Новости

Бізнес-план - як інструмент стратегічного планування маркетингової діяльності підприємства

Работа добавлена:


Бізнес-план - як інструмент стратегічного планування маркетингової діяльності підприємства на http://mirrorref.ru

Міністерство освіти і науки України

Мукачівський державний університет

Кафедра маркетингу

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Стратегічний маркетинг»

«Бізнес-план - як інструмент стратегічного планування маркетингової діяльності підприємства»

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи бізнес – планування

 1. Бізнес – план як елемент стратегічного планування
 2. Зміст та структура бізнес – плану

РОЗДІЛ 2. Розробка бізнес – плану на прикладі ресторануКарптський мисливець

2.1.   Характеристика ППКарпатський мисливець

2.2.   Аналіз маркетингової діяльності підприємства

2.3.   Дослідження ринкових можливостей

РОЗДІЛ 3. Бізнес – план підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. Таким чином, для здійснення вищеперерахованого комплексу дій, необхідно скористатися бізнес-плануванням та реалізувати його в майбутньому.

Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу.

Дана курсова робота написана на тему «Бізнес-план як елемент стратегічного планування маркетингової діяльності підприємства». На нашу думку, дана тематика є надзвичайно актуальною на сьогоднішній день. Адже для ведення успішного бізнесу, його розвитку та досягнення кінцевої мети діяльності будь-якого підприємства, а саме - максимізації його прибутку, неможливо обійтись без бізнес-планування.Грамотно та раціональносформований таобґрунтований бізнес-план допоможе підприємству вижити в несприятливому зовнішньому середовищі.

Об’єктом дослідження даної роботи ми обрали ресторан «Карпатський мисливець», який знаходиться неподалік міста Мукачева у невеличкій курортній зоні.

Метою написання даної курсової роботи є вивчення ролі та сутності бізнес-плану як елементу стратегічного планування, оскільки бізнес-план являється способом моделювання системи управління майбутнім бізнесом. Адже відомо, що успіх підприємницької діяльності визначається комплексом певних факторів:

правильне розуміння реальної ситуації в даний момент;

чітка постановка цілей, що їх бажає досягти підприємець;

якісне планування процесів переходу з одного стану в інший.

У процесі написання даної курсової роботи ми поставили перед собою наступні завдання:

 • Розглянути та опрацювати теоретичні основи бізнес-планування;
 • Розкрити зміст та структуру бізнес-плану, як основного елемента стратегічного планування;
 • Розробка бізнес – плану підприємства на прикладі ресторануКарпатський мисливець;
 • Здійснити детальний аналіз маркетингової політики підприємства, вивчивши та проаналізувавши цінову, збутову, комунікаційну та товарну політику;
 • Дослідження ринкових можливостей підприємства;
 • Створити бізнес-план підприємства ресторану «Карпатський мисливець»;
 • Розробити та обгрунтувати план маркетингової діяльності ресторану «Карпатський мисливець».

Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення ресторану «Карпатський мисливець» можливим інвесторам для залучення капіталув розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності, заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі маркетингових досліджень.

Зусилля підприємця в процесі формування інформаційного поля бізнес-плану повинні бути зосереджені в основному на пошуку маркетингової, виробничої, фінансової та загальноекономічної інформації. При цьому підприємці-початківці, як правило, не мають достатніх коштів для проведення маркетингових, науково-технічних та інших досліджень з метою отримання найбільш об’єктивної первинної інформації.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи бізнес – планування.

1.1. Бізнес – план як елемент стратегічного планування.

Виникнення будь-якої підприємницької ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних запитань: хто виступає як конкретні споживачі, яким є ринок продукту підприємства, які кошти необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує себе проект економічно тощо.Задля отримання відповідей на ці запитання й складається бізнес-план.

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні і слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.

Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві найважливіші функції:

1) зовнішню — ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) — опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.

Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент залучення необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати потенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.

Не менш важливою є і внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна виділити два напрямки його застосування:

1) як інструменту стратегічного планування та оперативного управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес-плану вимагає визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативних дій для досягнення таких;

2) як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу.

