Новости

Магнітоелектричний логометр: конструктивні особливості, принцип дії, область застосування

Работа добавлена:


Магнітоелектричний логометр: конструктивні особливості, принцип дії, область застосування на http://mirrorref.ru

БІЛЕТ № 13

1. Магнітоелектричний логометр: конструктивні особливості, принцип дії, область застосування.

Магнітоелектричний логометр– це прилад, в якому протидіючий момент створюється не пружнимиелементами, а електромагнітними силами, що й створюють обертаючий момент.Прилад має дві рухомі котушки, які розташовані під певним кутом однадо одної. У приладі немає пружинок для подачі струму та для створення протидіючого моменту. Живлення до рухомих котушок подається через тонкі металеві стрічечки.

Котушки підключені так, що при проходженні через них струмівI1таI2створюються два протилежно направлених моментиМ1таМ2: Якщо моменти різні за величинами,то рухома система починає повертатися в сторону дії більшого обертаючого моменту.

Припустимо, що силаF1більша, ніж силаF2, як наслідок, моментМ1буде більшим, ніж моментМ2. Уся система почне повертатися за часовою стрілкою. Рамка зі струмомI1відходить від середини полюсів, а рамка зі струмомI2наближається до середині полюсів. Це призведе до того, що перша рамка знаходиться у магнітному полі з меншою індукцією, тому то силаF1зменшується, також зменшується обертаючий моментМ1. Друга рамка зі струмомI2переміщується в магнітне поле з більшою індукцією, як наслідок, силаF2збільшується, а також збільшується моментМ2. Це збільшення буде здійснюватися до тих пір, поки два моменти стануть рівними одне одному.

Магнітоелектричні логометри застосовуються для вимірювання величин електричного опору, а також різних неелектричних величин – температури, механічних переміщень, рівня.

2. Вимірювання параметра електричного кола – ємності: класифікація методів та приладів, схеми

включення приладів, характеристики схем, розрахункові формули.

Метод «амперметра –вольтметра –ватметра

Повний комплексний опір конденсатора

МетодЗаміщення(резонансний)для визначеннявеличиниємності

В основу методу положено явище резонансу в коливальному контурі. Вимірювання здійснюється у два етапи: змінюючи величину зразкової ємностіСЗРконтур налагоджується на резонанс, при цьому визначається СЗР1. ПеремикачемSBв контур вмикається конденсатор з невідомою ємністюСХ.. Налагоджування контуру на резонанс дає можливість визначити СЗР2. Ємність конденсатора, яка вимірюється, визначається за виразом

Вимірюванняємностіконденсатораза допомогоювимірювального мосту змінного струму

Невідома величина ємності конденсатораСXвизначається з умови рівноваги вимірювального мосту

Метод«амперметра –вольтметра»вимірюванняємності

3. Оптичні первинні вимірювальні перетворювачі – фоторезистор та фотодіод:

- конструктивні особливості;

- фізичні явища (процеси), які покладені в основу принципу дії;

- характеристика градуювання;

- область застосування.

Фоторезистор-Принцип дії ґрунтується на основі внутрішнього фотоефекту, а саме, явищезміни концентрації зарядів в напівпровідникому матеріалі при опромінені світловим потоком. Характерна особливість – двостороння провідність.Конструктивні особливості: фоторезистори виконуються в вигляді плівки напівпровідникового матеріалу, який нанесений на скляну пластину та захищену шаром лаком, що пропускає світло. Світло чутливі матеріали – вісмут, кадмій, сірковий свинець.

Фотодіод – це напівпровідниковий фотоелемент зp-nпереходом, зворотнійструм через який змінюється в залежності від енергії світлового потоку – цефотодіод. Освітленняp-nпереходу сприяє проникненню неосновних носіївзарядів з освітленої зони. Внаслідок чого зменшується зворотній опір фотодіоду, що призводить до збільшення струму в вимірювальному колі. Конструктивні особливості: матеріал для фотодіоду - - це германій, кремній.Схема включення:

4.Класифікація приладів та методів для вимірювання вологості

Рівноважний

Визначається вологість газової фази, що знаходиться в рухомій гігротермічній рівновазі з рідиною, що містить вологу. Для реалізації використовується електрохімічний вологомір газів і гігроскопічний дилатометричний вологомір

газів. Недолік методу - велика інерційність і невисока точність.

Випарний

При використанні такого методу визначення вологості врідині здійснюється визначення її в газі, для чого пробувологої рідини повністю випаровують.

Видільний

В таких вологомірах вологу спочатку отримують з рідини,що контролюється, після чого прямо або непрямо визначається вміст води в пробі. Такий метод піддається під повнуавтоматизацію процесу визначення вологи.

Хімічний

При хімічний методах вода в рідині вступає кількісно в хімічну реакцію зі допоміжним реагентом, який вводиться врідину, а мірою вмісту води є кількість продуктів реакціїабо її тепловий ефект.

