Новости

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Работа добавлена:


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського

Кафедра правових дисциплін

О.О. Одінцова

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Методичні вказівки

з вивчення курсу

для студентів денної та заочної форми навчання

Донецьк - 2005

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського

Кафедра правових дисциплін

О.О. Одінцова

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Методичні вказівки

з вивчення курсу

для студентів денної та заочної форми навчання

Затверджено на засіданні кафедри правових дисциплін Протокол №7 від 10.01.05р.

Схвалено навчально-методичною радою ДонДУЕТ

Протокол №    від       2005р.

Донецьк - 2005

ББК 67.404я73

      О 42

УДК 346.548(076.5)

Рецензенти:

к.ю.н.  Романюк О.І.

к.е.н. Самосьонок Л.М.

Одінцова О.О.

О 42 Правове регулювання захисту прав споживачів: Методичні рекомендації зкурсу для студентів денної та заочної форм навчання / О.О. Одінцова.-Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.-39 с.

Методичні рекомендації містять тематичний план курсу, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Правове регулювання захисту прав споживачів”. Передбачено перелік літератури і нормативно - правових актів для підготовки до занять та питання до заліку.

                                                                                                  ББК 67.404я73

© Одінцова О.О., 2005

©Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган – Барановського, 2005

ЗМІСТ

1.

Вступ. Мета і завдання спецкурсу……………………………………………5

2.

Навчально – тематичний план вивчення дисципліни “Правове регулюван-ня захисту прав споживачів”………………………………………………….6

3.

Програмний матеріал до вивчення дисципліни “Правове регулювання захисту прав споживачів”:…………………………………………………….7

Тема №1. Нормативно-правове забезпечення захисту прав споживачів.

                 Рекомендована література………………………………………...7

Тема №2. Система органів захисту прав споживачів в Україні.

                 Рекомендована література………………………………………...8

Тема №3. Загальні права споживачів.

                 Рекомендована література……………………………………….12

Тема №4. Організація захисту прав споживачів на якість та безпечність товарів та послуг

                 Рекомендована література……………………………………….14

Тема №5. Правове регулювання реклами.

                 Рекомендована література……………………………………….21

Тема №6. Недобросовісна конкуренція.

                 Рекомендована література……………………………………….22

Тема №7. Реалізація прав споживачів у сфері торгівлі

                 Рекомендована література……………………………………….23

Тема №8. Відповідальність за порушення законодавства про захист                         прав споживачів.

                 Рекомендована література……………………………………….28

4.

Контрольні запитання………………………………………………………..31

5.

Завдання для самоперевірки…...…………………………………………….20

6.

Теми рефератів……………………………………………………………….39

ВСТУП

Ринкові реформи, пов‘язані зі змінами в системі правового регулювання економічних відносин, значною мірою впливають й на відносини між споживачами товарів і їх виробниками та продавцям. Тому потрібний державний захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважені органи. Зміст захисту прав споживачів полягає у встановленні та організації певного рівня захисту порушених прав споживачів, здійснення контролю за виконанням нормативних актів та положень, які регламентують  стандарти якості продукції. Тобто здійснюється законодавчий захист прав споживачів, який має відповідати міжнародним положенням, а також задовольняти інтереси споживачів у разі порушення їхніх прав виробниками.

Мета і завдання спецкурсу

Основною метою курсу “Правове регулювання захисту прав споживачів” є засвоєння студентами основоположних відомостей щодо прав споживачів, законодавство з захисту прав споживачів, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання в практичній роботі, а також вміння аналізувати ситуації з питань щодо прав споживачів, що вникають у реальному житті, і правильно їх вирішувати.