Класифікувати бізнес-планиможназа певними ознаками:

1) за сферою бізнесу (виробництво, будівництво, роздрібна та оптова торгівля, надання послуг, посередницька діяльність тощо);

2) за масштабами бізнесу (великий, середній, малий);

3) за характеристиками продукту бізнесу (традиційний, принципово новий, виробничо-технічного чи споживчого призначення).

Крім того, залежно від типу інвестиційної ситуації в межах кожної класифікаційної ознаки можна виділити:

а) повний бізнес-план комерційної ідеї або інвестиційного проекту — виклад для потенційного партнера або інвестора результатів маркетингового дослідження, обгрунтування стратегії виходу на ринок, очікуваних фінансових результатів;

б) бізнес-план фірми – виклад перспектив розвитку фірми на плановий період для ради директорів або зборів акціонерів, де обгрунтовуються необхідні обсяги інвестицій чи інших ресурсів;

в) бізнес-план структурного підрозділу – виклад для вищого керівництва компанії плану розвитку господарської діяльності підрозділу для обгрунтування обсягів ресурсів, що централізовано виділяються підрозділу, або обсягів прибутку, що залишаються в розпорядженні підрозділу.

Окремо можна виділити регіональний бізнес-план, що в ньому обгрунтовуються перспективи соціально-економічного розвитку регіону та обсяги фінансування відповідних програм для органів з бюджетними повноваженнями.

Розробка бізнес-плану — це достатньо трудомісткий процес. Практика свідчить, що для розробки середньої складності бізнес-плану (залежно від досвіду та підготовленості підприємця) необхідно до 200 годин. Навіщо тоді підприємцеві бізнес-план?

Опрацювання бізнес-плану як комплексного багатофункціонального документа має кілька цілей.

По-перше, бізнес-план — це інструмент для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації підприємницького проекту. Бізнес-план містить відомості не лише про виробничі, ринкові, організаційні, а й про фінансові аспекти майбутнього бізнесу. Фінансові розрахунки, що наводяться у бізнес-плані, пояснюють, скільки необхідно стартового капіталу, на які цілі будуть витрачатися гроші, як будуть повертатися борги потенційним кредиторам, який ступінь ризику бізнесу тощо.

По-друге, на початковій стадії реалізації підприємницького проекту бізнес-план служить основним інструментом комунікації між підприємцем і майбутніми постачальниками, продавцями та робітниками.

По-третє, бізнес-план — це спосіб моделювання системи управління майбутнім бізнесом. Практика свідчить, що успіх підприємницької діяльності визначають три фактори:

правильне розуміння реальної ситуації в даний момент;

чітка постановка цілей, що їх бажає досягти підприємець;

якісне планування процесів переходу з одного стану в інший.

Бізнес-план має вирішити всі ці проблеми. План з його конкретними комерційними цілями та програмою дій для їх досягнення спрямовує просування бізнесу до успіху.

По-четверте, бізнес-план — це спосіб попереднього визначення перешкод та запобігання виникненню проблем на шляху до успіху. Опрацювання бізнес-плану примушує підприємця моделювати ситуації, розробляти різні сценарії, з’ясовувати проблеми, які можуть стати на заваді підприємницькому проекту.

По-п’яте, бізнес-план — це спосіб розвитку особистих управлінських якостей підприємця. Коли підприємець складає бізнес-план, він має охарактеризувати всі сторони майбутнього бізнесу. У процесі розробки бізнес-плану підприємець набуває досвіду оцінки умов конкуренції, засобів просування товарів на ринок, використання переваг власного бізнесу, фінансового планування тощо.

По-шосте, бізнес-план дає змогу перевірити реалістичність підприємницької ідеї ще до її практичної реалізації. Можливо, що в результаті підготовки бізнес-плану з’ясується, що за даних економічних умов здійснення підприємницького проекту є нереальним або економічно недоцільним. Процес розробки бізнес-плану розпочинається з формування інформаційного поля, тобто зі збирання інформації щодо майбутнього бізнесу.

Інформаційне поле бізнес-плану — це сукупність документів чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньоекономічного та соціального характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану.

