Новости

Управління прибутком. Формування прибутку від операційної діяльності та управління ним

Работа добавлена:


Управління прибутком. Формування прибутку від операційної діяльності та управління ним на http://mirrorref.ru

Тема 5. Управління прибутком.

1. Зміст та завдання управління прибутком.

2. Формування прибутку від операційної діяльності та управління ним.

3. Формування чистого прибутку.

4. Управління розподілом і використанням прибутку.

 1. Зміст та завдання управління прибутком підприємства

Основні характеристики категорії «прибуток»:

 • Прибуток є формою доходу підприємця, який вклав свій капітал з метою досягнення певного комерційного успіху
 • Прибуток не є гарантованим доходом підприємця, а тільки результатом вмілого та успішного здійснення бізнесу, винагородою за ризик здійснення підприємницької діяльності
 • Прибуток є залишковим показником, який представляє собою різницю між валовими доходами і валовими витратами у процесі здійснення підприємницької діяльності
 • Прибуток є вартісним показником , вираженим у грошовій формі
 • Прибуток - це форма доходу підприємця, який здійснює певний вид діяльності (виключаючи політичну, благотворну і т. ін. діяльності);
 • Прибуток - це основний фінансовий результат умілого та успішного здійснення бізнесу, в який підприємець вложив свій капітал;
 • Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, що створюються підприємствами любої форми власності;
 • Прибуток - це частина доходу, яка "очищена" від понесених витрат на здійснення цієї діяльності, тобто це різниця між сукупними доходами і сукупними витратами в процесі здійснення підприємницької діяльності;
 • Прибуток - це показник, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяги і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості:
 • Прибуток - це, в певній мірі. плата за ризик здійснення підприємницької діяльності;
 • Прибуток - це джерело забезпечення внутрігосподарських потреб підприємства, джерело формування бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів.
 • Прибуток представляє собою виражений у грошовій формі доход на вкладений капітал, який характеризує винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності і представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності.

Роль прибутку в умовах ринкової економіки проявляється в тому , що прибуток:

 • Є основною метою підприємницької діяльності;
 • Створює базу економічного розвитку держави в цілому ;
 • Є критерієм ефективності конкретної виробничої діяльності
 • Е основним внутрішнім джерелом формування власних фінансових ресурсів підприємства
 • Є основним джерелом зростання ринкової вартості підприємства
 • Є важливим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства
 • Є основним захисним механізмом, який оберігає підприємство від загрози банкрутства

Завдання управління прибутком:

 • Виявлення резервів збільшення прибутку за рахунок операційної діяльності , інвестиційних і фінансових операцій
 • Виявлення резервів нарощування прибутку за рахунок оптимізації постійних і змінних витрат, здійснення ефективної облікової, цінової та податкової політики підприємства
 • Забезпечення оптимальних пропорцій розподілу прибутку шляхом досягнення компромісу між потребами дивідендної політики і політики тезаврації прибутку
 • Забезпечення прийнятного рівня рентабельності фінансово-господарського діяльності суб’єкта господарювання
 • Забезпечення участі персоналу в прибутках ,що дозволить стимулювати трудовий вклад цих працівників у формуванні фінансових результатів та забезпечить достатньо прийнятний рівень їх соціального захисту

Класифікація видів прибутку підприємства

Ознаки класифікації прибутку підприємства

Види прибутку

 1. За видами діяльності підприємства
 • Прибуток від операційної діяльності
 • Прибуток від інвестиційної діяльності
 • Прибуток від фінансової діяльності
 1. за складом елементів, що формують прибуток
 • валовий ( маржинальний ) прибуток
 • операційний прибуток
 • чистий прибуток
 1. за характером оподаткування
 • оподаткований прибуток
 • прибуток, що не підлягає оподаткуванню
 1. з урахуванням впливу інфляції
 • прибуток номінальний
 • прибуток реальний
 1. за періодом формування
 • прибуток попереднього періоду
 • прибуток звітного періоду
 • прибуток планового періоду
 1. за регулярністю формування
 • Прибуток, що формується регулярно
 • Надзвичайний прибуток
 1. за характером використання прибутку
 • капіталізований ( нерозподілений ) прибуток
 • спожитий (розподілений ) прибуток

Управління прибутком представляє собою процес вироблення і прийняття управлінських рішень по всіх основних аспектах його формування, розподілу і використання на підприємстві.

