Новости

Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

Работа добавлена:


Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві на http://mirrorref.ru

Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

ЗМІСТ

 1. Вступ..................................................................................................................3
 2. Основна частина.............................................................................................................................4

2.1.Державне управління охороною праці........................................................4

2.2.Організація охорони праці на виробництві

2.3.Система управління охороною праці (СУОП)

3. Висновки

4. Список використаних джерел

ВСТУП

Метою управління охороною праці є забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці. Ця мета досягається виконанням відповідних функцій управління, тобто комплексом взаємопов'язаних видів, що здійснюються суб'єктом управління цілеспрямовано на об'єкт управління.

Об'єктом управління в системі управління охороною праці є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів конкретних керівників та інженерно-технічних робітників підприємств з метою забезпечення безпечних, нешкідливих та сприятливих умов праці на робочих місцях, виробничих ланках, у підрозділах і на підприємстві в цілому.

В даному рефераті ми розглянемо систему управління охороною праці, що існує в Україні.

Актуальність - ринок праці і охорона праці в Україні перебуває у перехідному періоді від радянської застарілої системи до централізованої та стандартизованої європейської моделі. На жаль зміни протікають повільно. І питання ефективності управління охороною праці стоїть гостро.

Мета - описати існуючу систему, класифікувати її структурні одиниці, та визначити функції.

Завдання - опрацювати літературу, а результати викласти у рефераті.

Основна частина

2.1.Державне управління охороною праці

Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:

-Кабінет Міністрів України;

-Державний Комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці);

-міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

-Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів України:

-забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони праці;

-подає на затвердження Верховною Радою України загально-державну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

-спрямовує й координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та нагляду за охороною праці;

-установлює єдину державну статистичну звітність із питань охорони праці.

З метою координації діяльності органів державного управління охороною праці діє Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем'єр-міністр України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:

-проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;

-розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за участю профспілок;

-здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці;

-укладають із відповідними галузевими профспілками угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці;

-беруть участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з охорони праці;

-організовують навчання й перевірку знань із питань охорони праці;

-створюють у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснюють керівництво їхньою діяльністю, забезпечують виконання інших вимог законодавства, що регулює відносний у сфері рятувальної справи;

-здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі.

Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці й контролю за цією роботою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади створюються структурні підрозділи з охорони праці.

Міністерство праці та соціальної політики забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням служб санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я, визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їхньої відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці.

Державний Комітет України з нагляду за охороною праці (Держнагляд охорони праці):

-здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

-розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує пра¬вила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці або зміни до них;

координує роботу центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самовря¬дування, підприємств у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

одержує безкоштовно від органів виконавчої влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування, органів статистики, підприємств відомості та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони праці, опрацьовує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення і поступового наближення чинного законодавства про охорону праці до відповідних міжнародних норм.

Рішення, прийняті Комітетом з нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Головним науковим закладом з організації наукових досліджень у галузі охорони праці є Національний науково-дослідний інститут охорони праці. При Держнаглядохоронпраці створено Науково-інформаційний і навчальний центр, серед завдань якого: видання довідкової та інформаційної літератури, навчання й атестація спеціалістів і викладачів з охорони праці, організація семінарів та виставок, аналіз та узагальнення практичного досвіду роботи, міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

Місцеві державні адміністрації й ради народних депутатів у межах відповідної території забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці, за необхідності створюють фонди охорони праці. Для виконання своїх функцій вони створюють відповідні структурні підрозділи. Виконавчі органи рад забезпечують належне утримання, ефективну й безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту й зв'язку, що перебувають у комунальній власності, а також додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об'єктах.

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

- затверджують цільові регіональні програми стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного й культурного розвитку регіонів;

-приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад забезпечують належне утримання, ефективну й безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту й зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об'єктах. Для виконання зазначених функцій рада у складі свого виконавчого органу створює відповідний підрозділ або призначає спеціаліста з охорони праці.

Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань визначаються їхніми статутами або договорами між підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанням функцій у їх апаратах створюються служби охорони праці.

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці, ідентифікації професійної небезпечності організуються в межах загальнодержавної та інших програм із цих питань і проводяться науково-дослідними інститутами, проектно-конструкторськими установами й організаціями, вищими навчальним закладами та фахівцями.

Державні органи управління охороною праці інформують населення України, відповідного регіону, працівників галузі та трудові колективи про реалізацію державної політики з охорони праці, рівень і причини аварійності, виробничого травматизму і професійних захворювань, про виконання своїх рішень щодо охорони життя та здоров'я працівників. На державному рівні ведеться єдина державна статистична звітність із питань охорони праці.