Завдання підприємця полягає не лише в тому, щоб виготовити й довести свій продукт до споживача. Зробити це треба так, щоб окупити всі витрати на виробництво та реалізацію продукту та ще й отримати певний прибуток. Інакше підприємницька ідея просто не має права на реалізацію. З цього погляду підприємця інтересує також і фінансова інформація (рівень рентабельності аналогічної продукції, необхідний стартовий капітал, потреби в коротко- та довгострокових кредитах, особливості руху готівки, оподаткування, страхування тощо).

Таким чином, зусилля підприємця в процесі формування інформаційного поля бізнес-плану мають бути зосереджені в основному на пошуку маркетингової, виробничої, фінансової та загальноекономічної інформації. При цьому підприємці-початківці, як правило, не мають достатніх коштів для проведення маркетингових, науково-технічних та інших досліджень з метою отримання найоб’єктивнішої первинної інформації.Тому основними джерелами інформації для опрацювання бізнес-плану, як правило, є:

власний досвід практичної діяльності;

безпосередні контакти з майбутніми споживачами, постачальниками, торговими агентами;

відомості про конкурентів, які отримують, збираючи всі наявні дані про них, контактуючи з їхніми працівниками;

статистична інформація про стан і тенденції розвитку галузі (сфери майбутньої діяльності);

поточні аналітичні огляди економічної та ринкової ситуації;

рекламні матеріали, інформаційно-комерційні матеріали виставок, ярмарків та науково-практичних конференцій;

публікації з питань підприємництва тощо.

Найбільш складною є процедура опрацювання бізнес-плану для започаткування нового бізнесу. Узагальнення підприємницького досвіду дає змогу виділити в процесі розробки такого бізнес-плану три стадії: початкову; підготовчу; основну.

Виділяють стадій розробки бізнес-плану:

1.Початкова стадія. Опрацювання бізнес-плану для заснування нового бізнесу починається з розробки концепції, тобто тих принципових рішень, які закладаються в його основу. У межах роботи над концепцією майбутнього бізнесу:

 1. здійснюється пошук підприємницької ідеї;
 2. вибирається сфера діяльності;
 3. обгрунтовується доцільна форма організації бізнесу;
 4. приймається рішення щодо способу започаткування бізнесу.

найвідповідальнішим етапом, від якого багато в чому залежать усі інші рішення щодо створення бізнесу, є пошук ідеї майбутнього бізнесу. Джерелами таких ідей найчастіше бувають: вивчення запитів і побажань споживачів; критичний аналіз товарів, які випускають інші фірми; бесіди з продавцями торговельних закладів; вивчення технічної літератури та патентної інформації; результати власних досліджень і розробок. Для пошуку підприємницьких ідей використовуються різноманітні методи («мозкового штурму», конференції ідей, «колективного блокнота», контрольних запитань, фокальних об’єктів тощо).

Вибір сфери підприємницької діяльності (виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги, будівництво, фінансова діяльність тощо) здійснюється з урахуванням:

 1. суті та спрямованості самої ідеї майбутнього бізнесу;
 2. особистих факторів (власний практичний досвід та потенціал, наявність відповідної освіти та знань, відповідність сфери бізнесу інтересам і вподобанням самого підприємця);
 3. зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законодавчо заборонені сфери й види діяльності, необхідність ліцензування діяльності, державні пріоритети в розвитку окремих галузей, сучасні й майбутні потреби споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, наявність необхідних ресурсів, інші специфічні зовнішні фактори).

До основних питань опрацювання концепції майбутнього бізнесу належить також вибір способу започаткування бізнесу. Традиційно розглядають три основні способи започаткування бізнесу:

 1. створення нового підприємства «з нуля»;
 2. придбання фірми, що вже існує;
 3. придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надає підприємцеві (фірмі) право на продаж (виробництво, здійснення певної діяльності) товарів чи послуг великої фірми, яка вже добре відома споживачам.

Підготовча стадія. Наявність концепції власного діла ставить перед підприємцем велику кількість цілком конкретних запитань. Чим його бізнес відрізнятиметься від бізнесу конкурентів? Що сприятиме або заважатиме його становленню та розвитку? На які конкурентні переваги слід орієнтуватися? Якими мають бути програма дій та пріоритети діяльності майбутнього бізнесу?