Фізичний

Фізичні (прямі) методи характеризуються тим, що вмістводи в рідині визначають вимірюванням значень фізичнихвластивостей, які безпосередньо залежать від вологості. До фізичних властивостей належать діелектричні втрати іпроникність, електропровідність, показник заломлення,щільність, температура фазових переходів, поглинанняелектромагнітних випромінювань. Найбільше розповсюдження як для вимірювання вологості твердих тіл, так йвимірювання вологості рідини отримали методи ємнісні,які засновані на визначенні діелектричної проникності та

діелектричних втрат, і кондуктометричні, які засновані навимірювання електропровідності.

Ємнісні і кондуктометричні вологоміри для рідин відрізняються від аналогічних вологомірів для твердих тіл тількиконструкцією вимірювальних перетворювачів, які виконуються у вигляді 2 коаксіальних електродів. Їх метрологічніта експлуатаційні властивості збігаються з такими ж вологомірами для твердих тіл. Велике практичне значення для вимірювання вологості рідини має вимірювання щільності (один з найстаріших фізичних методів), що забезпечує для бінарних сумішей (наприклад, вода в спирті) високу точність.Вологість рідин, ускладі яких водень становить невеликий відсоток, можебути виміряна методом ядерного резонансу.

прилади

Психрометри,від грецьких слів - міра,вимірювати) – це прилади для вимірювання температури повітря та його вологості. Принцип дії такого приладу заснований на фізичній властивості рідини (води)до випаровування та на такій, яка виникає при різниці температур від «сухого» та«мокрого» термометрів. Випаровування за рахунок того, що рідину залишаютьнайбільш «швидкі» молекули, призводить до втрати рідиною частки енергії і якнаслідок, знижується температура рідини, яку й реєструє «мокрий» (штучно змочений) термометр.

Прилади, які призначені для вимірювання вологості повітря, в тому числі ідатчики, об'єднуються під загальною назвоюгігрометри.

Ємнісний гігрометр на основі діелектричного шару оксиду алюмінію.Діелектрик – це шар оксиду алюмінію, який нанесений за допомогою анодного осадження на алюмінієву пластинку, конструктивно це перший електрод, в якостііншого електрода служить шар металу, нанесений на діелектрик . Імпеданс гігрометрів такого типу змінюється в залежності від відносної вологості навколишнього середовища.

Електролітичний гігрометр.Електролітичні гігрометри дозволяють визначити дуже низькі вмісту водяної пари в повітрі, що містить інші гази. Чутливийелемент такого гігрометра складається з трубки довжиною 10 см, в якій розміщуються електроди у вигляді спіралі з платини або родію, з шаром фосфорного ангідриду (P205) між ними.

Конденсаційний гігрометр.Тіло, температуру якого в будь-який момент часу можна виміряти, поступово охолоджують до появи роси або інею на його поверхні. Потім процес стабілізують таким чином, щоб між повітрям і краплями роси підтримувалося рівноважний стан. Вимірювана температура– це «точка роси»,Td(індексdвідповідає англійському слову «dew point») або «точка інею»,Tf.Починаючи саме від цієї точки роси, визначаютьтиск пари у вологому повітрі. Гігрометри на основі точки роси придбали достатню точність і стали конкурентоспроможними після їх автоматизації.

5. Визначити активну потужність трифазного три провідного кола змінного струму при несиметричному характері навантаження, якщо вимірювання здійснюється методом «двох ватметрів». Номінальна активна потужність ватметрів дорівнює 3000 Вт, кількість поділок на шкалах – 100

6. Визначити опір додаткового резистора, який необхідний для розширення верхньої межі вимірювання електромагнітного вольтметра, який слід застосувати для вимірювання напруги 600 В. Внутрішній опір вольтметра дорівнює 30 кОм, а струм повного відхилення котушки приладу дорівнює 4mА.

Магнітоелектричний логометр: конструктивні особливості, принцип дії, область застосування на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Прилад порівняння - вимірювальний одинарний зрівноважений міст постійного струму: особливості конструкції, принцип дії, область застосування

2. Реферат Масштабні вимірювальні перетворювачі – шунт та додатковий резистор: призначення, конструктивні особливості, схеми включення, коефіцієнт шунтування, розрахункові формули

3. Реферат Історичний розвиток методики пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ та область застосування нафти і газу

4. Реферат ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

5. Реферат Газовое реле. Принцип работы. Область применения

6. Реферат Жанрові та концептуальні особливості роману Л. Толстого «Анна Кареніна». Художній паралелізм композиції як основних художній принцип втілення проблематики роману; особливості його стилю

7. Реферат Промышленная вентиляция, общеобменная и местная. Устройство и область применения. Принцип расчета. Кондиционирование воздуха

8. Реферат Общие сведения о зубчатых передачах. Принцип работы, устройство, достоинства и недостатки. Материалы. Область применения. Классификация

9. Реферат Электромеханические реле времени. Тепловые реле. Принцип работы. Область применения

10. Реферат Реле тока и реле напряжения. Принцип работы. Область применения