2.2.Організація охорони праці на виробництві

Згідно із Законом "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці відповідно до чинних нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:

-створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання;

-розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підви-щення існуючого рівня охорони праці;

-забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

-упроваджує прогресивні технології, досягнення науки й техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

-забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

-забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

-організовує проведення аудита охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку й у терміни, що визначаються законодавством, та за їхніми підсумками вживає заходи до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

-розробляє й затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безкоштовно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

-здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

-організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками в галузі охорони праці;

-вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

На кожному підприємстві щорічно проводяться облік і аналіз показників стану охорон и праці. Аналізу підлягають: дані про виробничий травматизм, матеріали про нещасні випадки, професійні захворювання, аварії; стан небезпечних і шкідливих факторів, матеріали оцінки безпеки устаткування й умов праці на робочих місцях; стан виконавської дисципліни з виконання заходів щодо охорони праці у структурних підрозділах та службі охорони праці підприємства. За результатами аналізу всі підприємства (установи, організації) щорічно подають звітність за встановленими формами.

На підставі результатів аналізу стану охорони праці приймаються відповідні рішення щодо заходів, спрямованих на усунення виявлених причин та профілактику небезпечного впливу на людину технологічних процесів і обладнання. Ці заходи мають включатися в план роботи і в колективний договір та угоду з охорони праці.

Вирішення завдань управління охороною праці забезпечується взаємодією усіх підрозділів і служб підприємства.

Функція організації роботи містить у собі встановлення обов'язків, прав і відповідальності лінійних керівників, функціональних служб і всіх працюючих за виконання вимог з охорони праці. Ця функція включає проведення впорядкованих дій, спрямованих на виконання всіх інших функцій і завдань у системі управління охороною праці. Кожний лінійний керівник (директор, головний інженер, начальник цеху, майстер) і функціональний керівник (головний механік, головний енергетик та ін.) мають знати й виконувати свої завдання й функції управління охороною праці в підпорядкованому йому підрозділі підприємства.

Одним з основних завдань керівників і спеціалістів є створення здорових і безпечних умов праці. У своїй діяльності вони керуються законодавством про охорону праці, стандартами України, нормами й правилами, наказами урядових і відомчих органів. Обов'язки з охорони праці повинні бути включені окремим розділом у посадову інструкцію або інший документ, який визначає конкретні обов'язки цих працівників. У посадових обов'язках (інструкціях) керівників і спеціалістів слід конкретно вказати, які саме функції й завдання вони виконують, за що відповідають.

Керівник підприємства (роботодавець) забезпечує загальне керівництво роботами щодо поліпшення умов і безпеки праці, головний інженер безпосередньо проводить роботу в цій галузі, головний механік відповідає за безпеку виробничого обладнання, головний технолог — за безпеку технологічних процесів, головний енергетик - за безпечну експлуатацію електро та енергообладнання. Головний економіст забезпечує розробку економічних питань з охорони праці, головний бухгалтер фінансує плани з охорони праці, нараховує платежі у фонди охорони праці, у Фонд державного страхування від нещасного випадку і професійного захворювання на виробництві, матеріальне заохочення працівникам за виконання ними заходів з охорони праці та ін. Відділ матеріально-технічного постачання організовує матеріально-технічне забезпечення планів робіт з охорони праці і постачає підрозділи засобами індивідуального й колективного захисту. Служба стандартизації організовує впровадження державних стандартів, інших ДНАОП, розробку стандартів підприємства та контролює їх дотримання.

Відділ кадрів організовує профвідбір, профорієнтацію й навчання працівників. Юридичний відділ забезпечує правові засади управління охороною праці, поліпшення умов праці.

Служба охорони праці опрацьовує цілісну систему управління охороною праці, здійснює оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці, координує діяльність усіх підрозділів і службу цій галузі та виконує інші функції згідно з "Типовим положенням про службу охорони праці".

Основними виконавцями заходів з охорони праці на підприємстві та відповідальними особами за стан охорони праці є керівники структурних підрозділів (начальники цехів, служб тощо).

Начальники цехів, дільниць, майстри, бригадири відповідають за виконання всіх вимог правил і норм охорони праці у своїх підрозділах.

Робота з охорони праці може бути успішною тільки тоді, коли усі керівники:

-знають свої посадові обов'язки з охорони праці;

-добре знають і неухильно виконують відповідні нормативно-правові акти з охорони праці;

-постійно контролюють виконання вимог безпеки праці всіма працівниками підрозділу.

До кола головних питань з управління охороною праці необхід¬но включати вирішення таких основних завдань:

-забезпечення безпеки виробничого середовища;

-забезпечення безпеки виробничих процесів;

-забезпечення безпеки будівель та споруд;

-нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці;

-забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

-забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку; організацію лікувально-профілактичного обслуговування працюючих;

-санітарно-побутове обслуговування працюючих;

-професійний добір працюючих за окремими спеціальностями.