Відтак на підготовчій стадії:

 1. збирається та аналізується маркетингова, виробнича, фінансова й загальноекономічна інформація про майбутній бізнес (процес формування інформаційного поля бізнес-плану). Що більше інформації буде зібрано, то більш обгрунтованими будуть наступні розрахунки;
 2. з’ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку бізнесу в зовнішньому середовищі. Для вивчення факторів зовнішнього середовища всю їх сукупність, як правило, поділяють на три групи: загальноекономічні фактори; галузеві фактори; конкуренти;
 3. оцінюються сильні та слабкі сторони фірми. Сильні сторони фірми — це її особливі, унікальні або принаймні оригінальні способи конкурентної боротьби. Слабкі сторони — це те, в чому фірма відстає від конкурентів;
 4. визначається місія фірми, тобто головне призначення, специфічна роль, особливий шлях у бізнесі, що відрізнятимуть її від конкурентів;
 5. формулюються конкретні цілі діяльності фірми, тобто чітко визначається те, чого фірма хоче досягти за певний проміжок часу;
 6. аналізуються стратегічні альтернативи та вибирається стратегія діяльності фірми. Вибираючи стратегію, підприємець, як правило, орієнтується на одну з можливих типових стратегій бізнесу: контролю за витратами; диференціації; фокусування.

Основна стадія — це безпосереднє опрацювання бізнес-плану. Головна мета цієї стадії — довести економічну доцільність створення даного бізнесу, переконливо показати, як саме гроші чи інші ресурси потенційного інвестора забезпечать йому очікуваний зиск. Інвестор має побачити прибуток не після, а до того, як вкладе гроші в запропонований проект. Звичайно, зробити це можна за допомогою ретельно підготовленого бізнес-плану. При цьому сформульовані на початковій і підготовчій стадіях концепція, місія, цілі та стратегія майбутнього бізнесу створюють «каркас» бізнес-плану, визначають його спрямованість, логіку побудови і зміст відповідних розділів.

1.2. Зміст та структура бізнес – плану.

На зміст та структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб. Чим масштабнішим є підприємницький проект, чим більше інвестицій він потребує, тим ширше коло питань має бути висвітлено у бізнес-плані, тим детальнішими та обгрунтованішими мають бути відповідні розрахунки.

на змісті та структурі бізнес-плану позначається й специфіка сфери майбутнього бізнесу. Обгрунтування підприємницького проекту у сфері виробничої діяльності вимагає грунтовнішого та «об’ємнішого» бізнес-плану внаслідок самої природи цієї сфери. Навпаки, підприємець, який бажає розпочати роздрібну торгівлю, не має потреби в опрацьованому до дрібниць бізнес-плані.

Зміст і структура бізнес-плану залежать також і від інших факторів, зокрема:

конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та стадії його життєвого циклу;

ступеня конкуренції в галузі;

можливостей розширення бізнесу в майбутньому.

Наявність багатьох факторів, які впливають на зміст, структуру та обсяги бізнес-плану , свідчать, що не існує певної стандартної, універсальної, «найліпшої» форми бізнес-плану. Кожний підприємець чи компанія складають бізнес-план по-своєму. Підходи до його розробки змінюються згідно з характером бізнесу, особливостями його середовища, конкретними цілями бізнес-плану, індивідуальними запитами потенційних інвесторів.Але це зовсім не означає, що не існує загальних вимог до опрацювання бізнес-плану. Є низка ключових питань, які мають бути ретельно вивчені, оцінені та висвітлені в кожному бізнес-плані.

Будь-який бізнес-план, незалежно від його особливостей та розмірів, має право на існування лише за умови, що він приносить дохід його власнику. Обгрунтувати можливість комерційного успіху — це перше основне завдання будь-якого бізнес-плану. Зробити це можна з допомогою фінансових показників, які характеризують:

фінансові потреби для створення бізнесу;

обсяги передбачуваного продажу;

розміри прибутків та збитків;

рух готівки тощо.