Складові системи управління прибутком

управління прибутком

формування

розподіл

використання

 • управління доходами;
 • Управління витратами;
 • Оптимізація доходів і

витрат

 • податки;
 • Фонд споживання
 • Фонд накопичення

у процесі споживання

у процесі використання на розширене відтворення

Аналіз, прогнозування, планування, ціноутворення, складання звітності

Оподаткування,політика технічного розвитку, соціального розвитку, страхування від ризиків,дивідендна політика

Показники ефективності використання прибутку на споживання

Показники ефективності використання прибутку на розвиток

Операційна діяльність

Інвестиційна діяльність

Фінансова діяльність

2. Формування прибутку від операційної діяльності та управління ним.

Основною метою управління операційним прибутком є пошук резервів його збільшення та їх мобілізації.

Схема формування різних видів операційного

прибутку підприємства

Виручка від реалізації продукції

(валовий операційний дохід)

                                                                      Податок на додану вартість,

                                                                     акцизний збір та інші податки,

                                                                     входять в ціну продукції

Чистий дохід від реалізації

продукції (чистий операційний

                 дохід)

                                                                        Змінні операційні витрати

 Маржинальний операційний

прибуток (маржинальний дохід)

                                                                     Постійні операційні витрати

   Прибуток (збиток) від

   операційної діяльності

Схема формування прибутку від операційної діяльності

підприємства (за звітом)

Дохід від реалізації продукції

(валовий операційний дохід)

                                                                      Податок на додану вартість,

                                                                     акцизний збір та інші податки,

                                                                     входять в ціну продукції

Чистий дохід від реалізації

                  продукції

                                                                         Собівартість реалізованої

                                                                                    продукції

 Валовий прибуток (збиток)

                                                                   + Інші операційні доходи

                                                                   - інші операційні витрати

                                                                   - адміністративні витрати

                                                                   - витрати на збут

   Прибуток (збиток) від

   операційної діяльності

Складові управління операційним прибутком

 • визначення оюсягу продажу, який забезпечує беззбиткову операційну діяльність;
 • використання операційного важеля (лівериджу) в обгрунтуванні шляхів збільшення прибутку;

Визначення точки беззбитковості

Графічний метод:

грн.

                                                                      Виручка від

                                Зона прибутків              реалізації

                                                                      Валові витати

               Зона збитків

                                                                      Змінні витрати

                                                                      Постійні витрати

                                                                         Обсяг реалізації

                                    Т

Визначення точки беззбитковості

Метод рівняння:

П = ВР – ЗВ - ПВ (1)

МД

П = Ц * ОР- Звод * ОР - ПВ (2)

П = ОР * (Ц - Звод) – ПВ     (3)

ТБ = ПВ / (Ц - ЗВод)           (4)

Визначення точки беззбитковості

Метод маржинального доходу

ТБ = ПВ / Мдод (у штуках) (4)

ТБ = ПВ / Кмд (у грош. виразі) (5)

Кмд = МД / ВР   (6)

Операційний важіль (ліверідж)характеризує потенційну можливість впливати на темпи зміни операційного прибутку шляхом зміни співвідношення постійних і змінних витрат.

Вплив операційного важеля на

фінансові результати підприємства

ΔОП =Δ ВР * Операційний важіль (7)

де ΔОП - % зміни операційного прибутку;

ΔВР - % зміни виручки від реалізації.

Опер. важіль = (ВР - ЗВ)/ОП = МД/ОП (8)

Сила дії операційного важеля показує, скільки відсотків зміниться операційний прибуток при зміні виручки від реалізації на 1%.

Приклад

Підприємство має намір збільшити від реалізації на 10% ( з 50 тис.грн. до 55 тис.грн.). Загальні змінні витрати складають 36 тис.грн. Постійні витрати 4 тис.грн. Визначити, як зміниться прибуток.

Традиційний спосіб                                  Метод операційного важеля

1.Прибуток до збільшення виручки =      1. Операційний важіль = (50 - 36)/10=1,4

50 – 36 – 4 = 10 тис.грн.