Завдання дисципліни полягають у тому, щоб:

 • поглибити науково – теоретичні знання та оволодіти певними методами захисту прав споживачів;
 • продемонструвати вплив міжнародних норм щодо прав споживачів на формування норм національного законодавства;
 • розглянути правовий статус учасників правовідносин у сфері виробництва та торгівлі;
 • розглянути основні проблеми розвитку нормативної бази та захисту прав споживачів у державі;
 • сформувати стійки навички самостійної роботи із законодавчими актами та іншими нормативними актами.

Навчально - тематичний план дисципліни “Правове регулювання захисту прав споживачів”

№ п/п

Назва теми

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Нормативно-правове забезпечення захисту прав споживачів

Система органів захисту прав споживачів в Україні.

Загальні права споживачів.

Організація захисту прав споживачів на якість та безпечність товарів та послуг.

Правове регулювання реклами.

Недобросовісна конкуренція.

Реалізація прав споживачів у сфері торгівлі.

Відповідальність за порушення законодавства про захист                         прав споживачів.

Програмний матеріал до вивчення дисципліни “Захист прав споживачів”.

Тема №1. Нормативно-правове забезпечення захисту прав споживачів.

Питання до розгляду.

 1. Історичні передумови виникнення консумеризму. Основні історичні етапи розвитку консумеризму в світі і в Україні.
 2. Система нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів. Систематизація законодавства щодо захисту прав споживачів.
 3. Загальна характеристика Закону України “Про захист споживачів”.

Рекомендована література:

 1. Законодавство України про захист прав споживачів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1999.-№6.-464 с.
 2. Правила здійснення торгівельної діяльності – Х.: Фактор, 2002.-302 с.
 3. Захист прав споживачів: соціально – правовій аспект / За заг.ред. Л.В.Ніколаєвої. – К.:КНТЕУ,2002. – 312 с.
 4. Чепурной И.П.Защита прав потребителей.-Уч.пособие-Ростов-Феникс,2003.- 416с.
 5. Попов А.А. Торговое право: Учебное пособие.: Харьков «Каравелла»,1996.

Нормативні документи.

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст. 141.
 2. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р.  № 1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 30. - С. 379.
 3. Про   реалізацію   окремих   положень   Закону   України   "Про  захист прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994р. № 172.
 4. Концепція розвитку внутрішньої торгівлі України: Схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1449.
 5. Резолюція   39/248   Генеральної  Асамблеї   ООН   "Керівні   принципи для захисту  інтересів споживачів":  Прийняті  9  квітня   1985  р,   на   106-ому пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН
 6. Засади державної політики України в галузі прав людини: Затв. Постановою Верховної Ради України від  17 червня  1999 р. №757-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 35. - Ст. 303.

Тема №2.  Система органів  захисту прав споживачів в Україні.

Питання до розгляду.

 1. Структура органів щодо захисту прав споживачів.
 2. Компетенція спеціального органу виконавчої влади, у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів.
 3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів.
 4. Права громадських організацій споживачів (обєднань споживачів).

Рекомендована література.

1.  Законодавство України про захист прав споживачів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1999.-№6.-464 с.

2.       Правила здійснення торгівельної діяльності – Х.: Фактор, 2002.-302 с.

3.   Захист прав споживачів: соціально – правовій аспект / За заг.ред. Л.В.Ніколаєвої. – К.:КНТЕУ,2002. – 312 с.

4.  Чепурной И.П. Защита прав потребителей.- Уч.пособие - Ростов-Феникс,2003.- 416с.

5.    Попов А.А. Торговое право: Учебное пособие.: Харьков «Каравелла», 1996.

6.    Предпринимательское право Украины Учебник / Р.Б. Шишка, А.М, Сытник, В.Н. Левков и др. / Под общей редакцией к.ю.н. Р.Б. Шишки.- Харьков: Эспада, 2001.- 624 с.

Нормативні документи.