Усе це і становить основу фінансового плану. Фінансові показники — це кінцевий результат, параметри якого залежать від ринкових, виробничих, організаційних та інших аспектів даного бізнесу. Зрозуміло, що й ці аспекти підприємницького проекту інтересують можливих партнерів, тому можуть бути висвітлені в бізнес-плані. Отже, обов’язковими складовими бізнес-плану мають бути:

маркетинг-план;

виробничий план;

організаційний план.

Потенційних інвесторів інтересує не лише прибутковість майбутнього бізнесу, а й пов’язані з ним ризики, сильні та слабкі сторони бізнесу як порівняти з конкурентами. Тому в бізнес-плані треба дати оцінку загроз та можливих ризиків.

Зміст бізнес-плану, як ми вже з’ясували, залежить від впливу низки об’єктивних чинників. Закономірно, що структура бізнес-плану не може бути однаковою в усіх випадках, але процес формування структури бізнес-планів різних типів має багато спільного. Зокрема, у структурі будь-якого бізнес-плану можна виділити три блоки.

Перший блок — це опис ключових, найважливіших та найзначущіших аспектів майбутнього бізнесу; опис того стану бізнесу, якого прагне досягти підприємець стосовно всіх компонентів менеджменту.

У другому блоці мають бути кількісно охарактеризовані заходи, які передбачається здійснити, щоб досягти поставлених цілей.

Третій блок узагальнює результати розрахунків, зроблених у другому блоці, з допомогою фінансових показників, які, зрештою, і стають найважливішими критеріями оцінки привабливості конкретного підприємницького проекту.

Більшість підприємців опрацьовують бізнес-плани для залучення інвесторів до фінансування свого проекту. Найскладнішою та найбільш повною щодо висвітлення питань є процедура розробки бізнес-плану для виробничої діяльності. Тому далі розглядатимемо структуру, зміст та методику розробки бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.

Основні розділи бізнес – плану ви можите розглянути в Додатку А.

У структурі цього бізнес-плану, як правило, виділяють такі складові:

 1. Титульний аркуш.
 2. Зміст бізнес-плану.
 3. Резюме.
 4. Галузь, фірма та її продукція (послуги):

4.1.Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

4.2. Опис продукту (послуги) фірми.

4.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

4.4. Стратегія зростання фірми.

 1. Дослідження ринку:

5.1. Загальна характеристика ринку продукту.

5.2. Цільовий ринок бізнесу.

5.3. Місце знаходження фірми.

5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

 1. Маркетинг-план:

6.1. Стратегія маркетингу.

6.2. Передбачувані обсяги продажу.

 1. Виробничий план:

7.1. Основні виробничі операції.

7.2. Машини й устаткування.

7.3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.

7.4. Виробничі й невиробничі приміщення.

 1. Організаційний план:

8.1. Форма організації бізнесу.

8.2. Потреба в персоналі.

8.3. Власники бізнесу й команда менеджерів.

8.4. Організаційна схема управління.

8.5. Кадрова політика та стратегія.

 1. Оцінка ризиків:

9.1. Типи можливих ризиків.

9.2. Способи реагування на загрози для бізнесу.

 1. Фінансовий план:

10.1. Прибутки та збитки.

10.2. План руху готівки.

10.3. Плановий баланс.

10.4. Фінансові коефіцієнти.

 1. Додатки.

Ця структура є лише приблизною схемою бізнес-плану. конкретний бізнес-план може бути і не таким докладним. Але тут указані ті основні розділи, які необхідно включити до бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.

РОЗДІЛ 2. Розробка бізнес – плану на прикладі ресторануКарпатський мисливець.

2.1.Характеристика ППКарпатський мисливець

ТОВ “Карпатський мисливець” – це комплекс відпочивально-оздоровчих послуг, послуг громадського харчування та послуг дозвілля. Дане підприємство створено 26 червня 2001 р. і  починалася господарська діяльність з бару та території, огородженої  парканом з дикими тваринами.