2.Змінні витрати після збільшення           2. Приріст прибутку = 10 * 1,4 = 14%

виручки складуть: 36*1,1=39,6тис.грн.

3. Прибуток на кінець періоду =

55 - 39,6 – 4 = 11,4 тис.грн.

4. Приріст прибутку: 11,4 – 10 = 1,4

тис.грн., тобто на 14%

Додатково

Операційний прибуток — це прибуток від основної діяльності підприємства, тобто від виробництва і реалізації продукції, послуг, робіт.

Управління операційним прибутком охоплює велику кількість трансакцій, які виконуються на різних етапах руху грошових коштів, що надійшли від реалізації продукції, послуг, робіт, і забезпечують отримання чистого прибутку. У зв'язку з цим ос повною метою управління прибутком є оптимізація грошових надходжень та витрат, виявлення резервів та їх мобілізація.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності розраховується у декілька етапів.

На першому етапі визначається чистий дохід від реалізації продукції шляхом коригування доходів від реалізації на суму непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

На другому етапі отриманий результат коригується на собівартість реалізованої продукції. В результаті розраховується валовий прибуток або збиток від реалізації продукції.

На третьому етапі валовий прибуток збільшується (зменшується) на суму іншого операційного прибутку (збитку), який отримується від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційної оренди активів, операційної курсової різниці, отримання штрафів, пені тощо.

На четвертому етапі визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності як різниця між результатом, отриманим на третьому етапі, та величиною адміністративних витрат і витрат на збут.

Таким чином, на кожному етапі відповідна сума прибутку коригується на суму витрат згідно з табл. 1.

Формування прибутку від основної діяльності перебуває під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Основними шляхами збільшення операційного прибутку є нарощування обсягів виробництва, зниження собівартості реалізованої продукції, розумна асортиментна політика, підвищення якості продукції.

3. Формування чистого прибутку.

Чистий прибуток           Введені поняття звичайна, надзвичайна діяльність охоплюють всі події, які можуть вплинути на фінансовий результат підприємства. Дозвичайної діяльності відносять будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, пов'язані з нею. Донадзвичайної діяльностіПрибуток або збиток від фінансових операційПрибуток (збиток) від фінансових операцій включаєФінансовий результат від звичайної діяльностіПрибуток від звичайної діяльності після оподаткування становить:

Збитки від надзвичайних подій за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків:

Чистий прибуток: 45000-11250=33750грн.

Чистий прибуток підлягає розподілуДля перспективного розвитку підприємства першочергове значення має пропорція розподілу чистого прибутку на споживання і накопичення. У межах фонду споживання важливе значення для інвестиційної привабливості підприємства має пропорція його розподілу на фонд виплати дивідендів та інші фонди споживання.

4.Управління розподілом і використанням прибутку

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи. Перший етап - це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових питань реалізації фінансової політики держави, від правильного вирішення якого залежить розвиток економіки в цілому.

Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.

Чинні нормативні акти визнач, що за рахунок прибутку підприємства повинні також сплачувати штрафи та санкції.

Використання чистого прибутку підприємство могло здійснювати через попереднє формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосередньо на фінансування витрат. Можливий також був розподіл чистого прибутку частково через попереднє формування цільових фондів, а частково шляхом безпосереднього фінансування витрат.

Принципове значення в розподілі чистого прибутку мало досягнення оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання. Ці фонди умовні, безпосередньо на підприємстві вони не утворювалися, а їхню величину можна було встановити на підставі розрахунків використання прибутку на фінансування певних витрат чи заходів

Управління прибутком. Формування прибутку від операційної діяльності та управління ним на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Бухгалтерський облік прибутку від операційної діяльності та рентабельність окремих видів продукції

2. Реферат УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

3. Реферат Управління прибутком підприємства

4. Реферат СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

5. Реферат Формування та управління амортизаційною політикою на підприємстві

6. Реферат Поняття про систему управління. Числове, програмне управління та його різновиди

7. Реферат Процеси фінансового управління та планування діяльності підприємства.

8. Реферат Принципи управління освітою в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст. про шляхи реалізації принципів управління

9. Реферат РЕЗЕРВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

10. Реферат Організація ефективної посередницької діяльності та управління нею на комерційних засадах