 1. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р.  № 1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 30. - С. 379.
 2. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня  1999р. №586-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. -  1999. - №20-21.-Ст. 190.
 3. Про   зміни   у   структурі   центральних   органів   виконавчої   влади:   Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 // Офіційний вісник України,-1999.-№ 50.-С. 11.
 4. Положення про Міністерство транспорту України: Затв. Указом Президента України від 11 травня 2000 р. №678/2000 // Офіційний вісник України. - 2000.-№ 20.-С. 28.
 5. Положення  про  Міністерство  аграрної  політики  України:   Затв.  Указом Президента України від 7 червня 2000 р. № 772/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 23. - С. 24.
 6. Положення про Державну податкову адміністрацію України: Затв. Указом Президента України від 13 липня 2000 р. №886/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 29. - С. 38.
 7. Положення   про  Міністерство  охорони  здоров'я  України:   Затв.   Указом Президента України від 24 липня 2000 р. №918/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 30. - С. 29.
 8. Положення про Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення   України:   Затв.   Указом   Президента  України  від 25 липня 2000 р. № 919/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 30. - С. 35.
 9. Положення    про    Державний    комітет    стандартизації,    метрології та сертифікації України: Затв. Указом Президента України від   26 липня 2000р. № 926/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 30. - С. 49.
 10. Положення про Державну митну службу України: Затв. Указом Президента України від 24 серпня 2000 р. № 1022/2000 // Офіційний вісник України. - 2000.-№35.-С. 2.
 11. Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р.   № 262.
 12. Положення   про  Державний  департамент  ветеринарної медицини:   Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1277 // Офіційний вісник України. - 1997. -№47. -С. 27.
 13. Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства   охорони   здоров'я:   Затв.   постановою   Кабінету   Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 179 // Офіційний вісник України. - 1998.- №7.-С. 100.
 14. Положення  про Державний  департамент авіаційного транспорту:   Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. № 573 //Офіційний вісник України. -2000. -№ 13. -С. 76.
 15. Положення про Державний департамент морського і річкового транспорту: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2000р. №584 // Офіційний вісник України.-2000.-№ 13.-С. 88.
 16. Положення про Державний департамент автомобільного транспорту: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2000р. №586 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 14. - С. 19.
 17. Положення про Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000р. №917 // Офіційний вісник України-2000. ~№ 23. - С. 97.
 18. Положення про Державний департамент продовольства: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від  13 липня 2000 р. №1118 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 28. - С. 44.
 19. Положення про Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю  і тютюну:   Затв.   постановою  Кабінету   Міністрів  України   від 4 жовтня 2000 р. № 1514 // Офіційний вісник України. - 2000.-№41.-С. 52.
 20. Типове положення про управління з питань торгівлі Київської і Севастопольської міської державної адміністрації: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. № 647.
 21. Типове положення про відділ з питань торгівлі та побутового обслуговування   населення   районної   державної   адміністрації:   Затв.   постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. №647.
 22. Типове положення про відділ з питань торгівлі і побутового обслуговування населення районної в мм. Кисві та Севастополі державної адміністрації: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. № 647.
 23. Положення  про  територіальне   відділення  Антимонопольного  комітету України: Затв. наказом Голови Ангимонопольного комітету України від 5 січня 1994 р. № 1.
 24. Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України: Затв, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 р. №5.
 25. Положення про обласні, Головне Київське та Севастопольське міські управління у справах захисту прав споживачів: Затв. наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 14 вересня 2000 р. № 559 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 40. -  С. 415.

Тема №3.  Загальні права споживачів.

Питання до розгляду.

 1. Правове значення договору купівлі-продажу для захисту прав споживачів.
 2. Право споживачів на придбання товару належної якості. Правові наслідки у разі придбання ним товару неналежної якості.
 3. Право споживачів на інформацію про товари і послуги.
 4. Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт і надання послуг.
 5. Право споживача на безпеку товарів (послуг).
 6. Особистості відшкодування моральної шкоди.

Рекомендована література.

1. Попов А.А. Торговое право: Учебное пособие.: Харьков «Каравелла», 1996.