Належність капіталу підприємства: спільний.Правовий статус підприємства:Товариство з обмеженою відповідальністю.Розміри підприємства: Мале підприємство, галузь:сільське господарство

Види діяльності (спеціалізація) підприємства:

 • Вирощування свійських і диких звірів, птиці, риби
 • Мисливство та рибальство
 • Готельне господарство та додаткові послуги відпочинку
 • Послуги дозвілля
 • Громадське харчування

Принципи створення підприємства:

 • Вільний вибір бізнесової діяльності;
 • Залучення на добровільних засадах ресурсів (грошових коштів і майна) індивідуальних підприємців та юридичних осіб для започаткування й розгортання такої діяльності;
 • Самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників ресурсів та споживачів, встановлення цін на послуги, наймання працівників;
 • Вільне розпорядження прибутком, що залишається після сплати обов’язкових платежів до відповідних бюджетів;
 • Самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

ТОВ “Карпатський мисливець” – суб’єкт народного господарства, який являє собою підприємство – юридичну особу, метою створення якого є задоволення потреб суспільства в товарах народного споживання, різного роду послугах, продукції та іншого призначення, збагачення флори і фауни України, залучення інвестицій, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України, формування ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів учасників та членів трудового колективу. Вищим органом підприємства виступають – Загальні збори учасників, на яких приймаються стратегічні рішення, рішення реорганізації тощо.

Підприємство відкривалося з дотриманням вимог чинного законодавства України. Основні етапи створення та юридичного оформлення підприємства:

 1. Ініціатива створення ТОВ “Карпатський мисливець” належала директору та іншим учасникам товариства.
 2. Розробка положень статуту підприємства.
 3. Створення статутного фонду із внесків учасників.
 4. 23 червня 2001 р. відбулися установчі збори на чолі з М. М. Русинко, на яких учасниками зборів було затверджено основні положення статуту підприємства.
 5. Всі необхідні документи: установчий договір, статут підприємства, список учасників, квитанція, що підтверджує сплату мита за державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, були передані до органу державної реєстрації
 6. Згідно із Законом України “Про підприємства” відбулася реєстрація підприємства 26 червня 2001 р. Мукачівською районною державною адміністрацією. В 10-ти денний термін було передано, реєструючим органом, документів до Державної податкової інспекції м. Мукачева, після чого ДПІ було видано свідоцтво про сплату єдиного податку.

Свою господарську діяльність підприємство розпочало з того, що на території ТОВ “Карпатський мисливець” було споруджено огороджений парканом вольєр, в якому вирощуються дикі звірі, на сьогодні це тільки дикі свині, але раніше вирощувалися дикі птахи, такі як фазани, перепели та куріпки. Також на території було створено бар, двомісні будинки відпочинку інтер’єри яких обладнані за європейським стандартом.

 • 23.09.2003 р. до експлуатації був відкритий готель “Карпатський мисливець”, площа будівлі 402 кв. м. – трьох поверхова споруда побудована із червоної цегли.
 • 26.12.2003 р. відкривається ресторан-люкс на 100 посадочних місць, із площею 657,3 кв. м.

На сьогодні підприємство значно розвинуло свою інфраструктуру і в його складі знаходяться готель, ресторан, закритий басейн, сауна, фінська баня, президентський будинок тощо. Також відкрита філія ТОВ “Карпатський мисливець” в с. Синяк, Мукачівського району,  неподалік від курортно-рекреаційного санаторію “Синяк” під назвою „Зелений гай”.

Основними видами діяльності підприємства є послуги відпочинку та дозвілля. Сама назва “Карпатський мисливець” розкриває зміст характеру основних послуг – полювання на диких звірів. Але більшість все-таки споживаються додаткові послуги, які на мою думку стають домінуючими – бронювання та розташування в готелі чи будинках відпочинку, харчування в барі, ресторані та інші.

Отже, ознайомившись із основними етапами створення і юридичного оформлення діяльності підприємства ми прийшли до висновку, що підприємство створено з дотриманням всіх положень діючих Законів України “Про Власність”, “Про підприємництво”, “Про підприємства”. Ми вважаємо, що підприємство створено у правильному порядку, тобто від раціонально обґрунтованої думки про створення пі