапів:

А)Пошук нової ідеї послуги охоплює,проектування та організація виробництва нової послуги

Б) Організація масового виробництва послуги, проектування та організація виробництва нової послуги

В)Пошук нової ідеї послуги охоплює,організація масового виробництва послуги, проектування та організація виробництва нової послуги

20.Пошук нової ідеї послуги не включає:

А) визначення вимог споживачів до нової послуги

Б) підготовку ринку

В) визначення потреби в інновації

Тема:Сфера послуг в економічному комплексі. Ринок послуг

1. Діяльність, яка надається споживачеві в обмін на гроші та інші ресурси

А) сервіс

Б) послуга

В) обслуговування

2. Назвіть риси, які мають послуги :

А) невідчутність

Б) мінливість якості

В) відповіді а і б вірні

3. Які послуги клієнт не в змозі оцінити після отримання

А) медичні послуги

Б) туристичні послуги

В) сервісні послуги

4. На мінливість послуг впливають:

А) організація підбору і роботи з персоналом підприємства

Б) покупець

В) обидві відповіді вірні

5. Комплекс обов'язкових для виконання правил обслуговування клієнтів, що покликані гарантувати встановлений рівень якості всіх операцій

А) сервіс

Б) послуга

В) стандарт обслуговування

6. Стратегія інтерактивного маркетингу підприємства сфери послуг, за Ф. Котлером, передбачає такі положення:

А) контроль якості надання послуги персоналом клієнту;

Б) потрібно спрямовувати цінову, комунікаційну політику, політику просування;

В) мотивацію персоналу підприємства на якісне обслуговування клієнтів.

7. Стратегія традиційного маркетингу підприємства сфери послуг, за Ф. Котлером, передбачає такі положення:

А) контроль якості надання послуги персоналом клієнту;

Б) потрібно спрямовувати цінову, комунікаційну політику, політику просування;

В) мотивацію персоналу підприємства на якісне обслуговування клієнтів.

8. Стратегія внутрішнього маркетингу підприємства сфери послуг, за Ф. Котлером, передбачає такі положення:

А) контроль якості надання послуги персоналом клієнту;

Б) потрібно спрямовувати цінову, комунікаційну політику, політику просування;

В) мотивацію персоналу підприємства на якісне обслуговування клієнтів.

9. Стратегію традиційного маркетингу на підприємстві сфери послуг, за Ф. Котлером, потрібно спрямовувати на ланку:

А) «підприємство – споживач»;

Б) «підприємство – персонал»;

В) «персонал – споживач».

10. Стратегію внутрішнього маркетингу на підприємстві сфери послуг, за Ф. Котлером, потрібно спрямовувати на ланку:

А) «підприємство – споживач»;

Б) «підприємство – персонал»;

В) «персонал – споживач».

11. Стратегію інтерактивного маркетингу на підприємстві сфери послуг, за Ф. Котлером, потрібно спрямовувати на ланку:

А) «підприємство – споживач»;

Б) «підприємство – персонал»;

В) «персонал – споживач».

12. Основним у діяльності будь-якого підприємства сфери послуг насамперед є:

А) отримання прибутків підприємством;

Б) забезпечення зайнятості населення;

В) створення корисності для споживача.

13. Модель маркетингу послуг П. Ейгліє та Е. Лангеарда має назву:

А) SERVUCTION

Б) 4P

В) 7P

14. До класу відчутних дії, направлених на тіло людини послуг не відносяться:

А) ресторани

Б) охорона

В) салон краси

15. До класу невідчутних дії, спрямованих на свідомість людини послуг відносяться:

А) освіта

Б) театри

В) інформаційні послуги

Г) всі відповіді вірні

16. До класу відчутних дії, спрямованих на товари та інші фізичні об’єкти відносяться:

А) охорона

Б) спортивні заклади

В) ремонт і устаткування

Г) відповіді а і б вірні

17. Твердження про те, що послузі властивий високий ступінь невизначеності або мінливості означає, що:

А) продаж послуг потребує підвищеної мобільності від продавця і покупця через те, що багато послуг базуються на безпосередньому контакті виробників і споживачів;

Б) у силу своєї природи послуги не мають гарантованих стандартів якості;

В) послуги не підлягають збереженню.

18. Твердження про те, що послузі властива особливість невіддільності означає, що:

А) продаж послуг потребує підвищеної мобільності від продавця і покупця через те, що багато послуг базуються на безпосередньому контакті виробників і споживачів;

Б) у силу своєї природи послуги не мають гарантованих стандартів якості;

В) послуги не підлягають збереженню.

19. Які процеси показані у моделі Ратмела:

А) процес виробництва товару

Б) процес маркетингу товару

В) процес споживання товару

Г) всі відповіді вірні

20. «Споживач послуги, як правило, користується їй протягом обмеженої кількості часу». Для якої характеристики послуг справедливо дане твердження:

А) невідчутності послуг;

Б) мінливості якості послуг;

В) відсутності володіння;

Г) взаємозамінності.

Маркетинговий інструментарій послуг на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Провести моніторинг ринку рекрутінгових послуг у певному регіоні. Охарактеризувати види послуг, які пропонують агентства, проаналізувати терміни виконання замовлень і вартість послуг

2. Реферат Маркетинговий аналіз ПАТ «Альфа-Банк» Україна

3. Реферат Світовий ринок послуг

4. Реферат БІРЖА ТРЕНІНГОВИХ ПОСЛУГ

5. Реферат Дослідження ринку послуг зв’язку

6. Реферат Ринок фінансових послуг шпаргалка

7. Реферат Маркетинг ринку освітніх послуг

8. Реферат Учасники ринку фінансових послуг

9. Реферат Типологія технологічних процесів ресторанних послуг

10. Реферат Зобов’язальні правовідносини з надання послуг