2. Законодавство України про захист прав споживачів// Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1999.-№6.-464 с.

3. Правила здійснення торгівельної діяльності – Х.: Фактор, 2002.-302 с.

4. Предпринимательское право Украины

Учебник/ Р.Б. Шишка, А.М, Сытник, В.Н. Левков и др. / Под общей редакцией к.ю.н. Р.Б. Шишки.- Харьков: Эспада, 2001.- 624 с.

Нормативні документи.

 1. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р.  № 1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 30. - Ст. 379.
 2. Закон України “Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” від 19.12.1995 р. № 481/95- ВР.
 3. Про Інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992.-№ 48.-Ст. 650.
 4. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня   1993р. № 3322-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 33. – Ст. 345.
 5. Про   забезпечення   санітарного  та   епідемічного   благополуччя   населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218.
 6. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23 грудня  1997 р. №77І/97-ВР // Відомості Верховної Ради України,-1998.-№ 19.-Ст. 98.
 7. Про  вилучення  з  обігу,  переробку, утилізацію, знищення  або  подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14 січня 2000 р. № 1393-ХГУ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. -    № 12. - Ст. 95.
 8. Положення про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери   торгівлі,   громадського   харчування   і   послуг,   які   систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг,  умови зберігання  і  транспортування  товарів:  Затв.  Постановою Верховної Ради України  від 25  січня   1995  р.  № 26/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№ 5. - Ст. 34.
 9. Положення про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів: Затв. Постановою Верховної Ради України від 25  січня   1995  р.  № 26/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 5. - Ст. 34.
 10. Положення про порядок припинення (заборони) господарюючими суб'єктами відвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів: Затв. Постановою Верховної Ради України від 25  січня  1995 р. № 26/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 5. - Ст. 34.
 11. Порядок   проведення   контрольної   перевірки   правильності   розрахунку  із споживачами  за  надані  послуги  і  реалізовані товари:  Затв.  Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 215.
 12. Порядок   гарантійного   обслуговування   або   гарантійної заміни  технічно складних побутових товарів: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. № 251 // Офіційний вісник України. - 1999. -    № 8.- С.67.
 13. Правила  торгівлі   у  розстрочку:   Затв.   постановою   Кабінету   Міністрів України від 1 липня 1998 р. № 997 // Офіційний вісник України. - 1998.- № 27.-С. 45.
 14. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди:   Постанова Пленуму   Верховного  Суду   України   від   31   березня 1995р. №4.
 15. Про  практику  розгляду   цивільних справ  за   позовами   про захист правспоживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996р. № 5.

Тема №4. Організація захисту прав споживачів на якість та безпечність товарів та послуг

Питання до розгляду.

 1. Законодавче забезпечення реалізації права споживача на якість та безпечність товарів та послуг.
 2. Вимоги щодо якості та безпеки товарів.
 3. Система сертифікації в Україні. Органи сертифікації.
 4. Мета сертифікації та види сертифікатів
 5. Порядок отримання сертифіката.
 6. Відповідальність (за реалізацію не сертифиц. товару).

Рекомендована література.

 1. Законодавство України про захист прав споживачів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1999.-№6.-464 с.
 2. Правила здійснення торгівельної діяльності – Х.: Фактор, 2002.-302 с.
 3. Захист прав споживачів: соціально – правовій аспект / За заг.ред. Л.В.Ніколаєвої. – К.:КНТЕУ,2002. – 312 с.
 4. Чепурной И.П. Защита прав потребителей.- Уч.пособие - Ростов-Феникс,2003.- 416с.
 5. Попов А.А. Торговое право: Учебное пособие.: Харьков «Каравелла», 1996.
 6. Предпринимательское право Украины Учебник / Р.Б. Шишка, А.М, Сытник, В.Н. Левков и др. / Под общей редакцией к.ю.н. Р.Б. Шишки.- Харьков: Эспада, 2001.- 624 с.