2.3.Система управління охороною праці (СУОП)

Управління охороною праці є складовою частиною загальної системи управління підприємством (СУП), однією з його цільових підсистем. Вона забезпечує комплексне вирішення завдань з охорони праці на всіх стадіях процесу виробництва. Процес управління охороною праці — це підготовка, прийняття й реалізація рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та ліку¬вально-профілактичних заходів з охорони праці.

СУОП — це сукупність органів управління, які на підставі комплексу нормативної-правової документації проводять цілеспрямовану планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій-управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці.

Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети й об'єкта управління, завдань і заходів з охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, складання нормативно-методичної документації.

Головною метою управління охороною праці є створення найкращих умов праці, запобігання травматизму й профзахворюванням, поліпшення виробничого побуту.

Робота з охорони праці невід'ємна від виробничої й соціально-економічної діяльності на підприємстві і тому повинна здійснюватися на всіх її етапах. Отже, об'єкт управління "Охорона праці" може розглядатися як низка локальних об'єктів (завдань, заходів), пов'язаних з усіма етапами виробничої і соціально-економічної діяльності.

Виробнича діяльність на підприємстві починається з навчання робітників і службовців, технічної підготовки виробництва, матеріально-технічного постачання, встановлення виробничого обладнання, організації виробничих процесів тощо. Виходячи з цього, визначаються відповідні завдання управління охороною праці (локальні об'єкти управління), визначається мета управління, орган управління (підрозділ або функціональна служба), встановлюються критерії ефективності управління.

Встановлення цілей, завдань і критеріїв ефективності управління за кожним локальним об'єктом управління дає можливість контролювати реальний ступінь їхнього виконання. Структуризація цілей СУОП може бути спрямована на визначення їх за довгостроковим, середньостроковим і оперативним горизонтами управління.

Довгострокові цілі СУОП визначаються перспективним планом поліпшення умов, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів, який складається за довільною формою. Середньострокові цілі встановлюються щорічним планом заходів, які включаються в угоду з охорони праці і колективний договір. Оперативні цілі ставляться квартальними й щомісячними планами робіт.

Управління в соціально-економічних системах здійснюється шляхом виконання відповідних об'єктивно необхідних стадій або функцій управління: прогнозування й планування робіт; організація роботи; оперативне керівництво й координація; стимулювання; контроль, облік, аналіз роботи. Кожна функція має відносно самостійний характер і виконує певну, властиву їй дію на об'єкт.

Як на рівні підприємства, так і в кожному підрозділі має функціонувати контур управління охороною праці, який складається з органу (суб'єкта) управління, об'єкта управління, блоку збору інформації та блоку управлінських дій. На основі інформації про стан об'єкта управління орган управління (адміністрація, керівник) приймає рішення про необхідність застосування відповідних управлінських дій з метою виконання встановлених перед колективом завдань з охорони праці.

ВИСНОВКИ

Отже ми опрацювали літературу, та досягли поставленої мети - описали існуючу систему, класифікували її структурні одиниці, та визначити функції системи управління охороною праці. Також ми виконали поставлені завдання.

З опрацьованого матеріалу можна зробити висновок, що системи доволі складна, а де є складна система, там уповільнюється та ускладнюється робота усього механізму. Тож, на нашу думку, систему управління охороною праці слід модернізувати та спрощувати її структурні елементи задля більшої прозорості та ефективності.

Список використаних джерел

 1. Жидецький ВЦ. Основи охорони праці / В.Ц. Жидецький. — Л.: УАД, 2006. — 336 с.
 2. Закон України "Про охорону праці" від
 3. 14.10.1992 р. № 2694-ХП, в ред. Закону № 229-ІУ від 21.11.2002 р., ВВР. — 2003. — № 2. — Ст. 10.
 4. Основи охорони праці: підручник. — 2-ге вид. / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний [та ін.]. — К.: Основа, 2006. — 448 с.
 5. Охорона праці в Україні : у 2 т. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 398 с.
 6. Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 р. №1640.
 7. Типове положення про службу охорони праці : затв. Наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. №255.
 8. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства : затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 03.08.1993 р. № 72.
 9. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці: затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 28.12.1993 р. № 135.
 10. Третьяков O.B.Охорона праці: навч. посіб. / О.В. Третьяков, В.В. Зацарний, В.Л . Безсонний ; за ред. К.Н. Ткачука. — К. : Знання, 2010. — 167 с.

Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві на http://mirrorref.ru


1. Реферат Організація та контроль охорони праці на виробництві

2. Реферат Костюченко М.П. Основи охорони праці, Охорона праці в галузі. Ч.1. Загальні питання та менеджмент охорони праці

3. Реферат Система управління охороною праці

4. Реферат Основні завдання і функції системи управління охороною праці

5. Реферат Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

6. Реферат Система управління охороною праці в будівельно-монтажній організації

7. Реферат Організація охорони праці на підприємстві

8. Реферат Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

9. Реферат ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ,ЇХ ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА

10. Реферат Основи охорони праці